Zoznam 
Zápisnica
PDF 231kWORD 159k
Štvrtok, 10. októbra 2013 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Diskriminácia na základe príslušnosti ku kaste (rozprava)
 3.Právny štát a ľudské práva v Rusku, najmä so zreteľom na xenofóbiu a homofóbiu (rozprava)
 4.Výročná správa o činnosti Výboru pre petície za rok 2012 (rozprava)
 5.Prenosné batérie a akumulátory, ktoré obsahujú kadmium ***I (rozprava)
 6.In memoriam
 7.Sacharovova cena 2013 (oznámenie laureátky)
 8.Vyhlásenie Predsedníctva
 9.Hlasovanie
  
9.1.Účasť Jordánska na programoch Únie *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.2.Európsky systém hraničného dozoru (EUROSUR) ***I (hlasovanie)
  
9.3.Prenosné batérie a akumulátory, ktoré obsahujú kadmium ***I (hlasovanie)
  
9.4.Údajná preprava a nezákonné zadržiavanie väzňov v európskych krajinách prostredníctvom CIA (hlasovanie)
  
9.5.Posilňovanie cezhraničnej spolupráce v oblasti presadzovania práva v EÚ (hlasovanie)
  
9.6.Diskriminácia na základe príslušnosti ku kaste (hlasovanie)
  
9.7.Výročná správa o činnosti Výboru pre petície za rok 2012 (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Zloženie výborov a delegácií
 14.Pozícia Rady v prvom čítaní
 15.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
15.1.Nedávne prípady násilia voči kresťanom a ich prenasledovania, najmä v Malúle (Sýria) a Péšávare (Pakistan) a prípad kňaza Saída Abidíního (Irán)
  
15.2.Konflikty v Sudáne a následná cenzúra médií
  
15.3.Nedávne prípady násilia v Iraku
 16.Hlasovanie
  
16.1.Nedávne prípady násilia voči kresťanom a ich prenasledovania, najmä v Malúle (Sýria) a Péšávare (Pakistan) a prípad kňaza Saída Abidíního (Irán) (hlasovanie)
  
16.2.Konflikty v Sudáne a následná cenzúra médií (hlasovanie)
  
16.3.Nedávne prípady násilia v Iraku (hlasovanie)
 17.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 18.Predloženie dokumentov
 19.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 20.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 21.Termíny nasledujúcich rokovaní
 22.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 08.30 h.


2. Diskriminácia na základe príslušnosti ku kaste (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000091/2013), ktorú položila Eva Joly, v mene výboru Výbor pre rozvoj, pre Komisiu: Diskriminácia na základe príslušnosti ku kaste (2013/2676(RSP)) (B7-0507/2013)

Eva Joly rozvinula otázku.

Cecilia Malmström (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Alf Svensson v mene skupiny PPE, Michael Cashman v mene skupiny S&D, Leonidas Donskis v mene skupiny ALDE, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Mikael Gustafsson v mene skupiny GUE/NGL, Gay Mitchell, Zita Gurmai, Phil Bennion, Martina Anderson a Ria Oomen-Ruijten.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly a Paul Murphy.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

– Eva Joly, v mene výboru Výbor pre rozvoj, o diskriminácii na základe príslušnosti ku kaste(2013/2676(RSP)) (B7-0434/2013).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.6 zápisnice zo dňa 10.10.2013


3. Právny štát a ľudské práva v Rusku, najmä so zreteľom na xenofóbiu a homofóbiu (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000089/2013), ktorú položili Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Marije Cornelissen a Werner Schulz v mene skupiny Verts/ALE, pre Komisiu: Právny štát a ľudské práva v Rusku (najmä so zreteľom na xenofóbiu a homofóbiu) (2013/2836(RSP)) (B7-0506/2013)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000101/2013), ktorú položili Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Paul Murphy, Helmut Scholz, Alda Sousa a Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, pre Komisiu: Právny štát a ľudské práva v Rusku so zreteľom na xenofóbiu a homofóbiu (2013/2836(RSP)) (B7-0513/2013)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000102/2013), ktorú položili Kristiina Ojuland a Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, pre Komisiu: Právny štát a ľudské práva v Rusku (2013/2836(RSP)) (B7-0514/2013)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000103/2013), ktorú položili Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Knut Fleckenstein, Michael Cashman a Sergio Gutiérrez Prieto v mene skupiny S&D, pre Komisiu: Právny štát a ľudské práva v Rusku, najmä so zreteľom na xenofóbiu a homofóbiu (2013/2836(RSP)) (B7-0515/2013)

Ulrike Lunacek, Cornelis de Jong a Michael Cashman rozvinuli otázky B7-0506/2013, B7-0513/2013 a B7-0515/2013.

Cecilia Malmström (členka Komisie) odpovedala na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Krzysztof Lisek v mene skupiny PPE, Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Marije Cornelissen v mene skupiny Verts/ALE, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Ewald Stadler – nezaradený poslanec, Michèle Striffler, Joanna Senyszyn, Adam Bielan, Eduard Kukan, Mitro Repo, Ivo Strejček a Oldřich Vlasák.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Leonidas Donskis, Paul Murphy a Andrew Henry William Brons.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: László SURJÁN
podpredseda


4. Výročná správa o činnosti Výboru pre petície za rok 2012 (rozprava)

Správa o činnosti Výboru pre petície za rok 2012 [2013/2013(INI)] Spravodajca: Edward McMillan-Scott (A7-0299/2013)

Erminia Mazzoni, v zastúpení spravodajcu, uviedla správu.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Vicente Miguel Garcés Ramón v mene skupiny S&D, Angelika Werthmann v mene skupiny ALDE, Tatjana Ždanoka v mene skupiny Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba v mene skupiny ECR, Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos v mene skupiny EFD, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Margrete Auken, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Peter Jahr, Jaroslav Paška, Carlos José Iturgaiz Angulo, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Margrete Auken, Kinga Göncz, Jarosław Leszek Wałęsa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Seán Kelly a Chrysoula Paliadeli.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Mairead McGuinness.

Vystúpili: Maroš Šefčovič a Erminia Mazzoni.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.7 zápisnice zo dňa 10.10.2013


5. Prenosné batérie a akumulátory, ktoré obsahujú kadmium ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, pokiaľ ide o uvádzanie na trh prenosných batérií a akumulátorov, ktoré obsahujú kadmium a sú určené na použitie v bezšnúrových elektrických nástrojoch [COM(2012)0136 - C7-0087/2012- 2012/0066(COD)] Spravodajca: Vladko Todorov Panayotov (A7-0131/2013)

Vladko Todorov Panayotov uviedol správu.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Zofija Mazej Kukovič v mene skupiny PPE, Daciana Octavia Sârbu v mene skupiny S&D, Carl Schlyter v mene skupiny Verts/ALE, James Nicholson v mene skupiny ECR, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD a Alexander Mirsky.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Alajos Mészáros, Franz Obermayr, Mairead McGuinness a Seán Kelly.

Vystúpili: Maroš Šefčovič a Vladko Todorov Panayotov.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.3 zápisnice zo dňa 10.10.2013

(Rokovanie bolo prerušené o 11.20 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

6. In memoriam

Predseda uctil v mene Parlamentu pamiatku Wilfrieda Martensa, bývalého belgického premiéra, európskeho poslanca a predsedu skupiny PPE, ktorý umrel v noci zo stredy na štvrtok.

Parlament si uctil pamiatku minútou ticha.


7. Sacharovova cena 2013 (oznámenie laureátky)

Predseda oznámil, že Konferencia predsedov sa na dnešnej schôdzi jednomyseľne rozhodla vyhlásiť za víťazku Sacharovovej ceny za rok 2013 Malálu Júsafzajovú.

Odovzdanie ceny sa uskutoční v novembri 2013 v Štrasburgu.


8. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením pri príležitosti dnešného Svetového dňa proti trestu smrti. Pripomenul nesúhlas Parlamentu s týmto trestom a vyzval štáty, v ktorých sa ešte uplatňuje, aby naň zaviedli moratórium.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Graham Watson k Sacharovovej cene, Ana Gomes k únosu líbyjského premiéra (predseda upozornil na ustanovenia o udelení slova rečníkom na účel procedurálnej námietky), Nicole Sinclaire, ktorá vyjadrila poľutovanie nad tým, že udelenie Sacharovovej ceny bolo zverejnené skôr, ako bolo oznámené v pléne (predseda ju vyzval, aby sa obrátila na predsedov politických skupín), a Claudio Morganti s osobným vyhlásením v nadväznosti na vystúpenie Franka Engela počas rozpravy o Rómoch v predchádzajúci deň (bod 13 zápisnice zo dňa 9.10.2013) (predseda mu odpovedal, že si prejde záznam z rozpravy a v prípade potreby sa spojí priamo s Frankom Engelom).


9. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


9.1. Účasť Jordánska na programoch Únie *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o všeobecných zásadách účasti Jordánskeho hášimovského kráľovstva na programoch Únie [12138/2012 - C7-0008/2013- 2012/0108(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Annemie Neyts-Uyttebroeck (A7-0305/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLTATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0415)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


9.2. Európsky systém hraničného dozoru (EUROSUR) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky systém hraničného dozoru (EUROSUR) [COM(2011)0873 - C7-0506/2011- 2011/0427(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Jan Mulder (A7-0232/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0416)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0416)


9.3. Prenosné batérie a akumulátory, ktoré obsahujú kadmium ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, pokiaľ ide o uvádzanie na trh prenosných batérií a akumulátorov, ktoré obsahujú kadmium a sú určené na použitie v bezšnúrových elektrických nástrojoch [COM(2012)0136 - C7-0087/2012- 2012/0066(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Vladko Todorov Panayotov (A7-0131/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0417)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0417)


9.4. Údajná preprava a nezákonné zadržiavanie väzňov v európskych krajinách prostredníctvom CIA (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0378/2013, B7-0379/2013, B7-0380/2013 a B7-0381/2013

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0378/2013

(nahrádzajúci B7-0378/2013, B7-0379/2013 a B7-0381/2013):

podaný týmito poslancami:

Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Tanja Fajon a Pavel Poc v mene skupiny S&D,

Sarah Ludford, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells a Marielle de Sarnez v mene skupiny ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms a Hélène Flautre v mene skupiny Verts/ALE,

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Alda Sousa a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2013)0418)

(Návrh uznesenia B7-0380/2013 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Petri Sarvamaa po hlasovaní.


9.5. Posilňovanie cezhraničnej spolupráce v oblasti presadzovania práva v EÚ (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0433/2013

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0419)


9.6. Diskriminácia na základe príslušnosti ku kaste (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0434/2013

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0420)


9.7. Výročná správa o činnosti Výboru pre petície za rok 2012 (hlasovanie)

Správa o činnosti Výboru pre petície za rok 2012 [2013/2013(INI)] - Výbor pre petície. Spravodajca: Edward McMillan-Scott (A7-0299/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0421)


10. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Jan Mulder - A7-0232/2013

Mitro Repo, Peter Jahr, Claudio Morganti, Anna Maria Corazza Bildt, Syed Kamall, Daniel Hannan a Constance Le Grip

Správa: Vladko Todorov Panayotov - A7-0131/2013

Rosa Estaràs Ferragut, Peter Jahr, Seán Kelly, Sirpa Pietikäinen, Syed Kamall a Daniel Hannan

Údajná preprava a nezákonné zadržiavanie väzňov v európskych krajinách prostredníctvom CIA (2013/2702(RSP)) - RC-B7-0378/2013

Mitro Repo, Nikola Vuljanić, Daniel Hannan a Monica Luisa Macovei

Posilňovanie cezhraničnej spolupráce v oblasti presadzovania práva v EÚ (2013/2586(RSP)) - B7-0433/2013

Rosa Estaràs Ferragut, Mitro Repo, Syed Kamall a Daniel Hannan

Diskriminácia na základe príslušnosti ku kaste (2013/2676(RSP)) - B7-0434/2013

Rosa Estaràs Ferragut, Mitro Repo, Charles Tannock, Seán Kelly, Syed Kamall a Daniel Hannan

Správa: Edward McMillan-Scott - A7-0299/2013

Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly a Adam Bielan


11. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.20 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

12. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


13. Zloženie výborov a delegácií

Na základe žiadosti skupiny Verts/ALE Parlament schválil menovanie:

Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou: Reinhard Bütikofer namiesto Marije Cornelissenovej


14. Pozícia Rady v prvom čítaní

Predseda oznámil, že na základe článku 61 ods. 1 rokovacieho poriadku mu bola doručená nasledujúca pozícia Rady spolu s dôvodmi jej prijatia, ako aj pozícia Komisie:

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia rozhodnutie Európskeho Parlamentu a Rady, ktorým sa poskytuje makrofinančná pomoc Kirgizskej republike (11703/1/2013 - C7-0314/2013 - 2011/0458(COD))
pridelené gestorský výbor: INTA

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho stanoviska preto začína plynúť v nasledujúci deň, t. j. 11. októbra 2013.


15. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Názvy a autori návrhov uznesení sa nachádzajú v bod 2 zápisnice zo dňa 7.10.2013 )


15.1. Nedávne prípady násilia voči kresťanom a ich prenasledovania, najmä v Malúle (Sýria) a Péšávare (Pakistan) a prípad kňaza Saída Abidíního (Irán)

Návrhy uznesenia B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013, B7-0453/2013 a B7-0454/2013 (2013/2872(RSP))

Tomasz Piotr Poręba, Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek a Marie-Christine Vergiat uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Thomas Mann v mene skupiny PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v mene skupiny S&D, Carl Schlyter v mene skupiny Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Véronique De Keyser, Paul Murphy v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Henryk Migalski, Bastiaan Belder v mene skupiny EFD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Diane Dodds, Philip Claeys – nezaradený poslanec, Bernd Posselt, Corina Creţu, Marek Henryk Migalski, Zbigniew Ziobro, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernd Posselt, Seán Kelly a Csaba Sógor.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Danuta Jazłowiecka, Mairead McGuinness, Martin Kastler, Anna Záborská, Tunne Kelam a Tarja Cronberg.

V rozprave vystúpil Michel Barnier (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 16.1 zápisnice zo dňa 10.10.2013.


15.2. Konflikty v Sudáne a následná cenzúra médií

Návrhy uznesenia B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013 a B7-0457/2013 (2013/2873(RSP))

Ryszard Czarnecki, Nicole Kiil-Nielsen, Véronique De Keyser, Cristian Dan Preda a Marie-Christine Vergiat uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Laima Liucija Andrikienė v mene skupiny PPE, Corina Creţu v mene skupiny S&D, Adam Bielan v mene skupiny ECR, Franz Obermayr – nezaradený poslanec a Joanna Senyszyn.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Sari Essayah a Bogusław Sonik.

V rozprave vystúpil Michel Barnier (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 16.2 zápisnice zo dňa 10.10.2013.


15.3. Nedávne prípady násilia v Iraku

Návrhy uznesenia B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013, B7-0461/2013 a B7-0462/2013 (2013/2874(RSP))

Tarja Cronberg, Struan Stevenson, Corina Creţu, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei a Marie-Christine Vergiat predložili návrhy uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Petri Sarvamaa v mene skupiny PPE, Göran Färm v mene skupiny S&D, Paul Murphy v mene skupiny GUE/NGL a Sari Essayah.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jolanta Emilia Hibner, Jaromír Kohlíček, Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Laima Liucija Andrikienė, Jaroslav Paška, Ryszard Czarnecki a Seán Kelly.

V rozprave vystúpil Michel Barnier (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 16.3 zápisnice zo dňa 10.10.2013.


16. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


16.1. Nedávne prípady násilia voči kresťanom a ich prenasledovania, najmä v Malúle (Sýria) a Péšávare (Pakistan) a prípad kňaza Saída Abidíního (Irán) (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013, B7-0453/2013 a B7-0454/2013 (2013/2872(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0449/2013

(nahrádzajúci B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013 a B7-0454/2013):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Csaba Sógor, Anne Delvaux, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Jan Olbrycht, Martin Kastler, Ria Oomen-Ruijten, Jaime Mayor Oreja, Thomas Mann a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Mitro Repo, Marc Tarabella, Maria Eleni Koppa, Antigoni Papadopoulou a María Muñiz De Urquiza v mene skupiny S&D,

Alexander Graf Lambsdorff, Phil Bennion, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Robert Rochefort, Angelika Werthmann a Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE,

Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Valdemar Tomaševski, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR,

Bastiaan Belder, Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana, Philippe de Villiers a Jaroslav Paška v mene skupiny EFD.

Prijatý (P7_TA(2013)0422)

(Návrh uznesenia B7-0453/2013 sa stal bezpredmetným.)


16.2. Konflikty v Sudáne a následná cenzúra médií (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013 a B7-0457/2013 (2013/2873(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0444/2013

(nahrádzajúci B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013 a B7-0457/2013):

podaný týmito poslancami:

Mariya Gabriel, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Anne Delvaux, Michèle Striffler, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou a María Muñiz De Urquiza v mene skupiny S&D,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort, Graham Watson, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez a Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE,

Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock a Adam Bielan v mene skupiny ECR,

Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL,

Jaroslav Paška.

Prijatý (P7_TA(2013)0423)


16.3. Nedávne prípady násilia v Iraku (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013, B7-0461/2013 a B7-0462/2013 (2013/2874(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0446/2013

(nahrádzajúci B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013 a B7-0462/2013):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Alejo Vidal-Quadras, Bernd Posselt, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Tokia Saïfi, Martin Kastler a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Marc Tarabella, Antigoni Papadopoulou a María Muñiz De Urquiza v mene skupiny S&D,

Jelko Kacin, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff a Marietje Schaake v mene skupiny ALDE,

Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR,

Jaroslav Paška.

Prijatý (P7_TA(2013)0424)

(Návrh uznesenia B7-0461/2013 sa stal bezpredmetným.)


17. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


18. Predloženie dokumentov

Rada a Komisia predložili nasledujúce dokumenty:

– Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá a postupy, ktoré umožnia účasť Grónska na certifikačnej schéme Kimberleyského procesu (COM(2013)0429 - C7-0232/2013 - 2013/0201(CNS))

pridelené

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE, AFET

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou v zmysle článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii (16112/2012 - C7-0285/2013 - 2012/0304(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AFET

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.
V súlade s článkom 282 ods. 5 zmluvy bude predseda fakultatívne konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG, JURI, IMCO

– Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ (COM(2013)0692 - C7-0343/2013 - 2013/2255(BUD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Indonézskou republikou o presadzovaní práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (11767/1/2013 - C7-0344/2013 - 2013/0205(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE, AGRI, ENVI

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou (13501/1/2012 - C7-0348/2013 - 2012/0215(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok ustanovené v Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej (11119/1/2012 - C7-0349/2013 - 2012/0130(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG


19. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zmeny v pridelení výborom

výbory ECON, INTA

- Dohoda medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o spolupráci pri uplatňovaní ich právnych predpisov o hospodárskej súťaži (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE))
pridelené gestorský výbor: ECON
stanovisko: JURI, LIBE, INTA, IMCO

výbor CULT

- Zahraničná politika EÚ vo svete kultúrnych a náboženských rozdielov (2013/2167(INI))
pridelené gestorský výbor: AFET
stanovisko: CULT

- Správa o občianstve EÚ za rok 2013. Občania EÚ: vaše práva, vaša budúcnosť (2013/2186(INI))
pridelené gestorský výbor: PETI
stanovisko: CULT

výbor JURI

- Zmena smerníc voblasti životného prostredia, poľnohospodárstva, sociálnej politiky averejného zdravia zdôvodu zmeny štatútu Mayotte vo vzťahu k Únii (COM(2013)0418 - C7-0176/2013 - 2013/0192(COD))
pridelené gestorský výbor: ENVI
stanovisko: AGRI, EMPL, REGI, JURI (článok 37 rokovacieho poriadku)

- Ochranná známka Spoločenstva (COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD))
pridelené gestorský výbor: JURI
stanovisko: ITRE, INTA, IMCO, JURI (článok 37a rokovacieho poriadku)

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

- Vykonávanie Lisabonskej zmluvy so zreteľom na Európsky parlament (2013/2130(INI))
pridelené gestorský výbor: AFCO
stanovisko: JURI, LIBE, INTA

Súhlas na vypracovanie iniciatívnych správ (článok 48 rokovacieho poriadku)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 12/9/2013)

výbor IMCO

- Správa jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2014 (2013/2194(INI))

Pridružené výbory
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 5/7/2012)

– Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu za rok 2014 (2013/2158(INI))
Pridelené gestorský výbor: EMPL (článok 50 rokovacieho poriadku)
Stanovisko: BUDG (článok 50 rokovacieho poriadku)

– Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu za rok 2014 (2013/2157(INI))
Pridelené gestorský výbor: ECON (článok 50 rokovacieho poriadku)
Stanovisko: BUDG (článok 50 rokovacieho poriadku)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 12/09/2013)

- Platobné účty (COM(2013)0266 - C7-0125/2013 - 2013/0139(COD))
Pridelené gestorský výbor: ECON (článok 50 rokovacieho poriadku)
Stanovisko: JURI, IMCO (článok 50 rokovacieho poriadku)

Rozhodnutie o uplatnení postupu spoločných schôdzí výborov (článok 51 rokovacieho poriadku)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 12/09/2013

- Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD))
výbory: ECON, LIBE (článok 51 rokovacieho poriadku)
Stanovisko: PETI, DEVE, JURI, IMCO

- Údaje, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD))
výbory: ECON, LIBE (článok 51 rokovacieho poriadku)
Stanovisko: PETI, DEVE, JURI, IMCO


20. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Podľa čl. 179 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z tohto rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


21. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 21. októbra 2013 do 24. októbra 2013.


22. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 16.40 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Barracciu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Flautre, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Gollnisch, Gomes, Göncz, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herczog, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia