Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2676(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000091/2013 (B7-0507/2013)

Συζήτηση :

PV 10/10/2013 - 2
CRE 10/10/2013 - 2

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο

2. Διακρίσεις λόγω κάστας (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000091/2013) που κατέθεσε Eva Joly, εξ ονόματος της Επιτροπή Ανάπτυξης, προς την Επιτροπή: Διακρίσεις λόγω κάστας (2013/2676(RSP)) (B7-0507/2013)

Η Eva Joly αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Alf Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Michael Cashman, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Leonidas Donskis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mikael Gustafsson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gay Mitchell, Zita Gurmai, Phil Bennion, Martina Anderson και Ria Oomen-Ruijten.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly και Paul Murphy.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Eva Joly, εξ ονόματος της Επιτροπή Ανάπτυξης, σχετικά με τις διακρίσεις με βάση την κάστα (2013/2676(RSP)) (B7-0434/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.10.2013

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου