Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2666(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000096/2013 (B7-0518/2013)

Разисквания :

PV 21/10/2013 - 11
CRE 21/10/2013 - 11

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Понеделник, 21 октомври 2013 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

11. Конференция относно изменението на климата (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000096/2013) зададен от Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout и Sabine Wils, от името на комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, към Комисията: Конференция по въпросите на изменението на климата във Варшава (19-а конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата) (2013/2666(RSP)) (B7-0518/2013)

Carl Schlyter разви въпроса.

Connie Hedegaard (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Karl-Heinz Florenz, от името на групата PPE, Kriton Arsenis, от името на групата S&D, Corinne Lepage, от името на групата ALDE, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Tadeusz Cymański, от името на групата EFD, Richard Seeber, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bas Eickhout, Marita Ulvskog, Yannick Jadot, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от John Stuart Agnew, Mikael Gustafsson, Jolanta Emilia Hibner, Jo Leinen, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Romana Jordan, Bogusław Sonik, Andrés Perelló Rodríguez, Romana Jordan, Judith A. Merkies и José Manuel Fernandes.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател

Изказаха се: Edite Estrela и Mairead McGuinness.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Da Graça Carvalho, Vasilica Viorica Dăncilă, Dubravka Šuica, Franz Obermayr и Andrej Plenković.

Изказаха се: Sophie Auconie и Connie Hedegaard.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Matthias Groote, от името на комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, Karl-Heinz Florenz, от името на групата PPE, Dan Jørgensen, от името на групата S&D, Corinne Lepage, от името на групата ALDE, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Anna Rosbach, от името на групата ECR, и Sabine Wils, от името на групата GUE/NGL, относно конференцията за изменението на климата във Варшава, Полша (СОР 19) (2013/2666(RSP)) (B7-0482/2013)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.8 от протокола от 23.10.2013.

Правна информация - Политика за поверителност