Показалец 
Протокол
PDF 252kWORD 165k
Четвъртък, 10 октомври 2013 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Дискриминация, основана на кастовата система (разискване)
 3.Принципите на правовата държава и правата на човека в Русия, особено по отношение на ксенофобията и хомофобията (разискване)
 4.Годишен доклад относно дейността на комисията по петиции през 2012 г. (разискване)
 5.Преносими батерии и акумулатори, съдържащи кадмий ***I (разискване)
 6.In memoriam
 7.Награда „Сахаров“ 2013 (обявяване на носителя)
 8.Изявление на председателството
 9.Време за гласуване
  
9.1.Участие на Йордания в програми на Съюза *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.2.Европейска система за наблюдение на границите (EUROSUR) ***I (гласуване)
  
9.3.Преносими батерии и акумулатори, съдържащи кадмий ***I (гласуване)
  
9.4.Предполагаемо използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници (гласуване)
  
9.5.Засилване на трансграничното сътрудничество в областта на правоприлагането в ЕС (гласуване)
  
9.6.Дискриминация, основана на кастовата система (гласуване)
  
9.7.Годишен доклад относно дейността на комисията по петиции през 2012 г. (гласуване)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Състав на комисиите и делегациите
 14.Позиция на Съвета на първо четене
 15.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
15.1.Нови случаи на насилие и преследвания срещу християни, и по-специално в Маалула (Сирия), Пешавар (Пакистан) и случаят с пастора Саед Абедини (Иран)
  
15.2.Сблъсъци в Судан и последваща медийна цензура
  
15.3.Неотдавнашно насилие в Ирак
 16.Време за гласуване
  
16.1.Нови случаи на насилие и преследвания срещу християни, и по-специално в Маалула (Сирия), Пешавар (Пакистан) и случаят с пастора Саед Абедини (Иран) (гласуване)
  
16.2.Сблъсъци в Судан и последваща медийна цензура (гласуване)
  
16.3.Неотдавнашно насилие в Ирак (гласуване)
 17.Поправки на вот и намерения за гласуване
 18.Внесени документи
 19.Решения относно някои документи
 20.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 21.График на следващите заседания
 22.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 8.30 ч


2. Дискриминация, основана на кастовата система (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000091/2013) зададен от Eva Joly, от името на комисията по развитие, към Комисията: Дискриминация въз основа на кастова принадлежност (2013/2676(RSP)) (B7-0507/2013)

Eva Joly разви въпроса.

Cecilia Malmström (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Alf Svensson, от името на групата PPE, Michael Cashman, от името на групата S&D, Leonidas Donskis, от името на групата ALDE, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Mikael Gustafsson, от името на групата GUE/NGL, Gay Mitchell, Zita Gurmai, Phil Bennion, Martina Anderson и Ria Oomen-Ruijten.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly и Paul Murphy.

Изказа се Cecilia Malmström.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Eva Joly, от името на комисията по развитие, относно дискриминацията, основана на кастов признак (2013/2676(RSP)) (B7-0434/2013).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.6 от протокола от 10.10.2013.


3. Принципите на правовата държава и правата на човека в Русия, особено по отношение на ксенофобията и хомофобията (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000089/2013) зададен от Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Marije Cornelissen и Werner Schulz, от името на групата Verts/ALE, към Комисията: Принципите на правовата държава и правата на човека в Русия (особено по отношение на ксенофобията и хомофобията) (2013/2836(RSP)) (B7-0506/2013)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000101/2013) зададен от Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Paul Murphy, Helmut Scholz, Alda Sousa и Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Принципите на правовата държава и правата на човека в Русия с акцент върху ксенофобията и хомофобията (2013/2836(RSP)) (B7-0513/2013)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000102/2013) зададен от Kristiina Ojuland и Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, към Комисията: Принципи на правовата държава и правата на човека в Русия (2013/2836(RSP)) (B7-0514/2013)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000103/2013) зададен от Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Knut Fleckenstein, Michael Cashman и Sergio Gutiérrez Prieto, от името на групата S&D, към Комисията: Принципите на правовата държава и правата на човека в Русия, и по-специално по отношение на ксенофобията и хомофобията (2013/2836(RSP)) (B7-0515/2013)

Ulrike Lunacek, Cornelis de Jong и Michael Cashman развиха въпросите B7-0506/2013, B7-0513/2013 и B7-0515/2013.

Cecilia Malmström (член на Комисията) отговори на въпросите.

Изказаха се: Krzysztof Lisek, от името на групата PPE, Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Marije Cornelissen, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Ewald Stadler, независим член на ЕП, Michèle Striffler, Joanna Senyszyn, Adam Bielan, Eduard Kukan, Mitro Repo, Ivo Strejček и Oldřich Vlasák.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Leonidas Donskis, Paul Murphy и Andrew Henry William Brons.

Изказа се Cecilia Malmström.

Разискването приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: László SURJÁN
Заместник-председател


4. Годишен доклад относно дейността на комисията по петиции през 2012 г. (разискване)

Доклад относно дейността на комисията по петиции през 2012 г. [2013/2013(INI)] Докладчик: Edward McMillan-Scott (A7-0299/2013)

Erminia Mazzoni, заместващ докладчика, представи доклада.

Изказа се Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Vicente Miguel Garcés Ramón, от името на групата S&D, Angelika Werthmann, от името на групата ALDE, Tatjana Ždanoka, от името на групата Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba, от името на групата ECR, Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos, от името на групата EFD, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Margrete Auken, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Peter Jahr, Jaroslav Paška, Carlos José Iturgaiz Angulo, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Margrete Auken, Kinga Göncz, Jarosław Leszek Wałęsa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Seán Kelly и Chrysoula Paliadeli.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Mairead McGuinness.

Изказаха се: Maroš Šefčovič и Erminia Mazzoni.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.7 от протокола от 10.10.2013.


5. Преносими батерии и акумулатори, съдържащи кадмий ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори по отношение на пускането на пазара на преносими батерии и акумулатори, съдържащи кадмий и предназначени за използване в електрически инструменти без захранващ шнур [COM(2012)0136 - C7-0087/2012- 2012/0066(COD)] Докладчик: Владко Тодоров Панайотов (A7-0131/2013)

Владко Тодоров Панайотов представи доклада.

Изказа се Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Zofija Mazej Kukovič, от името на групата PPE, Daciana Octavia Sârbu, от името на групата S&D, Carl Schlyter, от името на групата Verts/ALE, James Nicholson, от името на групата ECR, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, и Alexander Mirsky.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Alajos Mészáros, Franz Obermayr, Mairead McGuinness и Seán Kelly.

Изказаха се: Maroš Šefčovič и Владко Тодоров Панайотов.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.3 от протокола от 10.10.2013.

(Заседанието, прекъснато в 11.20 ч , в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 12.00 ч)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

6. In memoriam

Председателят, от името на Европейския парламент, почете паметта на починалия през нощта между сряда и четвъртък Вилфред Мартенс, бивш министър-председател на Белгия, член на ЕП и председател на групата PPE.

Парламентът запази едноминутно мълчание.


7. Награда „Сахаров“ 2013 (обявяване на носителя)

Председателят съобщи, че по време на днешното си заседание Председателският съвет единодушно е определил Малала Юсуфзай за носител на наградата „Сахаров“ за 2013 г.

Връчването на наградата ще се състои през ноември 2013 г. в Страсбург.


8. Изявление на председателството

Председателят направи изявление по повод световния ден срещу смъртното наказание, който се празнува на днешна дата. Той припомни, че Парламентът се противопоставя на това наказание и прикани държавите, които все още го прилагат, да наложат мораториум върху него.

°
° ° °

Изказаха се: Graham Watson относно наградата „Сахаров“, Ana Gomes относно отвличането на либийския министър-председател (Председателят припомни правилата във връзка с вземането на думата за позоваване на Правилника за дейността), Nicole Sinclaire изрази съжаление, че решението за носителя на наградата „Сахаров“ беше публикувано преди обявяването му в пленарна зала, (Председателят я посъветва да се обърне към председателите на политическите групи), и Claudio Morganti относно личен факт във връзка с изказването на Frank Engel от вчерашния ден по време на разискването относно положението на ромите (точка 13 от протокола от 9.10.2013) (Председателят му отговори да провери протокола от разискванията и да се обърне пряко към Frank Engel).


9. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


9.1. Участие на Йордания в програми на Съюза *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Предложение за Решение на Съвета за сключване на Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Хашемитското кралство Йордания, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Хашемитското кралство Йордания за общите принципи на участие на Хашемитското кралство Йордания в програми на Съюза [12138/2012 - C7-0008/2013- 2012/0108(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Annemie Neyts-Uyttebroeck (A7-0305/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0415)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


9.2. Европейска система за наблюдение на границите (EUROSUR) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейската система за наблюдение на границите (EUROSUR) [COM(2011)0873 - C7-0506/2011- 2011/0427(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Jan Mulder (A7-0232/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0416)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0416)


9.3. Преносими батерии и акумулатори, съдържащи кадмий ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори по отношение на пускането на пазара на преносими батерии и акумулатори, съдържащи кадмий и предназначени за използване в електрически инструменти без захранващ шнур [COM(2012)0136 - C7-0087/2012- 2012/0066(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Владко Тодоров Панайотов (A7-0131/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0417)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0417)


9.4. Предполагаемо използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0378/2013, B7-0379/2013, B7-0380/2013 и B7-0381/2013

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0378/2013

(за замяна на B7-0378/2013, B7-0379/2013 и B7-0381/2013):

внесени от следните членове на ЕП:

Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Tanja Fajon и Pavel Poc, от името на групата S&D,

Sarah Ludford, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells и Marielle de Sarnez, от името на групата ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms и Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE,

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Alda Sousa и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2013)0418)

(Предложението за резолюция B7-0380/2013 отпада.)

Изказвания

Изказа се Petri Sarvamaa, след гласуването


9.5. Засилване на трансграничното сътрудничество в областта на правоприлагането в ЕС (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0433/2013

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0419)


9.6. Дискриминация, основана на кастовата система (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0434/2013

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0420)


9.7. Годишен доклад относно дейността на комисията по петиции през 2012 г. (гласуване)

Доклад относно дейността на комисията по петиции през 2012 г. [2013/2013(INI)] - Комисия по петиции. Докладчик: Edward McMillan-Scott (A7-0299/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0421)


10. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Jan Mulder - A7-0232/2013

Mitro Repo, Peter Jahr, Claudio Morganti, Anna Maria Corazza Bildt, Syed Kamall, Daniel Hannan и Constance Le Grip

Доклад Владко Тодоров Панайотов - A7-0131/2013

Rosa Estaràs Ferragut, Peter Jahr, Seán Kelly, Sirpa Pietikäinen, Syed Kamall и Daniel Hannan

Предполагаемо използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници - (2013/2702(RSP)) RC-B7-0378/2013

Mitro Repo, Nikola Vuljanić, Daniel Hannan и Monica Luisa Macovei

Засилване на трансграничното сътрудничество в областта на правоприлагането в ЕС - (2013/2586(RSP)) B7-0433/2013

Rosa Estaràs Ferragut, Mitro Repo, Syed Kamall и Daniel Hannan

Дискриминация, основана на кастовата система - (2013/2676(RSP)) B7-0434/2013

Rosa Estaràs Ferragut, Mitro Repo, Charles Tannock, Seán Kelly, Seán Kelly, Syed Kamall и Daniel Hannan

Доклад Edward McMillan-Scott - A7-0299/2013

Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly и Adam Bielan


11. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.20 ч, бе възобновено в 15.00 ч)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

12. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


13. Състав на комисиите и делегациите

По искане на групата Verts/ALE Парламентът утвърди следното назначение:

Делегация за връзки с Китайската народна република: Reinhard Bütikofer на мястото на Marije Cornelissen


14. Позиция на Съвета на първо четене

Председателят обяви, на основание член 61, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следната позиция, придружена от мотивите за нейното приемане, както и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на решението на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Киргизката република (11703/1/2013 - C7-0314/2013 - 2011/0458(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : INTA

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да се произнесе, започва да тече от утре, 11 октомври 2013.


15. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 7.10.2013)


15.1. Нови случаи на насилие и преследвания срещу християни, и по-специално в Маалула (Сирия), Пешавар (Пакистан) и случаят с пастора Саед Абедини (Иран)

Предложения за резолюция B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013, B7-0453/2013 и B7-0454/2013 (2013/2872(RSP))

Tomasz Piotr Poręba, Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek и Marie-Christine Vergiat представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Thomas Mann, от името на групата PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, от името на групата S&D, Carl Schlyter, от името на групата Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Véronique De Keyser, Paul Murphy, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Henryk Migalski, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Diane Dodds, Philip Claeys, независим член на ЕП, Bernd Posselt, Corina Creţu, Marek Henryk Migalski, Zbigniew Ziobro, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bernd Posselt, Seán Kelly и Csaba Sógor.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Danuta Jazłowiecka, Mairead McGuinness, Martin Kastler, Anna Záborská, Tunne Kelam и Tarja Cronberg.

Изказа се Michel Barnier (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 16.1 от протокола от 10.10.2013.


15.2. Сблъсъци в Судан и последваща медийна цензура

Предложения за резолюция B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013 и B7-0457/2013 (2013/2873(RSP))

Ryszard Czarnecki, Nicole Kiil-Nielsen, Véronique De Keyser, Cristian Dan Preda и Marie-Christine Vergiat представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Laima Liucija Andrikienė, от името на групата PPE, Corina Creţu, от името на групата S&D, Adam Bielan, от името на групата ECR, Franz Obermayr, независим член на ЕП, и Joanna Senyszyn.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sari Essayah и Bogusław Sonik.

Изказа се Michel Barnier (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 16.2 от протокола от 10.10.2013.


15.3. Неотдавнашно насилие в Ирак

Предложения за резолюция B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013, B7-0461/2013 и B7-0462/2013 (2013/2874(RSP))

Tarja Cronberg, Struan Stevenson, Corina Creţu, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei и Marie-Christine Vergiat представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Petri Sarvamaa, от името на групата PPE, Göran Färm, от името на групата S&D, Paul Murphy, от името на групата GUE/NGL, и Sari Essayah.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jolanta Emilia Hibner, Jaromír Kohlíček, Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Laima Liucija Andrikienė, Jaroslav Paška, Ryszard Czarnecki и Seán Kelly.

Изказа се Michel Barnier (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 16.3 от протокола от 10.10.2013.


16. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


16.1. Нови случаи на насилие и преследвания срещу християни, и по-специално в Маалула (Сирия), Пешавар (Пакистан) и случаят с пастора Саед Абедини (Иран) (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013, B7-0453/2013 и B7-0454/2013 (2013/2872(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0449/2013

(за замяна на B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013 и B7-0454/2013):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Csaba Sógor, Anne Delvaux, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Jan Olbrycht, Martin Kastler, Ria Oomen-Ruijten, Jaime Mayor Oreja, Thomas Mann и Bogusław Sonik, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Mitro Repo, Marc Tarabella, Maria Eleni Koppa, Antigoni Papadopoulou и María Muñiz De Urquiza, от името на групата S&D,

Alexander Graf Lambsdorff, Phil Bennion, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Robert Rochefort, Angelika Werthmann и Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE,

Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Valdemar Tomaševski, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR,

Bastiaan Belder, Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana, Philippe de Villiers и Jaroslav Paška, от името на групата EFD.

приема се (P7_TA(2013)0422)

(Предложението за резолюция B7-0453/2013 отпада.)


16.2. Сблъсъци в Судан и последваща медийна цензура (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013 и B7-0457/2013 (2013/2873(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0444/2013

(за замяна на B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013 и B7-0457/2013):

внесени от следните членове на ЕП:

Мария Габриел, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Anne Delvaux, Michèle Striffler, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler и Bogusław Sonik, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou и María Muñiz De Urquiza, от името на групата S&D,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort, Graham Watson, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez и Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE,

Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock и Adam Bielan, от името на групата ECR,

Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL,

Jaroslav Paška.

приема се (P7_TA(2013)0423)


16.3. Неотдавнашно насилие в Ирак (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013, B7-0461/2013 и B7-0462/2013 (2013/2874(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0446/2013

(за замяна на B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013 и B7-0462/2013):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Alejo Vidal-Quadras, Bernd Posselt, Мария Габриел, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Tokia Saïfi, Martin Kastler и Bogusław Sonik, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Marc Tarabella, Antigoni Papadopoulou и María Muñiz De Urquiza, от името на групата S&D,

Jelko Kacin, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff и Marietje Schaake, от името на групата ALDE,

Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR,

Jaroslav Paška.

приема се (P7_TA(2013)0424)

(Предложението за резолюция B7-0461/2013 отпада.)


17. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


18. Внесени документи

Внесени са следните документи от Съвета и Комисията:

- Предложение за решение на Съвета за определяне на правилата и процедурите, благодарение на които Гренландия ще може да участва в схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес (COM(2013)0429 - C7-0232/2013 - 2013/0201(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

DEVE, AFET

- Предложение за решение на Съвета относно сключването на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Китайската народна република в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в процеса на присъединяването им към Европейския съюз (16112/2012 - C7-0285/2013 - 2012/0304(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AFET

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с разпоредбите на член 282, параграф 5 от Договора, председателят ще се консултира факултативно с Европейската централна банка

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

BUDG, JURI, IMCO

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС (COM(2013)0692 - C7-0343/2013 - 2013/2255(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

REGI

- Предложение за решение на Съвета за сключването на Споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Индонезия относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с продукти от дървен материал за Европейския съюз (11767/1/2013 - C7-0344/2013 - 2013/0205(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

DEVE, AGRI, ENVI

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций (13501/1/2012 - C7-0348/2013 - 2012/0215(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Предложение за решение на Съвета за сключване на протокола, уреждащ възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Спогодбата за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и автономното правителство на Гренландия, от друга (11119/1/2012 - C7-0349/2013 - 2012/0130(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

DEVE, BUDG


19. Решения относно някои документи

Промени в сезирането на комисии

комисии ECON, INTA

- Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за сътрудничество при прилагането на законодателството в областта на конкуренцията (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE))
Разглеждане в комисия: водеща : ECON
подпомагаща: JURI, LIBE, INTA, IMCO

комисия CULT

- Външната политика на ЕС в условията на културни и религиозни различия по света (2013/2167(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : AFET
подпомагаща: CULT

- Доклад за гражданството на ЕС за 2013 г. — Граждани на ЕС: вашите права, вашето бъдеще (2013/2186(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : PETI
подпомагаща: CULT

комисия JURI

- Изменение на някои директиви в областта на околната среда, селското стопанство, социалната политика и здравеопазването във връзка с промяна на статута на Майот по отношение на Съюза (COM(2013)0418 - C7-0176/2013 - 2013/0192(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: AGRI, EMPL, REGI, JURI (член 37 от Правилника за дейността)

- Марка на Общността (COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : JURI
подпомагаща: ITRE, INTA, IMCO, JURI (член 37а от Правилника за дейността на ЕП)

комисия LIBE

- Прилагане на Договора от Лисабон по отношение на Европейския парламент (2013/2130(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : AFCO
подпомагаща: JURI, LIBE, INTA

Разрешение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 48 от Правилника за дейността)
(
Съгласно решение на Председателския съвет от 12/09/2013)

комисия IMCO

- Управление на единния пазар в рамките на европейския семестър през 2014 г. (2013/2194(INI))

Асоциирани комисии (член 50 от Правилника за дейността)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 5/07/2012)

- Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в Годишния обзор на растежа за 2014 г. (2013/2158(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: EMPL (член 50 от Правилника за дейността)

подпомагаща: BUDG (член 50 от Правилника за дейността)

- Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишeн обзор на растежа за 2014 г. (2013/2157(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: ECON (член 50 от Правилника за дейността)

подпомагаща: BUDG (член 50 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 12/09/2013)

- Разплащателните сметки (COM(2013)0266 - C7-0125/2013 - 2013/0139(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: ECON (член 50 от Правилника за дейността)

подпомагаща: JURI, IMCO (член 50 от Правилника за дейността)

Решение за процедура на съвместни заседания на комисии (член 51 от Правилника за дейността)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 12/09/2013)

- Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD))
комисии: ECON, LIBE (член 51 от Правилника за дейността)
подпомагаща: PETI, DEVE, JURI, IMCO

- Информацията, придружаваща паричните преводи (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD))
комисии: ECON, LIBE (член 51 от Правилника за дейността)
подпомагаща: PETI, DEVE, JURI, IMCO


20. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 179, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


21. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 21 октомври 2013 до 24 октомври 2013.


22. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието бе закрито в 16.40 ч

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Barracciu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Borghezio, Борисов, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Flautre, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Габриел, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Gollnisch, Gomes, Göncz, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herczog, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Илчев, Imbrasas, in "t Veld, Йотова, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kastler, Казак, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Любчева, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Панайотов, Панайотова, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Стоянов, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Vaidere, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност