Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 21 октомври 2013 г. - Страсбург

8. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси от членове на Парламента с искане за устен отговор (член 115 от Правилника за дейността):

- (O-000092/2013) зададен от Vital Moreira и Laima Liucija Andrikienė, от името на комисия по международна търговия, към Комисията: Търговската политика на ЕС по отношение на държавите от Източното партньорство в навечерието на срещата на върха във Вилнюс (2013/2776(RSP)) (B7-0508/2013)

- (O-000096/2013) зададен от Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout и Sabine Wils, от името на комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, към Комисията: Конференция по въпросите на изменението на климата във Варшава (19-а конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата) (2013/2666(RSP)) (B7-0518/2013)

- (O-000097/2013) зададен от Astrid Lulling и Paolo De Castro, от името на комисия по земеделие и развитие на селските райони, към Комисията: Бъдещето на сектора на винопроизводството в ЕС след реформата от 2008 г. на ООП на вино и неотдавнашната реформа на ОСП (2013/2850(RSP)) (B7-0519/2013)

- (O-000100/2013) зададен от Jan Mulder, Ingeborg Gräßle, Jens Geier, Michael Theurer, Bart Staes, Inés Ayala Sender и Søren Bo Søndergaard, от името на комисия по бюджетен контрол, към Съвета: Хърватски член на Сметната палата (2013/2891(RSP)) (B7-0522/2013)

- (O-000109/2013) зададен от Giles Chichester, от името на групата ECR, към Комисията: Скорошни предложения за завършване на изграждането на цифровия единен пазар (2013/2892(RSP)) (B7-0523/2013).

Правна информация - Политика за поверителност