Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 21 oktober 2013 - Strasbourg

5. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen)
Fullständigt förhandlingsreferat

Talmannen meddelade att han under tisdagen tillsammans med rådets ordförande skulle underteckna följande rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur) (00056/2013/LEX - C7-0369/2013 - 2011/0427(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och av kommissionens direktiv 2007/14/EG om tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i direktiv 2004/109/EG (00037/2013/LEX - C7-0368/2013 - 2011/0307(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), när det gäller tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken enligt rådets förordning (EU) nr …/2013* (00022/2013/LEX - C7-0367/2013 - 2012/0244(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt bistånd till Kirgizistan (00100/2013/LEX - C7-0366/2013 - 2011/0458(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen (00060/2013/LEX - C7-0365/2013 - 2011/0455(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1217/2009 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska gemenskapen (00032/2013/LEX - C7-0364/2013 - 2011/0416(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 562/2006 i syfte att införa gemensamma regler för tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna vid exceptionella omständigheter (00030/2013/LEX - C7-0363/2013 - 2011/0242(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga förfaranden och förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder samt om rätt att få en tredje part underrättad vid frihetsberövande och rätt att kontakta tredje personer parter och konsulära myndigheter under frihetsberövandet (00040/2013/LEX - C7-0362/2013 - 2011/0154(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 2119/98/EG (00029/2013/LEX - C7-0361/2013 - 2011/0421(COD))

°
° ° °

Talare: Agustín Díaz de Mera García Consuegra yttrade sig om domen från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i fallet Inés del Río Prada.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy