Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2836(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000089/2013 (B7-0506/2013)

Συζήτηση :

PV 10/10/2013 - 3
CRE 10/10/2013 - 3

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο

3. Κράτος δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία (ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ξενοφοβία και την ομοφοβία) (συζήτηση)
CRE

Προφορική ερώτηση (O-000089/2013) που κατέθεσαν οι Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Marije Cornelissen και Werner Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς την Επιτροπή: Κράτος δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία (ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ξενοφοβία και την ομοφοβία) (2013/2836(RSP)) (B7-0506/2013)

Προφορική ερώτηση (O-000101/2013) που κατέθεσαν οι Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Paul Murphy, Helmut Scholz, Alda Sousa και Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς την Επιτροπή: Κράτος δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία με έμφαση στην ξενοφοβία και στην ομοφοβία (2013/2836(RSP)) (B7-0513/2013)

Προφορική ερώτηση (O-000102/2013) που κατέθεσαν οι Kristiina Ojuland και Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Κράτος δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία (2013/2836(RSP)) (B7-0514/2013)

Προφορική ερώτηση (O-000103/2013) που κατέθεσαν οι Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Knut Fleckenstein, Michael Cashman και Sergio Gutiérrez Prieto, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, προς την Επιτροπή: Κράτος δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία, ιδίως όσον αφορά την ξενοφοβία και την ομοφοβία (2013/2836(RSP)) (B7-0515/2013)

Οι Ulrike Lunacek, Cornelis de Jong και Michael Cashman αναπτύσσουν τις ερωτήσεις B7-0506/2013, B7-0513/2013 και B7-0515/2013.

Η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Krzysztof Lisek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marije Cornelissen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ewald Stadler, μη εγγεγραμμένος, Michèle Striffler, Joanna Senyszyn, Adam Bielan, Eduard Kukan, Mitro Repo, Ivo Strejček και Oldřich Vlasák.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Leonidas Donskis, Paul Murphy και Andrew Henry William Brons.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László SURJÁN
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου