Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 21 октомври 2013 г. - Страсбург

10. Ред на работа
Пълни стенографски протоколи

Следващата точка от дневния ред беше определянето на реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на октомври II 2013 (PE 521.900/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 140 от Правилника за дейността):

Председателят съобщи, че José Manuel Barroso (председател на Комисията), председател на Комисията, тази сутрин е информирал, че Комисията рискува да се окаже в положение на спиране на плащанията в средата на ноември, ако Парламентът не одобри допълнителния коригиращ бюджет 6. Председателят изисква от комисията по бюджети да проведе извънредно заседание утре вечер с цел разглеждане на проекта на допълнителен коригиращ бюджет, който евентуално да бъде приет от Съвета на следващия ден.

Той предлага, ако комисията по бюджети одобри този проект на допълнителен коригиращ бюджет, да се обърне към Парламента относно възможността точката да бъде включена в дневния ред за сряда или четвъртък.

Изказаха се Joseph Daul, от името на групата PPE, Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, и Francesco Enrico Speroni, от името на групата EFD (Председателят уточни причините за своето предложение), както и Joseph Daul и Daniel Cohn-Bendit.

Парламентът изрази съгласието си с предложението.

°
° ° °

Изказа се Bernd Posselt относно включването в кратките редставяния на доклада на Edite Estrela (A7-0306/2013) относно "Сексуално и репродуктивно здраве и права".


Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник
Докладите на Reimer Böge относно "Мобилизиране на инструмента за гъвкавост с цел допълване на финансирането в общия бюджет на ЕС за 2013 г. за финансиране на Европейския социален фонд с оглед увеличаване на средствата за Франция, Италия и Испания" и на Giovanni La Via, относно "Проект на коригиращ бюджет № 7/2013 - Увеличаване на средствата в Европейския социален фонд (ЕСФ) с цел преодоляване на младежката безработица, бедността и социалната изолация във Франция, Италия и Испания.", не са били приети в комисия и поради това отпаднаха от дневния ред.

Сряда

Няма предложения за промени.

Четвъртък

Няма предложения за промени.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.

Правна информация - Политика за поверителност