Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 21. oktober 2013 - Strasbourg

5. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Formanden meddelte, at han tirsdag sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af det europæiske grænseovervågningssystem (Eurosur) (00056/2013/LEX - C7-0369/2013 - 2011/0427(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og Kommissionens direktiv 2007/14/EF om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i direktiv 2004/109/EF (00037/2013/LEX - C7-0368/2013 - 2011/0307(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) for så vidt angår overdragelsen af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i henhold til Rådets forordning (EU) nr. .../2013* (00022/2013/LEX - C7-0367/2013 - 2012/0244(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til Den Kirgisiske Republik (00100/2013/LEX - C7-0366/2013 - 2011/0458(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (00060/2013/LEX - C7-0365/2013 - 2011/0455(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1217/2009 om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Fællesskab (00032/2013/LEX - C7-0364/2013 - 2011/0416(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 for at fastsætte fælles regler for midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser under ekstraordinære omstændigheder (00030/2013/LEX - C7-0363/2013 - 2011/0242(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og i sager angående europæiske arrestordrer og om ret til at få en tredjemand underrettet ved frihedsberøvelse og til at kommunikere med tredjemand og med konsulære myndigheder under frihedsberøvelsen (00040/2013/LEX - C7-0362/2013 - 2011/0154(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og om ophævelse af beslutning nr. 2119/98/EF (00029/2013/LEX - C7-0361/2013 - 2011/0421(COD))

°
° ° °

Agustín Díaz de Mera García Consuegra tog ordet om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom vedrørende Inés del Río Prada.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik