Indekss 
Protokols
PDF 244kWORD 170k
Trešdiena, 2013. gada 9. oktobris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)
 3.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)
 4.ES un dalībvalstu veiktie pasākumi Sīrijas konflikta izraisīto bēgļu plūsmu problemātikas risināšanai (debates)
 5.Profesionālo kvalifikāciju atzīšana un administratīvā sadarbība, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu ***I (debates)
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Iestāžu nolīguma noslēgšana starp Eiropas Parlamentu un ECB par sadarbību procedūrās, kuras saistītas ar vienoto uzraudzības mehānismu (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  6.2.Parlamentu sadarbības delegāciju, delegāciju apvienotajās parlamentārajās komitejās, ka arī delegāciju parlamentārajās sadarbības komitejās un daudzpusējās parlamentārajās asamblejās skaits un skaitliskais sastāvs (balsošana)
  6.3.2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  6.4.Atpūtas laivas un ūdens motocikli ***I (balsošana)
  6.5.Profesionālo kvalifikāciju atzīšana un administratīvā sadarbība, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu ***I (balsošana)
  6.6.ES un Armēnijas nolīgums par vīzu atvieglotu izsniegšanu *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  6.7.ES un Armēnijas nolīgums par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti *** (balsošana)
  6.8.Atļautās veselīguma norādes uz pārtikas produktiem (balsošana)
  6.9.Dzīvnieku izcelsmes pārtika un produkti (balsošana)
  6.10.ES un Ķīnas sarunas par divpusēju nolīgumu ieguldījumu jomā (balsošana)
  6.11.ES un Taivānas tirdzniecības attiecības (balsošana)
  6.12.Ar gaisa kuģu ekspluatāciju saistītās tehniskās prasības un administratīvās procedūras (balsošana)
 7.Svinīgā sēde — Senegāla
 8.Balsošanas laiks (turpinājums)
  8.1.Dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējums ***I (balsošana)
  8.2.ES un dalībvalstu veiktie pasākumi Sīrijas konflikta izraisīto bēgļu plūsmu problemātikas risināšanai (balsošana)
 9.Balsojuma skaidrojumi
 10.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Komiteju un delegāciju sastāvs
 13.Romu tautības iedzīvotāju stāvoklis (debates)
 14.Labējā ekstrēmisma pastiprināšanās Eiropā (debates)
 15.Iespējamā CIP gūstekņu nogādāšana un nelikumīga turēšana apcietinājumā Eiropas valstīs (debates)
 16.Migrantu plūsmas Vidusjūrā, īpašu uzmanību pievēršot traģiskajiem notikumiem pie Lampedūzas krastiem (debates)
 17.Komiteju sastāvs
 18.Eiropas Robežu uzraudzības sistēma (EUROSUR) ***I (debates)
 19.SWIFT nolīguma darbības apturēšana Nacionālās drošības aģentūras veiktās novērošanas dēļ (debates)
 20.Tiesībaizsardzības iestāžu pārrobežu sadarbības stiprināšana Eiropas Savienībā (debates)
 21.Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) nākotne (debates)
 22.Nākamās sēdes darba kārtība
 23.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie deleģēto aktu projekti.

- Komisijas Deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz sadzīves cepeškrāšņu un tvaika nosūcēju energomarķējumu (C(2013)06280 – 2013/2867(DEA)).
Nodots atbildīgajai komitejai: ITRE.

Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2013. gada 1. oktobri.

- Komisijas Deleģētā regula par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā (C(2013)06284 – 2013/2863(DEA)).
Nodots atbildīgajai komitejai: BUDG.

Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2013. gada 30. septembri.

- Komisijas Deleģētā regula par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā (C(2013)06287 – 2013/2864(DEA)).
Nodots atbildīgajai komitejai: BUDG.

Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2013. gada 30. septembri.


3. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas Lēmums par drošības prasībām, kuras jāiekļauj Eiropas standartos attiecībā uz plaša patēriņa lāzeriekārtām atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību (D020712/05 - 2013/2859(RPS) - termiņš: 27/12/2013).
Nodots atbildīgajai komitejai: IMCO.

- Komisijas Regula, ar kuru atceļ Lēmumu 2004/301/EK, Lēmumu 2004/539/EK un Regulu (ES) Nr. 388/2010 (D026362/06 - 2013/2862(RPS) - termiņš: 01/01/2014).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas Regula, ar ko nosaka prasības un administratīvās procedūras saistībā ar lidlaukiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (D026872/02 - 2013/2842(RPS) - termiņš: 18/12/2013).
Nodots atbildīgajai komitejai: TRAN.

- Komisijas Regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu attiecībā uz maksimālajiem 2,4-D, beflubutamīda, ciklanilīda, dinikonazola, florasulama, metolahlora un S-metolahlora, un milbemektīna atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D027518/03 - 2013/2860(RPS) - termiņš: 28/11/2013).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas Regula, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Regulu (EK) Nr. 1073/2009 attiecībā uz dokumentiem starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem, un groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 2121/98 (D027685/03 - 2013/2849(RPS) - termiņš: 21/12/2013).
Nodots atbildīgajai komitejai: TRAN.

- Komisijas Regula, ar kuru groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 748/2012, ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju (D028103/02 - 2013/2846(RPS) - termiņš: 18/12/2013).
Nodots atbildīgajai komitejai: TRAN.

- Komisijas Regula, ar kuru groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 965/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (D028105/02 - 2013/2847(RPS) - termiņš: 18/12/2013).
Nodots atbildīgajai komitejai: TRAN.

- Komisijas Regula, ar kuru groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģu apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (D028107/01 - 2013/2843(RPS) - termiņš: 18/12/2013).
Nodots atbildīgajai komitejai: TRAN.

- Komisijas Lēmums, ar kuru Zviedrijai un Apvienotajai Karalistei atļauj atkāpties no dažiem kopīgiem aviācijas drošības noteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 216/2008 14. panta 6. punktu (D028114/01 - 2013/2844(RPS) - termiņš: 18/12/2013).
Nodots atbildīgajai komitejai: TRAN.

- Komisijas Direktīva, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/43/EK attiecībā uz tādu ražojumu sarakstu, kas saistīti ar aizsardzību (D028128/01 - 2013/2875(RPS) - termiņš: 02/01/2014).
Nodots atbildīgajai komitejai: IMCO.

- Komisijas Regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 595/2009 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 582/2011, lai tās pielāgotu tehnikas attīstībai attiecībā uz emisiju robežvērtībām (D028214/02 - 2013/2848(RPS) - termiņš: 19/12/2013).
Nodots atbildīgajai komitejai: IMCO.

- Komisijas Regula, ar ko groza II, IV, XI, XII un XVIII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (D028242/02 - 2013/2845(RPS) - termiņš: 18/12/2013).
Nodots atbildīgajai komitejai: IMCO.

- Komisijas Regula, ar ko attiecībā uz to sekundāro mērķa mainīgo lielumu 2015. gada sarakstu, kuri attiecas uz līdzdalību sociālajā un kultūras dzīvē un materiālo nenodrošinātību, īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (D028899/01 - 2013/2865(RPS) - termiņš: 02/01/2014).
Nodots atbildīgajai komitejai: EMPL.

- Komisijas Regula, ar ko labo redakciju bulgāru valodā Regulai (ES) Nr. 142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai (D029041/02 - 2013/2839(RPS) - termiņš: 14/12/2013).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

Projekts Komisijas regulai, ar kuru saistībā ar Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai groza Regulu (ES) Nr. 141/2013, ar ko attiecībā uz statistiku, kas balstīta uz Eiropas veselības apsekojuma (EHIS), īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1338/2008 attiecībā uz Kopienas statistiku par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā (D029221/01 - 2013/2866(RPS) - termiņš: 02/01/2014).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 50. pants).
Atzinums: EMPL (Reglamenta 50. pants).


4. ES un dalībvalstu veiktie pasākumi Sīrijas konflikta izraisīto bēgļu plūsmu problemātikas risināšanai (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: ES un dalībvalstu veiktie pasākumi Sīrijas konflikta izraisīto bēgļu plūsmu problemātikas risināšanai (2013/2837(RSP)).

Vytautas Leškevičius (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Michel Barnier (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Nikolaos Salavrakos EFD grupas vārdā un Ewald Stadler, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Michel Barnier.

Uzstājās Véronique Mathieu Houillon, Sylvie Guillaume, Cecilia Wikström, Hélène Flautre, Mario Borghezio, Nadezhda Neynsky, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Diane Dodds, Hubert Pirker, Juan Fernando López Aguilar, Marietta Giannakou, Frank Engel, Francisco José Millán Mon, Marco Scurria, Davor Ivo Stier un Sari Essayah.

SĒDI VADA: Anni PODIMATA
Priekšsēdētāja vietniece

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Danuta Jazłowiecka, Silvia Costa, Franziska Keller, Paul Murphy, Andrzej Grzyb, Ana Gomes, Dimitar Stoyanov, Vytautas Landsbergis un Richard Howitt.

Uzstājās Michel Barnier un Vytautas Leškevičius.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Sylvie Guillaume, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Véronique Mathieu Houillon, Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat un Cecilia Wikström, vārdā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja − par ES un dalībvalstu pasākumiem Sīrijas konflikta radīto bēgļu plūsmu pārvaldīšanā (2013/2837(RSP)) (B7-0442/2013).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 9. oktobra protokola 8.2. punkts.


5. Profesionālo kvalifikāciju atzīšana un administratīvā sadarbība, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un Regulu par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu [COM(2011)0883 - C7-0512/2011- 2011/0435(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Bernadette Vergnaud (A7-0038/2013).

Bernadette Vergnaud iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Michel Barnier (Komisijas loceklis).

Uzstājās Licia Ronzulli (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Anja Weisgerber (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja), Constance Le Grip PPE grupas vārdā, Evelyne Gebhardt S&D grupas vārdā, Eduard-Raul Hellvig ALDE grupas vārdā, Heide Rühle Verts/ALE grupas vārdā, Emma McClarkin ECR grupas vārdā, Thomas Händel GUE/NGL grupas vārdā, Claudio Morganti EFD grupas vārdā, Franz Obermayr, pie grupām nepiederošs deputāts, Andreas Schwab, María Irigoyen Pérez, Mark Demesmaeker, Adam Bielan, Paul Nuttall, Anna Hedh, Malcolm Harbour un Olga Sehnalová.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Milan Zver, Catherine Stihler, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Inês Cristina Zuber, Seán Kelly un Phil Prendergast.

Uzstājās Michel Barnier un Bernadette Vergnaud.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 9. oktobra protokola 6.5. punkts.


SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


6.1. Iestāžu nolīguma noslēgšana starp Eiropas Parlamentu un ECB par sadarbību procedūrās, kuras saistītas ar vienoto uzraudzības mehānismu (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par iestāžu nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Parlamentu un Eiropas Centrālo banku par praktisko kārtību, kā īsteno demokrātisko pārskatatbildību un pārrauga uzdevumus, kas Eiropas Centrālajai bankai uzticēti saistībā ar vienoto uzraudzības mehānismu [N7-0084/2013 - C7-0347/2013- 2013/2198(ACI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Carlo Casini (A7-0302/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0404).


6.2. Parlamentu sadarbības delegāciju, delegāciju apvienotajās parlamentārajās komitejās, ka arī delegāciju parlamentārajās sadarbības komitejās un daudzpusējās parlamentārajās asamblejās skaits un skaitliskais sastāvs (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0431/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0405).


6.3. 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Otrais ziņojums par Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome [COM(2012)0436 - C7-0226/2012- 2012/2169(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Andrea Češková (A7-0310/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0406).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0406).


6.4. Atpūtas laivas un ūdens motocikli ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par atpūtas laivām un ūdens motocikliem [COM(2011)0456 - C7-0212/2011- 2011/0197(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Malcolm Harbour (A7-0213/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0407).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0407).


6.5. Profesionālo kvalifikāciju atzīšana un administratīvā sadarbība, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un Regulu par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu [COM(2011)0883 - C7-0512/2011- 2011/0435(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Bernadette Vergnaud (A7-0038/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0408).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0408).


6.6. ES un Armēnijas nolīgums par vīzu atvieglotu izsniegšanu *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Armēnijas Republiku par vīzu atvieglotu izsniegšanu [05835/2013 - C7-0112/2013- 2012/0334(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Edit Bauer (A7-0290/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0409).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


6.7. ES un Armēnijas nolīgums par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Armēnijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti [05859/2013 - C7-0113/2013- 2012/0332(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Edit Bauer (A7-0289/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0410).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


6.8. Atļautās veselīguma norādes uz pārtikas produktiem (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0437/2013.

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.


6.9. Dzīvnieku izcelsmes pārtika un produkti (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0438/2013.

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.


6.10. ES un Ķīnas sarunas par divpusēju nolīgumu ieguldījumu jomā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0436/2013 un B7-0439/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B7-0436/2013

Pieņemts (P7_TA(2013)0411).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0439/2013 vairs nav spēkā.)


6.11. ES un Taivānas tirdzniecības attiecības (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0435/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0412).


6.12. Ar gaisa kuģu ekspluatāciju saistītās tehniskās prasības un administratīvās procedūras (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0440/2013.

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Eva Lichtenberger, prasot atlikt balsošanu, Knut Fleckenstein, paužot atbalstu šim priekšlikumam, un Francesco Enrico Speroni, iebilstot pret to.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (299 par, 327 pret, 33 atturas).

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.00 līdz svinīgās sēdes sākumam.)

SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs


7. Svinīgā sēde — Senegāla

No plkst. 12.05 līdz plkst. 12.30 notika Parlamenta svinīgā sēde par godu Senegālas prezidenta Macky Sall vizītei.

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks


8. Balsošanas laiks (turpinājums)

8.1. Dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējums ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu [COM(2012)0628 - C7-0367/2012- 2012/0297(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Andrea Zanoni (A7-0277/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0413).

Uzstāšanās

- József Szájer – par PPE grupas balsošanas sarakstu;

- Christian Engström – par balsošanas norisi;

- Cristina Gutiérrez-Cortines – izdarot tehnisku labojumu grozījumā Nr. 110;

- Michael Gahler – par kļūdu PPE grupas balsošanas sarakstā (grozījumi Nr. 79/112);

- Bogusław Sonik – par balsošanu par grozījumiem Nr. 79 un 126;

- Andrea Zanoni (referents) – ierosinot saskaņā ar Reglamenta 57. panta 2. punktu nodot ziņojumu atpakaļ izskatīšanai komitejā.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (332 par, 311 pret, 14 atturas).


8.2. ES un dalībvalstu veiktie pasākumi Sīrijas konflikta izraisīto bēgļu plūsmu problemātikas risināšanai (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0442/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0414).


9. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Andrea Češková ziņojums - A7-0310/2013
Petri Sarvamaa, Morten Messerschmidt, Jim Higgins, Syed Kamall un Daniel Hannan

Andrea Zanoni ziņojums - A7-0277/2013
Angelika Niebler, Raffaele Baldassarre, Martina Anderson, Alfredo Antoniozzi, Sirpa Pietikäinen, Peter Jahr, Roberta Angelilli, Seán Kelly, Paul Murphy, Marian Harkin, Syed Kamall un Daniel Hannan

Malcolm Harbour ziņojums - A7-0213/2012
Peter Jahr, Mitro Repo, Syed Kamall un Daniel Hannan

Bernadette Vergnaud ziņojums - A7-0038/2013
Ruža Tomašić, Raffaele Baldassarre, Morten Messerschmidt, Vicky Ford, Anna Maria Corazza Bildt, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Marlene Mizzi, Peter Jahr, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei, Seán Kelly, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Izaskun Bilbao Barandica, Danuta Jazłowiecka, Syed Kamall un Andrej Plenković

Atļautās veselīguma norādes uz pārtikas produktiem - (2013/2726(RSP)) (B7-0437/2013)
Mario Pirillo, Anna Maria Corazza Bildt un Marian Harkin

Dzīvnieku izcelsmes pārtika un produkti - (2013/2720(RSP)) (B7-0438/2013)
George Lyon

ES un Ķīnas sarunas par divpusēju nolīgumu ieguldījumu jomā - (2013/2674(RSP)) (B7-0436/2013)
Mitro Repo, Marlene Mizzi, Danuta Jazłowiecka, Roberta Angelilli un Seán Kelly

ES un Taivānas tirdzniecības attiecības - (2013/2675(RSP)) (B7-0435/2013)
Mitro Repo un Seán Kelly

Ar gaisa kuģu ekspluatāciju saistītās tehniskās prasības un administratīvās procedūras - (2013/2847(RSP)) (B7-0440/2013)
Martina Anderson un Charles Tannock

ES un dalībvalstu veiktie pasākumi Sīrijas konflikta izraisīto bēgļu plūsmu problemātikas risināšanai - (2013/2837(RSP)) (B7-0442/2013)
Charles Tannock, Mitro Repo, Marlene Mizzi, Adam Bielan, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Angelilli, Ewald Stadler, Marusya Lyubcheva un Dimitar Stoyanov.


10. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)”, kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.30 un atsākta plkst. 15.05.)

SĒDI VADA: Jacek PROTASIEWICZ
Priekšsēdētāja vietnieks

11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītājs ir saņēmis PPE, S&D, EFD, Verts/ALE, ECR grupas un pie politiskajām grupām nepiederošo deputātu sekretariāta pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus:

- Delegācija attiecībām ar Arābijas pussalu:
Ivana Maletić;

- Delegācija attiecībām ar Albāniju, Bosniju un Hercegovinu, Serbiju, Melnkalni un Kosovu:
Andrej Plenković un Tonino Picula;

- Delegācija attiecībām ar Indiju:
Zdravka Bušić;

- Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku:
Davor Ivo Stier, Biljana Borzan un Marije Cornelissen;

- Delegācija attiecībām ar Kanādu:
Dubravka Šuica, Oleg Valjalo, Jaroslav Paška un Ruža Tomašić;

- Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm:
Alfredo Antoniozzi, Marino Baldini, Tanja Fajon un Nadja Hirsch;

- Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumu Āzijas valstīm un Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociāciju (ASEAN):
Ildikó Gáll-Pelcz, Hubert Pirker un Petra Kammerevert;

- Delegācija attiecībām ar Dienvidāfriku:
Gunnar Hökmark, Sandra Petrović Jakovina, Kent Johansson un Martina Anderson;

- Delegācija attiecībām ar Japānu:
Alojz Peterle;

- Delegācija attiecībām ar Austrāliju un Jaunzēlandi:
Glenis Willmott, Andrew Henry William Brons un Nikola Vuljanić;

- Delegācija attiecībām ar Centrālamerikas valstīm:
Franco Bonanini.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


13. Romu tautības iedzīvotāju stāvoklis (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Romu tautības iedzīvotāju stāvoklis (2013/2870(RSP)).

Vytautas Leškevičius (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Lívia Járóka PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva William (The Earl of) Dartmouth, Kinga Göncz S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Krisztina Morvai, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Dimitar Stoyanov, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, Mikael Gustafsson GUE/NGL grupas vārdā, Paul Nuttall EFD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Corina Creţu, Dimitar Stoyanov, pie grupām nepiederošs deputāts, Véronique Mathieu Houillon, Sylvie Guillaume, Stanimir Ilchev, Anna Maria Corazza Bildt, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Charalampos Angourakis, Claude Moraes, Cristian Dan Preda, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Csaba Sógor un Corina Creţu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Gilles Pargneaux, Nikos Chrysogelos, Claudio Morganti, Frank Engel, komentējot iepriekšējā runātāja teikto, un Philip Claeys.

Uzstājās Viviane Reding un Vytautas Leškevičius.

Debates tika slēgtas.


14. Labējā ekstrēmisma pastiprināšanās Eiropā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Labējā ekstrēmisma pastiprināšanās Eiropā (2013/2871(RSP)).

Vytautas Leškevičius (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) sniedza paziņojumus.

SĒDI VADA: Anni PODIMATA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Georgios Papanikolaou PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz trijiem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Andreas Mölzer, Maria Eleni Koppa un Andrew Henry William Brons, Sylvie Guillaume S&D grupas vārdā, Theodoros Skylakakis ALDE grupas vārdā, Franziska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Ryszard Antoni Legutko ECR grupas vārdā, Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andreas Mölzer, Nikolaos Salavrakos EFD grupas vārdā, Nicole Sinclaire, pie grupām nepiederoša deputāte, Frank Engel, Juan Fernando López Aguilar, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrew Henry William Brons, Ramon Tremosa i Balcells, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Carlos José Iturgaiz Angulo, Georgios Toussas, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Paul Nuttall, Milan Zver, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jean-Luc Mélenchon, Dimitrios Droutsas, Nathalie Griesbeck, Paulo Rangel, Kinga Göncz, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Krisztina Morvai, Cecilia Wikström, Emine Bozkurt, Anneli Jäätteenmäki, Sylvana Rapti, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andreas Mölzer, Nils Torvalds, Josef Weidenholzer, Maria Eleni Koppa, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Georgios Papanikolaou un Philip Claeys.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zdravka Bušić, Zita Gurmai, Izaskun Bilbao Barandica, Nikos Chrysogelos, Paul Murphy, Dimitar Stoyanov, Georgios Koumoutsakos un Marita Ulvskog.

Uzstājās Viviane Reding un Vytautas Leškevičius.

Debates tika slēgtas.


15. Iespējamā CIP gūstekņu nogādāšana un nelikumīga turēšana apcietinājumā Eiropas valstīs (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000079/2013) un kuru uzdeva Juan Fernando López Aguilar un Elmar Brok Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas un Ārlietu komitejas vārdā Padomei: Pasākumi, kas veikti saistībā ar Parlamenta rezolūciju P7_TA(2012)0309 par iespējamo CIP gūstekņu nogādāšanu un nelikumīgu turēšanu apcietinājumā Eiropas valstīs - saistībā ar EP TDIP komitejas ziņojumu veiktie pasākumi (2013/2702(RSP)) (B7-0215/2013).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000080/2013) un kuru uzdeva Juan Fernando López Aguilar un Elmar Brok Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas un Ārlietu komitejas vārdā Komisijai: Pasākumi, kas veikti saistībā ar Parlamenta rezolūciju P7_TA(2012)0309 par iespējamo CIP gūstekņu nogādāšanu un nelikumīgu turēšanu apcietinājumā Eiropas valstīs - saistībā ar EP TDIP komitejas ziņojumu veiktie pasākumi (2013)/2702(RSP)) (B7-0216/2013).

Juan Fernando López Aguilar un Elmar Brok izvērsa jautājumus.

Vytautas Leškevičius (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) atbildēja uz jautājumiem.

SĒDI VADA: László SURJÁN
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Carlos Coelho PPE grupas vārdā, Tanja Fajon S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Krzysztof Lisek, Sarah Ludford ALDE grupas vārdā, Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Gerard Batten EFD grupas vārdā, Georgios Papanikolaou, Ana Gomes, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Krzysztof Lisek, Mirosław Piotrowski, Jacek Protasiewicz kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hélène Flautre, Oldřich Vlasák, Axel Voss, Csaba Sógor, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Krisztina Morvai, Jarosław Leszek Wałęsa un Krzysztof Lisek.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Paul Murphy.

Uzstājās Vytautas Leškevičius.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit un Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā − par iespējamo CIP gūstekņu nogādāšanu un nelikumīgu turēšanu apcietinājumā Eiropas valstīs (2013/2702(RSP)) (B7-0378/2013);

- Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells un Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā − par iespējamo CIP gūstekņu nogādāšanu un nelikumīgu turēšanu apcietinājumā Eiropas valstīs (2013/2702(RSP)) (B7-0379/2013);

- Timothy Kirkhope un Charles Tannock ECR grupas vārdā − par iespējamo CIP gūstekņu nogādāšanu un nelikumīgu turēšanu apcietinājumā Eiropas valstīs (2013/2702(RSP)) (B7-0380/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa un Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā − par pasākumiem, kas veikti, reaģējot uz Parlamenta rezolūciju par iespējamo CIP gūstekņu nogādāšanu un nelikumīgu turēšanu apcietinājumā Eiropas valstīs (2013/2702(RSP)) (B7-0381/2013).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 10. oktobra protokola 9.4. punkts.


16. Migrantu plūsmas Vidusjūrā, īpašu uzmanību pievēršot traģiskajiem notikumiem pie Lampedūzas krastiem (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Migrantu plūsmas Vidusjūrā, īpašu uzmanību pievēršot traģiskajiem notikumiem pie Lampedūzas krastiem (2013/2827(RSP)).

Vytautas Leškevičius (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Cecilia Malmström (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Salvatore Iacolino PPE grupas vārdā, Sylvie Guillaume S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Salvatore Iacolino, Sonia Alfano ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Dimitar Stoyanov un Andrew Henry William Brons, Cristiana Muscardini ECR grupas vārdā, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL grupas vārdā, Lorenzo Fontana EFD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Krisztina Morvai un Silvia Costa, Marine Le Pen, pie grupām nepiederoša deputāte, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva David Casa un Charalampos Angourakis, Roberta Angelilli un Claude Moraes.

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Nathalie Griesbeck, Hélène Flautre, Susy De Martini, Nikolaos Salavrakos, Andrew Henry William Brons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, David-Maria Sassoli, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Salvatore Iacolino un Francesco Enrico Speroni, Franziska Keller, Francesco Enrico Speroni, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Malika Benarab-Attou un Sonia Alfano, Philip Claeys, Roberta Metsola, Juan Fernando López Aguilar, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Andrej Plenković, Dimitrios Droutsas, Carlos Coelho, Salvatore Caronna, David Casa, Tonino Picula un Joseph Cuschieri.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sergio Paolo Francesco Silvestris, Francesca Barracciu, Malika Benarab-Attou, Izaskun Bilbao Barandica, Charalampos Angourakis, Franz Obermayr, Giovanni La Via, Claudette Abela Baldacchino, Silvia Costa, Graham Watson, Paul Murphy un Dimitar Stoyanov.

Uzstājās Cecilia Malmström un Vytautas Leškevičius.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamajā sesijā.


17. Komiteju sastāvs

Pēc S&D grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minētā deputāta iecelšanu amatā:

CONT komiteja: Derek Vaughan — Francesca Barracciu vietā.


18. Eiropas Robežu uzraudzības sistēma (EUROSUR) ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Robežu uzraudzības sistēmu (EUROSUR) [COM(2011)0873 - C7-0506/2011- 2011/0427(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Jan Mulder (A7-0232/2013).

Jan Mulder iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Uzstājās Dominique Riquet (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs) un Marco Scurria PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Anni PODIMATA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Birgit Sippel S&D grupas vārdā, Franziska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Gerard Batten EFD grupas vārdā, Véronique Mathieu Houillon, Carmen Romero López, Georgios Papanikolaou, Marlene Mizzi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Hubert Pirker, Monica Luisa Macovei, Salvatore Iacolino un Petru Constantin Luhan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Roberta Metsola, Janusz Władysław Zemke, Tarja Cronberg, Timothy Kirkhope, Sandra Petrović Jakovina un Jaroslav Paška.

Uzstājās Cecilia Malmström un Jan Mulder.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 10. oktobra protokola 9.2. punkts.


19. SWIFT nolīguma darbības apturēšana Nacionālās drošības aģentūras veiktās novērošanas dēļ (debates)

Komisijas paziņojums: SWIFT nolīguma darbības apturēšana Nacionālās drošības aģentūras veiktās novērošanas dēļ (2013/2831(RSP)).

Cecilia Malmström (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Dimitar Stoyanov, Birgit Sippel S&D grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE grupas vārdā, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sophia in 't Veld, Cornelia Ernst, Krisztina Morvai, Axel Voss, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sophia in 't Veld, Claude Moraes, Willy Meyer, Martin Ehrenhauser, Wim van de Camp, Juan Fernando López Aguilar, Francisco Sosa Wagner un Josef Weidenholzer.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Jaroslav Paška un Dimitar Stoyanov.

Uzstājās Cecilia Malmström.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamajā sesijā.


20. Tiesībaizsardzības iestāžu pārrobežu sadarbības stiprināšana Eiropas Savienībā (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000067/2013) un kuru uzdeva Juan Fernando López Aguilar Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā Komisijai: Pārrobežu sadarbības pastiprināšana tiesību aizsardzības jomā ES, īstenojot Prīmes lēmumu un Eiropas Informācijas apmaiņas modeli (EIXM) (2013/2586(RSP)) (B7-0501/2013).

Juan Fernando López Aguilar izvērsa jautājumu.

Cecilia Malmström (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE grupas vārdā, Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā, Olle Schmidt ALDE grupas vārdā, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE grupas vārdā, Monica Luisa Macovei, Wim van de Camp un Marco Scurria.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Petru Constantin Luhan un Bogusław Liberadzki.

Uzstājās Cecilia Malmström.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Juan Fernando López Aguilar Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā - Tiesībaizsardzības iestāžu pārrobežu sadarbības stiprināšana Eiropas Savienībā — Prīmes lēmuma īstenošana un Eiropas Informācijas apmaiņas modelis (EIXM) (2013/2586(RSP)) (B7-0433/2013).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 10. oktobra protokola 9.5. punkts.


21. Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) nākotne (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000087/2013) un kuru uzdeva Malcolm Harbour Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas vārdā Komisijai: EEZ (2013/2710(RSP)) (B7-0505/2013).

Sergio Gaetano Cofferati izvērsa jautājumu.

Cecilia Malmström (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Andreas Schwab PPE grupas vārdā, Ismail Ertug S&D grupas vārdā, Adam Bielan ECR grupas vārdā, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Bogusław Liberadzki, Małgorzata Handzlik, Othmar Karas un Regina Bastos.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andrej Plenković, Pat the Cope Gallagher un Ivana Maletić.

Uzstājās Cecilia Malmström.

Debates tika slēgtas.


22. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 515.413/OJJE).


23. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.35.

Klaus Welle

Othmar Karas

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika