Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο

19. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές

επιτροπές ECON, INTA

- Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη συνεργασία για την εφαρμογή των νομοθεσιών τους περί ανταγωνισμού (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE))
αναπομπή επί της ουσίας: ECON
γνωμοδότηση: JURI, LIBE, INTA, IMCO

επιτροπή CULT

- Η εξωτερική πολιτική της ΕΕ σε έναν κόσμο πολιτιστικών και θρησκευτικών διαφορών (2013/2167(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: AFET
γνωμοδότηση: CULT

- Έκθεση 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ. Πολίτες της ΕΕ: τα δικαιώματά σας, το μέλλον σας (2013/2186(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: PETI
γνωμοδότηση: CULT

επιτροπή JURI

- Τροποποίηση ορισμένων οδηγιών στον τομέα του περιβάλλοντος, της γεωργίας, της κοινωνικής πολιτικής και της δημόσιας υγείας λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ένωσης (COM(2013)0418 - C7-0176/2013 - 2013/0192(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: AGRI, EMPL, REGI, JURI (άρθρο 37 του Κανονισμού)

- Κοινοτικό σήμα (COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: JURI
γνωμοδότηση: ITRE, INTA, IMCO, JURI (άρθρο 37α του Κανονισμού)

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

- Εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2013/2130(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: AFCO
γνωμοδότηση: JURI, LIBE, INTA

Εξουσιοδότηση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 48 του Κανονισμού)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12/09/2013)

επιτροπή IMCO

- Διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2014 (2013/2194(INI))

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 50 του Κανονισμού)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 5/07/2012)

- Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2014 (2013/2158(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: EMPL (άρθρο 50 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: BUDG (άρθρο 50 του Κανονισμού)

- Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 (2013/2157(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: ECON (άρθρο 50 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: BUDG (άρθρο 50 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12/09/2013)

- Λογαριασμοί πληρωμών (COM(2013)0266 - C7-0125/2013 - 2013/0139(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ECON (άρθρο 50 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: JURI, IMCO (άρθρο 50 του Κανονισμού)

Απόφαση για την εφαρμογή διαδικασίας με κοινές συνεδριάσεις επιτροπών (άρθρο 51 του Κανονισμού)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12/09/2013)

- Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD))
επιτροπές: ECON, LIBE (άρθρο 51 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: PETI, DEVE, JURI, IMCO

- Πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD))
επιτροπές: ECON, LIBE (άρθρο 51 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: PETI, DEVE, JURI, IMCO

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου