Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2013 m. spalio 21 d. - Strasbūras

5. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnis)
Stenograma

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku antradienį trečiadienį pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo sukuriama Europos sienų stebėjimo sistema (EUROSUR) (00056/2013/LEX - C7-0369/2013 - 2011/0427(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir Komisijos direktyva 2007/14/EB, nustatanti išsamias tam tikrų Direktyvos 2004/109/EB nuostatų įgyvendinimo taisykles (00037/2013/LEX - C7-0368/2013 - 2011/0307(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), nuostatos, susijusios su specialių uždavinių pavedimu Europos Centriniam Bankui pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. …/2013 * (00022/2013/LEX - C7-0367/2013 - 2012/0244(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas, kuriuo suteikiama makrofinansinė pagalba Kirgizijos Respublikai (00100/2013/LEX - C7-0366/2013 - 2011/0458(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos (00060/2013/LEX - C7-0365/2013 - 2011/0455(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1217/2009, sukuriantis žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklą Europos bendrijoje (00032/2013/LEX - C7-0364/2013 - 2011/0416(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 562/2006, kad būtų nustatytos bendros išimtinėmis aplinkybėmis laikinai atnaujinamos vidaus sienų kontrolės taisyklės (00030/2013/LEX - C7-0363/2013 - 2011/0242(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl teisės turėti advokatą vykstant baudžiamajam procesui ir Europos arešto orderio vykdymo procedūroms ir dėl teisės reikalauti, kad po laisvės atėmimo būtų informuota trečioji šalis, ir teisės susisiekti su trečiaisiais asmenimis ir konsulinėmis įstaigomis laisvės atėmimo metu (00040/2013/LEX - C7-0362/2013 - 2011/0154(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2119/98/EB (00029/2013/LEX - C7-0361/2013 - 2011/0421(COD))

°
° ° °

Kalbėjo Agustín Díaz de Mera García Consuegra dėl Europos žmogaus teisių teismo sprendimo dėl Inés del Río Prada.

Teisinė informacija - Privatumo politika