Index 
Notulen
PDF 232kWORD 135k
Donderdag 10 oktober 2013 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Discriminatie op grond van kaste (debat)
 3.Rechtsstaat en mensenrechten in Rusland met name wat betreft xeno- en homofobie (debat)
 4.Jaarverslag over de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften 2012 (debat)
 5.Cadmiumhoudende draagbare batterijen en accu's ***I (debat)
 6.In memoriam
 7.Sacharov-prijs 2013 (bekendmaking van de winnaar)
 8.Verklaring van de Voorzitter
 9.Stemmingen
  
9.1.Deelname van Jordanië aan EU-programma's *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
9.2.Europees grensbewakingssysteem (Eurosur) ***I (stemming)
  
9.3.Cadmiumhoudende draagbare batterijen en accu's ***I (stemming)
  
9.4.Verondersteld vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen in Europese landen door de CIA (stemming)
  
9.5.Nauwere grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van rechtshandhaving in de EU (stemming)
  
9.6.Discriminatie op grond van kaste (stemming)
  
9.7.Jaarverslag over de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften 2012 (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Samenstelling commissies en delegaties
 14.Standpunt van de Raad in eerste lezing
 15.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
15.1.Recente gevallen van geweld tegen en vervolging van christenen, met name in Maaloula (Syrië), Peshawar (Pakistan) en de zaak van pastor Saeed Abedini (Iran)
  
15.2.Conflicten in Soedan en de daaropvolgende censuur van de media
  
15.3.Recent geweld in Irak
 16.Stemmingen
  
16.1.Recente gevallen van geweld tegen en vervolging van christenen, met name in Maaloula (Syrië), Peshawar (Pakistan) en de zaak van pastor Saeed Abedini (Iran) (stemming)
  
16.2.Conflicten in Soedan en de daaropvolgende censuur van de media (stemming)
  
16.3.Recent geweld in Irak (stemming)
 17.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 18.Ingekomen stukken
 19.Besluiten inzake bepaalde documenten
 20.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 21.Rooster van de volgende vergaderingen
 22.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.30 uur geopend.


2. Discriminatie op grond van kaste (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000091/2013) van Eva Joly, namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking, aan de Commissie: Discriminatie op grond van kaste (2013/2676(RSP)) (B7-0507/2013)

Eva Joly licht de vraag toe.

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Alf Svensson, namens de PPE-Fractie, Michael Cashman, namens de S&D-Fractie, Leonidas Donskis, namens de ALDE-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Mikael Gustafsson, namens de GUE/NGL-Fractie, Gay Mitchell, Zita Gurmai, Phil Bennion, Martina Anderson en Ria Oomen-Ruijten.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly en Paul Murphy.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Eva Joly, namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking, over discriminatie op grond van kaste (2013/2676(RSP)) (B7-0434/2013).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.6 van de notulen van 10.10.2013


3. Rechtsstaat en mensenrechten in Rusland met name wat betreft xeno- en homofobie (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000089/2013) van Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Marije Cornelissen en Werner Schulz, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Commissie: rechtsstaat en mensenrechten in Rusland (in het bijzonder met betrekking tot vreemdelingenhaat en homofobie) (2013/2836(RSP)) (B7-0506/2013)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000101/2013) van Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Paul Murphy, Helmut Scholz, Alda Sousa en Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: Rechtsstaat en mensenrechten in Rusland, in het bijzonder met betrekking tot vreemdelingenhaat en homofobie (2013/2836(RSP)) (B7-0513/2013)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000102/2013) van Kristiina Ojuland en Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: De rechtsstaat en de mensenrechten in Rusland (2013/2836(RSP)) (B7-0514/2013)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000103/2013) van Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Knut Fleckenstein, Michael Cashman en Sergio Gutiérrez Prieto, namens de S&D-Fractie, aan de Commissie: De rechtsstaat en de mensenrechten in Rusland, met name wat xenofobie en homofobie betreft (2013/2836(RSP)) (B7-0515/2013)

Ulrike Lunacek, Cornelis de Jong en Michael Cashman lichten de vragen toe B7-0506/2013, B7-0513/2013 en B7-0515/2013.

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) beantwoordt de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Krzysztof Lisek, namens de PPE-Fractie, Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Marije Cornelissen, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Ewald Stadler, niet-fractiegebonden lid, Michèle Striffler, Joanna Senyszyn, Adam Bielan, Eduard Kukan, Mitro Repo, Ivo Strejček en Oldřich Vlasák.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Leonidas Donskis, Paul Murphy en Andrew Henry William Brons.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: László SURJÁN
Ondervoorzitter


4. Jaarverslag over de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften 2012 (debat)

Verslag over de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften 2012 [2013/2013(INI)] Rapporteur: Edward McMillan-Scott (A7-0299/2013)

Erminia Mazzoni leidt het verslag in ter vervanging van de rapporteur.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Vicente Miguel Garcés Ramón, namens de S&D-Fractie, Angelika Werthmann, namens de ALDE-Fractie, Tatjana Ždanoka, namens de Verts/ALE-Fractie, Tomasz Piotr Poręba, namens de ECR-Fractie, Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, Nikolaos Salavrakos, namens de EFD-Fractie, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Margrete Auken, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Peter Jahr, Jaroslav Paška, Carlos José Iturgaiz Angulo, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Margrete Auken, Kinga Göncz, Jarosław Leszek Wałęsa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Seán Kelly en Chrysoula Paliadeli.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič en Erminia Mazzoni.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.7 van de notulen van 10.10.2013


5. Cadmiumhoudende draagbare batterijen en accu's ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's, wat betreft het op de markt brengen van cadmiumhoudende draagbare batterijen en accu's voor gebruik in draadloos elektrisch gereedschap [COM(2012)0136 - C7-0087/2012- 2012/0066(COD)] Rapporteur: Vladko Todorov Panayotov (A7-0131/2013)

Vladko Todorov Panayotov leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Zofija Mazej Kukovič, namens de PPE-Fractie, Daciana Octavia Sârbu, namens de S&D-Fractie, Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, James Nicholson, namens de ECR-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, en Alexander Mirsky.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Alajos Mészáros, Franz Obermayr, Mairead McGuinness en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič en Vladko Todorov Panayotov.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.3 van de notulen van 10.10.2013

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.20 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

6. In memoriam

De Voorzitter gedenkt namens het Parlement Wilfried Martens, oud-premier van België, lid van het Europees Parlement en voorzitter van de PPE-Fractie, die in de nacht van woensdag op donderdag is overleden.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht.


7. Sacharov-prijs 2013 (bekendmaking van de winnaar)

De Voorzitter deelt mede dat de Conferentie van voorzitters in haar vergadering van vandaag met algemene stemmen de Sacharov-prijs 2013 heeft toegekend aan Malala Yousafzaï.

De uitreiking van de prijs vindt plaats in november 2013 in Straatsburg.


8. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af ter gelegenheid van de Werelddag tegen de doodstraf, die vandaag wordt gehouden. Hij herinnert eraan dat het Parlement tegenstander is van de doodstraf, en verzoekt de landen die deze straf nog toepassen een moratorium in te stellen.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Graham Watson over de Sacharov-prijs, Ana Gomes over de ontvoering van de Libische premier (de Voorzitter wijst op de bepalingen voor het voeren van het woord voor een beroep op het Reglement), Nicole Sinclaire, die betreurt dat het besluit over de toekenning van de Sacharov-prijs is bekendgemaakt vóór bekendmaking ervan ter plenaire vergadering (de Voorzitter verzoekt haar de fractievoorzitters hierover aan te spreken), en Claudio Morganti over de uitlatingen van Frank Engel jegens zijn persoon tijdens het debat over de Roma van gisteren (punt 13 van de notulen van 9.10.2013) (de Voorzitter antwoordt dat hij de notulen van de debatten zal inzien en zo nodig rechtstreeks met Frank Engel contact zal opnemen).


9. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


9.1. Deelname van Jordanië aan EU-programma's *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië over de algemene beginselen voor de deelname van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië aan EU-programma's [12138/2012 - C7-0008/2013- 2012/0108(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Annemie Neyts-Uyttebroeck (A7-0305/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0415)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


9.2. Europees grensbewakingssysteem (Eurosur) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van het Europees grensbewakingssysteem (Eurosur) [COM(2011)0873 - C7-0506/2011- 2011/0427(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jan Mulder (A7-0232/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0416)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0416)


9.3. Cadmiumhoudende draagbare batterijen en accu's ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's, wat betreft het op de markt brengen van cadmiumhoudende draagbare batterijen en accu's voor gebruik in draadloos elektrisch gereedschap [COM(2012)0136 - C7-0087/2012- 2012/0066(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Vladko Todorov Panayotov (A7-0131/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0417)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0417)


9.4. Verondersteld vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen in Europese landen door de CIA (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0378/2013, B7-0379/2013, B7-0380/2013 en B7-0381/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0378/2013

(ter vervanging van B7-0378/2013, B7-0379/2013 en B7-0381/2013):

ingediend door de volgende leden:

Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Tanja Fajon en Pavel Poc, namens de S&D-Fractie,

Sarah Ludford, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells en Marielle de Sarnez, namens de ALDE-Fractie,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms en Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie,

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Alda Sousa en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2013)0418)

(Ontwerpresolutie B7-0380/2013 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Petri Sarvamaa, na de stemming.


9.5. Nauwere grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van rechtshandhaving in de EU (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0433/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0419)


9.6. Discriminatie op grond van kaste (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0434/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0420)


9.7. Jaarverslag over de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften 2012 (stemming)

Verslag over de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften 2012 [2013/2013(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Edward McMillan-Scott (A7-0299/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0421)


10. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Jan Mulder - A7-0232/2013

Mitro Repo, Peter Jahr, Claudio Morganti, Anna Maria Corazza Bildt, Syed Kamall, Daniel Hannan en Constance Le Grip

Verslag Vladko Todorov Panayotov - A7-0131/2013

Rosa Estaràs Ferragut, Peter Jahr, Seán Kelly, Sirpa Pietikäinen, Syed Kamall en Daniel Hannan

Verondersteld vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen in Europese landen door de CIA (2013/2702(RSP)) - RC-B7-0378/2013

Mitro Repo, Nikola Vuljanić, Daniel Hannan en Monica Luisa Macovei

Nauwere grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van rechtshandhaving in de EU (2013/2586(RSP)) - B7-0433/2013

Rosa Estaràs Ferragut, Mitro Repo, Syed Kamall en Daniel Hannan

Discriminatie op grond van kaste (2013/2676(RSP)) - B7-0434/2013

Rosa Estaràs Ferragut, Mitro Repo, Charles Tannock, Seán Kelly, Syed Kamall en Daniel Hannan

Verslag Edward McMillan-Scott - A7-0299/2013

Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly en Adam Bielan.


11. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.20 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

12. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


13. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de Verts/ALE-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoeming:

Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China: Reinhard Bütikofer in plaats van Marije Cornelissen


14. Standpunt van de Raad in eerste lezing

De Voorzitter deelt op grond van artikel 61, lid 1, van het Reglement mede het volgende standpunt van de Raad te hebben ontvangen, alsmede de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van dit standpunt, en het standpunt van de Commissie inzake:

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan Kirgizië (11703/1/2013 - C7-0314/2013 - 2011/0458(COD))
verwezen naar ten principale: INTA

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 11 oktober 2013, in.


15. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 7.10.2013 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties)


15.1. Recente gevallen van geweld tegen en vervolging van christenen, met name in Maaloula (Syrië), Peshawar (Pakistan) en de zaak van pastor Saeed Abedini (Iran)

Ontwerpresoluties B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013, B7-0453/2013 en B7-0454/2013 (2013/2872(RSP))

Tomasz Piotr Poręba, Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek en Marie-Christine Vergiat lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Thomas Mann, namens de PPE-Fractie, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de S&D-Fractie, Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, Marek Józef Gróbarczyk, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Véronique De Keyser, Paul Murphy, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Henryk Migalski, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Diane Dodds, Philip Claeys, niet-fractiegebonden lid, Bernd Posselt, Corina Creţu, Marek Henryk Migalski, Zbigniew Ziobro, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernd Posselt, Seán Kelly en Csaba Sógor.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Danuta Jazłowiecka, Mairead McGuinness, Martin Kastler, Anna Záborská, Tunne Kelam en Tarja Cronberg.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 16.1 van de notulen van 10.10.2013


15.2. Conflicten in Soedan en de daaropvolgende censuur van de media

Ontwerpresoluties B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013 en B7-0457/2013 (2013/2873(RSP))

Ryszard Czarnecki, Nicole Kiil-Nielsen, Véronique De Keyser, Cristian Dan Preda en Marie-Christine Vergiat lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Laima Liucija Andrikienė, namens de PPE-Fractie, Corina Creţu, namens de S&D-Fractie, Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, Franz Obermayr, niet-fractiegebonden lid, en Joanna Senyszyn.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sari Essayah en Bogusław Sonik.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 16.2 van de notulen van 10.10.2013


15.3. Recent geweld in Irak

Ontwerpresoluties B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013, B7-0461/2013 en B7-0462/2013 (2013/2874(RSP))

Tarja Cronberg, Struan Stevenson, Corina Creţu, die eveneens een “blauwe kaart”-vraag beantwoordt van Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei en Marie-Christine Vergiat lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Petri Sarvamaa, namens de PPE-Fractie, Göran Färm, namens de S&D-Fractie, Paul Murphy, namens de GUE/NGL-Fractie, en Sari Essayah.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jolanta Emilia Hibner, Jaromír Kohlíček, Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Laima Liucija Andrikienė, Jaroslav Paška, Ryszard Czarnecki en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 16.3 van de notulen van 10.10.2013


16. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


16.1. Recente gevallen van geweld tegen en vervolging van christenen, met name in Maaloula (Syrië), Peshawar (Pakistan) en de zaak van pastor Saeed Abedini (Iran) (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013, B7-0453/2013 en B7-0454/2013 (2013/2872(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0449/2013

(ter vervanging van B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013 en B7-0454/2013):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Csaba Sógor, Anne Delvaux, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Jan Olbrycht, Martin Kastler, Ria Oomen-Ruijten, Jaime Mayor Oreja, Thomas Mann en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Mitro Repo, Marc Tarabella, Maria Eleni Koppa, Antigoni Papadopoulou en María Muñiz De Urquiza, namens de S&D-Fractie,

Alexander Graf Lambsdorff, Phil Bennion, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Robert Rochefort, Angelika Werthmann en Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie,

Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Valdemar Tomaševski, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie,

Bastiaan Belder, Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana, Philippe de Villiers en Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2013)0422)

(Ontwerpresolutie B7-0453/2013 komt te vervallen.)


16.2. Conflicten in Soedan en de daaropvolgende censuur van de media (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013 en B7-0457/2013 (2013/2873(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0444/2013

(ter vervanging van B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013 en B7-0457/2013):

ingediend door de volgende leden:

Mariya Gabriel, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Anne Delvaux, Michèle Striffler, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou en María Muñiz De Urquiza, namens de S&D-Fractie,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort, Graham Watson, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez en Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie,

Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie,

Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie,

Jaroslav Paška.

Aangenomen (P7_TA(2013)0423)


16.3. Recent geweld in Irak (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013, B7-0461/2013 en B7-0462/2013 (2013/2874(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0446/2013

(ter vervanging van B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013 en B7-0462/2013):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Alejo Vidal-Quadras, Bernd Posselt, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Tokia Saïfi, Martin Kastler en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Marc Tarabella, Antigoni Papadopoulou en María Muñiz De Urquiza, namens de S&D-Fractie,

Jelko Kacin, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff en Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie,

Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie,

Jaroslav Paška.

Aangenomen (P7_TA(2013)0424)

(Ontwerpresolutie B7-0461/2013 komt te vervallen.)


17. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


18. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van de Raad en de Commissie:

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van regels en procedures voor de deelname van Groenland aan de Kimberleyprocescertificering (COM(2013)0429 - C7-0232/2013 - 2013/0201(CNS))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

DEVE, AFET

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) van 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Republiek Bulgarije en de Republiek Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie (16112/2012 - C7-0285/2013 - 2012/0304(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AFET

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende indices die als benchmarks worden gebruikt voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 282, lid 5, van het Verdrag kan de Voorzitter desgewenst de Europese Centrale Bank raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

BUDG, JURI, IMCO

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU (COM(2013)0692 - C7-0343/2013 - 2013/2255(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

REGI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het sluiten van de vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Indonesië inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van houtproducten in de Europese Unie (11767/1/2013 - C7-0344/2013 - 2013/0205(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

DEVE, AGRI, ENVI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Mauritius (13501/1/2012 - C7-0348/2013 - 2012/0215(NLE))

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

DEVE, BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Autonome Regering van Groenland, anderzijds (11119/1/2012 - C7-0349/2013 - 2012/0130(NLE))

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

DEVE, BUDG


19. Besluiten inzake bepaalde documenten

Wijzigingen aanwijzing commissies

commissies ECON, INTA

- Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende samenwerking inzake de toepassing van hun mededingingswetgeving (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE))
verwezen naar ten principale: ECON
advies: JURI, LIBE, INTA, IMCO

Commissie CULT

- Het buitenlands beleid van de EU in een wereld van culturele en religieuze diversiteit (2013/2167(INI))
verwezen naar ten principale: AFET
advies: CULT

- Verslag over het EU-burgerschap 2013 - EU-burgers: uw rechten, uw toekomst (2013/2186(INI))
verwezen naar ten principale: PETI
advies: CULT

Commissie JURI

- Wijzigingen van bepaalde richtlijnen op het gebied van milieu, landbouw, sociaal beleid en volksgezondheid uit hoofde van de wijziging in de status van Mayotte ten aanzien van de Unie (COM(2013)0418 - C7-0176/2013 - 2013/0192(COD))
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: AGRI, EMPL, REGI, JURI (artikel 37 van het Reglement)

- Gemeenschapsmerk (COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD))
verwezen naar ten principale: JURI
advies: ITRE, INTA, IMCO, JURI (artikel 37 bis van het Reglement)

Commissie LIBE

- Tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon met betrekking tot het Europees Parlement (2013/2130(INI))
verwezen naar ten principale: AFCO
advies: JURI, LIBE, INTA

Toestemming voor het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 48 van het Reglement)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 12/09/2013)

Commissie IMCO

- Governance van de interne markt in het Europees semester 2014 (2013/2194(INI))

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 50 van het Reglement)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 5/07/2012)

- Europees semester voor economische beleidscoördinatie: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2014 (2013/2158(INI))
verwezen naar: ten principale EMPL (artikel 50 van het Reglement)
avis: BUDG (artikel 50 van het Reglement)

- Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: Jaarlijkse groeianalyse 2014 (2013/2157(INI))
verwezen naar: ten principale ECON (artikel 50 van het Reglement)
avis: BUDG (artikel 50 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 12/09/2013)

- Betaalrekeningen (COM(2013)0266 - C7-0125/2013 - 2013/0139(COD))
verwezen naar: ten principale ECON (artikel 50 van het Reglement)
avis: JURI, IMCO
(artikel 50 van het Reglement)

Besluit om toepassing van de procedure met gezamenlijke commissievergaderingen (artikel 51 van het Reglement)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 12/09/2013

- Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD))
commissies: ECON, LIBE (artikel 51 van het Reglement)
advies: PETI, DEVE, JURI, IMCO

- Bij geldovermakingen te voegen informatie (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD))
commissies: ECON, LIBE (artikel 51 van het Reglement)
advies: PETI, DEVE, JURI, IMCO


20. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 179, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


21. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 21 oktober 2013 t/m 24 oktober 2013.


22. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 16.40 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Barracciu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Flautre, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Gollnisch, Gomes, Göncz, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herczog, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid