Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 21 oktober 2013 - Strasbourg

10. Arbetsplan
Fullständigt förhandlingsreferat

Nästa punkt på föredragningslistan var fastställandet av arbetsplanen.

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna i oktober och II 2013 (PE 521.900/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 140 i arbetsordningen:

Talmannen meddelade att kommissionens ordförande José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) samma morgon hade meddelat att kommissionen riskerade att tvingas till betalningsinställelse i mitten av november om parlamentet inte antog ändrings- och tilläggsbudget nr 6. Han uppmanade budgetutskottet att hålla ett extra sammanträde under tisdagskvällen för att diskutera det förslag till ändrings- och tilläggsbudget som rådet eventuellt skulle komma att anta under morgondagen.

Talmannen föreslog att parlamentet, om budgetutskottet godkände det aktuella förslaget till ändrings- och tilläggsbudget, skulle höras om huruvida det vore lämpligt att ta upp denna fråga på föredragningslistan för onsdagen eller torsdagen.

Följande yttrade sig: Joseph Daul för PPE-gruppen, Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, och Francesco Enrico Speroni för EFD-gruppen (talmannen redogjorde för skälen till sitt förslag) samt Joseph Daul och Daniel Cohn-Bendit.

Parlamentet godkände förslaget.

°
° ° °

Talare: Bernd Posselt yttrade sig om att ta upp Edite Estrelas betänkande (A7-0306/2013) om "Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter" bland de kortfattade redogörelserna.


Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

Tisdag
Reimer Böges betänkande om "Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för att komplettera finansieringen i EU:s allmänna budget för 2013 av Europeiska socialfonden i syfte att öka anslagen till Frankrike, Italien och Spanien" och Giovanni La Vias betänkande om "Förslag till ändringsbudget nr 7/2013 – Stärkande av Europeiska socialfonden för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten, fattigdomen och det sociala utanförskapet i Frankrike, Italien och Spanien" hade inte antagits av utskotten och ströks därför från föredragningslistan.

Onsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Torsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy