Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας
 4.Αίτηση κατεπείγοντος
 5.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 74 του Κανονισμού)
 6.Συνέχεια που δόθηκε σε αίτηση για άρση της βουλευτικής ασυλίας
 7.Κατάθεση εγγράφων
 8.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 9.Αναφορές
 10.Διάταξη των εργασιών
 11.Διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος (συζήτηση)
 12.Εφαρμογή και επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων ***I (συζήτηση)
 13.Εμπορική πολιτική της ΕΕ έναντι των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (συζήτηση)
 14.Εμπόριο προδρόμων ουσιών ναρκωτικών μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών ***I (συζήτηση)
 15.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 16.Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και συναφή δικαιώματα (σύντομη παρουσίαση)
 17.Ανθρώπινα δικαιώματα στην περιοχή του Σαχέλ (σύντομη παρουσίαση)
 18.Τοπικές αρχές και κοινωνία των πολιτών (σύντομη παρουσίαση)
 19.Ανασχεδιασμός των εκπαιδευτικών συστημάτων (σύντομη παρουσίαση)
 20.Πόροι προενταξιακής βοήθειας της ΕΕ: δικαστικά συστήματα και η καταπολέμηση της διαφθοράς (σύντομη παρουσίαση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (162 kb) Κατάσταση παρόντων (56 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (152 kb) Κατάσταση παρόντων (36 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (227 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου