Rodyklė 
Protokolas
PDF 230kWORD 161k
Ketvirtadienis, 2013 m. spalio 10 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Diskriminacija dėl kastos (diskusijos)
 3.Teisinė valstybė ir žmogaus teisės Rusijoje, ypač atsižvelgiant į ksenofobiją ir homofobiją (diskusijos)
 4.2012 m. Peticijų komiteto veiklos metinė ataskaita (diskusijos)
 5.Nešiojamos baterijos ir akumuliatoriai, kurių sudėtyje yra kadmio ***I (diskusijos)
 6.Atminimo pagerbimas
 7.2013 m. Sacharovo premija (laureatės paskelbimas)
 8.Pirmininko pareiškimas
 9.Balsuoti skirtas laikas
  
9.1.Jordanijos dalyvavimas Sąjungos programose *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
9.2.Europos sienų stebėjimo sistema (EUROSUR) ***I (balsavimas)
  
9.3.Nešiojamos baterijos ir akumuliatoriai, kurių sudėtyje yra kadmio ***I (balsavimas)
  
9.4.Tariamas CŽV vykdytas kalinių gabenimas ir neteisėtas kalinimas Europos šalyse (balsavimas)
  
9.5.Tarpvalstybinio bendradarbiavimo teisėsaugos srityje stiprinimas ES (balsavimas)
  
9.6.Diskriminacija dėl kastos (balsavimas)
  
9.7.2012 m. Peticijų komiteto veiklos metinė ataskaita (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 14.Tarybos pozicija pirmojo svarstymo metu
 15. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
15.1.Naujausi smurto prieš krikščionis ir jų persekiojimo atvejai, ypač Maalouloje (Sirija) ir Peshaware (Pakistane), ir pastoriaus Saeedo Abedini (Iranas) atvejis
  
15.2.Konfliktai Sudane ir paskesnė žiniasklaidos cenzūra
  
15.3.Naujausios smurto apraiškos Irake
 16.Balsuoti skirtas laikas
  
16.1.Naujausi smurto prieš krikščionis ir jų persekiojimo atvejai, ypač Maalouloje (Sirija) ir Peshaware (Pakistane), ir pastoriaus Saeedo Abedini (Iranas) atvejis (balsavimas)
  
16.2.Konfliktai Sudane ir paskesnė žiniasklaidos cenzūra (balsavimas)
  
16.3.Naujausios smurto apraiškos Irake (balsavimas)
 17.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 18.Gauti dokumentai
 19.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 20.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 21.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 22.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.30 val.


2. Diskriminacija dėl kastos (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000091/2013), kurį pateikė Eva Joly Vystymosi komiteto vardu Komisijai: Diskriminacija dėl priklausymo kastai (2013/2676(RSP)) (B7-0507/2013)

Eva Joly pateikė klausimą.

Cecilia Malmström (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Alf Svensson PPE frakcijos vardu, Michael Cashman S&D frakcijos vardu, Leonidas Donskis ALDE frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Mikael Gustafsson GUE/NGL frakcijos vardu, Gay Mitchell, Zita Gurmai, Phil Bennion, Martina Anderson ir Ria Oomen-Ruijten.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly ir Paul Murphy.

Kalbėjo Cecilia Malmström.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį:

- Eva Joly Vystymosi komiteto vardu – dėl diskriminacijos dėl priklausymo kastai (2013/2676(RSP)) (B7-0434/2013).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 9.6 punktas


3. Teisinė valstybė ir žmogaus teisės Rusijoje, ypač atsižvelgiant į ksenofobiją ir homofobiją (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000089/2013), kurį pateikė Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Marije Cornelissen ir Werner Schulz Verts/ALE frakcijos vardu Komisijai: Teisinė valstybė ir žmogaus teisės Rusijoje (ypač atsižvelgiant į ksenofobiją ir homofobiją) (2013/2836(RSP)) (B7-0506/2013).

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000101/2013), kurį pateikė Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Paul Murphy, Helmut Scholz, Alda Sousa ir Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu Komisijai: Teisinė valstybė ir žmogaus teisės Rusijoje dėmesį sutelkiant į ksenofobiją ir homofobiją (2013/2836(RSP)) (B7-0513/2013).

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000102/2013), kurį pateikė Kristiina Ojuland ir Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu Komisijai: Teisinė valstybė ir žmogaus teisės Rusijoje (2013/2836(RSP)) (B7-0514/2013)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000103/2013), kurį pateikė Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Knut Fleckenstein, Michael Cashman ir Sergio Gutiérrez Prieto S&D frakcijos vardu Komisijai: Teisinė valstybė ir žmogaus teisės Rusijoje (ypač atsižvelgiant į ksenofobiją ir homofobiją) (2013/2836(RSP)) (B7-0515/2013).

Ulrike Lunacek, Cornelis de Jong ir Michael Cashman pateikė klausimus B7-0506/2013, B7-0513/2013 ir B7-0515/2013.

Cecilia Malmström (Komisijos narė) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: Krzysztof Lisek PPE frakcijos vardu, Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Marije Cornelissen Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Ewald Stadler, Michèle Striffler, Joanna Senyszyn, Adam Bielan, Eduard Kukan, Mitro Repo, Ivo Strejček ir Oldřich Vlasák.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Leonidas Donskis, Paul Murphy ir Andrew Henry William Brons.

Kalbėjo Cecilia Malmström.

Diskusijos baigtos.

PIRMININKAVO: László SURJÁN
Pirmininko pavaduotojas


4. 2012 m. Peticijų komiteto veiklos metinė ataskaita (diskusijos)

Pranešimas dėl 2012 m. Peticijų komiteto veiklos [2013/2013(INI)] Pranešėjas: Edward McMillan-Scott (A7-0299/2013)

Erminia Mazzoni, pavaduojantis pranešėją, pristatė pranešimą.

Kalbėjo Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Vicente Miguel Garcés Ramón S&D frakcijos vardu, Angelika Werthmann ALDE frakcijos vardu, Tatjana Ždanoka Verts/ALE frakcijos vardu, Tomasz Piotr Poręba ECR frakcijos vardu, Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu, Nikolaos Salavrakos EFD frakcijos vardu, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Margrete Auken (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Peter Jahr), Jaroslav Paška, Carlos José Iturgaiz Angulo (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Margrete Auken), Kinga Göncz, Jarosław Leszek Wałęsa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Seán Kelly ir Chrysoula Paliadeli.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mairead McGuinness.

Kalbėjo: Maroš Šefčovič ir Erminia Mazzoni.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 9.7 punktas


5. Nešiojamos baterijos ir akumuliatoriai, kurių sudėtyje yra kadmio ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų nuostatos dėl nešiojamų baterijų ir akumuliatorių, kurių sudėtyje yra kadmio ir kurie skirti naudoti belaidžiuose elektriniuose įrankiuose, pateikimo rinkai [COM(2012)0136 - C7-0087/2012- 2012/0066(COD)] Pranešėjas: Vladko Todorov Panayotov (A7-0131/2013).

Vladko Todorov Panayotov pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Zofija Mazej Kukovič PPE frakcijos vardu, Daciana Octavia Sârbu S&D frakcijos vardu, Carl Schlyter Verts/ALE frakcijos vardu, James Nicholson ECR frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu ir Alexander Mirsky.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Alajos Mészáros, Franz Obermayr, Mairead McGuinness ir Seán Kelly.

Kalbėjo: Maroš Šefčovič ir Vladko Todorov Panayotov.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 9.3 punktas

(Posėdis sustabdytas 11.20 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.00 val.)


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

6. Atminimo pagerbimas

Pirmininkas Parlamento vardu pagerbė naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį mirusio buvusio Belgijos Ministro Pirmininko, Europos Parlamento nario ir PPE frakcijos pirmininko Wilfriedo Martenso atminimą.

Parlamentas pagerbė tylos minute.


7. 2013 m. Sacharovo premija (laureatės paskelbimas)

Pirmininkas pranešė, kad šios dienos posėdyje Pirmininkų sueiga vienbalsiai išrinko Malalą Yousafzaï 2013 m. Sacharovo premijos laureate.

Premija bus įteikiama 2013 m. lapkričio mėn. Strasbūre.


8. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą šiandien minimos Pasaulinės kovos su mirties bausme dienos proga. Jis priminė, kad Parlamentas nepritaria mirties bausmei, ir paragino dar taikančias mirties bausmę valstybes paskelbti moratoriumą.

°
° ° °

Kalbėjo: Graham Watson dėl Sacharovo premijos, Ana Gomes dėl Libijos Ministro Pirmininko pagrobimo (Pirmininkas priminė nuostatas dėl žodžio suteikimo, paragindamas laikytis tvarkos), Nicole Sinclaire (su apmaudu pareiškė, kad sprendimas skirti Sacharovo premiją buvo išplatintas anksčiau, nei apie jį buvo paskelbta per plenarinį posėdį) (Pirmininkas paragino kreiptis į frakcijų pirmininkus) ir Claudio Morganti asmeniniu klausimu po vakarykštės Frank Engel kalbos per diskusijas dėl romų padėties ( 13 punktas) (Pirmininkas atsakė, kad jis pasižiūrės į diskusijų stenogramą ir prireikus tiesiogiai susisieks su Frank Engel).


9. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


9.1. Jordanijos dalyvavimas Sąjungos programose *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės asociaciją, protokolo dėl Europos Sąjungos ir Jordanijos Hašimitų Karalystės bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Jordanijos Hašimitų Karalystės dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, sudarymo projekto [12138/2012 - C7-0008/2013- 2012/0108(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Annemie Neyts-Uyttebroeck (A7-0305/2013).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2013)0415).

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


9.2. Europos sienų stebėjimo sistema (EUROSUR) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos sienų stebėjimo sistema (EUROSUR) [COM(2011)0873 - C7-0506/2011- 2011/0427(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Jan Mulder (A7-0232/2013).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0416).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0416).


9.3. Nešiojamos baterijos ir akumuliatoriai, kurių sudėtyje yra kadmio ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų nuostatos dėl nešiojamų baterijų ir akumuliatorių, kurių sudėtyje yra kadmio ir kurie skirti naudoti belaidžiuose elektriniuose įrankiuose, pateikimo rinkai [COM(2012)0136 - C7-0087/2012- 2012/0066(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Vladko Todorov Panayotov (A7-0131/2013).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0417).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0417).


9.4. Tariamas CŽV vykdytas kalinių gabenimas ir neteisėtas kalinimas Europos šalyse (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0378/2013, B7-0379/2013, B7-0380/2013 ir B7-0381/2013

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0378/2013

(keičiama B7-0378/2013, B7-0379/2013 ir B7-0381/2013):

pateiktas šių Parlamento narių:

Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Tanja Fajon ir Pavel Poc S&D frakcijos vardu,

Sarah Ludford, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells ir Marielle de Sarnez ALDE frakcijos vardu,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms ir Hélène Flautre Verts/ALE frakcijos vardu,

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Alda Sousa ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2013)0418).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0380/2013 anuliuotas.)

Kalbėjo:

Petri Sarvamaa po balsavimo.


9.5. Tarpvalstybinio bendradarbiavimo teisėsaugos srityje stiprinimas ES (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0433/2013

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0419).


9.6. Diskriminacija dėl kastos (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0434/2013

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0420).


9.7. 2012 m. Peticijų komiteto veiklos metinė ataskaita (balsavimas)

Pranešimas dėl 2012 m. Peticijų komiteto veiklos [2013/2013(INI)] - Peticijų komitetas. Pranešėjas: Edward McMillan-Scott (A7-0299/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0421).


10. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Jan Mulder - A7-0232/2013
Mitro Repo, Peter Jahr, Claudio Morganti, Anna Maria Corazza Bildt, Syed Kamall, Daniel Hannan ir Constance Le Grip

Pranešimas: Vladko Todorov Panayotov - A7-0131/2013

Rosa Estaràs Ferragut, Peter Jahr, Seán Kelly, Sirpa Pietikäinen, Syed Kamall ir Daniel Hannan

Tariamas CŽV vykdytas kalinių gabenimas ir neteisėtas kalinimas Europos šalyse (2013/2702(RSP)) - RC-B7-0378/2013

Mitro Repo, Nikola Vuljanić, Daniel Hannan ir Monica Luisa Macovei

Tarpvalstybinio bendradarbiavimo teisėsaugos srityje stiprinimas ES (2013/2586(RSP)) - B7-0433/2013

Rosa Estaràs Ferragut, Mitro Repo, Syed Kamall ir Daniel Hannan

Diskriminacija dėl kastos (2013/2676(RSP)) - B7-0434/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Mitro Repo, Charles Tannock, Seán Kelly, Syed Kamall ir Daniel Hannan

Pranešimas: Edward McMillan-Scott - A7-0299/2013

Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly ir Adam Bielan


11. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.20 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

12. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


13. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Verts/ALE frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino šį paskyrimą:

Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika: Reinhard Bütikofer vietoj Marije Cornelissen.


14. Tarybos pozicija pirmojo svarstymo metu

Pirmininkas, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 61 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad gavo šią Tarybos bendrąją poziciją su nurodytomis ją patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir Komisijos poziciją dėl jos:

- Tarybos pozicija per pirmąjį svarstymą siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, kuriuo suteikiama makrofinansinė pagalba Kirgizijos Respublikai (11703/1/2013 - C7-0314/2013 - 2011/0458(COD))
perduota atsakingam komitetui: INTA

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo poziciją, prasidės kitą dieną, t. y. 2013 m. spalio 11 d.


15.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2 punktas)


15.1. Naujausi smurto prieš krikščionis ir jų persekiojimo atvejai, ypač Maalouloje (Sirija) ir Peshaware (Pakistane), ir pastoriaus Saeedo Abedini (Iranas) atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013, B7-0453/2013 ir B7-0454/2013 (2013/2872(RSP))

Tomasz Piotr Poręba, Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek ir Marie-Christine Vergiat pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Thomas Mann PPE frakcijos vardu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D frakcijos vardu, Carl Schlyter Verts/ALE frakcijos vardu, Marek Józef Gróbarczyk ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Véronique De Keyser), Paul Murphy GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Marek Henryk Migalski), Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Diane Dodds), nepriklausomas Parlamento narys Philip Claeys, Bernd Posselt, Corina Creţu, Marek Henryk Migalski, Zbigniew Ziobro (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Bernd Posselt), Seán Kelly ir Csaba Sógor.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Danuta Jazłowiecka, Mairead McGuinness, Martin Kastler, Anna Záborská, Tunne Kelam ir Tarja Cronberg.

Kalbėjo Michel Barnier (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 16.1 punktas


15.2. Konfliktai Sudane ir paskesnė žiniasklaidos cenzūra

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013 ir B7-0457/2013 (2013/2873(RSP))

Ryszard Czarnecki, Nicole Kiil-Nielsen, Véronique De Keyser, Cristian Dan Preda ir Marie-Christine Vergiat pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Laima Liucija Andrikienė PPE frakcijos vardu, Corina Creţu S&D frakcijos vardu, Adam Bielan ECR frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Franz Obermayr ir Joanna Senyszyn.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sari Essayah ir Bogusław Sonik.

Kalbėjo Michel Barnier (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 16.2 punktas


15.3. Naujausios smurto apraiškos Irake

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013, B7-0461/2013 ir B7-0462/2013 (2013/2874(RSP))

Tarja Cronberg, Struan Stevenson, Corina Creţu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Cristian Dan Preda), Monica Luisa Macovei ir Marie-Christine Vergiat pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Petri Sarvamaa PPE frakcijos vardu, Göran Färm S&D frakcijos vardu, Paul Murphy GUE/NGL frakcijos vardu ir Sari Essayah.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jolanta Emilia Hibner, Jaromír Kohlíček, Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Laima Liucija Andrikienė, Jaroslav Paška, Ryszard Czarnecki ir Seán Kelly.

Kalbėjo Michel Barnier (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 16.3 punktas


16. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


16.1. Naujausi smurto prieš krikščionis ir jų persekiojimo atvejai, ypač Maalouloje (Sirija) ir Peshaware (Pakistane), ir pastoriaus Saeedo Abedini (Iranas) atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013, B7-0453/2013 ir B7-0454/2013 (2013/2872(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0449/2013

(keičiama B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013 ir B7-0454/2013):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Csaba Sógor, Anne Delvaux, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Jan Olbrycht, Martin Kastler, Ria Oomen-Ruijten, Jaime Mayor Oreja, Thomas Mann ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Mitro Repo, Marc Tarabella, Maria Eleni Koppa, Antigoni Papadopoulou ir María Muñiz De Urquiza S&D frakcijos vardu,

Alexander Graf Lambsdorff, Phil Bennion, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Robert Rochefort, Angelika Werthmann ir Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu,

Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Valdemar Tomaševski, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu,

Bastiaan Belder, Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana, Philippe de Villiers ir Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2013)0422).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0453/2013 anuliuotas.)


16.2. Konfliktai Sudane ir paskesnė žiniasklaidos cenzūra (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013 ir B7-0457/2013 (2013/2873(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0444/2013

(keičiama B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013 ir B7-0457/2013):

pateiktas šių Parlamento narių:

Mariya Gabriel, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Anne Delvaux, Michèle Striffler, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou ir María Muñiz De Urquiza S&D frakcijos vardu,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort, Graham Watson, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez ir Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu,

Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu,

Charles Tannock ir Adam Bielan ECR frakcijos vardu,

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu,

Jaroslav Paška.

Priimta (P7_TA(2013)0423).


16.3. Naujausios smurto apraiškos Irake (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013, B7-0461/2013 ir B7-0462/2013 (2013/2874(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0446/2013

(keičiama B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013 ir B7-0462/2013):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Alejo Vidal-Quadras, Bernd Posselt, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Tokia Saïfi, Martin Kastler ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Marc Tarabella, Antigoni Papadopoulou ir María Muñiz De Urquiza S&D frakcijos vardu,

Jelko Kacin, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff ir Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu,

Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu,

Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu,

Jaroslav Paška.

Priimta (P7_TA(2013)0424).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0461/2013 anuliuotas.)


17. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


18. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai iš Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomos taisyklės ir tvarka, kad Grenlandija galėtų dalyvauti Kimberlio proceso sertifikavimo schemoje (COM(2013)0429 - C7-0232/2013 - 2013/0201(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

DEVE, AFET

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą sudarymo (16112/2012 - C7-0285/2013 - 2012/0304(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AFET

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Pirmininkas neprivaloma tvarka konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

BUDG, JURI, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimo (COM(2013)0692 - C7-0343/2013 - 2013/2255(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

REGI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Indonezijos Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojamais medienos produktais sudarymo (11767/1/2013 - C7-0344/2013 - 2013/0205(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

DEVE, AGRI, ENVI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo sudarymo (13501/1/2012 - C7-0348/2013 - 2012/0215(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

DEVE, BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos Vietinės Vyriausybės žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo (11119/1/2012 - C7-0349/2013 - 2012/0130(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

DEVE, BUDG


19. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais)

komitetai: ECON, INTA

- Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl bendradarbiavimo taikant konkurencijos teisės aktus (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE))
perduota atsakingam komitetui: ECON
nuomonė: JURI, LIBE, INTA, IMCO

CULT komitetas

- ES užsienio politika pasaulyje, kuriame esama kultūrų ir religinių skirtumų (2013/2167(INI))
perduota atsakingam komitetui: AFET
nuomonė: CULT

- 2013 m. ES pilietybės ataskaita. ES piliečiai: jūsų teisės, jūsų ateitis (2013/2186(INI))
perduota atsakingam komitetui: PETI
nuomonė: CULT

JURI komitetas

- Tam tikrų aplinkos, žemės ūkio, socialinės politikos ir visuomenės sveikatos srities direktyvų dalinis keitimas dėl Majoto statuso Europos Sąjungos atžvilgiu pakeitimo (COM(2013)0418 - C7-0176/2013 - 2013/0192(COD))
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: AGRI, EMPL, REGI, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnis)

- Bendrijos prekių ženklas (COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD))
perduota atsakingam komitetui: JURI
nuomonė: ITRE, INTA, IMCO, JURI
(Darbo tvarkos taisyklių 37a straipsnis)

LIBE komitetas

- Lisabonos sutarties nuostatų dėl Europos Parlamento įgyvendinimas (2013/2130(INI))
perduota atsakingam komitetui: AFCO
nuomonė: JURI, LIBE, INTA

Leidimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2013 09 12)

IMCO komitetas

- Bendrosios rinkos valdymas įgyvendinant 2014 m. Europos semestrą (2013/2194(INI))

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2012 07 05)

- Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2014 m. metinėje augimo apžvalgoje (2013/2158(INI))
perduota atsakingam komitetui: EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)
nuomonė: BUDG (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

- Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2014 m. metinė augimo apžvalga (2013/2157(INI))
perduota atsakingam komitetui: ECON (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)
nuomonė: BUDG
(Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2013 09 12)

- Mokėjimo sąskaitos (COM(2013)0266 - C7-0125/2013 - 2013/0139(COD))
perduota atsakingam komitetui: ECON (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)
nuomonė: JURI, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

Sprendimas, kuriuo nustatoma bendrų komitetų posėdžių procedūra (Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnis)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2013 09 12)

- Finansų sistemos apsauga nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD))
komitetai: ECON, LIBE (Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnis)
nuomonė: PETI, DEVE, JURI, IMCO

- Informacija, teikiama pervedant lėšas (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD))
komitetai: ECON, LIBE (Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnis)
nuomonė: PETI, DEVE, JURI, IMCO


20. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 179 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


21. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2013 m. spalio 21 d.2013 m. spalio 24 d..


22. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 16.40 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Barracciu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Flautre, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Gollnisch, Gomes, Göncz, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herczog, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika