Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 21. oktober 2013 - Strasbourg

7. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente od odborov

1.) poročila

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj in cilju naložbe za rast in delovna mesta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (COM(2011)0614 - C7-0328/2011 - 2011/0275(COD)) - Odbor REGI - Poročevalec: Jan Olbrycht (A7-0268/2013)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006 (COM(2011)0612 - C7-0325/2011 - 2011/0274(COD)) - Odbor REGI - Poročevalec: Victor Boştinaru (A7-0270/2013)

- ***I Poročilo o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, ki jih zajema splošni strateški okvir, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1083/2006 (COM(2013)0246 - C7-0107/2013 - 2011/0276(COD)) - Odbor REGI - Poročevalca: Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (A7-0274/2013)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1215/2009 v zvezi s tarifnimi kvotami za vino (COM(2013)0187 - C7-0090/2013 - 2013/0099(COD)) - Odbor INTA - Poročevalec: Iuliu Winkler (A7-0293/2013)

- Poročilo o znanju o morju 2020: kartiranje morskega dna za spodbujanje trajnostnega ribištva (2013/2101(INI)) - Odbor PECH - Poročevalka: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2013)

- Poročilo o lokalnih organih in civilni družbi: angažiranost Evrope za trajnostni razvoj (2012/2288(INI)) - Odbor DEVE - Poročevalka: Corina Creţu (A7-0296/2013)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja (COM(2012)0242 - C7-0151/2012 - 2011/0254(NLE)) - Odbor ENVI - Poročevalec: Thomas Ulmer (A7-0303/2013)

- Poročilo o spolnem in reproduktivnem zdravju ter pravicah (2013/2040(INI)) - Odbor FEMM - Poročevalka: Edite Estrela (A7-0306/2013)

- Poročilo o organiziranem kriminalu, korupciji in pranju denarja: priporočila za ukrepe in pobude, ki bi jih bilo treba sprejeti (končno poročilo) (2013/2107(INI)) - Odbor CRIM - Poročevalec: Salvatore Iacolino (A7-0307/2013)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvrševanju pravic Unije za uporabo in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine (COM(2012)0773 - C7-0415/2012 - 2012/0359(COD)) - Odbor INTA - Poročevalec: Niccolò Rinaldi (A7-0308/2013)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), kar zadeva razjasnitev, poenostavitev in izboljšanje ustanavljanja in izvajanja takih združenj (COM(2011)0610 - C7-0324/2011 - 2011/0272(COD)) - Odbor REGI - Poročevalec: Joachim Zeller (A7-0309/2013)

- Poročilo o zavajajočih praksah oglaševanja (2013/2122(INI)) - Odbor IMCO - Poročevalec: Cornelis de Jong (A7-0311/2013)

- Poročilo o poročilu o izvajanju regulativnega okvira za elektronska komunikacijska omrežja (2013/2080(INI)) - Odbor ITRE - Poročevalka: Catherine Trautmann (A7-0313/2013)

- Poročilo o ponovnem razmisleku o izobraževanju (2013/2041(INI)) - Odbor CULT - Poročevalka: Katarína Neveďalová (A7-0314/2013)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu (COM(2012)0584 - C7-0333/2012 - 2012/0283(COD)) - Odbor IMCO - Poročevalka: Barbara Weiler (A7-0316/2013)

- Poročilo o proračunskem upravljanju predpristopnih sredstev Evropske unije na področju pravosodnih sistemov in boja proti korupciji v državah kandidatkah in potencialnih državah kandidatkah (2011/2033(INI)) - Odbor CONT - Poročevalka: Monica Luisa Macovei (A7-0318/2013)

- Poročilo o poročilu Komisije Svetu na podlagi poročil držav članic o izvajanju Priporočila Sveta (2009/C 151/01) o varnosti pacientov, vključno s preprečevanjem in obvladovanjem okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo (2013/2022(INI)) - Odbor ENVI - Poročevalec: Oreste Rossi (A7-0320/2013)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi in obratovanju evropskih satelitskih navigacijskih sistemov (COM(2011)0814 - C7-0464/2011 - 2011/0392(COD)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A7-0321/2013)

- Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2013 (2013/2134(INI)) - Odbor ECON - Poročevalka: Elisa Ferreira (A7-0322/2013)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o medicinskih pripomočkih in spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 (COM(2012)0542 - C7-0318/2012 - 2012/0266(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalka: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

- Poročilo o razmerah na področju človekovih pravic na območju Sahela (2013/2020(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Charles Tannock (A7-0325/2013)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih (COM(2012)0541 - C7-0317/2012 - 2012/0267(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalec: Peter Liese (A7-0327/2013)

- Poročilo o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014 (13176/2013 - C7-0260/2013 - 2013/2145(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalke: Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen (A7-0328/2013)

- Poročilo o letnem poročilu Sveta Evropskemu parlamentu o skupni zunanji in varnostni politiki (2013/2081(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Elmar Brok (A7-0330/2013)

2.) priporočila za drugo obravnavo

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju makrofinančne pomoči Kirgiški republiki (11703/1/2013 - C7-0314/2013 - 2011/0458(COD)) - Odbor INTA - Poročevalec: Vital Moreira (A7-0334/2013)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov