Indekss 
Protokols
PDF 229kWORD 161k
Ceturtdiena, 2013. gada 10. oktobris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Diskriminācija kastas dēļ (debates)
 3.Tiesiskums un cilvēktiesības Krievijā, īpaši pievēršoties ksenofobijai un homofobijai (debates)
 4.Ziņojums par Lūgumrakstu komitejas darbību 2012. gadā (debates)
 5.Kadmiju saturošas pārnēsājamas baterijas un akumulatori ***I (debates)
 6.Piemiņas brīdis
 7.2013. gada Saharova balva (laureāta paziņošana)
 8.Priekšsēdētāja paziņojums
 9.Balsošanas laiks
  
9.1.Jordānijas līdzdalība Savienības programmās *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
9.2.Eiropas Robežu uzraudzības sistēma (EUROSUR) ***I (balsošana)
  
9.3.Kadmiju saturošas pārnēsājamas baterijas un akumulatori ***I (balsošana)
  
9.4.Iespējamā CIP gūstekņu nogādāšana un nelikumīga turēšana apcietinājumā Eiropas valstīs (balsošana)
  
9.5.Tiesībaizsardzības iestāžu pārrobežu sadarbības stiprināšana Eiropas Savienībā (balsošana)
  
9.6.Diskriminācija kastas dēļ (balsošana)
  
9.7.Ziņojums par Lūgumrakstu komitejas darbību 2012. gadā (balsošana)
 10.Balsojuma skaidrojumi
 11.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Komiteju un delegāciju sastāvs
 14.Padomes nostāja pirmajā lasījumā
 15.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
15.1.Nesenie pret kristiešiem vērstas vardarbības un vajāšanas gadījumi, jo īpaši Maaloula (Sīrija) un Peshāwar (Pakistāna), un mācītāja Saeed Abedini lieta (Irāna)
  
15.2.Konflikti Sudānā un tiem sekojošā plašsaziņas līdzekļu cenzūra
  
15.3.Nesenie vardarbības uzliesmojumi Irākā
 16.Balsošanas laiks
  
16.1.Nesenie pret kristiešiem vērstas vardarbības un vajāšanas gadījumi, jo īpaši Maaloula (Sīrija) un Peshāwar (Pakistāna), un mācītāja Saeed Abedini lieta (Irāna) (balsošana)
  
16.2.Konflikti Sudānā un tiem sekojošā plašsaziņas līdzekļu cenzūra (balsošana)
  
16.3.Nesenie vardarbības uzliesmojumi Irākā (balsošana)
 17.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 18.Dokumentu iesniegšana
 19.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 20.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 21.Nākamo sēžu datumi
 22.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.30.


2. Diskriminācija kastas dēļ (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000091/2013) un kuru uzdeva Eva Joly Attīstības komitejas vārdā Komisijai: Diskriminācija kastas dēļ (2013/2676(RSP)) (B7-0507/2013).

Eva Joly izvērsa jautājumu.

Cecilia Malmström (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Alf Svensson PPE grupas vārdā, Michael Cashman S&D grupas vārdā, Leonidas Donskis ALDE grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Mikael Gustafsson GUE/NGL grupas vārdā, Gay Mitchell, Zita Gurmai, Phil Bennion, Martina Anderson un Ria Oomen-Ruijten.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly un Paul Murphy.

Uzstājās Cecilia Malmström.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Eva Joly Attīstības komitejas vārdā − par diskrimināciju kastas dēļ (2013/2676(RSP)) (B7-0434/2013).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 10. oktobra protokola 9.6. punkts.


3. Tiesiskums un cilvēktiesības Krievijā, īpaši pievēršoties ksenofobijai un homofobijai (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000089/2013) un kuru uzdeva Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Marije Cornelissen un Werner Schulz Verts/ALE grupas vārdā Komisijai: Tiesiskums un cilvēktiesības Krievijā (īpaši attiecībā uz ksenofobiju un homofobiju) (2013/2836(RSP)) (B7-0506/2013).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000101/2013) un kuru uzdeva Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Paul Murphy, Helmut Scholz, Alda Sousa un Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Tiesiskums un cilvēktiesības Krievijā, īpašu uzmanību pievēršot ksenofobijai un homofobijai) (2013/2836(RSP)) (B7-0513/2013).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000102/2013) un kuru uzdeva Kristiina Ojuland un Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā Komisijai: Tiesiskums un cilvēktiesības Krievijā (2013/2836(RSP)) (B7-0514/2013).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000103/2013) un kuru uzdeva Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Knut Fleckenstein, Michael Cashman un Sergio Gutiérrez Prieto S&D grupas vārdā Komisijai: Tiesiskums un cilvēktiesības Krievijā, īpaši pievēršoties ksenofobijai un homofobijai (2013/2836(RSP)) (B7-0515/2013).

Ulrike Lunacek, Cornelis de Jong un Michael Cashman izvērsa jautājumus B7-0506/2013, B7-0513/2013 un B7-0515/2013.

Cecilia Malmström (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās Krzysztof Lisek PPE grupas vārdā, Enrique Guerrero Salom S&D grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Marije Cornelissen Verts/ALE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Ewald Stadler, pie grupām nepiederošs deputāts, Michèle Striffler, Joanna Senyszyn, Adam Bielan, Eduard Kukan, Mitro Repo, Ivo Strejček un Oldřich Vlasák.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Leonidas Donskis, Paul Murphy un Andrew Henry William Brons.

Uzstājās Cecilia Malmström.

Debates tika slēgtas.

SĒDI VADA: László SURJÁN
Priekšsēdētāja vietnieks


4. Ziņojums par Lūgumrakstu komitejas darbību 2012. gadā (debates)

Ziņojums par Lūgumrakstu komitejas darbību 2012. gadā [2013/2013(INI)] Referents: Edward McMillan-Scott (A7-0299/2013).

Erminia Mazzoni referenta vietā iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Vicente Miguel Garcés Ramón S&D grupas vārdā, Angelika Werthmann ALDE grupas vārdā, Tatjana Ždanoka Verts/ALE grupas vārdā, Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā, Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā, Nikolaos Salavrakos EFD grupas vārdā, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Margrete Auken, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Peter Jahr, Jaroslav Paška, Carlos José Iturgaiz Angulo, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Margrete Auken, Kinga Göncz, Jarosław Leszek Wałęsa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Seán Kelly un Chrysoula Paliadeli.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mairead McGuinness.

Uzstājās Maroš Šefčovič un Erminia Mazzoni.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 10. oktobra protokola 9.7. punkts.


5. Kadmiju saturošas pārnēsājamas baterijas un akumulatori ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem un bateriju un akumulatoru atkritumiem attiecībā uz tādu kadmiju saturošu pārnēsājamu bateriju un akumulatoru laišanu tirgū, kurus paredzēts izmantot bezvada elektriskajos instrumentos [COM(2012)0136 - C7-0087/2012- 2012/0066(COD)] Referents: Vladko Todorov Panayotov (A7-0131/2013).

Vladko Todorov Panayotov iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Zofija Mazej Kukovič PPE grupas vārdā, Daciana Octavia Sârbu S&D grupas vārdā, Carl Schlyter Verts/ALE grupas vārdā, James Nicholson ECR grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā un Alexander Mirsky.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Alajos Mészáros, Franz Obermayr, Mairead McGuinness un Seán Kelly.

Uzstājās Maroš Šefčovič un Vladko Todorov Panayotov.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 10. oktobra protokola 9.3. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.20 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.00.)


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

6. Piemiņas brīdis

Priekšsēdētājs Parlamenta vārdā godināja naktī no trešdienas uz ceturtdienu mūžībā aizgājušā Beļģijas bijušā premjerministra, Eiropas Parlamenta deputāta un PPE grupas priekšsēdētāja Wilfried Martens piemiņu.

Parlaments ievēroja klusuma brīdi.


7. 2013. gada Saharova balva (laureāta paziņošana)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka Priekšsēdētāju konference šīs dienas sanāksmē vienbalsīgi pieņēma lēmumu pasludināt Malala Yousafzaï par Saharova balvas 2013. gada laureāti.

Balvas pasniegšana notiks 2013. gada novembrī Strasbūrā.


8. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs uzstājās ar paziņojumu par Pasaules dienu pret nāvessodu, kas tiek atzīmēta šajā datumā. Viņš atgādināja par Parlamenta nostāju attiecībā uz šo soda veidu un aicināja valstis, kuras vēl to piemēro, ieviest nāvessoda moratoriju.

°
° ° °

Uzstājās Graham Watson, paužot savu viedokli par Saharova balvu, Ana Gomes, informējot par Lībijas premjerministra nolaupīšanu (priekšsēdētājs atgādināja, ka ir jāievēro noteikumi par uzstāšanos saistībā ar Reglamenta neievērošanu), Nicole Sinclaire, paužot nožēlu par to, ka lēmums par Saharova balvas piešķiršanu tika izplatīts pirms tā paziņošanas plenārsēdē (priekšsēdētājs aicināja viņu vērsties pie politisko grupu priekšsēdētājiem), un Claudio Morganti, nākot klajā ar personīgu paziņojumu saistībā ar Frank Engel uzstāšanos iepriekšējās dienas debatēs par romu tautības iedzīvotāju stāvokli (2013. gada 9. oktobra protokola 13. punkts) (priekšsēdētājs atbildēja, ka pārskatīs debašu stenogrammu un attiecīgā gadījumā sazināsies ar Frank Engel).


9. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


9.1. Jordānijas līdzdalība Savienības programmās *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, par pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Jordānijas Hāšimītu Karalisti par vispārējiem principiem Jordānijas Hāšimītu Karalistes līdzdalībai Savienības programmās [12138/2012 - C7-0008/2013- 2012/0108(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referente: Annemie Neyts-Uyttebroeck (A7-0305/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0415).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


9.2. Eiropas Robežu uzraudzības sistēma (EUROSUR) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Robežu uzraudzības sistēmu (EUROSUR) [COM(2011)0873 - C7-0506/2011- 2011/0427(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Jan Mulder (A7-0232/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0416).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0416).


9.3. Kadmiju saturošas pārnēsājamas baterijas un akumulatori ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem un bateriju un akumulatoru atkritumiem attiecībā uz tādu kadmiju saturošu pārnēsājamu bateriju un akumulatoru laišanu tirgū, kurus paredzēts izmantot bezvada elektriskajos instrumentos [COM(2012)0136 - C7-0087/2012- 2012/0066(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Vladko Todorov Panayotov (A7-0131/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0417).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0417).


9.4. Iespējamā CIP gūstekņu nogādāšana un nelikumīga turēšana apcietinājumā Eiropas valstīs (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0378/2013, B7-0379/2013, B7-0380/2013 un B7-0381/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0378/2013

(aizstāj B7-0378/2013, B7-0379/2013 un B7-0381/2013)

Iesnieguši šādi deputāti:

Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Tanja Fajon un Pavel Poc S&D grupas vārdā,

Sarah Ludford, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells un Marielle de Sarnez ALDE grupas vārdā,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms un Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā,

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Alda Sousa un Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2013)0418).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0380/2013 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Pēc balsošanas uzstājās Petri Sarvamaa.


9.5. Tiesībaizsardzības iestāžu pārrobežu sadarbības stiprināšana Eiropas Savienībā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0433/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0419).


9.6. Diskriminācija kastas dēļ (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0434/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0420).


9.7. Ziņojums par Lūgumrakstu komitejas darbību 2012. gadā (balsošana)

Ziņojums par Lūgumrakstu komitejas darbību 2012. gadā [2013/2013(INI)] - Lūgumrakstu komiteja. Referents: Edward McMillan-Scott (A7-0299/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0421).


10. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Jan Mulder ziņojums - A7-0232/2013

Mitro Repo, Peter Jahr, Claudio Morganti, Anna Maria Corazza Bildt, Syed Kamall, Daniel Hannan un Constance Le Grip

Vladko Todorov Panayotov ziņojums - A7-0131/2013

Rosa Estaràs Ferragut, Peter Jahr, Seán Kelly, Sirpa Pietikäinen, Syed Kamall un Daniel Hannan

Iespējamā CIP gūstekņu nogādāšana un nelikumīga turēšana apcietinājumā Eiropas valstīs (2013/2702(RSP)) - RC-B7-0378/2013

Mitro Repo, Nikola Vuljanić, Daniel Hannan un Monica Luisa Macovei

Tiesībaizsardzības iestāžu pārrobežu sadarbības stiprināšana Eiropas Savienībā (2013/2586(RSP)) - B7-0433/2013

Rosa Estaràs Ferragut, Mitro Repo, Syed Kamall un Daniel Hannan

Diskriminācija kastas dēļ (2013/2676(RSP)) - B7-0434/2013

Rosa Estaràs Ferragut, Mitro Repo, Charles Tannock, Seán Kelly, Syed Kamall un Daniel Hannan

Edward McMillan-Scott ziņojums - A7-0299/2013

Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly un Adam Bielan.


11. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)”, kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.20 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētāja vietnieks

12. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


13. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc Verts/ALE grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minētā deputāta iecelšanu amatā:

Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku: Reinhard Bütikofer — Marije Cornelissen vietā.


14. Padomes nostāja pirmajā lasījumā

Saskaņā ar Reglamenta 61. panta 1. punktu sēdes vadītājs paziņoja, ka ir saņemta turpmāk minētā Padomes nostāja kopā ar pamatojumu par tās pieņemšanu, kā arī Komisijas nostāja.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu par makroekonomiskās finansiālās palīdzības piešķiršanu Kirgizstānas Republikai (11703/1/2013 - C7-0314/2013 – 2011/0458(COD)).
Nodots atbildīgajai komitejai: INTA.

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savu nostāju, sākas nākamajā dienā, t.i., 2013. gada 11. oktobrī.


15. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un to autori 2013. gada 7. oktobra protokola 2. punkts.)


15.1. Nesenie pret kristiešiem vērstas vardarbības un vajāšanas gadījumi, jo īpaši Maaloula (Sīrija) un Peshāwar (Pakistāna), un mācītāja Saeed Abedini lieta (Irāna)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013, B7-0453/2013 un B7-0454/2013 (2013/2872(RSP)).

Tomasz Piotr Poręba, Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek un Marie-Christine Vergiat iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Thomas Mann PPE grupas vārdā, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D grupas vārdā, Carl Schlyter Verts/ALE grupas vārdā, Marek Józef Gróbarczyk ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Véronique De Keyser, Paul Murphy GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Henryk Migalski, Bastiaan Belder EFD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Diane Dodds, Philip Claeys, pie grupām nepiederošs deputāts, Bernd Posselt, Corina Creţu, Marek Henryk Migalski, Zbigniew Ziobro, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bernd Posselt, Seán Kelly un Csaba Sógor.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Danuta Jazłowiecka, Mairead McGuinness, Martin Kastler, Anna Záborská, Tunne Kelam un Tarja Cronberg.

Uzstājās Michel Barnier (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 10. oktobra protokola 16.1. punkts.


15.2. Konflikti Sudānā un tiem sekojošā plašsaziņas līdzekļu cenzūra

Rezolūciju priekšlikumi B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013 un B7-0457/2013 (2013/2873(RSP)).

Ryszard Czarnecki, Nicole Kiil-Nielsen, Véronique De Keyser, Cristian Dan Preda un Marie-Christine Vergiat iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Laima Liucija Andrikienė PPE grupas vārdā, Corina Creţu S&D grupas vārdā, Adam Bielan ECR grupas vārdā, Franz Obermayr, pie grupām nepiederošs deputāts un Joanna Senyszyn.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sari Essayah un Bogusław Sonik.

Uzstājās Michel Barnier (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 10. oktobra protokola 16.2. punkts.


15.3. Nesenie vardarbības uzliesmojumi Irākā

Rezolūciju priekšlikumi B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013, B7-0461/2013 un B7-0462/2013 (2013/2874(RSP)).

Tarja Cronberg, Struan Stevenson, Corina Creţu, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei un Marie-Christine Vergiat iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Petri Sarvamaa PPE grupas vārdā, Göran Färm S&D grupas vārdā, Paul Murphy GUE/NGL grupas vārdā un Sari Essayah.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jolanta Emilia Hibner, Jaromír Kohlíček, Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Laima Liucija Andrikienė, Jaroslav Paška, Ryszard Czarnecki un Seán Kelly.

Uzstājās Michel Barnier (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 10. oktobra protokola 16.3. punkts.


16. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


16.1. Nesenie pret kristiešiem vērstas vardarbības un vajāšanas gadījumi, jo īpaši Maaloula (Sīrija) un Peshāwar (Pakistāna), un mācītāja Saeed Abedini lieta (Irāna) (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013, B7-0453/2013 un B7-0454/2013 (2013/2872(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0449/2013

(aizstāj B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013 un B7-0454/2013)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Csaba Sógor, Anne Delvaux, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Jan Olbrycht, Martin Kastler, Ria Oomen-Ruijten, Jaime Mayor Oreja, Thomas Mann un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Mitro Repo, Marc Tarabella, Maria Eleni Koppa, Antigoni Papadopoulou un María Muñiz De Urquiza S&D grupas vārdā,

Alexander Graf Lambsdorff, Phil Bennion, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Robert Rochefort, Angelika Werthmann un Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā,

Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Valdemar Tomaševski, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā,

Bastiaan Belder, Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana, Philippe de Villiers un Jaroslav Paška EFD grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2013)0422).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0453/2013 vairs nav spēkā.)


16.2. Konflikti Sudānā un tiem sekojošā plašsaziņas līdzekļu cenzūra (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013 un B7-0457/2013 (2013/2873(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0444/2013

(aizstāj B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013 un B7-0457/2013)

Iesnieguši šādi deputāti:

Mariya Gabriel, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Anne Delvaux, Michèle Striffler, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou un María Muñiz De Urquiza S&D grupas vārdā,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort, Graham Watson, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez un Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā,

Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā,

Charles Tannock un Adam Bielan ECR grupas vārdā,

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā,

Jaroslav Paška.

Pieņemts (P7_TA(2013)0423).


16.3. Nesenie vardarbības uzliesmojumi Irākā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013, B7-0461/2013 un B7-0462/2013 (2013/2874(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0446/2013

(aizstāj B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013 un B7-0462/2013)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Alejo Vidal-Quadras, Bernd Posselt, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Tokia Saïfi, Martin Kastler un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Marc Tarabella, Antigoni Papadopoulou un María Muñiz De Urquiza S&D grupas vārdā,

Jelko Kacin, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff un Marietje Schaake ALDE grupas vārdā,

Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā,

Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā,

Jaroslav Paška.

Pieņemts (P7_TA(2013)0424).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0461/2013 vairs nav spēkā.)


17. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)”, kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


18. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija bija iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko paredz noteikumus un procedūras Grenlandes līdzdalībai Kimberli procesa sertifikācijas sistēmā (COM(2013)0429 - C7-0232/2013 – 2013/0201(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

DEVE, AFET

- Priekšlikums Padomes lēmumam par nolīguma vēstuļu apmaiņas veidā noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republiku saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Bulgārijas Republikas un Rumānijas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Savienībai (16112/2012 - C7-0285/2013 - 2012/0304(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AFET

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un līgumos (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. punktu priekšsēdētājs fakultatīvi apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

BUDG, JURI, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda mobilizāciju (COM(2013)0692 - C7-0343/2013 - 2013/2255(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

REGI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Eiropas Savienības un Indonēzijas Republikas Brīvprātīgo partnerattiecību nolīgumu par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un koka izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību (11767/1/2013 - C7-0344/2013 - 2013/0205(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

DEVE, AGRI, ENVI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku (13501/1/2012 - C7-0348/2013 - 2012/0215(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

DEVE, BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Grenlandes Autonomijas valdību, no otras puses (11119/1/2012 - C7-0349/2013 - 2012/0130(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

DEVE, BUDG


19. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Nodošana citām komitejām

ECON, INTA komitejas

- Eiropas Savienības un Šveices Konfederācijas nolīgums par sadarbību konkurences tiesību aktu piemērošanā (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE))
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: JURI, LIBE, INTA, IMCO

CULT komiteja

- ES ārpolitika kultūru un reliģiju daudzveidības iezīmētā pasaulē (2013/2167(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: AFET
atzinums: CULT

- 2013. gada ziņojums par ES pilsonību: ES pilsoņi — jūsu tiesības, jūsu nākotne (2013/2186(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: PETI
atzinums: CULT

JURI komiteja

- Grozījumu izdarīšana atsevišķās direktīvās vides, lauksaimniecības, sociālās politikas un sabiedrības veselības jomā, pamatojoties uz Majotas statusa maiņu attiecībā uz Savienību (COM(2013)0418 - C7-0176/2013 - 2013/0192(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: AGRI, EMPL, REGI, JURI (Reglamenta 37. pants)

- Kopienas preču zīme (COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI
atzinums: ITRE, INTA, IMCO, JURI (Reglamenta 37.a pants)

LIBE komiteja

- Lisabonas līguma īstenošana attiecībā uz Eiropas Parlamentu (2013/2130(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: AFCO
atzinums: JURI, LIBE, INTA

Atļauja sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 48. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2013. gada 12. septembra lēmumu)

IMCO komiteja

- Vienotā tirgus pārvaldība 2014. gada Eiropas pusgada ietvaros (2013/2194(INI))

Iesaistītās komitejas (Reglamenta 50. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2012. gada 5. jūlija lēmumu)

- Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — nodarbinātības un sociālie aspekti 2014. gada izaugsmes pētījumā (2013/2158(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL (Reglamenta 50. pants)
atzinums: BUDG (Reglamenta 50. pants)

- Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2014. gada izaugsmes pētījums (2013/2157(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: ECON (Reglamenta 50. pants)
atzinums: BUDG (Reglamenta 50. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2013. gada 12. septembra lēmumu)

- Maksājumu konti (COM(2013)0266 - C7-0125/2013 - 2013/0139(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ECON (Reglamenta 50. pants)
atzinums: JURI, IMCO (Reglamenta 50. pants)

Lēmums piemērot komiteju kopīgo sanāksmju procedūru (Reglamenta 51. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2013. gada 12. septembra lēmumu)

- Finanšu sistēmas izmantošanas nepieļaušana nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD))
komitejas: ECON, LIBE (Reglamenta 51. pants)
atzinums: PETI, DEVE, JURI, IMCO

- Naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienotā informācija (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD))
komitejas: ECON, LIBE (Reglamenta 51. pants)
atzinums: PETI, DEVE, JURI, IMCO


20. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 179. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


21. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2013. gada 21. oktobra līdz 2013. gada 24. oktobrim.


22. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 16.40.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Barracciu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Flautre, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Gollnisch, Gomes, Göncz, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herczog, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika