Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 10. októbra 2013 - Štrasburg

18. Predloženie dokumentov
Doslovný zápis

Rada a Komisia predložili nasledujúce dokumenty:

– Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá a postupy, ktoré umožnia účasť Grónska na certifikačnej schéme Kimberleyského procesu (COM(2013)0429 - C7-0232/2013 - 2013/0201(CNS))

pridelené

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE, AFET

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou v zmysle článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii (16112/2012 - C7-0285/2013 - 2012/0304(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AFET

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.
V súlade s článkom 282 ods. 5 zmluvy bude predseda fakultatívne konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG, JURI, IMCO

– Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ (COM(2013)0692 - C7-0343/2013 - 2013/2255(BUD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Indonézskou republikou o presadzovaní práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (11767/1/2013 - C7-0344/2013 - 2013/0205(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE, AGRI, ENVI

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou (13501/1/2012 - C7-0348/2013 - 2012/0215(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok ustanovené v Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej (11119/1/2012 - C7-0349/2013 - 2012/0130(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia