Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 10 oktober 2013 - Straatsburg

18. Ingekomen stukken
Volledige verslagen

De volgende stukken zijn ontvangen van de Raad en de Commissie:

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van regels en procedures voor de deelname van Groenland aan de Kimberleyprocescertificering (COM(2013)0429 - C7-0232/2013 - 2013/0201(CNS))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

DEVE, AFET

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) van 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Republiek Bulgarije en de Republiek Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie (16112/2012 - C7-0285/2013 - 2012/0304(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AFET

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende indices die als benchmarks worden gebruikt voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 282, lid 5, van het Verdrag kan de Voorzitter desgewenst de Europese Centrale Bank raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

BUDG, JURI, IMCO

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU (COM(2013)0692 - C7-0343/2013 - 2013/2255(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

REGI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het sluiten van de vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Indonesië inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van houtproducten in de Europese Unie (11767/1/2013 - C7-0344/2013 - 2013/0205(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

DEVE, AGRI, ENVI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Mauritius (13501/1/2012 - C7-0348/2013 - 2012/0215(NLE))

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

DEVE, BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Autonome Regering van Groenland, anderzijds (11119/1/2012 - C7-0349/2013 - 2012/0130(NLE))

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

DEVE, BUDG

Juridische mededeling - Privacybeleid