Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2013(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0299/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0299/2013

Συζήτηση :

PV 10/10/2013 - 4
CRE 10/10/2013 - 4

Ψηφοφορία :

PV 10/10/2013 - 9.7
CRE 10/10/2013 - 9.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0421

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο

4. Ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2012 (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2012 [2013/2013(INI)] Εισηγητής: Edward McMillan-Scott (A7-0299/2013)

Η Erminia Mazzoni, αναπληρώτρια του εισηγητή, παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Vicente Miguel Garcés Ramón, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angelika Werthmann, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tatjana Ždanoka, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Νικόλαος Σαλαβράκος, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Margrete Auken, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Peter Jahr, Jaroslav Paška, Carlos José Iturgaiz Angulo, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Margrete Auken, Kinga Göncz, Jarosław Leszek Wałęsa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Seán Kelly και Χρυσούλα Παλιαδέλη.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Mairead McGuinness.

Παρεμβαίνουν οι Maroš Šefčovič και Erminia Mazzoni.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.10.2013

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου