Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 21 października 2013 r. - Strasburg

5. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu)
Pełne sprawozdanie

Przewodniczący poinformował, że we wtorek przystąpi wraz z przewodniczącym Rady do podpisania następujących aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające europejski system nadzorowania granic (EUROSUR) (00056/2013/LEX - C7-0369/2013 – 2011/0427(COD))

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz dyrektywę Komisji 2007/14/WE ustanawiającą szczegółowe zasady wdrożenia niektórych przepisów dyrektywy 2004/109/WE (00037/2013/LEX - C7-0368/2013 - 2011/0307(COD))

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) w odniesieniu do powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr .../2013* (00022/2013/LEX - C7-0367/2013 - 2012/0244(COD))

- decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Kirgiskiej (00100/2013/LEX - C7-0366/2013 – 2011/0458(COD))

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (00060/2013/LEX - C7-0365/2013 - 2011/0455(COD))

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1217/2009 ustanawiającego sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych we Wspólnocie Europejskiej (00032/2013/LEX - C7-0364/2013 - 2011/0416(COD))

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w celu ustanowienia wspólnych zasad tymczasowego przywracania w wyjątkowych okolicznościach kontroli granicznej na granicach wewnętrznych (00030/2013/LEX - C7-0363/2013 - 2011/0242(COD))

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności (00040/2013/LEX - C7-0362/2013 - 2011/0154(COD))

- decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (00029/2013/LEX - C7-0361/2013 - 2011/0421(COD))

°
° ° °

Głos zabrał Agustín Díaz de Mera García Consuegra w sprawie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Inés del Río Prady.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności