Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 21. lokakuuta 2013 - Strasbourg

5. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 74 artikla)
CRE

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa tiistaina seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan rajavalvontajärjestelmän (Eurosur) perustamisesta (00056/2013/LEX - C7-0369/2013 - 2011/0427(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY ja direktiivin 2004/109/EY tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission direktiivin 2007/14/EY muuttamisesta (00037/2013/LEX - C7-0368/2013 - 2011/0307(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta Euroopan keskuspankille neuvoston asetuksen (EU) N:o…/2013* nojalla annettujen erityistehtävien osalta (00022/2013/LEX - C7-0367/2013 - 2012/0244(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Kirgisian tasavallalle (00100/2013/LEX - C7-0366/2013 - 2011/0458(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (00060/2013/LEX - C7-0365/2013 - 2011/0455(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus verkoston luomisesta Euroopan yhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1217/2009 muuttamisesta (00032/2013/LEX - C7-0364/2013 - 2011/0416(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EY) N:o 562/2006 muuttamisesta rajavalvonnan väliaikaista palauttamista sisärajoille poikkeuksellisissa olosuhteissa koskevien yhteisten sääntöjen vahvistamiseksi (00030/2013/LEX - C7-0363/2013 - 2011/0242(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi oikeudesta käyttää avustajaa rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä sekä oikeudesta saada tieto vapaudenmenetyksestä ilmoitetuksi kolmannelle osapuolelle ja pitää vapaudenmenetyksen aikana yhteyttä kolmansiin henkilöihin ja konsuliviranomaisiin (00040/2013/LEX - C7-0362/2013 - 2011/0154(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja päätöksen N:o 2119/98/EY kumoamisesta (00029/2013/LEX - C7-0361/2013 - 2011/0421(COD)).

°
° ° °

Agustín Díaz de Mera García Consuegra käytti puheenvuoron Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomiosta, joka koski Inés del Río Pradaa.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö