Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2874(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0446/2013

Συζήτηση :

PV 10/10/2013 - 15.3
CRE 10/10/2013 - 15.3

Ψηφοφορία :

PV 10/10/2013 - 16.3
CRE 10/10/2013 - 16.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0424

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο

16.3. Πρόσφατα επεισόδια βίας στο Ιράκ (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013, B7-0461/2013 και B7-0462/2013 (2013/2874(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0446/2013

(αντικαθιστά τιςB7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013 και B7-0462/2013):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Alejo Vidal-Quadras, Bernd Posselt, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Tokia Saïfi, Martin Kastler και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Μαρία-Ελένη Κοππά, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Marc Tarabella, Αντιγόνη Παπαδοπούλου και María Muñiz De Urquiza, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Jelko Kacin, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff και Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Jaroslav Paška.

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0424)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0461/2013 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου