Index 
Protokoll
PDF 239kWORD 176k
Onsdagen den 9 oktober 2013 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 4.EU:s och medlemsstaternas åtgärder för att hantera den flyktingström som orsakas av konflikten i Syrien (debatt)
 5.Erkännande av yrkeskvalifikationer och administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden ***I (debatt)
 6.Omröstning
  
6.1.Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet och ECB om samarbetet avseende förfarandena i samband med den gemensamma tillsynsmekanismen (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.2.Antalet och antalet ledamöter i interparlamentariska delegationer, delegationer till de gemensamma parlamentarikerkommittéerna, delegationer till de parlamentariska samarbetskommittéerna och multilaterala parlamentariska församlingar (omröstning)
  
6.3.Ansvarsfrihet 2011: Europeiska rådet och rådet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.4.Fritidsbåtar och vattenskotrar ***I (omröstning)
  
6.5.Erkännande av yrkeskvalifikationer och administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden ***I (omröstning)
  
6.6.Avtal mellan EU och Armenien om förenklat utfärdande av viseringar *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.7.Avtal mellan EU och Armenien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd *** (omröstning)
  
6.8.Godkända hälsopåståenden om livsmedel (omröstning)
  
6.9.Livsmedel och produkter av animaliskt ursprung (omröstning)
  
6.10.Förhandlingar mellan EU och Kina om ett bilateralt investeringsavtal (omröstning)
  
6.11.Handelsförbindelserna mellan EU och Taiwan (omröstning)
  
6.12.Tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift (omröstning)
 7.Högtidligt möte – Senegal
 8.Omröstning (fortsättning)
  
8.1.Bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt ***I (omröstning)
  
8.2.EU:s och medlemsstaternas åtgärder för att hantera den flyktingström som orsakas av konflikten i Syrien (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Utskottens och delegationernas sammansättning
 13.Situationen för romer (debatt)
 14.Tilltagande högerextremism i Europa (debatt)
 15.CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder (debatt)
 16.Migrationsströmmar i Medelhavsområdet, med särskild fokus på de tragiska händelserna utanför Lampedusa (debatt)
 17.Utskottens sammansättning
 18.Europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur) ***I (debatt)
 19.Suspendering av Swift-avtalet till följd av NSA:s övervakning (debatt)
 20.Stärkandet av det gränsöverskridande samarbetet om brottsbekämpning i EU (debatt)
 21.Framtiden för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) (debatt)
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av ugnar och köksfläktar för hushållsbruk (C(2013)06280 – 2013/2867(DEA))
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 1 oktober 2013.

- Kommissionens delegerade förordning om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (C(2013)06284 – 2013/2863(DEA))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 30 september 2013.

- Kommissionens delegerade förordning med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (C(2013)06287 – 2013/2864(DEA))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 30 september 2013.


3. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens beslut om säkerhetskrav som ska uppfyllas av europeiska standarder för konsumentlaserprodukter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet (D020712/05 - 2013/2859(RPS) - tidsfrist: 27/12/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens förordning om upphävande av besluten 2004/301/EG och 2004/539/EG samt förordning (EU) nr 388/2010 (D026362/06 - 2013/2862(RPS) - tidsfrist: 01/01/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om krav och administrativa rutiner för flygplatser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (D026872/02 - 2013/2842(RPS) - tidsfrist: 18/12/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för 2,4-D, beflubutamid, cyklanilid, dinikonazol, florasulam, metolaklor och S-metolaklor samt milbemektin i eller på vissa produkter (D027518/03 - 2013/2860(RPS) - tidsfrist: 28/11/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om tillämpningsföreskrifter till förordning (EG) nr 1073/2009 med avseende på transportdokument för internationell persontransport med buss och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2121/98 (D027685/03 - 2013/2849(RPS) - tidsfrist: 21/12/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 748/2012 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och anordningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer (D028103/02 - 2013/2846(RPS) - tidsfrist: 18/12/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (D028105/02 - 2013/2847(RPS) - tidsfrist: 18/12/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (D028107/01 - 2013/2843(RPS) - tidsfrist: 18/12/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens beslut om bemyndigande för Sverige och Förenade kungariket att avvika från vissa gemensamma säkerhetsregler för luftfarten i enlighet med artikel 14.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (D028114/01 - 2013/2844(RPS) - tidsfrist: 18/12/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG vad gäller förteckningen över försvarsrelaterade produkter (D028128/01 - 2013/2875(RPS) - tidsfrist: 02/01/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 och kommissionens förordning (EU) nr 582/2011 för att anpassa dessa till den tekniska utvecklingen avseende utsläppsgränser (D028214/02 - 2013/2848(RPS) - tidsfrist: 19/12/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, IV, XI, XII och XVIII till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (D028242/02 - 2013/2845(RPS) - tidsfrist: 18/12/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens förordning om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU–Silc) vad gäller 2015 års förteckning över sekundära målvariabler för deltagande i sociala och kulturella aktiviteter samt materiell fattigdom (D028899/01 - 2013/2865(RPS) - tidsfrist: 02/01/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

- Kommissionens förordning om rättelse av den bulgariska språkversionen av förordning (EU) nr 142/2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen (D029041/02 - 2013/2839(RPS) - tidsfrist: 14/12/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 141/2013 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet vad gäller statistik som grundas på den europeiska hälsoenkäten (EHIS) med anledning av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (D029221/01 - 2013/2866(RPS) - tidsfrist: 02/01/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 50 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: EMPL (artikel 50 i arbetsordningen)


4. EU:s och medlemsstaternas åtgärder för att hantera den flyktingström som orsakas av konflikten i Syrien (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: EU:s och medlemsstaternas åtgärder för att hantera den flyktingström som orsakas av konflikten i Syrien (2013/2837(RSP))

Vytautas Leškevičius (rådets tjänstgörande ordförande) och Michel Barnier (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Nikolaos Salavrakos för EFD-gruppen, och Ewald Stadler, grupplös.

Talare: Michel Barnier.

Talare: Véronique Mathieu Houillon, Sylvie Guillaume, Cecilia Wikström, Hélène Flautre, Mario Borghezio, Nadezhda Neynsky, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Diane Dodds, Hubert Pirker, Juan Fernando López Aguilar, Marietta Giannakou, Frank Engel, Francisco José Millán Mon, Marco Scurria, Davor Ivo Stier och Sari Essayah.

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Danuta Jazłowiecka, Silvia Costa, Franziska Keller, Paul Murphy, Andrzej Grzyb, Ana Gomes, Dimitar Stoyanov, Vytautas Landsbergis och Richard Howitt.

Talare: Michel Barnier och Vytautas Leškevičius.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Sylvie Guillaume, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Véronique Mathieu Houillon, Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat och Cecilia Wikström, för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, om EU:s och medlemsstaternas åtgärder för att hantera flyktingflödet i samband med konflikten i Syrien (2013/2837(RSP)) (B7-0442/2013)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.2 i protokollet av den 9.10.2013


5. Erkännande av yrkeskvalifikationer och administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och förordning […] om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden [COM(2011)0883 - C7-0512/2011- 2011/0435(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Bernadette Vergnaud (A7-0038/2013)

Bernadette Vergnaud redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Michel Barnier (ledamot av kommissionen).

Talare: Licia Ronzulli (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Anja Weisgerber (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Constance Le Grip för PPE-gruppen, Evelyne Gebhardt för S&D-gruppen, Eduard-Raul Hellvig för ALDE-gruppen, Heide Rühle för Verts/ALE-gruppen, Emma McClarkin för ECR-gruppen, Thomas Händel för GUE/NGL-gruppen, Claudio Morganti för EFD-gruppen, Franz Obermayr, grupplös, Andreas Schwab, María Irigoyen Pérez, Mark Demesmaeker, Adam Bielan, Paul Nuttall, Anna Hedh, Malcolm Harbour och Olga Sehnalová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Milan Zver, Catherine Stihler, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Inês Cristina Zuber, Seán Kelly och Phil Prendergast.

Talare: Michel Barnier och Bernadette Vergnaud.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 9.10.2013.


ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


6.1. Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet och ECB om samarbetet avseende förfarandena i samband med den gemensamma tillsynsmekanismen (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ingående av ett interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet och ECB om de praktiska formerna för utövande av demokratisk ansvarsskyldighet och tillsyn av utövandet av de uppgifter som ECB tilldelats inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen [N7-0084/2013 - C7-0347/2013- 2013/2198(ACI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Carlo Casini (A7-0302/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0404)


6.2. Antalet och antalet ledamöter i interparlamentariska delegationer, delegationer till de gemensamma parlamentarikerkommittéerna, delegationer till de parlamentariska samarbetskommittéerna och multilaterala parlamentariska församlingar (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0431/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2013)0405)


6.3. Ansvarsfrihet 2011: Europeiska rådet och rådet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [COM(2012)0436 - C7-0226/2012- 2012/2169(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Andrea Češková (A7-0310/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0406)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0406)


6.4. Fritidsbåtar och vattenskotrar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om fritidsbåtar och vattenskotrar [COM(2011)0456 - C7-0212/2011- 2011/0197(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Malcolm Harbour (A7-0213/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0407)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0407)


6.5. Erkännande av yrkeskvalifikationer och administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och förordning […] om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden [COM(2011)0883 - C7-0512/2011- 2011/0435(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Bernadette Vergnaud (A7-0038/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0408)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0408)


6.6. Avtal mellan EU och Armenien om förenklat utfärdande av viseringar *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Armenien om förenklat utfärdande av viseringar [05835/2013 - C7-0112/2013- 2012/0334(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Edit Bauer (A7-0290/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0409)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


6.7. Avtal mellan EU och Armenien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Armenien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd [05859/2013 - C7-0113/2013- 2012/0332(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Edit Bauer (A7-0289/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0410)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


6.8. Godkända hälsopåståenden om livsmedel (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0437/2013

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades


6.9. Livsmedel och produkter av animaliskt ursprung (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0438/2013

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades


6.10. Förhandlingar mellan EU och Kina om ett bilateralt investeringsavtal (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0436/2013 och B7-0439/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0436/2013

Antogs (P7_TA(2013)0411)

(Resolutionsförslag B7-0439/2013 bortföll.)


6.11. Handelsförbindelserna mellan EU och Taiwan (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0435/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0412)


6.12. Tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0440/2013

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades

Inlägg:

Före omröstningen begärde Eva Lichtenberger att omröstningen skulle skjutas upp; Knut Fleckenstein stödde denna begäran; Francesco Enrico Speroni motsatte sig den.

Parlamentet förkastade denna begäran med EO (299 röster för, 327 röster emot, 33 nedlagda röster).

(Sammanträdet avbröts kl. 12.00 i avvaktan på det högtidliga mötet.)

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman


7. Högtidligt möte – Senegal

Kl. 12.05–12.30 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av besöket av Senegals president Macky Sall.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman


8. Omröstning (fortsättning)

8.1. Bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt [COM(2012)0628 - C7-0367/2012- 2012/0297(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Andrea Zanoni (A7-0277/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0413)

Inlägg:

- József Szájer yttrade sig om PPE-gruppens omröstningslista.

- Christian Engström yttrade sig om genomförandet av omröstningen.

- Cristina Gutiérrez-Cortines föreslog en teknisk korrigering av ändringsförslag 110.

- Michael Gahler meddelade ett fel i PPE-gruppens omröstningslista (ändringsförslagen 79/112).

- Bogusław Sonik yttrade sig om omröstningen om ändringsförslagen 79 och 126.

- Andrea Zanoni (föredragande) föreslog att betänkandet skulle återförvisas till utskottet, i enlighet med artikel 57.2 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände denna begäran genom ONU (332 röster för, 311 röster emot, 14 nedlagda röster).


8.2. EU:s och medlemsstaternas åtgärder för att hantera den flyktingström som orsakas av konflikten i Syrien (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0442/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0414).


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Andrea Češková - A7-0310/2013
Petri Sarvamaa, Morten Messerschmidt, Jim Higgins, Syed Kamall och Daniel Hannan

Betänkande Andrea Zanoni - A7-0277/2013
Angelika Niebler, Raffaele Baldassarre, Martina Anderson, Alfredo Antoniozzi, Sirpa Pietikäinen, Peter Jahr, Roberta Angelilli, Seán Kelly, Paul Murphy, Marian Harkin, Syed Kamall och Daniel Hannan

Betänkande Malcolm Harbour - A7-0213/2012
Peter Jahr, Mitro Repo, Syed Kamall och Daniel Hannan

Betänkande Bernadette Vergnaud - A7-0038/2013
Ruža Tomašić, Raffaele Baldassarre, Morten Messerschmidt, Vicky Ford, Anna Maria Corazza Bildt, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Marlene Mizzi, Peter Jahr, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei, Seán Kelly, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Izaskun Bilbao Barandica, Danuta Jazłowiecka, Syed Kamall och Andrej Plenković

Godkända hälsopåståenden om livsmedel - (2013/2726(RSP)) (B7-0437/2013)
Mario Pirillo, Anna Maria Corazza Bildt och Marian Harkin

Livsmedel och produkter av animaliskt ursprung - (2013/2720(RSP)) (B7-0438/2013)
George Lyon

Förhandlingar mellan EU och Kina om ett bilateralt investeringsavtal - (2013/2674(RSP)) (B7-0436/2013)
Mitro Repo, Marlene Mizzi, Danuta Jazłowiecka, Roberta Angelilli och Seán Kelly

Handelsförbindelserna mellan EU och Taiwan - (2013/2675(RSP)) (B7-0435/2013)
Mitro Repo och Seán Kelly

Tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift - (2013/2847(RSP)) (B7-0440/2013)
Martina Anderson och Charles Tannock

EU:s och medlemsstaternas åtgärder för att hantera den flyktingström som orsakas av konflikten i Syrien - (2013/2837(RSP)) (B7-0442/2013)
Charles Tannock, Mitro Repo, Marlene Mizzi, Adam Bielan, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Angelilli, Ewald Stadler, Marusya Lyubcheva och Dimitar Stoyanov.


10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.30 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Jacek PROTASIEWICZ
Vice talman

11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna PPE, S&D, EFD, Verts/ALE, ECR och de grupplösa ledamöternas sekretariat hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

- delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön:
Ivana Maletić

- delegationen för förbindelserna med Albanien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro och Kosovo:
Andrej Plenković och Tonino Picula

- delegationen för förbindelserna med Indien:
Zdravka Bušić

- delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina:
Davor Ivo Stier, Biljana Borzan och Marije Cornelissen

- delegationen för förbindelserna med Kanada:
Dubravka Šuica, Oleg Valjalo, Jaroslav Paška och Ruža Tomašić

- delegationen för förbindelserna med Förenta staterna:
Alfredo Antoniozzi, Marino Baldini, Tanja Fajon och Nadja Hirsch

- delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean):
Ildikó Gáll-Pelcz, Hubert Pirker och Petra Kammerevert

- delegationen för förbindelserna med Sydafrika:
Gunnar Hökmark, Sandra Petrović Jakovina, Kent Johansson och Martina Anderson

- delegationen för förbindelserna med Japan:
Alojz Peterle

- delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland:
Glenis Willmott, Andrew Henry William Brons och Nikola Vuljanić

- delegationen för förbindelserna med Centralamerika:
Franco Bonanini

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.


13. Situationen för romer (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Situationen för romer (2013/2870(RSP))

Vytautas Leškevičius (rådets tjänstgörande ordförande) och Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Lívia Járóka för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth, Kinga Göncz för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Krisztina Morvai, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dimitar Stoyanov, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Mikael Gustafsson för GUE/NGL-gruppen, Paul Nuttall för EFD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Corina Creţu, Dimitar Stoyanov, grupplös, Véronique Mathieu Houillon, Sylvie Guillaume, Stanimir Ilchev, Anna Maria Corazza Bildt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Charalampos Angourakis, Claude Moraes, Cristian Dan Preda, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Csaba Sógor och Corina Creţu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Gilles Pargneaux, Nikos Chrysogelos, Claudio Morganti, Frank Engel, vilken yttrade sig om inlägget av föregående talare, och Philip Claeys.

Talare: Viviane Reding och Vytautas Leškevičius.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. Tilltagande högerextremism i Europa (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Tilltagande högerextremism i Europa (2013/2871(RSP))

Vytautas Leškevičius (rådets tjänstgörande ordförande) och Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

Talare: Georgios Papanikolaou för PPE-gruppen, som även besvarade tre frågor (”blått kort”) från Andreas Mölzer, Maria Eleni Koppa och Andrew Henry William Brons, Sylvie Guillaume för S&D-gruppen, Theodoros Skylakakis för ALDE-gruppen, Franziska Keller för Verts/ALE-gruppen, Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andreas Mölzer, Nikolaos Salavrakos för EFD-gruppen, Nicole Sinclaire, grupplös, Frank Engel, Juan Fernando López Aguilar, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrew Henry William Brons, Ramon Tremosa i Balcells, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Carlos José Iturgaiz Angulo, Georgios Toussas, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Paul Nuttall, Milan Zver, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jean-Luc Mélenchon, Dimitrios Droutsas, Nathalie Griesbeck, Paulo Rangel, Kinga Göncz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Krisztina Morvai, Cecilia Wikström, Emine Bozkurt, Anneli Jäätteenmäki, Sylvana Rapti, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andreas Mölzer, Nils Torvalds, Josef Weidenholzer, Maria Eleni Koppa, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Georgios Papanikolaou och Philip Claeys.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Zdravka Bušić, Zita Gurmai, Izaskun Bilbao Barandica, Nikos Chrysogelos, Paul Murphy, Dimitar Stoyanov, Georgios Koumoutsakos och Marita Ulvskog.

Talare: Viviane Reding och Vytautas Leškevičius.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000079/2013) från Juan Fernando López Aguilar och Elmar Brok, för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och utskottet för utrikesfrågor till rådet: Uppföljningen av parlamentets resolution om CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder: uppföljning av TDIP-utskottets betänkande (2013/2702(RSP)) (B7-0215/2013)

Fråga för muntligt besvarande (O-000080/2013) från Juan Fernando López Aguilar och Elmar Brok, för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och utskottet för utrikesfrågor till kommissionen: Uppföljningen av parlamentets resolution om CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder: uppföljning av TDIP-utskottets betänkande (B7-0216/2013)

Juan Fernando López Aguilar och Elmar Brok utvecklade frågorna.

Vytautas Leškevičius (rådets tjänstgörande ordförande) och Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen) besvarade frågorna.

ORDFÖRANDESKAP: László SURJÁN
Vice talman

Talare: Carlos Coelho för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Krzysztof Lisek, Sarah Ludford för ALDE-gruppen, Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten för EFD-gruppen, Georgios Papanikolaou, Ana Gomes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Krzysztof Lisek, Mirosław Piotrowski, Jacek Protasiewicz som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hélène Flautre, Oldřich Vlasák, Axel Voss, Csaba Sógor, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Krisztina Morvai, Jarosław Leszek Wałęsa och Krzysztof Lisek.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Paul Murphy.

Talare: Vytautas Leškevičius.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit och Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, om CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder (2013/2702(RSP)) (B7-0378/2013);

- Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells och Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, om CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder (2013/2702(RSP)) (B7-0379/2013);

- Timothy Kirkhope och Charles Tannock för ECR-gruppen, om CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder (2013/2702(RSP)) (B7-0380/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa och Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, om uppföljning av Europaparlamentets resolution av om CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder (2013/2702(RSP)) (B7-0381/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.4 i protokollet av den 10.10.2013


16. Migrationsströmmar i Medelhavsområdet, med särskild fokus på de tragiska händelserna utanför Lampedusa (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Migrationsströmmar i Medelhavsområdet, med särskild fokus på de tragiska händelserna utanför Lampedusa (2013/2827(RSP))

Vytautas Leškevičius (rådets tjänstgörande ordförande) och Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Salvatore Iacolino för PPE-gruppen, Sylvie Guillaume för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Salvatore Iacolino, Sonia Alfano för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Dimitar Stoyanov och Andrew Henry William Brons, Cristiana Muscardini för ECR-gruppen, Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen, Lorenzo Fontana för EFD-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Krisztina Morvai och Silvia Costa, Marine Le Pen, grupplös, som även besvarade två frågor ("blått kort") från David Casa och Charalampos Angourakis, Roberta Angelilli och Claude Moraes.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talare: Nathalie Griesbeck, Hélène Flautre, Susy De Martini, Nikolaos Salavrakos, Andrew Henry William Brons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, David-Maria Sassoli, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Salvatore Iacolino och Francesco Enrico Speroni, Franziska Keller, Francesco Enrico Speroni, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Malika Benarab-Attou och Sonia Alfano, Philip Claeys, Roberta Metsola, Juan Fernando López Aguilar, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Andrej Plenković, Dimitrios Droutsas, Carlos Coelho, Salvatore Caronna, David Casa, Tonino Picula och Joseph Cuschieri.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Francesca Barracciu, Malika Benarab-Attou, Izaskun Bilbao Barandica, Charalampos Angourakis, Franz Obermayr, Giovanni La Via, Claudette Abela Baldacchino, Silvia Costa, Graham Watson, Paul Murphy och Dimitar Stoyanov.

Talare: Cecilia Malmström och Vytautas Leškevičius.

Resolutionsförslagen (artikel 110.2 i arbetsordningen) skulle tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: nästa sammanträdesperiod.


17. Utskottens sammansättning

På begäran av S&D-gruppen godkände parlamentet följande utnämning:

CONT-utskottet: Derek Vaughan i stället för Francesca Barracciu.


18. Europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur) [COM(2011)0873 - C7-0506/2011- 2011/0427(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jan Mulder (A7-0232/2013)

Jan Mulder redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Dominique Riquet (föredragande av yttrande från utskottet BUDG) och Marco Scurria för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

Talare: Birgit Sippel för S&D-gruppen, Franziska Keller för Verts/ALE-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten för EFD-gruppen, Véronique Mathieu Houillon, Carmen Romero López, Georgios Papanikolaou, Marlene Mizzi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Hubert Pirker, Monica Luisa Macovei, Salvatore Iacolino och Petru Constantin Luhan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Roberta Metsola, Janusz Władysław Zemke, Tarja Cronberg, Timothy Kirkhope, Sandra Petrović Jakovina och Jaroslav Paška.

Talare: Cecilia Malmström och Jan Mulder.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.2 i protokollet av den 10.10.2013


19. Suspendering av Swift-avtalet till följd av NSA:s övervakning (debatt)

Uttalande av kommissionen: Suspendering av Swift-avtalet till följd av NSA:s övervakning (2013/2831(RSP))

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Agustín Díaz de Mera García Consuegra för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dimitar Stoyanov, Birgit Sippel för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sophia in 't Veld, Cornelia Ernst, Krisztina Morvai, Axel Voss, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sophia in 't Veld, Claude Moraes, Willy Meyer, Martin Ehrenhauser, Wim van de Camp, Juan Fernando López Aguilar, Francisco Sosa Wagner och Josef Weidenholzer.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Jaroslav Paška och Dimitar Stoyanov.

Talare: Cecilia Malmström.

Resolutionsförslagen (artikel 110.2 i arbetsordningen) skulle tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: nästa sammanträdesperiod.


20. Stärkandet av det gränsöverskridande samarbetet om brottsbekämpning i EU (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000067/2013) från Juan Fernando López Aguilar för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, till kommissionen: Stärkandet av det gränsöverskridande brottsbekämpningssamarbetet i EU: genomförandet av Prümbeslutet och den europeiska modellen för informationsutbyte (EIXM) (B7-0501/2013)

Juan Fernando López Aguilar utvecklade frågan.

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Agustín Díaz de Mera García Consuegra för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Olle Schmidt för ALDE-gruppen, Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, Monica Luisa Macovei, Wim van de Camp och Marco Scurria.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Petru Constantin Luhan och Bogusław Liberadzki.

Talare: Cecilia Malmström.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Juan Fernando López Aguilar, för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, om stärkandet av det gränsöverskridande brottsbekämpningssamarbetet i EU: genomförandet av Prümbeslutet och den europeiska modellen för informationsutbyte (EIXM) 2013/2586(RSP) (B7-0433/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.5 i protokollet av den 10.10.2013


21. Framtiden för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000087/2013) från Malcolm Harbour, för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, till kommissionen: EES (B7-0505/2013)

Sergio Gaetano Cofferati utvecklade frågan.

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Andreas Schwab för PPE-gruppen, Ismail Ertug för S&D-gruppen, Adam Bielan för ECR-gruppen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Bogusław Liberadzki, Małgorzata Handzlik, Othmar Karas och Regina Bastos.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrej Plenković, Pat the Cope Gallagher och Ivana Maletić.

Talare: Cecilia Malmström.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


22. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 515.413/OJJE).


23. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.35.

Klaus Welle

Othmar Karas

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy