Indeks 
Protokol
PDF 227kWORD 169k
Torsdag den 10. oktober 2013 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Kastebaseret forskelsbehandling (forhandling)
 3.Retsstatsprincipper og menneskerettigheder i Rusland (især med hensyn til fremmedhad og homofobi) (forhandling)
 4.Årsrapporten om aktiviteterne i Udvalget for Andragender i 2012 (forhandling)
 5.Bærbare cadmiumholdige batterier og akkumulatorer ***I (forhandling)
 6.Mindeord
 7.Sakharov-prisen 2013 (bekendtgørelse om prismodtager)
 8.Erklæring fra formanden
 9.Afstemningstid
  
9.1.Jordans deltagelse i Unionens programmer *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.2.Et europæisk grænseovervågningssystem (Eurosur) ***I (afstemning)
  
9.3.Bærbare cadmiumholdige batterier og akkumulatorer ***I (afstemning)
  
9.4.CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger (afstemning)
  
9.5.Styrkelse af det grænseoverskridende samarbejde om retshåndhævelse i EU (afstemning)
  
9.6.Kastebaseret forskelsbehandling (afstemning)
  
9.7.Årsrapporten om aktiviteterne i Udvalget for Andragender i 2012 (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 14.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning
 15.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
15.1.De seneste tilfælde af vold mod og forfølgelse af kristne, særlig i Maaloula (Syrien) og Peshawar (Pakistan) og over for pastor Saeed Abedini (Iran)
  
15.2.Sammenstød i Sudan og efterfølgende mediecensur
  
15.3.Nylige voldelige hændelser i Irak
 16.Afstemningstid
  
16.1.De seneste tilfælde af vold mod og forfølgelse af kristne, særlig i Maaloula (Syrien) og Peshawar (Pakistan) og over for pastor Saeed Abedini (Iran) (afstemning)
  
16.2.Sammenstød i Sudan og efterfølgende mediecensur (afstemning)
  
16.3.Nylige voldelige hændelser i Irak (afstemning)
 17.Stemmerettelser og -intentioner
 18.Modtagne dokumenter
 19.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 20.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 21.Tidspunkt for næste mødeperiode
 22.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.30.


2. Kastebaseret forskelsbehandling (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000091/2013) af Eva Joly for Udviklingsudvalget til Kommissionen: Kastebaseret diskrimination (2013/2676(RSP)) (B7-0507/2013)

Eva Joly begrundede spørgsmålet.

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Alf Svensson for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Leonidas Donskis for ALDE-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Mikael Gustafsson for GUE/NGL-Gruppen, Gay Mitchell, Zita Gurmai, Phil Bennion, Martina Anderson og Ria Oomen-Ruijten.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly og Paul Murphy.

Cecilia Malmström tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Eva Joly for Udviklingsudvalget om kastebaseret diskrimination (2013/2676(RSP)) (B7-0434/2013).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.6 i protokollen af 10.10.2013.


3. Retsstatsprincipper og menneskerettigheder i Rusland (især med hensyn til fremmedhad og homofobi) (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000089/2013) af Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Marije Cornelissen og Werner Schulz for Verts/ALE-Gruppen, til Kommissionen: Retsstatsprincipper og menneskerettigheder i Rusland (især med hensyn til fremmedhad og homofobi) (2013/2836(RSP)) (B7-0506/2013)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000101/2013) af Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Paul Murphy, Helmut Scholz, Alda Sousa og Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, til Kommissionen: Retsstatsprincipper og menneskerettigheder i Rusland, især med hensyn til fremmedhad og homofobi (2013/2836(RSP)) (B7-0513/2013)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000102/2013) af Kristiina Ojuland og Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, til Kommissionen: Retsstatsforhold og menneskerettigheder i Rusland (2013/2836(RSP)) (B7-0514/2013)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000103/2013) af Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Knut Fleckenstein, Michael Cashman og Sergio Gutiérrez Prieto for S&D-Gruppen, til Kommissionen: Retsstatsprincipper og menneskerettigheder i Rusland, især med hensyn til fremmedhad og homofobi (2013/2836(RSP)) (B7-0515/2013)

Ulrike Lunacek, Cornelis de Jong og Michael Cashman begrundede forespørgslerne B7-0506/2013, B7-0513/2013 og B7-0515/2013.

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Krzysztof Lisek for PPE-Gruppen, Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Marije Cornelissen for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Ewald Stadler, løsgænger, Michèle Striffler, Joanna Senyszyn, Adam Bielan, Eduard Kukan, Mitro Repo, Ivo Strejček og Oldřich Vlasák.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Leonidas Donskis, Paul Murphy og Andrew Henry William Brons.

Cecilia Malmström tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

FORSÆDE: László SURJÁN
næstformand


4. Årsrapporten om aktiviteterne i Udvalget for Andragender i 2012 (forhandling)

Betænkning om aktiviteterne i Udvalget for Andragender i 2012 [2013/2013(INI)] Ordfører: Edward McMillan-Scott (A7-0299/2013)

Erminia Mazzoni, for ordføreren, forelagde betænkningen.

Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Vicente Miguel Garcés Ramón for S&D-Gruppen, Angelika Werthmann for ALDE-Gruppen, Tatjana Ždanoka for Verts/ALE-Gruppen, Tomasz Piotr Poręba for ECR-Gruppen, Nikolaos Chountis for GUE/NGL-Gruppen, Nikolaos Salavrakos for EFD-Gruppen, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Margrete Auken, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter Jahr, Jaroslav Paška, Carlos José Iturgaiz Angulo, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Margrete Auken, Kinga Göncz, Jarosław Leszek Wałęsa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Seán Kelly og Chrysoula Paliadeli.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness.

Talere: Maroš Šefčovič og Erminia Mazzoni.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.7 i protokollen af 10.10.2013.


5. Bærbare cadmiumholdige batterier og akkumulatorer ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer for så vidt angår markedsføring af bærbare cadmiumholdige batterier og akkumulatorer, der er beregnet til anvendelse i batteridrevet håndværktøj [COM(2012)0136 - C7-0087/2012- 2012/0066(COD)] Ordfører: Vladko Todorov Panayotov (A7-0131/2013)

Vladko Todorov Panayotov forelagde betænkningen.

Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Zofija Mazej Kukovič for PPE-Gruppen, Daciana Octavia Sârbu for S&D-Gruppen, Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen, James Nicholson for ECR-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, og Alexander Mirsky.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Alajos Mészáros, Franz Obermayr, Mairead McGuinness og Seán Kelly.

Talere: Maroš Šefčovič og Vladko Todorov Panayotov.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.3 i protokollen af 10.10.2013.

(Mødet udsat kl. 11.20 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.00)


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

6. Mindeord

Formanden udtalte på Parlamentets vegne mindeord om Wilfried Martens, tidligere belgisk premierminister, medlem af Europa-Parlamentet og formand for PPE-Gruppen, der var afgået ved døden natten mellem onsdag og torsdag.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed.


7. Sakharov-prisen 2013 (bekendtgørelse om prismodtager)

Formanden meddelte, at Formandskonferencen på dagens møde enstemmigt havde udpeget Malala Yousafzaï til modtager af Sakharov-prisen 2013.

Prisoverrækkelsen ville finde sted i november 2013 i Strasbourg.


8. Erklæring fra formanden

Formanden fremsatte en erklæring i anledning af Verdensdagen mod dødsstraf, der blev fejret samme dag. Han mindede om Parlamentets modstand mod dødsstraf og opfordrede de lande, der stadig anvender denne straf, til at indføre et moratorium.

°
° ° °

Talere: Graham Watson om Sakharov-prisen, Ana Gomes om bortførelsen af Libyens premierminister (formanden mindede om reglerne for fremsættelse af bemærkninger til forreningsordenen), Nicole Sinclaire, der beklagede, at afgørelsen om tildelelse af Sakharov-prisen var blevet offentliggjort inden meddelelsen herom i plenarmødesalen,(formanden opfordrede hende til at henvende sige til formændene for de politiske grupper), og Claudio Morganti for en personlig bemærkning efter Frank Engels indlæg den foregående dag i forbindelse med forhandlingen om romaernes situation (punkt 13 i protokollen af 9.10.2013) (formanden svarede, at han ville gennemse protokollen for forhandlingen og i påkommende tilfælde tage direkte kontakt med Frank Engel).


9. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


9.1. Jordans deltagelse i Unionens programmer *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Det Hashemitiske Kongerige Jordan om de generelle principper for Det Hashemitiske Kongerige Jordans deltagelse i Unionens programmer [12138/2012 - C7-0008/2013- 2012/0108(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Annemie Neyts-Uyttebroeck (A7-0305/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2013)0415)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


9.2. Et europæisk grænseovervågningssystem (Eurosur) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk grænseovervågningssystem (Eurosur) [COM(2011)0873 - C7-0506/2011- 2011/0427(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Jan Mulder (A7-0232/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0416)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0416)


9.3. Bærbare cadmiumholdige batterier og akkumulatorer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer for så vidt angår markedsføring af bærbare cadmiumholdige batterier og akkumulatorer, der er beregnet til anvendelse i batteridrevet håndværktøj [COM(2012)0136 - C7-0087/2012- 2012/0066(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Vladko Todorov Panayotov (A7-0131/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0417)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0417)


9.4. CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0378/2013, B7-0379/2013, B7-0380/2013 og B7-0381/2013

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0378/2013

(erstatter B7-0378/2013, B7-0379/2013 og B7-0381/2013):

stillet af:

Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Tanja Fajon og Pavel Poc for S&D-Gruppen

Sarah Ludford, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells og Marielle de Sarnez for ALDE-Gruppen

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms og Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Alda Sousa og Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2013)0418)

(Forslag til beslutning B7-0380/2013 bortfaldt).

Talere

Petri Sarvamaa efter afstemningen.


9.5. Styrkelse af det grænseoverskridende samarbejde om retshåndhævelse i EU (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0433/2013

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0419)


9.6. Kastebaseret forskelsbehandling (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0434/2013

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0420)


9.7. Årsrapporten om aktiviteterne i Udvalget for Andragender i 2012 (afstemning)

Betænkning om aktiviteterne i Udvalget for Andragender i 2012 [2013/2013(INI)] - Udvalget for Andragender. Ordfører: Edward McMillan-Scott (A7-0299/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0421)


10. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Jan Mulder - A7-0232/2013

Mitro Repo, Peter Jahr, Claudio Morganti, Anna Maria Corazza Bildt, Syed Kamall, Daniel Hannan og Constance Le Grip

Betænkning: Vladko Todorov Panayotov - A7-0131/2013

Rosa Estaràs Ferragut, Peter Jahr, Seán Kelly, Sirpa Pietikäinen, Syed Kamall og Daniel Hannan

CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger (2013/2702(RSP)) - RC-B7-0378/2013

Mitro Repo, Nikola Vuljanić, Daniel Hannan og Monica Luisa Macovei

Styrkelse af det grænseoverskridende samarbejde om retshåndhævelse i EU (2013/2586(RSP)) - B7-0433/2013

Rosa Estaràs Ferragut, Mitro Repo, Syed Kamall og Daniel Hannan

Kastebaseret forskelsbehandling (2013/2676(RSP)) - B7-0434/2013

Rosa Estaràs Ferragut, Mitro Repo, Charles Tannock, Seán Kelly, Syed Kamall og Daniel Hannan

Betænkning: Edward McMillan-Scott - A7-0299/2013

Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly og Adam Bielan


11. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 13.20 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

12. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


13. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra Verts/ALE-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelse:

Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina: Reinhard Bütikofer i stedet for Marije Cornelissen


14. Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 61, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdning, grundene til Rådets holdning samt Kommissionens holdning til:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til Den Kirgisiske Republik (11703/1/2013 - C7-0314/2013 - 2011/0458(COD))
henvist til: kor.udv.: INTA

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over til at udtale sig, var således at regne fra den 11. oktober 2013..


15. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 7.10.2013)


15.1. De seneste tilfælde af vold mod og forfølgelse af kristne, særlig i Maaloula (Syrien) og Peshawar (Pakistan) og over for pastor Saeed Abedini (Iran)

Forslag til beslutning B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013, B7-0453/2013 og B7-0454/2013 (2013/2872(RSP))

Tomasz Piotr Poręba, Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek og Marie-Christine Vergiat forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Thomas Mann for PPE-Gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg for S&D-Gruppen, Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen, Marek Józef Gróbarczyk for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Véronique De Keyser, Paul Murphy for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Henryk Migalski, Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Diane Dodds, Philip Claeys, løsgænger, Bernd Posselt, Corina Creţu, Marek Henryk Migalski, Zbigniew Ziobro, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bernd Posselt, Seán Kelly og Csaba Sógor.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Danuta Jazłowiecka, Mairead McGuinness, Martin Kastler, Anna Záborská, Tunne Kelam og Tarja Cronberg.

Michel Barnier (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 16.1 i protokollen af 10.10.2013.


15.2. Sammenstød i Sudan og efterfølgende mediecensur

Forslag til beslutning B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013 og B7-0457/2013 (2013/2873(RSP))

Ryszard Czarnecki, Nicole Kiil-Nielsen, Véronique De Keyser, Cristian Dan Preda og Marie-Christine Vergiat forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Laima Liucija Andrikienė for PPE-Gruppen, Corina Creţu for S&D-Gruppen, Adam Bielan for ECR-Gruppen, Franz Obermayr, løsgænger, og Joanna Senyszyn.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sari Essayah og Bogusław Sonik.

Michel Barnier (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 16.2 i protokollen af 10.10.2013.


15.3. Nylige voldelige hændelser i Irak

Forslag til beslutning B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013, B7-0461/2013 og B7-0462/2013 (2013/2874(RSP))

Tarja Cronberg, Struan Stevenson, Corina Creţu, der ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei og Marie-Christine Vergiat forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Petri Sarvamaa for PPE-Gruppen, Göran Färm for S&D-Gruppen, Paul Murphy for GUE/NGL-Gruppen, og Sari Essayah.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jolanta Emilia Hibner, Jaromír Kohlíček, Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Laima Liucija Andrikienė, Jaroslav Paška, Ryszard Czarnecki og Seán Kelly.

Michel Barnier (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 16.3 i protokollen af 10.10.2013.


16. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


16.1. De seneste tilfælde af vold mod og forfølgelse af kristne, særlig i Maaloula (Syrien) og Peshawar (Pakistan) og over for pastor Saeed Abedini (Iran) (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013, B7-0453/2013 og B7-0454/2013 (2013/2872(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0449/2013

(erstatter B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013 og B7-0454/2013):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Csaba Sógor, Anne Delvaux, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Jan Olbrycht, Martin Kastler, Ria Oomen-Ruijten, Jaime Mayor Oreja, Thomas Mann og Bogusław Sonik for PPE-Gruppen

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Mitro Repo, Marc Tarabella, Maria Eleni Koppa, Antigoni Papadopoulou og María Muñiz De Urquiza for S&D-Gruppen

Alexander Graf Lambsdorff, Phil Bennion, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Robert Rochefort, Angelika Werthmann og Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen

Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Valdemar Tomaševski, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański og Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen

Bastiaan Belder, Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana, Philippe de Villiers og Jaroslav Paška for EFD-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2013)0422)

(Forslag til beslutning B7-0453/2013 bortfaldt).


16.2. Sammenstød i Sudan og efterfølgende mediecensur (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013 og B7-0457/2013 (2013/2873(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0444/2013

(erstatter B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013 og B7-0457/2013):

stillet af:

Mariya Gabriel, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Anne Delvaux, Michèle Striffler, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler og Bogusław Sonik for PPE-Gruppen

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou og María Muñiz De Urquiza for S&D-Gruppen

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort, Graham Watson, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez og Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen

Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen,

Charles Tannock og Adam Bielan for ECR-Gruppen

Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen

Jaroslav Paška.

Vedtaget (P7_TA(2013)0423)


16.3. Nylige voldelige hændelser i Irak (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013, B7-0461/2013 og B7-0462/2013 (2013/2874(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0446/2013

(erstatter B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013 og B7-0462/2013):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Alejo Vidal-Quadras, Bernd Posselt, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Tokia Saïfi, Martin Kastler og Bogusław Sonik for PPE-Gruppen

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Marc Tarabella, Antigoni Papadopoulou og María Muñiz De Urquiza for S&D-Gruppen

Jelko Kacin, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff og Marietje Schaake for ALDE-Gruppen

Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen

Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba og Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen,

Jaroslav Paška.

Vedtaget (P7_TA(2013)0424)

(Forslag til beslutning B7-0461/2013 bortfaldt).


17. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


18. Modtagne dokumenter

Formanden havde fra Rådet og Kommissionen modtaget følgende dokumenter:

- Forslag til Rådets afgørelse om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage i Kimberley-processens certificeringsordning (COM(2013)0429 - C7-0232/2013 - 2013/0201(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

DEVE, AFET

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kina i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af Den Europæiske Union (16112/2012 - C7-0285/2013 - 2012/0304(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AFET

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

I overensstemmelse med artikel 282, stk. 5, i TEUF kan formanden benytte sig af muligheden for at høre Den Europæiske Centralbank.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

BUDG, JURI, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af EU's Solidaritetsfond (COM(2013)0692 - C7-0343/2013 - 2013/2255(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

REGI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Indonesien om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træ og træprodukter til Den Europæiske Union (11767/1/2013 - C7-0344/2013 - 2013/0205(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

DEVE, AGRI, ENVI

- Forslag om Rådets afgørelse om indgåelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius (13501/1/2012 - C7-0348/2013 - 2012/0215(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Forslag om Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side (11119/1/2012 - C7-0349/2013 - 2012/0130(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

DEVE, BUDG


19. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Ændringer i udvalgshenvisninger

udvalg ECON, INTA

- Aftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om samarbejde om anvendelsen af deres konkurrencelovgivning (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE))
henvist til: kor.udv.: ECON
rådg.udv.: JURI, LIBE, INTA, IMCO

CULT

- EU's udenrigspolitik i en verden præget af kulturelle og religiøse forskelle (2013/2167(INI))
henvist til: kor.udv.: AFET
rådg.udv.: CULT

- Rapport om unionsborgerskab 2013 – Unionsborgere: jeres rettigheder, jeres fremtid (2013/2186(INI))
henvist til: kor.udv.: PETI
rådg.udv.: CULT

JURI

- Ændring af direktiver vedrørende miljø, landbrug, social- og arbejdsmarkedspolitik og folkesundhed som følge af ændringen af Mayottes status i forhold til Unionen (COM(2013)0418 - C7-0176/2013 - 2013/0192(COD))
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: AGRI, EMPL, REGI, JURI (forretningsordenens artikel 37)

- EF-varemærke (COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD))
henvist til: kor.udv.: JURI
rådg.udv.: ITRE, INTA, IMCO, JURI (forretningsordenens artikel 37a)

LIBE

- Gennemførelse af Lissabontraktaten med hensyn til Europa-Parlamentet (2013/2130(INI))
henvist til: kor.udv.: AFCO
rådg.udv.: JURI, LIBE, INTA

Tilladelse til at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 48)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 12.9.2013)

IMCO

- Styringen af det indre marked inden for det europæiske semester (2013/2194(INI))

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 50)
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 5.7.2012)

- Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2014 (2013/2158(INI))
henvist til kor. udv.: EMPL (forretningsordenens artikel 50)
rådg.udv.: BUDG (forretningsordenens artikel 50)

- Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2014 (2013/2157(INI))
henvist til kor. udv.: ECON (forretningsordenens artikel 50)
rådg.udv.: BUDG (forretningsordenens artikel 50)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 12.9.2013)

- Betalingskonti (COM(2013)0266 - C7-0125/2013 - 2013/0139(COD))
henvist til kor. udv.: ECON (forretningsordenens artikel 50)
rådg.udv.: JURI, IMCO
(forretningsordenens artikel 50)

Afgørelse om anvendelse af en procedure med fælles udvalgsmøder (forretningsordenens artikel 51)
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 12.9.2013)

- Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD))
udvalg: ECON, LIBE (forretningsordenens artikel 51)
rådg.udv.: PETI, DEVE, JURI, IMCO

- Oplysninger ved pengeoverførsler (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD))
udvalg: ECON, LIBE (forretningsordenens artikel 51)
rådg.udv.: PETI, DEVE, JURI, IMCO


20. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 179, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


21. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 21. oktober 2013. - 24. oktober 2013..


22. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 16.40.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Barracciu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Flautre, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Gollnisch, Gomes, Göncz, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herczog, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik