Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 21 oktober 2013 - Strasbourg

7. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från parlamentets utskott:

1) betänkanden

- *** I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden och målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006 (COM(2011)0614 - C7-0328/2011 - 2011/0275(COD)) - utskottet REGI - Föredragande: Jan Olbrycht (A7-0268/2013)

- *** I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Sammanhållningsfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1084/2006 (COM(2011)0612 - C7-0325/2011 - 2011/0274(COD)) - utskottet REGI - Föredragande: Victor Boştinaru (A7-0270/2013)

- *** I Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av den gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (COM(2013)0246 - C7-0107/2013 - 2011/0276(COD)) - utskottet REGI - Föredragande: Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (A7-0274/2013)

- *** I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 vad gäller tullkvoter för vin (COM(2013)0187 - C7-0090/2013 - 2013/0099(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Iuliu Winkler (A7-0293/2013)

- Betänkande om kunskap i havsfrågor 2020: kartläggning av havsbottnarna för att främja ett hållbart fiske (2013/2101(INI)) - utskottet PECH - Föredragande: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2013)

- Betänkande om lokala myndigheter och det civila samhället: Europas engagemang till stöd för en hållbar utveckling (2012/2288(INI)) - utskottet DEVE - Föredragande: Corina Creţu (A7-0296/2013)

- * Betänkande om förslaget till rådets direktiv om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning (COM(2012)0242 - C7-0151/2012 - 2011/0254(NLE)) - utskottet ENVI - Föredragande: Thomas Ulmer (A7-0303/2013)

- Betänkande om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (2013/2040(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Edite Estrela (A7-0306/2013)

- Betänkande om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt: rekommendationer med avseende på de åtgärder och initiativ som ska vidtas (2013/2107(INI)) - utskottet CRIM - Föredragande: Salvatore Iacolino (A7-0307/2013)

- *** I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler (COM(2012)0773 - C7-0415/2012 - 2012/0359(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Niccolò Rinaldi (A7-0308/2013)

- *** I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1082/2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) för att förtydliga, förenkla och förbättra bildandet och genomförandet av sådana grupperingar (COM(2011)0610 - C7-0324/2011 - 2011/0272(COD)) - utskottet REGI - Föredragande: Joachim Zeller (A7-0309/2013)

- Betänkande om vilseledande reklam (2013/2122(INI)) - utskottet IMCO - Föredragande: Cornelis de Jong (A7-0311/2013)

- Betänkande om rapporten om genomförandet av regelverket för elektronisk kommunikation (2013/2080(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: Catherine Trautmann (A7-0313/2013)

- Betänkande om en ny syn på utbildning (2013/2041(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Katarína Neveďalová (A7-0314/2013)

- *** I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning (COM(2012)0584 - C7-0333/2012 - 2012/0283(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Barbara Weiler (A7-0316/2013)

- Betänkande om budgetförvaltning av EU:s föranslutningsmedel på områdena rättssystem och korruptionsbekämpning i kandidatländer och potentiella kandidatländer (2011/2033(INI)) - utskottet CONT - Föredragande: Monica Luisa Macovei (A7-0318/2013)

- Betänkande om rapporten från kommissionen till rådet på grundval av medlemsstaternas rapporter om genomförandet av rådets rekommendation (2009/C 151/01) om patientsäkerhet och förebyggande och kontroll av vårdrelaterade infektioner (2013/2022(INI)) - utskottet ENVI - Föredragande: Oreste Rossi (A7-0320/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om uppbyggnad och drift av de europeiska satellitnavigeringssystemen (COM(2011)0814 - C7-0464/2011 - 2011/0392(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A7-0321/2013)

- Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: genomförande av 2013 års prioriteringar (2013/2134(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Elisa Ferreira (A7-0322/2013)

- *** I Betänkande över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter och om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 (COM(2012)0542 - C7-0318/2012 - 2012/0266(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

- Betänkande om människorättssituationen i Sahelregionen (2013/2020(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Charles Tannock (A7-0325/2013)

- *** I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (COM(2012)0541 - C7-0317/2012 - 2012/0267(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Peter Liese (A7-0327/2013)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014 (13176/2013 - C7-0260/2013 - 2013/2145(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen (A7-0328/2013)

- Betänkande om årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (2013/2081(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Elmar Brok (A7-0330/2013)

2) andrabehandlingsrekommendation

- *** II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt bistånd till Kirgizistan (11703/1/2013 - C7-0314/2013 - 2011/0458(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Vital Moreira (A7-0334/2013)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy