Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 10 октомври 2013 г. - Страсбург

18. Внесени документи
Пълни стенографски протоколи

Внесени са следните документи от Съвета и Комисията:

- Предложение за решение на Съвета за определяне на правилата и процедурите, благодарение на които Гренландия ще може да участва в схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес (COM(2013)0429 - C7-0232/2013 - 2013/0201(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

DEVE, AFET

- Предложение за решение на Съвета относно сключването на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Китайската народна република в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в процеса на присъединяването им към Европейския съюз (16112/2012 - C7-0285/2013 - 2012/0304(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AFET

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с разпоредбите на член 282, параграф 5 от Договора, председателят ще се консултира факултативно с Европейската централна банка

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

BUDG, JURI, IMCO

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС (COM(2013)0692 - C7-0343/2013 - 2013/2255(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

REGI

- Предложение за решение на Съвета за сключването на Споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Индонезия относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с продукти от дървен материал за Европейския съюз (11767/1/2013 - C7-0344/2013 - 2013/0205(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

DEVE, AGRI, ENVI

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций (13501/1/2012 - C7-0348/2013 - 2012/0215(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Предложение за решение на Съвета за сключване на протокола, уреждащ възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Спогодбата за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и автономното правителство на Гренландия, от друга (11119/1/2012 - C7-0349/2013 - 2012/0130(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

DEVE, BUDG

Правна информация - Политика за поверителност