Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 21. oktober 2013 - Strasbourg

10. Arbejdsplan
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden oktober II 2013 (PE 521.900/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 140):

Formanden meddelte, at José Manuel Barroso (formand for Kommissionen), formand for Kommissionen, om formiddagen havde meddelt ham, at Kommissionen ville komme til at gå i betalingsstandsning midt i november, hvis Parlamentet ikke fik vedtaget ændringsbudget nr. 6. Han anmodede Budgetudvalget om at indkalde til et ekstraordinært møde om aftenen den følgende dag for at drøfte det supplerende ændringsbudget, som Rådet eventuelt ville vedtage den følgende dag.

Han foreslog, at Parlamentet blev bedt om at overveje at sætte punktet på dagsordenen for enten onsdag eller torsdag, hvis Budgetudvalget godkendte dette forslag til supplerende ændringsbudget.

Talere: Joseph Daul for PPE-Gruppen, Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, og Francesco Enrico Speroni for EFD-Gruppen (formanden begrundede sit forslag), samt Joseph Daul og Daniel Cohn-Bendit.

Parlamentet godtog forslaget.

°
° ° °

Taler: Bernd Posselt om optagelse af betænkning af Edite Estrela (A7-0306/2013) om "Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder" under kortfattede redegørelser.


Mandag

Ingen ændringer.

Tirsdag
Betænkninger af Reimer Böge om "Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til at supplere finansieringen af Den Europæiske Socialfond i henhold til EU's almindelige budget for 2013 med henblik på at forhøje bevillingerne til Frankrig, Italien og Spanien", og af Giovanni La Via om "Forslag til ændringsbudget nr. 7/2013: Styrkelse af Den Europæiske Socialfond (ESF) for at afhjælpe ungdomsarbejdsløshed, fattigdom og social udstødelse i Frankrig, Italien og Spanien" var ikke blevet vedtaget i udvalget og blev derfor taget af dagsordenen.

Onsdag
Ingen ændringer
.

Torsdag
Ingen ændringer
.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik