Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 249kWORD 167k
Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διακρίσεις λόγω κάστας (συζήτηση)
 3.Κράτος δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία (ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ξενοφοβία και την ομοφοβία) (συζήτηση)
 4.Ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2012 (συζήτηση)
 5.Φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που περιέχουν κάδμιο ***I (συζήτηση)
 6.Νεκρολογία
 7.Βραβείο Ζαχάρωφ 2013 (αναγγελία της βραβευομένης)
 8.Δήλωση της Προεδρίας
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  
9.1.Συμμετοχή της Ιορδανίας στα προγράμματα της Ένωσης *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.2.Θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR) ***I (ψηφοφορία)
  
9.3.Φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που περιέχουν κάδμιο ***I (ψηφοφορία)
  
9.4.Εικαζόμενη μεταφορά και παράνομη κράτηση ατόμων στις ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA (ψηφοφορία)
  
9.5.Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας για την επιβολή του νόμου στην ΕΕ (ψηφοφορία)
  
9.6.Διακρίσεις λόγω κάστας (ψηφοφορία)
  
9.7.Ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2012 (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 14.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 15.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
15.1.Πρόσφατες περιπτώσεις βίας και διώξεων σε βάρος χριστιανών, ιδιαίτερα στη Μααλούλα (Συρία), στην Πεσαβάρ (Πακιστάν) και η υπόθεση του πάστορα Saeed Abedini (Ιράν)
  
15.2.Συγκρούσεις στο Σουδάν και επακόλουθη λογοκρισία στα μέσα ενημέρωσης
  
15.3.Πρόσφατα επεισόδια βίας στο Ιράκ
 16.Ώρα των ψηφοφοριών
  
16.1.Πρόσφατες περιπτώσεις βίας και διώξεων σε βάρος χριστιανών, ιδιαίτερα στη Μααλούλα (Συρία), στην Πεσαβάρ (Πακιστάν) και η υπόθεση του πάστορα Saeed Abedini (Ιράν) (ψηφοφορία)
  
16.2.Συγκρούσεις στο Σουδάν και επακόλουθη λογοκρισία στα μέσα ενημέρωσης (ψηφοφορία)
  
16.3.Πρόσφατα επεισόδια βίας στο Ιράκ (ψηφοφορία)
 17.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 18.Κατάθεση εγγράφων
 19.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 20.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 21.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 22.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.30.


2. Διακρίσεις λόγω κάστας (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000091/2013) που κατέθεσε Eva Joly, εξ ονόματος της Επιτροπή Ανάπτυξης, προς την Επιτροπή: Διακρίσεις λόγω κάστας (2013/2676(RSP)) (B7-0507/2013)

Η Eva Joly αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Alf Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Michael Cashman, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Leonidas Donskis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mikael Gustafsson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gay Mitchell, Zita Gurmai, Phil Bennion, Martina Anderson και Ria Oomen-Ruijten.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly και Paul Murphy.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Eva Joly, εξ ονόματος της Επιτροπή Ανάπτυξης, σχετικά με τις διακρίσεις με βάση την κάστα (2013/2676(RSP)) (B7-0434/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.10.2013


3. Κράτος δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία (ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ξενοφοβία και την ομοφοβία) (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-000089/2013) που κατέθεσαν οι Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Marije Cornelissen και Werner Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς την Επιτροπή: Κράτος δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία (ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ξενοφοβία και την ομοφοβία) (2013/2836(RSP)) (B7-0506/2013)

Προφορική ερώτηση (O-000101/2013) που κατέθεσαν οι Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Paul Murphy, Helmut Scholz, Alda Sousa και Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς την Επιτροπή: Κράτος δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία με έμφαση στην ξενοφοβία και στην ομοφοβία (2013/2836(RSP)) (B7-0513/2013)

Προφορική ερώτηση (O-000102/2013) που κατέθεσαν οι Kristiina Ojuland και Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Κράτος δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία (2013/2836(RSP)) (B7-0514/2013)

Προφορική ερώτηση (O-000103/2013) που κατέθεσαν οι Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Knut Fleckenstein, Michael Cashman και Sergio Gutiérrez Prieto, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, προς την Επιτροπή: Κράτος δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία, ιδίως όσον αφορά την ξενοφοβία και την ομοφοβία (2013/2836(RSP)) (B7-0515/2013)

Οι Ulrike Lunacek, Cornelis de Jong και Michael Cashman αναπτύσσουν τις ερωτήσεις B7-0506/2013, B7-0513/2013 και B7-0515/2013.

Η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Krzysztof Lisek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marije Cornelissen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ewald Stadler, μη εγγεγραμμένος, Michèle Striffler, Joanna Senyszyn, Adam Bielan, Eduard Kukan, Mitro Repo, Ivo Strejček και Oldřich Vlasák.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Leonidas Donskis, Paul Murphy και Andrew Henry William Brons.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László SURJÁN
Αντιπρόεδρος


4. Ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2012 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2012 [2013/2013(INI)] Εισηγητής: Edward McMillan-Scott (A7-0299/2013)

Η Erminia Mazzoni, αναπληρώτρια του εισηγητή, παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Vicente Miguel Garcés Ramón, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angelika Werthmann, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tatjana Ždanoka, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Νικόλαος Σαλαβράκος, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Margrete Auken, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Peter Jahr, Jaroslav Paška, Carlos José Iturgaiz Angulo, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Margrete Auken, Kinga Göncz, Jarosław Leszek Wałęsa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Seán Kelly και Χρυσούλα Παλιαδέλη.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Mairead McGuinness.

Παρεμβαίνουν οι Maroš Šefčovič και Erminia Mazzoni.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.10.2013


5. Φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που περιέχουν κάδμιο ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο και προορίζονται για ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία [COM(2012)0136 - C7-0087/2012- 2012/0066(COD)] Εισηγητής: Vladko Todorov Panayotov (A7-0131/2013)

Ο Vladko Todorov Panayotov παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Zofija Mazej Kukovič, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Daciana Octavia Sârbu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Alexander Mirsky.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Alajos Mészáros, Franz Obermayr, Mairead McGuinness και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι Maroš Šefčovič και Vladko Todorov Panayotov.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.10.2013

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.20 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.00.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

6. Νεκρολογία

Ο Πρόεδρος, αποτίει, εξ ονόματος του Σώματος, φόρο τιμής στον Wilfried Martens, πρώην πρωθυπουργό του Βελγίου, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Πρόεδρο της Ομάδας PPE, ο οποίος απεβίωσε τη νύκτα της Τετάρτης προς Πέμπτη.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή.


7. Βραβείο Ζαχάρωφ 2013 (αναγγελία της βραβευομένης)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε ομόφωνα να απονείμει το Βραβείο Ζαχάρωφ 2013 στη Malala Yousafzaï.

Η απονομή του Βραβείου θα λάβει χώρα τον Νοέμβριο 2013 στο Στρασβούργο.


8. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση, επ' ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της θανατικής ποινής, η οποία εορτάζεται σήμερα. Υπενθυμίζει την αντίθεση του Κοινοβουλίου στην ποινή αυτή και καλεί τα κράτη που εξακολουθούν να την εφαρμόζουν να κηρύξουν μορατόριουμ στη θανατική ποινή.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Graham Watson όσον αφορά το Βραβείο Ζαχάρωφ, Ana Gomes σχετικά με την απαγωγή του Λίβυου πρωθυπουργού (Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει τις διατάξεις που διέπουν τις παρεμβάσεις για αναφορά στον Κανονισμό), Nicole Sinclaire η οποία εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η απόφαση σχετικά με την απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ είχε διαρρεύσει πριν ανακοινωθεί στην Ολομέλεια (Ο Πρόεδρος την καλεί να αποταθεί στους Προέδρους των Πολιτικών Ομάδων), και Claudio Morganti για προσωπικό ζήτημα σε συνέχεια της χθεσινής παρέμβασης του Frank Engel στη διάρκεια της συζήτησης για την κατάσταση των Ρομά (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.10.2013) (Ο Πρόεδρος του απαντά ότι θα συμβουλευθεί τα πρακτικά των συζητήσεων και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα επικοινωνήσει προσωπικά με τον Frank Engel).


9. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


9.1. Συμμετοχή της Ιορδανίας στα προγράμματα της Ένωσης *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας στα προγράμματα της Ένωσης [12138/2012 - C7-0008/2013- 2012/0108(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Annemie Neyts-Uyttebroeck (A7-0305/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0415)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


9.2. Θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR) [COM(2011)0873 - C7-0506/2011- 2011/0427(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jan Mulder (A7-0232/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0416)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0416)


9.3. Φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που περιέχουν κάδμιο ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο και προορίζονται για ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία [COM(2012)0136 - C7-0087/2012- 2012/0066(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Vladko Todorov Panayotov (A7-0131/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0417)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0417)


9.4. Εικαζόμενη μεταφορά και παράνομη κράτηση ατόμων στις ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0378/2013, B7-0379/2013, B7-0380/2013 και B7-0381/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0378/2013

(αντικαθιστά τιςB7-0378/2013, B7-0379/2013 και B7-0381/2013):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Tanja Fajon και Pavel Poc, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Sarah Ludford, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells και Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms και Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Alda Sousa και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0418)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0380/2013 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Παρεμβαίνει ο Petri Sarvamaa, μετά την ψηφοφορία.


9.5. Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας για την επιβολή του νόμου στην ΕΕ (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0433/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0419)


9.6. Διακρίσεις λόγω κάστας (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0434/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0420)


9.7. Ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2012 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2012 [2013/2013(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγητής: Edward McMillan-Scott (A7-0299/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0421)


10. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Jan Mulder - A7-0232/2013

Mitro Repo, Peter Jahr, Claudio Morganti, Anna Maria Corazza Bildt, Syed Kamall, Daniel Hannan και Constance Le Grip

Έκθεση Vladko Todorov Panayotov - A7-0131/2013

Rosa Estaràs Ferragut, Peter Jahr, Seán Kelly, Sirpa Pietikäinen, Syed Kamall και Daniel Hannan

Εικαζόμενη μεταφορά και παράνομη κράτηση ατόμων στις ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA (2013/2702(RSP))- RC-B7-0378/2013

Mitro Repo, Nikola Vuljanić, Daniel Hannan και Monica Luisa Macovei

Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας για την επιβολή του νόμου στην ΕΕ (2013/2586(RSP)) - B7-0433/2013

Rosa Estaràs Ferragut, Mitro Repo, Syed Kamall και Daniel Hannan

Διακρίσεις λόγω κάστας (2013/2676(RSP)) - B7-0434/2013

Rosa Estaràs Ferragut, Mitro Repo, Charles Tannock, Seán Kelly, Syed Kamall και Daniel Hannan

Έκθεση Edward McMillan-Scott - A7-0299/2013

Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly και Adam Bielan.


11. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.20 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

12. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


13. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας Verts/ALE, το Σώμα επικυρώνει τον ακόλουθο ορισμό:

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας: Reinhard Bütikofer αντί του Marije Cornelissen


14. Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, βάσει του άρθρου 61 παράγραφος 1, του Κανονισμού, ότι έλαβε εκ μέρους του Συμβουλίου την ακόλουθη θέση, μαζί με τους λόγους που ώθησαν το Συμβούλιο να την υιοθετήσει, καθώς και τη θέση της Επιτροπής:

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Κιργιζίας (11703/1/2013 - C7-0314/2013 - 2011/0458(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: INTA

Η προθεσμία τριών μηνών που διαθέτει το Σώμα για να αποφανθεί αρχίζει συνεπώς από αύριο, 11 Οκτωβρίου 2013.


15. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.10.2013)


15.1. Πρόσφατες περιπτώσεις βίας και διώξεων σε βάρος χριστιανών, ιδιαίτερα στη Μααλούλα (Συρία), στην Πεσαβάρ (Πακιστάν) και η υπόθεση του πάστορα Saeed Abedini (Ιράν)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013, B7-0453/2013 και B7-0454/2013 (2013/2872(RSP))

Οι Tomasz Piotr Poręba, Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek και Marie-Christine Vergiat παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Véronique De Keyser, Paul Murphy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Marek Henryk Migalski, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Diane Dodds, Philip Claeys, μη εγγεγραμμένος, Bernd Posselt, Corina Creţu, Marek Henryk Migalski, Zbigniew Ziobro, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Bernd Posselt, Seán Kelly και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Danuta Jazłowiecka, Mairead McGuinness, Martin Kastler, Anna Záborská, Tunne Kelam και Tarja Cronberg.

Παρεμβαίνει ο Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 16.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.10.2013


15.2. Συγκρούσεις στο Σουδάν και επακόλουθη λογοκρισία στα μέσα ενημέρωσης

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013 και B7-0457/2013 (2013/2873(RSP))

Οι Ryszard Czarnecki, Nicole Kiil-Nielsen, Véronique De Keyser, Cristian Dan Preda και Marie-Christine Vergiat παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Corina Creţu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Franz Obermayr, μη εγγεγραμμένος, και Joanna Senyszyn.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sari Essayah και Bogusław Sonik.

Παρεμβαίνει ο Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 16.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.10.2013


15.3. Πρόσφατα επεισόδια βίας στο Ιράκ

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013, B7-0461/2013 και B7-0462/2013 (2013/2874(RSP))

Οι Tarja Cronberg, Struan Stevenson, Corina Creţu, που απαντά επίσης και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei και Marie-Christine Vergiat παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Petri Sarvamaa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Göran Färm, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Paul Murphy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Sari Essayah.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jolanta Emilia Hibner, Jaromír Kohlíček, Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Laima Liucija Andrikienė, Jaroslav Paška, Ryszard Czarnecki και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει ο Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 16.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.10.2013


16. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


16.1. Πρόσφατες περιπτώσεις βίας και διώξεων σε βάρος χριστιανών, ιδιαίτερα στη Μααλούλα (Συρία), στην Πεσαβάρ (Πακιστάν) και η υπόθεση του πάστορα Saeed Abedini (Ιράν) (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013, B7-0453/2013 και B7-0454/2013 (2013/2872(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0449/2013

(αντικαθιστά τιςB7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013 και B7-0454/2013):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Csaba Sógor, Anne Delvaux, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Jan Olbrycht, Martin Kastler, Ria Oomen-Ruijten, Jaime Mayor Oreja, Thomas Mann και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Mitro Repo, Marc Tarabella, Μαρία-Ελένη Κοππά, Αντιγόνη Παπαδοπούλου και María Muñiz De Urquiza, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Alexander Graf Lambsdorff, Phil Bennion, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Robert Rochefort, Angelika Werthmann και Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Valdemar Tomaševski, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Bastiaan Belder, Fiorello Provera, Νικόλαος Σαλαβράκος, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana, Philippe de Villiers και Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0422)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0453/2013 καταπίπτει.)


16.2. Συγκρούσεις στο Σουδάν και επακόλουθη λογοκρισία στα μέσα ενημέρωσης (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013 και B7-0457/2013 (2013/2873(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0444/2013

(αντικαθιστά τιςB7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013 και B7-0457/2013):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Mariya Gabriel, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Anne Delvaux, Michèle Striffler, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Αντιγόνη Παπαδοπούλου και María Muñiz De Urquiza, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort, Graham Watson, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez και Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Charles Tannock και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Jaroslav Paška.

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0423)


16.3. Πρόσφατα επεισόδια βίας στο Ιράκ (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013, B7-0461/2013 και B7-0462/2013 (2013/2874(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0446/2013

(αντικαθιστά τιςB7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013 και B7-0462/2013):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Alejo Vidal-Quadras, Bernd Posselt, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Tokia Saïfi, Martin Kastler και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Μαρία-Ελένη Κοππά, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Marc Tarabella, Αντιγόνη Παπαδοπούλου και María Muñiz De Urquiza, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Jelko Kacin, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff και Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Jaroslav Paška.

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0424)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0461/2013 καταπίπτει.)


17. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


18. Κατάθεση εγγράφων

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών που επιτρέπουν τη συμμετοχή της Γροιλανδίας στο σύστημα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ (COM(2013)0429 - C7-0232/2013 - 2013/0201(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

DEVE, AFET

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994 σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στους πίνακες της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο πλαίσιο της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (16112/2012 - C7-0285/2013 - 2012/0304(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AFET

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

Σύμφωνα με το άρθρο 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί προαιρετικά με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

BUDG, JURI, IMCO

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ (COM(2013)0692 - C7-0343/2013 - 2013/2255(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

REGI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ινδονησίας σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (11767/1/2013 - C7-0344/2013 - 2013/0205(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

DEVE, AGRI, ENVI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Μαυρίκιου (13501/1/2012 - C7-0348/2013 - 2012/0215(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Κυβέρνησης της Δανίας και της τοπικής Κυβέρνησης της Γροιλανδίας, αφετέρου (11119/1/2012 - C7-0349/2013 - 2012/0130(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG


19. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές

επιτροπές ECON, INTA

- Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη συνεργασία για την εφαρμογή των νομοθεσιών τους περί ανταγωνισμού (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE))
αναπομπή επί της ουσίας: ECON
γνωμοδότηση: JURI, LIBE, INTA, IMCO

επιτροπή CULT

- Η εξωτερική πολιτική της ΕΕ σε έναν κόσμο πολιτιστικών και θρησκευτικών διαφορών (2013/2167(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: AFET
γνωμοδότηση: CULT

- Έκθεση 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ. Πολίτες της ΕΕ: τα δικαιώματά σας, το μέλλον σας (2013/2186(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: PETI
γνωμοδότηση: CULT

επιτροπή JURI

- Τροποποίηση ορισμένων οδηγιών στον τομέα του περιβάλλοντος, της γεωργίας, της κοινωνικής πολιτικής και της δημόσιας υγείας λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ένωσης (COM(2013)0418 - C7-0176/2013 - 2013/0192(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: AGRI, EMPL, REGI, JURI (άρθρο 37 του Κανονισμού)

- Κοινοτικό σήμα (COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: JURI
γνωμοδότηση: ITRE, INTA, IMCO, JURI (άρθρο 37α του Κανονισμού)

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

- Εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2013/2130(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: AFCO
γνωμοδότηση: JURI, LIBE, INTA

Εξουσιοδότηση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 48 του Κανονισμού)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12/09/2013)

επιτροπή IMCO

- Διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2014 (2013/2194(INI))

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 50 του Κανονισμού)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 5/07/2012)

- Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2014 (2013/2158(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: EMPL (άρθρο 50 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: BUDG (άρθρο 50 του Κανονισμού)

- Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 (2013/2157(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: ECON (άρθρο 50 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: BUDG (άρθρο 50 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12/09/2013)

- Λογαριασμοί πληρωμών (COM(2013)0266 - C7-0125/2013 - 2013/0139(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ECON (άρθρο 50 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: JURI, IMCO (άρθρο 50 του Κανονισμού)

Απόφαση για την εφαρμογή διαδικασίας με κοινές συνεδριάσεις επιτροπών (άρθρο 51 του Κανονισμού)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12/09/2013)

- Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD))
επιτροπές: ECON, LIBE (άρθρο 51 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: PETI, DEVE, JURI, IMCO

- Πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD))
επιτροπές: ECON, LIBE (άρθρο 51 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: PETI, DEVE, JURI, IMCO


20. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 179, παράγραφος 2, του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


21. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 21 Οκτωβρίου 2013 έως τις 24 Οκτωβρίου 2013.


22. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 16.40.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Αγγουράκης, Antonescu, Antoniozzi, Αρσένης, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Barracciu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Χρυσόγελος, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Δρούτσας, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Flautre, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Gollnisch, Gomes, Göncz, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Χατζηγεωργίου, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herczog, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Παλιαδέλη, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Πιτσιλλίδης, Plenković, Poc, Ποδηματά, Poręba, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Σοφοκλέους, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου