Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 21. oktober 2013 - Strasbourg

7. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget: fra udvalgene

1) følgende betænkninger:

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006 (COM(2011)0614 - C7-0328/2011 - 2011/0275(COD)) - REGI udvalg - Ordfører: Jan Olbrycht (A7-0268/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006 (COM(2011)0612 - C7-0325/2011 - 2011/0274(COD)) - REGI udvalg - Ordfører: Victor Boştinaru (A7-0270/2013)

- ***I Betænkning om det ændrede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som er omfattet af den fælles strategiske ramme, om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (COM(2013)0246 - C7-0107/2013 - 2011/0276(COD)) - REGI udvalg - Ordførere: Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (A7-0274/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 vedrørende toldkontingenter for vin (COM(2013)0187 - C7-0090/2013 - 2013/0099(COD)) - INTA udvalg - Ordfører: Iuliu Winkler (A7-0293/2013)

- Betænkning om viden om havene 2020: Kortlægning af havbunden til fremme af bæredygtigt fiskeri (2013/2101(INI)) - PECH udvalg - Ordfører: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2013)

- Betænkning om lokale myndigheder og civilsamfundet: Europas engagement til støtte for en bæredygtig udvikling (2012/2288(INI)) - DEVE udvalg - Ordfører: Corina Creţu (A7-0296/2013)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om fastlæggelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse mod de farer, som er forbundet med eksponering for ioniserende stråling (COM(2012)0242 - C7-0151/2012 - 2011/0254(NLE)) - ENVI udvalg - Ordfører: Thomas Ulmer (A7-0303/2013)

- Betænkning om seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (2013/2040(INI)) - FEMM udvalg - Ordfører: Edite Estrela (A7-0306/2013)

- Betænkning om organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge: henstillinger om foranstaltninger og initiativer (endelig betænkning) (2013/2107(INI)) - CRIM udvalg - Ordfører: Salvatore Iacolino (A7-0307/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om udøvelsen af Unionens rettigheder for så vidt angår anvendelsen og håndhævelsen af internationale handelsregler (COM(2012)0773 - C7-0415/2012 - 2012/0359(COD)) - INTA udvalg - Ordfører: Niccolò Rinaldi (A7-0308/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), for så vidt angår klarhed, forenkling og forbedring af oprettelsen og gennemførelsen af sådanne grupper (COM(2011)0610 - C7-0324/2011 - 2011/0272(COD)) - REGI udvalg - Ordfører: Joachim Zeller (A7-0309/2013)

- Betænkning om vildledende reklamepraksis (2013/2122(INI)) - IMCO udvalg - Ordfører: Cornelis de Jong (A7-0311/2013)

- Betænkning om rapport om gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation (2013/2080(INI)) - ITRE udvalg - Ordfører: Catherine Trautmann (A7-0313/2013)

- Betænkning om nytænkning på uddannelsesområdet (2013/2041(INI)) - CULT udvalg - Ordfører: Katarína Neveďalová (A7-0314/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr (COM(2012)0584 - C7-0333/2012 - 2012/0283(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Barbara Weiler (A7-0316/2013)

- Betænkning om budgetmæssig forvaltning af EU-førtiltrædelsesmidler på områderne for retssystemer og bekæmpelse af korruption i kandidatlandene og de potentielle kandidatlande (2011/2033(INI)) - CONT udvalg - Ordfører: Monica Luisa Macovei (A7-0318/2013)

- Betænkning om rapport fra Kommissionen til Rådet på grundlag af medlemsstaternes rapporter om gennemførelsen af Rådets henstilling (2009/C 151/01) om patientsikkerhed, herunder forebyggelse og bekæmpelse af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet (2013/2022(INI)) - ENVI udvalg - Ordfører: Oreste Rossi (A7-0320/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om etablering og drift af de europæiske satellitbaserede navigationssystemer (COM(2011)0814 - C7-0464/2011 - 2011/0392(COD)) - ITRE udvalg - Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A7-0321/2013)

- Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: (2013/2134(INI)) - ECON udvalg - Ordfører: Elisa Ferreira (A7-0322/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr og om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 (COM(2012)0542 - C7-0318/2012 - 2012/0266(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

- Betænkning om menneskerettighedssituationen i Sahel-regionen (2013/2020(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Charles Tannock (A7-0325/2013)

- ***I Betænkning Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (COM(2012)0541 - C7-0317/2012 - 2012/0267(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Peter Liese (A7-0327/2013)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 (13176/2013 - C7-0260/2013 - 2013/2145(BUD)) - BUDG udvalg - Ordførere: Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen (A7-0328/2013)

- Betænkning om årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i 2012 (2013/2081(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Elmar Brok (A7-0330/2013)

2) følgende indstilling ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til Den Kirgisiske Republik (11703/1/2013 - C7-0314/2013 - 2011/0458(COD)) - INTA udvalg - Ordfører: Vital Moreira (A7-0334/2013)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik