Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 10 октомври 2013 г. - Страсбург

19. Решения относно някои документи

Промени в сезирането на комисии

комисии ECON, INTA

- Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за сътрудничество при прилагането на законодателството в областта на конкуренцията (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE))
Разглеждане в комисия: водеща : ECON
подпомагаща: JURI, LIBE, INTA, IMCO

комисия CULT

- Външната политика на ЕС в условията на културни и религиозни различия по света (2013/2167(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : AFET
подпомагаща: CULT

- Доклад за гражданството на ЕС за 2013 г. — Граждани на ЕС: вашите права, вашето бъдеще (2013/2186(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : PETI
подпомагаща: CULT

комисия JURI

- Изменение на някои директиви в областта на околната среда, селското стопанство, социалната политика и здравеопазването във връзка с промяна на статута на Майот по отношение на Съюза (COM(2013)0418 - C7-0176/2013 - 2013/0192(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: AGRI, EMPL, REGI, JURI (член 37 от Правилника за дейността)

- Марка на Общността (COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : JURI
подпомагаща: ITRE, INTA, IMCO, JURI (член 37а от Правилника за дейността на ЕП)

комисия LIBE

- Прилагане на Договора от Лисабон по отношение на Европейския парламент (2013/2130(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : AFCO
подпомагаща: JURI, LIBE, INTA

Разрешение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 48 от Правилника за дейността)
(
Съгласно решение на Председателския съвет от 12/09/2013)

комисия IMCO

- Управление на единния пазар в рамките на европейския семестър през 2014 г. (2013/2194(INI))

Асоциирани комисии (член 50 от Правилника за дейността)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 5/07/2012)

- Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в Годишния обзор на растежа за 2014 г. (2013/2158(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: EMPL (член 50 от Правилника за дейността)

подпомагаща: BUDG (член 50 от Правилника за дейността)

- Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишeн обзор на растежа за 2014 г. (2013/2157(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: ECON (член 50 от Правилника за дейността)

подпомагаща: BUDG (член 50 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 12/09/2013)

- Разплащателните сметки (COM(2013)0266 - C7-0125/2013 - 2013/0139(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: ECON (член 50 от Правилника за дейността)

подпомагаща: JURI, IMCO (член 50 от Правилника за дейността)

Решение за процедура на съвместни заседания на комисии (член 51 от Правилника за дейността)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 12/09/2013)

- Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD))
комисии: ECON, LIBE (член 51 от Правилника за дейността)
подпомагаща: PETI, DEVE, JURI, IMCO

- Информацията, придружаваща паричните преводи (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD))
комисии: ECON, LIBE (член 51 от Правилника за дейността)
подпомагаща: PETI, DEVE, JURI, IMCO

Правна информация - Политика за поверителност