Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 21 oktober 2013 - Strasbourg

8. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 115 i arbetsordningen):

- (O-000092/2013) från Vital Moreira och Laima Liucija Andrikienė, för utskottet för internationell handel, till kommissionen: EU:s handelspolitik gentemot länderna i det östliga partnerskapet inför toppmötet i Vilnius (2013/2776(RSP)) (B7-0508/2013)

- (O-000096/2013) från Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout och Sabine Wils, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, till kommissionen: Klimatkonferensen i Warszawa (COP 19) (2013/2666(RSP)) (B7-0518/2013)

- (O-000097/2013) från Astrid Lulling och Paolo De Castro, för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, till kommissionen: Framtiden för EU:s vinsektor efter 2008 års reform av den gemensamma organisationen av marknaden för vin och den senaste reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (2013/2850(RSP)) (B7-0519/2013)

- (O-000100/2013) från Jan Mulder, Ingeborg Gräßle, Jens Geier, Michael Theurer, Bart Staes, Inés Ayala Sender och Søren Bo Søndergaard, för budgetkontrollutskottet, till rådet: Den kroatiska ledamoten av revisionsrätten (2013/2891(RSP)) (B7-0522/2013)

- (O-000109/2013) från Giles Chichester för ECR-gruppen, till kommissionen: Aktuella förslag om fullbordandet av den digitala inre marknaden (2013/2892(RSP)) (B7-0523/2013).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy