Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2013. gada 21. oktobris - Strasbūra

5. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 74. pants)
Stenogramma

Priekšsēdētājs paziņoja, ka kopā ar Padomes priekšsēdētāju otrdien parakstīs turpmāk minētos saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemtos tiesību aktus:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido Eiropas Robežu uzraudzības sistēmu (EUROSUR) (00056/2013/LEX - C7-0369/2013 - 2011/0427(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, un Komisijas Direktīvu 2007/14/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Direktīvas 2004/109/EK atsevišķu noteikumu īstenošanai (00037/2013/LEX - C7-0368/2013 - 2011/0307(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza attiecībā uz īpašu uzdevumu uzticēšanu Eiropas Centrālajai bankai, piemērojot Padomes Regulu (ES) Nr. .../2013* (00022/2013/LEX - C7-0367/2013 - 2012/0244(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums par makroekonomiskās finansiālās palīdzības piešķiršanu Kirgizstānas Republikai (00100/2013/LEX - C7-0366/2013 - 2011/0458(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Eiropas Savienības Civildienesta noteikumus un Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (00060/2013/LEX - C7-0365/2013 - 2011/0455(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1217/2009, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Kopienā (00032/2013/LEX - C7-0364/2013 - 2011/0416(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 562/2006, lai paredzētu kopīgus noteikumus par robežkontroles pagaidu atjaunošanu pie iekšējām robežām ārkārtas apstākļos (00030/2013/LEX - C7-0363/2013 - 2011/0242(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināšanas ordera procesā, par tiesībām uz to, ka pēc brīvības atņemšanas informē trešo personu, un par tiesībām, kamēr atņemta brīvība, sazināties ar trešām personām un konsulārajām iestādēm (00040/2013/LEX - C7-0362/2013 - 2011/0154(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 2119/98/EK (00029/2013/LEX - C7-0361/2013 - 2011/0421(COD)).

°
° ° °

Uzstājās Agustín Díaz de Mera García Consuegra par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu attiecībā uz Inés del Río Prada.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika