Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2872(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0449/2013

Συζήτηση :

PV 10/10/2013 - 15.1
CRE 10/10/2013 - 15.1

Ψηφοφορία :

PV 10/10/2013 - 16.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0422

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο

16.1. Πρόσφατες περιπτώσεις βίας και διώξεων σε βάρος χριστιανών, ιδιαίτερα στη Μααλούλα (Συρία), στην Πεσαβάρ (Πακιστάν) και η υπόθεση του πάστορα Saeed Abedini (Ιράν) (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013, B7-0453/2013 και B7-0454/2013 (2013/2872(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0449/2013

(αντικαθιστά τιςB7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013 και B7-0454/2013):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Csaba Sógor, Anne Delvaux, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Jan Olbrycht, Martin Kastler, Ria Oomen-Ruijten, Jaime Mayor Oreja, Thomas Mann και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Mitro Repo, Marc Tarabella, Μαρία-Ελένη Κοππά, Αντιγόνη Παπαδοπούλου και María Muñiz De Urquiza, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Alexander Graf Lambsdorff, Phil Bennion, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Robert Rochefort, Angelika Werthmann και Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Valdemar Tomaševski, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Bastiaan Belder, Fiorello Provera, Νικόλαος Σαλαβράκος, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana, Philippe de Villiers και Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0422)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0453/2013 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου