Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0066(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0131/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0131/2013

Συζήτηση :

PV 10/10/2013 - 5
CRE 10/10/2013 - 5

Ψηφοφορία :

PV 10/10/2013 - 9.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0417

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο

5. Φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που περιέχουν κάδμιο ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο και προορίζονται για ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία [COM(2012)0136 - C7-0087/2012- 2012/0066(COD)] Εισηγητής: Vladko Todorov Panayotov (A7-0131/2013)

Ο Vladko Todorov Panayotov παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Zofija Mazej Kukovič, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Daciana Octavia Sârbu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Alexander Mirsky.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Alajos Mészáros, Franz Obermayr, Mairead McGuinness και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι Maroš Šefčovič και Vladko Todorov Panayotov.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.10.2013

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.20 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.00.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου