Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 262kWORD 213k
Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 4.Μέτρα της ΕΕ και των κρατών μελών προς αντιμετώπιση της ροής προσφύγων λόγω της σύρραξης στη Συρία (συζήτηση)
 5.Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς ***I (συζήτηση)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ΕΚΤ σχετικά με τη συνεργασία επί διαδικασιών που αφορούν τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.2.Αριθμός και σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών στις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές και των αντιπροσωπειών σε επιτροπές κοινοβουλευτικής συνεργασίας και σε πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις (ψηφοφορία)
  
6.3.Απαλλαγή 2011: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.4.Σκάφη αναψυχής και ατομικά σκάφη ***I (ψηφοφορία)
  
6.5.Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς ***I (ψηφοφορία)
  
6.6.Συμφωνία ΕΕ-Αρμενίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.7.Συμφωνία ΕΕ-Αρμενίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια *** (ψηφοφορία)
  
6.8.Επιτρεπόμενοι ισχυρισμοί υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα (ψηφοφορία)
  
6.9.Τρόφιμα και προϊόντα ζωικής προέλευσης (ψηφοφορία)
  
6.10.Διαπραγματεύσεις ΕΕ - Κίνας για μια διμερή επενδυτική συμφωνία (ψηφοφορία)
  
6.11.Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Ταϊβάν (ψηφοφορία)
  
6.12.Τεχνικές απαιτήσεις και διοικητικές διαδικασίες όσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες (ψηφοφορία)
 7.Πανηγυρική συνεδρίαση - Σενεγάλη
 8.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  
8.1.Εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον ***I (ψηφοφορία)
  
8.2.Μέτρα της ΕΕ και των κρατών μελών προς αντιμετώπιση της ροής προσφύγων λόγω της σύρραξης στη Συρία (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 13.Κατάσταση των Ρομά (συζήτηση)
 14.Άνοδος του ακροδεξιού εξτρεμισμού στην Ευρώπη (συζήτηση)
 15.Εικαζόμενη μεταφορά και παράνομη κράτηση ατόμων στις ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA (συζήτηση)
 16.Μεταναστευτικά ρεύματα στη Μεσόγειο, με ιδιαίτερη έμφαση στα τραγικά γεγονότα κοντά στην Λαμπεντούζα (συζήτηση)
 17.Σύνθεση των επιτροπών
 18.Θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR) ***I (συζήτηση)
 19.Αναστολή της συμφωνίας SWIFT ως συνέπεια των παρακολουθήσεων από την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών (NSA) (συζήτηση)
 20.Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας για την επιβολή του νόμου στην ΕΕ (συζήτηση)
 21.Το μέλλον του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) (συζήτηση)
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 23.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών φούρνων και απορροφητήρων κουζίνας C(2013)06280 - 2013/2867(DEA))
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 1 Οκτωβρίου 2013.

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου C(2013)06284 - 2013/2863(DEA))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 30 Σεπτεμβρίου 2013.

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου C(2013)06287 - 2013/2864(DEA))

αναπομπή επί της ουσίας: BUDG
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 30 Σεπτεμβρίου 2013..


3. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Απόφαση της Επιτροπής για τις απαιτήσεις ασφάλειας στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τα καταναλωτικά προϊόντα λέιζερ σύμφωνα με την οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (D020712/05 - 2013/2859(RPS) - προθεσμία: 27/12/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Κανονισμός της Επιτροπής για την κατάργηση των αποφάσεων 2004/301/ΕΚ και 2004/539/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 388/2010 (D026362/06 - 2013/2862(RPS) - προθεσμία: 01/01/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για τη θέσπιση απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών για τα αεροδρόμια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D026872/02 - 2013/2842(RPS) - προθεσμία: 18/12/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών 2,4-D, beflubutamid, cyclanilide, diniconazole, florasulam, metolachlor και S-metolachlor, και milbemectin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D027518/03 - 2013/2860(RPS) - προθεσμία: 28/11/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 όσον αφορά τα παραστατικά διεθνών επιβατικών μεταφορών που πραγματοποιούνται με πούλμαν και λεωφορείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2121/98 της Επιτροπής (D027685/03 - 2013/2849(RPS) - προθεσμία: 21/12/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012 της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής (D028103/02 - 2013/2846(RPS) - προθεσμία: 18/12/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012 για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D028105/02 - 2013/2847(RPS) - προθεσμία: 18/12/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά το ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D028107/01 - 2013/2843(RPS) - προθεσμία: 18/12/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Απόφαση της Επιτροπής με την οποία επιτρέπεται στη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο να παρεκκλίνουν από ορισμένους κοινούς κανόνες ασφάλειας της αεροπορίας βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D028114/01 - 2013/2844(RPS) - προθεσμία: 18/12/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/43/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας (D028128/01 - 2013/2875(RPS) - προθεσμία: 02/01/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο όσον αφορά τα όρια εκπομπών, της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 582/2011 της Επιτροπής (D028214/02 - 2013/2848(RPS) - προθεσμία: 19/12/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων II, IV, XI, XII και XVIII της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (D028242/02 - 2013/2845(RPS) - προθεσμία: 18/12/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Κανονισμός της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (ΕU-SILC) όσον αφορά τον κατάλογο των δευτερευουσών μεταβλητών-στόχων του 2015 για την κοινωνική και πολιτιστική συμμετοχή και για την υλική στέρηση (D028899/01 - 2013/2865(RPS) - προθεσμία: 02/01/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: EMPL

- Κανονισμός της Επιτροπής για τη διόρθωση της βουλγαρικής έκδοσης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία (D029041/02 - 2013/2839(RPS) - προθεσμία: 14/12/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση, εξαιτίας της προσχώρησης της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 141/2013 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, αναφορικά με τις στατιστικές που βασίζονται στην ευρωπαϊκή έρευνα για την υγεία βάσει ερωτηματολογίου (EHIS) (D029221/01 - 2013/2866(RPS) - προθεσμία: 02/01/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 50 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: EMPL (άρθρο 50 του Κανονισμού)


4. Μέτρα της ΕΕ και των κρατών μελών προς αντιμετώπιση της ροής προσφύγων λόγω της σύρραξης στη Συρία (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Μέτρα της ΕΕ και των κρατών μελών προς αντιμετώπιση της ροής προσφύγων λόγω της σύρραξης στη Συρία (2013/2837(RSP))

Οι Vytautas Leškevičius (Ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Νικόλαος Σαλαβράκος, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Ewald Stadler, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει ο Michel Barnier.

Παρεμβαίνουν οι Véronique Mathieu Houillon, Sylvie Guillaume, Cecilia Wikström, Hélène Flautre, Mario Borghezio, Nadezhda Neynsky, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Diane Dodds, Hubert Pirker, Juan Fernando López Aguilar, Μαριέττα Γιαννάκου, Frank Engel, Francisco José Millán Mon, Marco Scurria, Davor Ivo Stier και Sari Essayah.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Danuta Jazłowiecka, Silvia Costa, Franziska Keller, Paul Murphy, Andrzej Grzyb, Ana Gomes, Dimitar Stoyanov, Vytautas Landsbergis και Richard Howitt.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier και Vytautas Leškevičius.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Sylvie Guillaume, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Véronique Mathieu Houillon, Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με μέτρα της ΕΕ και των κρατών μελών προς αντιμετώπιση της ροής προσφύγων λόγω της σύρραξης στη Συρία 2013/2837(RSP) (B7-0442/2013)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.10.2013


5. Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και του κανονισμού σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς [COM(2011)0883 - C7-0512/2011- 2011/0435(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Bernadette Vergnaud (A7-0038/2013)

Η Bernadette Vergnaud παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Licia Ronzulli (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Anja Weisgerber (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Constance Le Grip, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Eduard-Raul Hellvig, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Heide Rühle, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Emma McClarkin, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Thomas Händel, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Claudio Morganti, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Franz Obermayr, μη εγγεγραμμένος, Andreas Schwab, María Irigoyen Pérez, Mark Demesmaeker, Adam Bielan, Paul Nuttall, Anna Hedh, Malcolm Harbour και Olga Sehnalová.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Milan Zver, Catherine Stihler, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Inês Cristina Zuber, Seán Kelly και Phil Prendergast.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier και Bernadette Vergnaud.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.10.2013


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

6. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


6.1. Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ΕΚΤ σχετικά με τη συνεργασία επί διαδικασιών που αφορούν τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες που αφορούν την άσκηση της δημοκρατικής λογοδοσίας και την επίβλεψη της άσκησης των καθηκόντων που ανατίθενται στην ΕΚΤ στο πλαίσιο του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού [N7-0084/2013 - C7-0347/2013- 2013/2198(ACI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Carlo Casini (A7-0302/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0404)


6.2. Αριθμός και σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών στις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές και των αντιπροσωπειών σε επιτροπές κοινοβουλευτικής συνεργασίας και σε πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0431/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0405)


6.3. Απαλλαγή 2011: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, Τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο [COM(2012)0436 - C7-0226/2012- 2012/2169(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Andrea Češková (A7-0310/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0406)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0406)


6.4. Σκάφη αναψυχής και ατομικά σκάφη ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά σκάφη αναψυχής και ατομικά σκάφη [COM(2011)0456 - C7-0212/2011- 2011/0197(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Malcolm Harbour (A7-0213/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0407)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0407)


6.5. Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και του κανονισμού σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς [COM(2011)0883 - C7-0512/2011- 2011/0435(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Bernadette Vergnaud (A7-0038/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0408)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0408)


6.6. Συμφωνία ΕΕ-Αρμενίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Αρμενίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων [05835/2013 - C7-0112/2013- 2012/0334(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Edit Bauer (A7-0290/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0409)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


6.7. Συμφωνία ΕΕ-Αρμενίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Αρμενίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια [05859/2013 - C7-0113/2013- 2012/0332(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Edit Bauer (A7-0289/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0410)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


6.8. Επιτρεπόμενοι ισχυρισμοί υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0437/2013

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Απορρίπτεται


6.9. Τρόφιμα και προϊόντα ζωικής προέλευσης (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0438/2013

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Απορρίπτεται


6.10. Διαπραγματεύσεις ΕΕ - Κίνας για μια διμερή επενδυτική συμφωνία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0436/2013 και B7-0439/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0436/2013

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0411)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0439/2013 καταπίπτει.)


6.11. Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Ταϊβάν (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0435/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0412)


6.12. Τεχνικές απαιτήσεις και διοικητικές διαδικασίες όσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0440/2013

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Απορρίπτεται

Παρεμβάσεις

Eva Lichtenberger, πριν την ψηφοφορία, για να ζητήσει την αναβολή της ψηφοφορίας, Knut Fleckenstein για να υποστηρίξει αυτή την αίτηση, και Francesco Enrico Speroni για να αντιτεθεί.

Με ΗΨ (299 υπέρ, 327 κατά, 33 αποχές), το Σώμα απορρίπτει την αίτηση.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.00 εν αναμονή της πανηγυρικής συνεδρίασης.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος


7. Πανηγυρική συνεδρίαση - Σενεγάλη

Από τις 12.05 έως τις 12.30, το Σώμα συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση επ' ευκαιρία της επίσκεψης του Macky Sall, Προέδρου της Σενεγάλης.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος


8. Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)

8.1. Εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον [COM(2012)0628 - C7-0367/2012- 2012/0297(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Andrea Zanoni (A7-0277/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0413)

Παρεμβάσεις

- József Szájer, στην κατάσταση ψηφοφορίας του PPE·

- Christian Engström, σχετικά με τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας·

- Cristina Gutiérrez-Cortines, για να επιφέρει τεχνική διόρθωση στην τροπολογία 110·

- Michael Gahler, για να επισημάνει ένα λάθος στην κατάσταση ψηφοφορίας του PPE (τροπολογίες 79/112)·

- Bogusław Sonik, σχετικά με την ψηφοφορία επί των τροπολογιών 79 και 126·

- και Andrea Zanoni (εισηγητής), για να προτείνει την αναπομπή στην επιτροπή της εκθέσεως, σύμφωνα με το άρθρο 57, παράγραφος 2, του κανονισμού.

Με ΟΚ (332 υπέρ, 311 κατά, 14 αποχές), το Σώμα εγκρίνει την αίτηση.


8.2. Μέτρα της ΕΕ και των κρατών μελών προς αντιμετώπιση της ροής προσφύγων λόγω της σύρραξης στη Συρία (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0442/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0414).


9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Andrea Češková - A7-0310/2013
Petri Sarvamaa, Morten Messerschmidt, Jim Higgins, Syed Kamall και Daniel Hannan

Έκθεση Andrea Zanoni - A7-0277/2013
Angelika Niebler, Raffaele Baldassarre, Martina Anderson, Alfredo Antoniozzi, Sirpa Pietikäinen, Peter Jahr, Roberta Angelilli, Seán Kelly, Paul Murphy, Marian Harkin, Syed Kamall και Daniel Hannan

Έκθεση Malcolm Harbour - A7-0213/2012
Peter Jahr, Mitro Repo, Syed Kamall και Daniel Hannan

Έκθεση Bernadette Vergnaud - A7-0038/2013
Ruža Tomašić, Raffaele Baldassarre, Morten Messerschmidt, Vicky Ford, Anna Maria Corazza Bildt, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Marlene Mizzi, Peter Jahr, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei, Seán Kelly, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Izaskun Bilbao Barandica, Danuta Jazłowiecka, Syed Kamall και Andrej Plenković

Επιτρεπόμενοι ισχυρισμοί υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα - (2013/2726(RSP)) (B7-0437/2013)
Mario Pirillo, Anna Maria Corazza Bildt και Marian Harkin

Τρόφιμα και προϊόντα ζωικής προέλευσης - (2013/2720(RSP)) (B7-0438/2013)
George Lyon

Διαπραγματεύσεις ΕΕ - Κίνας για μια διμερή επενδυτική συμφωνία - (2013/2674(RSP)) (B7-0436/2013)
Mitro Repo, Marlene Mizzi, Danuta Jazłowiecka, Roberta Angelilli και Seán Kelly

Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Ταϊβάν - (2013/2675(RSP)) (B7-0435/2013)
Mitro Repo και Seán Kelly

Τεχνικές απαιτήσεις και διοικητικές διαδικασίες όσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες - (2013/2847(RSP)) (B7-0440/2013)
Martina Anderson και Charles Tannock

Μέτρα της ΕΕ και των κρατών μελών προς αντιμετώπιση της ροής προσφύγων λόγω της σύρραξης στη Συρία - (2013/2837(RSP)) (B7-0442/2013)
Charles Tannock, Mitro Repo, Marlene Mizzi, Adam Bielan, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Angelilli, Ewald Stadler, Marusya Lyubcheva και Dimitar Stoyanov.


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.30 και επαναλαμβάνεται στις 15.05.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jacek PROTASIEWICZ
Αντιπρόεδρος

11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


12. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις ομάδες PPE, S&D, EFD, Verts/ALE, ECR και από τη γραμματεία των μη εγγεγραμμένων, τα ακόλουθα αιτήματα ορισμών:

- Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο:
Ivana Maletić

- Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και το Κοσσυφοπέδιο:
Andrej Plenković και Tonino Picula

- Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία:
Zdravka Bušić

- Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας:
Davor Ivo Stier, Biljana Borzan και Marije Cornelissen

- Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά:
Dubravka Šuica, Oleg Valjalo, Jaroslav Paška και Ruža Tomašić

- Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες:
Alfredo Antoniozzi, Marino Baldini, Tanja Fajon και Nadja Hirsch

- Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και την Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN):
Ildikó Gáll-Pelcz, Hubert Pirker και Petra Kammerevert

- Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Νότιο Αφρική:
Gunnar Hökmark, Sandra Petrović Jakovina, Kent Johansson και Martina Anderson

- Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία:
Alojz Peterle

- Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία:
Glenis Willmott, Andrew Henry William Brons και Nikola Vuljanić

- Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής:
Franco Bonanini

Οι εν λόγω ορισμοί θεωρούνται ως κυρωθέντες, εάν δεν υπάρξει καμία αντίρρηση μέχρι την έγκριση των παρόντων πρακτικών.


13. Κατάσταση των Ρομά (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Κατάσταση των Ρομά (2013/2870(RSP))

Οι Vytautas Leškevičius (Ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Lívia Járóka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του William (The Earl of) Dartmouth, Kinga Göncz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Krisztina Morvai, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Dimitar Stoyanov, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Mikael Gustafsson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Paul Nuttall, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Corina Creţu, Dimitar Stoyanov, μη εγγεγραμμένος, Véronique Mathieu Houillon, Sylvie Guillaume, Stanimir Ilchev, Anna Maria Corazza Bildt, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Χαράλαμπου Αγγουράκη, Claude Moraes, Cristian Dan Preda, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Csaba Sógor και Corina Creţu.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Gilles Pargneaux, Νικος Χρυσόγελος, Claudio Morganti, Frank Engel, σχετικά με την ομιλία του προηγούμενου αγορητή, και Philip Claeys.

Παρεμβαίνουν οι Viviane Reding και Vytautas Leškevičius.

Η συζήτηση περατώνεται.


14. Άνοδος του ακροδεξιού εξτρεμισμού στην Ευρώπη (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Άνοδος του ακροδεξιού εξτρεμισμού στην Ευρώπη (2013/2871(RSP))

Οι Vytautas Leškevičius (Ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Γεώργιος Παπανικολάου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά επίσης σε τρεις ερωτήσεις με "γαλάζια κάρτα" των Andreas Mölzer, Μαρία-Ελένη Κοππά και Andrew Henry William Brons, Sylvie Guillaume, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Θεόδωρος Σκυλακάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Franziska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andreas Mölzer, Νικόλαος Σαλαβράκος, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Nicole Sinclaire, μη εγγεγραμμένη, Frank Engel, Juan Fernando López Aguilar ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andrew Henry William Brons, Ramon Tremosa i Balcells ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Carlos José Iturgaiz Angulo, Γεώργιος Τούσσας ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Paul Nuttall, Milan Zver ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jean-Luc Mélenchon, Δημήτριος Δρούτσας, Nathalie Griesbeck, Paulo Rangel, Kinga Göncz, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Krisztina Morvai, Cecilia Wikström, Emine Bozkurt, Anneli Jäätteenmäki, Συλβάνα Ράπτη η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andreas Mölzer, Nils Torvalds, Josef Weidenholzer, Μαρία-Ελένη Κοππά η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Γεωργίου Παπανικολάου και Philip Claeys.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zdravka Bušić, Zita Gurmai, Izaskun Bilbao Barandica, Νικος Χρυσόγελος, Paul Murphy, Dimitar Stoyanov, Γεώργιος Κουμουτσάκος και Marita Ulvskog.

Παρεμβαίνουν οι Viviane Reding και Vytautas Leškevičius.

Η συζήτηση περατώνεται.


15. Εικαζόμενη μεταφορά και παράνομη κράτηση ατόμων στις ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000079/2013) που κατέθεσαν οι Juan Fernando López Aguilar και Elmar Brok, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων προς το Συμβούλιο: Συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα P7_TA(2012)0309 σχετικά με "την εικαζόμενη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων στις ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA: συνέχεια της έκθεσης της προσωρινής επιτροπής του ΕΚ" (2013/2702(RSP)) (B7-0215/2013)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000080/2013) που κατέθεσαν οι Juan Fernando López Aguilar και Elmar Brok, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή: Συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα P7_TA(2012)0309 σχετικά με "την εικαζόμενη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων στις ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA: συνέχεια της έκθεσης της προσωρινής επιτροπής του ΕΚ" (2013/2702(RSP)) (B7-0216/2013)

Οι Juan Fernando López Aguilar και Elmar Brok αναπτύσσουν τις ερωτήσεις.

Οι Vytautas Leškevičius (Ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László SURJÁN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Carlos Coelho, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Krzysztof Lisek, Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Γεώργιος Παπανικολάου, Ana Gomes, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Krzysztof Lisek, Mirosław Piotrowski, Jacek Protasiewicz ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Hélène Flautre, Oldřich Vlasák, Axel Voss, Csaba Sógor, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Krisztina Morvai, Jarosław Leszek Wałęsa και Krzysztof Lisek.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Paul Murphy.

Παρεμβαίνει ο Vytautas Leškevičius.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit και Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την εικαζόμενη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων στις ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA (2013/2702(RSP)) (B7-0378/2013);

- Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells και Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την εικαζόμενη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων στις ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA (2013/2702(RSP)) (B7-0379/2013);

- Timothy Kirkhope και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με σχετικά με την εικαζόμενη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων στις ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA (2013/2702(RSP)) (B7-0380/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa και Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την εικαζόμενη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων στις ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA (2013/2702(RSP)) (B7-0381/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.10.2013


16. Μεταναστευτικά ρεύματα στη Μεσόγειο, με ιδιαίτερη έμφαση στα τραγικά γεγονότα κοντά στην Λαμπεντούζα (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Μεταναστευτικά ρεύματα στη Μεσόγειο, με ιδιαίτερη έμφαση στα τραγικά γεγονότα κοντά στην Λαμπεντούζα (2013/2827(RSP))

Οι Vytautas Leškevičius (Ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Salvatore Iacolino, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylvie Guillaume, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Salvatore Iacolino, Sonia Alfano, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Dimitar Stoyanov και Andrew Henry William Brons, Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Lorenzo Fontana, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Krisztina Morvai και Silvia Costa, Marine Le Pen, μη εγγεγραμμένη, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των David Casa και Χαράλαμπου Αγγουράκη, Roberta Angelilli και Claude Moraes.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Nathalie Griesbeck, Hélène Flautre, Susy De Martini, Νικόλαος Σαλαβράκος, Andrew Henry William Brons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, David-Maria Sassoli, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Salvatore Iacolino και Francesco Enrico Speroni, Franziska Keller, Francesco Enrico Speroni, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Malika Benarab-Attou και Sonia Alfano, Philip Claeys, Roberta Metsola, Juan Fernando López Aguilar, Γεώργιος Παπανικολάου, Carmen Romero López, Andrej Plenković, Δημήτριος Δρούτσας, Carlos Coelho, Salvatore Caronna, David Casa, Tonino Picula και Joseph Cuschieri.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sergio Paolo Francesco Silvestris, Francesca Barracciu, Malika Benarab-Attou, Izaskun Bilbao Barandica, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Franz Obermayr, Giovanni La Via, Claudette Abela Baldacchino, Silvia Costa, Graham Watson, Paul Murphy και Dimitar Stoyanov.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Vytautas Leškevičius.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: επόμενη περίοδος συνόδου


17. Σύνθεση των επιτροπών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας S&D, το Σώμα επικυρώνει τον ακόλουθο ορισμό:

επιτροπή CONT: Derek Vaughan αντί Francesca Barracciu.


18. Θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR) ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR) [COM(2011)0873 - C7-0506/2011- 2011/0427(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jan Mulder (A7-0232/2013)

Ο Jan Mulder παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Dominique Riquet (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG) και Marco Scurria, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Franziska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Véronique Mathieu Houillon, Carmen Romero López, Γεώργιος Παπανικολάου, Marlene Mizzi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Hubert Pirker, Monica Luisa Macovei, Salvatore Iacolino και Petru Constantin Luhan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Roberta Metsola, Janusz Władysław Zemke, Tarja Cronberg, Timothy Kirkhope, Sandra Petrović Jakovina και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Jan Mulder.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.10.2013


19. Αναστολή της συμφωνίας SWIFT ως συνέπεια των παρακολουθήσεων από την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών (NSA) (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Αναστολή της συμφωνίας SWIFT ως συνέπεια των παρακολουθήσεων από την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών (NSA) (2013/2831(RSP))

Η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Agustín Díaz de Mera García Consuegra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Dimitar Stoyanov, Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jan Philipp Albrecht, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Sophia in 't Veld, Cornelia Ernst, Krisztina Morvai, Axel Voss, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Sophia in 't Veld, Claude Moraes, Willy Meyer, Martin Ehrenhauser, Wim van de Camp, Juan Fernando López Aguilar, Francisco Sosa Wagner και Josef Weidenholzer.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Jaroslav Paška και Dimitar Stoyanov.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: επόμενη περίοδος συνόδου.


20. Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας για την επιβολή του νόμου στην ΕΕ (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000067/2013) που κατέθεσε Juan Fernando López Aguilar εξ ονόματος της Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, προς την Επιτροπή: Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας για την επιβολή του νόμου στην ΕΕ μέσω της εφαρμογής της απόφασης του Prüm και του ευρωπαϊκού προτύπου ανταλλαγής πληροφοριών (EIXM) (2013/2586(RSP)) (B7-0501/2013)

Ο Juan Fernando López Aguilar αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Agustín Díaz de Mera García Consuegra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Olle Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jan Philipp Albrecht, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Monica Luisa Macovei, Wim van de Camp και Marco Scurria.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Petru Constantin Luhan και Bogusław Liberadzki.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας για την επιβολή του νόμου στην ΕΕ: η εφαρμογή της απόφασης του Prüm και το ευρωπαϊκό πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών (EIXM) 2013/2586(RSP)) (B7-0433/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.10.2013


21. Το μέλλον του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000087/2013) που κατέθεσε Malcolm Harbour, εξ ονόματος της Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, προς την Επιτροπή: ΕΟΧ (2013/2710(RSP)) B7-0505/2013)

Ο Sergio Gaetano Cofferati αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ismail Ertug, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Bogusław Liberadzki, Małgorzata Handzlik, Othmar Karas και Regina Bastos.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrej Plenković, Pat the Cope Gallagher και Ivana Maletić.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

Η συζήτηση περατώνεται.


22. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 515.413/OJJE).


23. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.35.

Klaus Welle

Othmar Karas

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Αγγουράκης, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Χρυσόγελος, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Δρούτσας, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Παλιαδέλη, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Πιτσιλλίδης, Plenković, Poc, Ποδηματά, Poręba, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Σοφοκλέους, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου