Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 227kWORD 152k
Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας
 4.Αίτηση κατεπείγοντος
 5.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 74 του Κανονισμού)
 6.Συνέχεια που δόθηκε σε αίτηση για άρση της βουλευτικής ασυλίας
 7.Κατάθεση εγγράφων
 8.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 9.Αναφορές
 10.Διάταξη των εργασιών
 11.Διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος (συζήτηση)
 12.Εφαρμογή και επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων ***I (συζήτηση)
 13.Εμπορική πολιτική της ΕΕ έναντι των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (συζήτηση)
 14.Εμπόριο προδρόμων ουσιών ναρκωτικών μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών ***I (συζήτηση)
 15.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 16.Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και συναφή δικαιώματα (σύντομη παρουσίαση)
 17.Ανθρώπινα δικαιώματα στην περιοχή του Σαχέλ (σύντομη παρουσίαση)
 18.Τοπικές αρχές και κοινωνία των πολιτών (σύντομη παρουσίαση)
 19.Ανασχεδιασμός των εκπαιδευτικών συστημάτων (σύντομη παρουσίαση)
 20.Πόροι προενταξιακής βοήθειας της ΕΕ: δικαστικά συστήματα και η καταπολέμηση της διαφθοράς (σύντομη παρουσίαση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.10.

Παρεμβαίνει ο Iñaki Irazabalbeitia Fernández σχετικά με την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την Inés del Río Prada.


2. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


3. Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας

Ο Karmelo Landa Mendibe, πρώην βουλευτής, παρουσίασε την αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του και των προνομίων του, στο πλαίσιο διαδικασίας που εκκρεμεί ενώπιον της Audiencia Nacional.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3, του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή JURI.


4. Αίτηση κατεπείγοντος

Αίτηση εφαρμογής της διαδικασίας του κατεπείγοντος (άρθρο 142 του Κανονισμού) από το Συμβούλιο σχετικά με:

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση ορισμένων οδηγιών στον τομέα του περιβάλλοντος, της γεωργίας, της κοινωνικής πολιτικής και της δημόσιας υγείας λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ένωσης - [COM(2013)0418 - C7-0176/2013- 2013/0192(COD)]

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών στον τομέα της αλιείας και της υγείας των ζώων λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ένωσης - [COM(2013)0417 - C7-0175/2013- 2013/0191(COD)]

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ - [14220/2013 - C7-0355/2013- 2013/0189(NLE)]

Το Σώμα θα κληθεί να αποφανθεί επί του κατεπείγοντος στην αρχή της αυριανής συνεδρίασης.


5. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 74 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα υπογράψει την Τρίτη τις ακόλουθες πράξεις, που εγκρίνονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων (EUROSUR) (00056/2013/LEX - C7-0369/2013 - 2011/0427(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και της οδηγίας 2007/14/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό αναλυτικών κανόνων για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2004/109/ΕΚ (00037/2013/LEX - C7-0368/2013 - 2011/0307(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) όσον αφορά την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2013 του Συμβουλίου* (00022/2013/LEX - C7-0367/2013 - 2012/0244(COD))

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Κιργιζίας (00100/2013/LEX - C7-0366/2013 - 2011/0458(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (00060/2013/LEX - C7-0365/2013 - 2011/0455(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 του Συμβουλίου για τη δημιουργία δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης όσον αφορά τα εισοδήματα και την οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (00032/2013/LEX - C7-0364/2013 - 2011/0416(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 με σκοπό τη θέσπιση κοινών κανόνων σχετικά με την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα σε εξαιρετικές περιστάσεις (00030/2013/LEX - C7-0363/2013 - 2011/0242(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας (00040/2013/LEX - C7-0362/2013 - 2011/0154(COD))

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ (00029/2013/LEX - C7-0361/2013 - 2011/0421(COD))

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Agustín Díaz de Mera García Consuegra σχετικά με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την Inés del Río Prada..


6. Συνέχεια που δόθηκε σε αίτηση για άρση της βουλευτικής ασυλίας

Σε συνέχεια της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2013 να άρει την ασυλία του Jürgen Creutzmann στο πλαίσιο διαδικασίας που εκκρεμεί ενώπιον της εισαγγελίας του Frankenthal (σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2013), οι αρμόδιες αρχές της Γερμανίας γνωστοποίησαν στο Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 9 του Κανονισμού, το τέλος των δικαστικών διώξεων.


7. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

1) εκθέσεις:

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 (COM(2011)0614 - C7-0328/2011 - 2011/0275(COD)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Jan Olbrycht (A7-0268/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 του Συμβουλίου (COM(2011)0612 - C7-0325/2011 - 2011/0274(COD)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Victor Boştinaru (A7-0270/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, τα οποία καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (COM(2013)0246 - C7-0107/2013 - 2011/0276(COD)) - επιτροπή REGI - Εισηγητές: Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (A7-0274/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά τις δασμολογικές ποσοστώσεις για τον οίνο (COM(2013)0187 - C7-0090/2013 - 2013/0099(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Iuliu Winkler (A7-0293/2013)

- Έκθεση σχετικά με τις γνώσεις για τη θάλασσα 2020: Χαρτογράφηση του βυθού της θάλασσας για την προαγωγή της βιώσιμης αλιείας (2013/2101(INI)) - επιτροπή PECH - Εισηγήτρια: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2013)

- Έκθεση σχετικά με τις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών: παρέμβαση της Ευρώπης με στόχο τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης (2012/2288(INI)) - επιτροπή DEVE - Εισηγήτρια: Corina Creţu (A7-0296/2013)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τον καθορισμό βασικών κανόνων ασφαλείας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες (COM(2012)0242 - C7-0151/2012 - 2011/0254(NLE)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Thomas Ulmer (A7-0303/2013)

- Έκθεση σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα (2013/2040(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Edite Estrela (A7-0306/2013)

- Έκθεση σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: συστάσεις για δράσεις και πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν (τελική έκθεση) (2013/2107(INI)) - επιτροπή CRIM - Εισηγητής: Salvatore Iacolino (A7-0307/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων (COM(2012)0773 - C7-0415/2012 - 2012/0359(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Niccolò Rinaldi (A7-0308/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (EΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και εφαρμογής αυτών των ομίλων (COM(2011)0610 - C7-0324/2011 - 2011/0272(COD)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Joachim Zeller (A7-0309/2013)

- Έκθεση σχετικά με τις παραπλανητικές διαφημιστικές πρακτικές (2013/2122(INI)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Cornelis de Jong (A7-0311/2013)

- Έκθεση σχετικά με την έκθεση υλοποίησης του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (2013/2080(INI)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Catherine Trautmann (A7-0313/2013)

- Έκθεση σχετικά με τον ανασχεδιασμό των εκπαιδευτικών συστημάτων (2013/2041(INI)) - επιτροπή CULT - Εισηγήτρια: Katarína Neveďalová (A7-0314/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά (COM(2012)0584 - C7-0333/2012 - 2012/0283(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Barbara Weiler (A7-0316/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση των πόρων προενταξιακής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς των δικαστικών συστημάτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς στις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες για προσχώρηση χώρες (2011/2033(INI)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Monica Luisa Macovei (A7-0318/2013)

- Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο βάσει των εκθέσεων των κρατών μελών όσον αφορά τη συνέχεια που δόθηκε στη σύσταση του Συμβουλίου (2009/C 151/01) σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη (2013/2022(INI)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Oreste Rossi (A7-0320/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υλοποίηση και εκμετάλλευση των Ευρωπαϊκών Συστημάτων Δορυφορικής Πλοήγησης (COM(2011)0814 - C7-0464/2011 - 2011/0392(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A7-0321/2013)

- Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων για το 2013 (2013/2134(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Elisa Ferreira (A7-0322/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 (COM(2012)0542 - C7-0318/2012 - 2012/0266(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

- Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή του Σαχέλ (2013/2020(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Charles Tannock (A7-0325/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα (COM(2012)0541 - C7-0317/2012 - 2012/0267(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Peter Liese (A7-0327/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 (13176/2013 - C7-0260/2013 - 2013/2145(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτριες: Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen (A7-0328/2013)

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (2013/2081(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Elmar Brok (A7-0330/2013)

2) σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Κιργισίας (11703/1/2013 - C7-0314/2013 - 2011/0458(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Vital Moreira (A7-0334/2013)


8. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 115 του Κανονισμού):

- (O-000092/2013) που κατέθεσαν οι Vital Moreira και Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, προς την Επιτροπή: Η εμπορική πολιτική της ΕΕ έναντι των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης ενόψει της συνόδου κορυφής στο Βίλνιους (2013/2776(RSP)) (B7-0508/2013)

- (O-000096/2013) που κατέθεσαν οι Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout και Sabine Wils, εξ ονόματος της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφαλείας των Τροφίμων, προς την Επιτροπή: Διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος στη Βαρσοβία (COP 19) (2013/2666(RSP)) (B7-0518/2013)

- (O-000097/2013) που κατέθεσαν οι Astrid Lulling και Paolo De Castro, εξ ονόματος της Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, προς την Επιτροπή: Το μέλλον του αμπελοοινικού τομέα της ΕΕ μετά από τη μεταρρύθμιση της ΚΟΑ στον αμπελοοινικό τομέα το 2008 και την πρόσφατη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ (2013/2850(RSP)) (B7-0519/2013)

- (O-000100/2013) που κατέθεσαν οι Jan Mulder, Ingeborg Gräßle, Jens Geier, Michael Theurer, Bart Staes, Inés Ayala Sender και Søren Bo Søndergaard, εξ ονόματος της Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, προς το Συμβούλιο: Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου από την Κροατία (2013/2891(RSP)) (B7-0522/2013)

- (O-000109/2013) που κατέθεσε ο Giles Chichester, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, προς την Επιτροπή: Πρόσφατες προτάσεις για την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς (2013/2892(RSP)) (B7-0523/2013).


9. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 201, παράγραφος 6, του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 17 Οκτωβρίου 2013

Klaus Zinser (αριθ. 1229/2013)· Benjamin Rzepka (αριθ. 1230/2013)· Christine M. Ruehl (αριθ. 1231/2013)· José Luis Rodríguez Pereira (αριθ. 1232/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1233/2013)· Mie Mortensen (αριθ. 1234/2013)· Marlene Enggaard Løvbum (αριθ. 1235/2013)· Mauro Sabbadini (αριθ. 1236/2013)· Sophia Dafinger (αριθ. 1237/2013)· Lars Chr. Larsen (αριθ. 1238/2013)· Damien Etienne (αριθ. 1239/2013)· Ionela Bazgan Rodica (αριθ. 1240/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1241/2013)· Sorin Danca (αριθ. 1242/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1243/2013)· Pablo Lorente Zapatería (αριθ. 1244/2013)· Ángel Suárez Suárez (αριθ. 1245/2013)· María Azucena Muíños Cela (A.VV. Rosalía de Castro) (αριθ. 1246/2013)· Dimitris Apostolatos (αριθ. 1247/2013)· Pedro Pozas Terrados (Proyecto Gran Simio GAP (PGS-ESPAÑA)) (αριθ. 1248/2013)· Manuel García Barba (56 υπογραφές) (αριθ. 1249/2013)· Paulo Alexandre Viegas Pires (αριθ. 1250/2013)· Joachim Guse (αριθ. 1251/2013)· Desislava Petkova (αριθ. 1252/2013)· Anna Gerometta (αριθ. 1253/2013)· Grigorios Anagnostopoulos (αριθ. 1254/2013)· Daniel Schumacher (αριθ. 1255/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1256/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1257/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1258/2013)· (Hrvatska čista stranka prava = Κροατικό Γνήσιο Κόμμα Δικαιωμάτων) (αριθ. 1259/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1260/2013)· Mauro Sabbadini (ARCI VARESE) (αριθ. 1261/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1262/2013)· Stefan Hogland (αριθ. 1263/2013)· Alejandro Fernández Lorenzo (αριθ. 1264/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1265/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1266/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1267/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1268/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1269/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1270/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1271/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1272/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1273/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1274/2013)· Simón Maturana (αριθ. 1275/2013)· Winfried Etzel (αριθ. 1276/2013)· Chris Gernreich (αριθ. 1277/2013)· Ole Seelenmeyer (Deutscher Rock & Pop Musikverband e. V. ) (αριθ. 1278/2013)· Monika Bestle (Sonthofer Kultur-Werkstatt GmbH) (αριθ. 1279/2013)· Wieland Harms (αριθ. 1280/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1281/2013)· Dušan Hudec (αριθ. 1282/2013)· Birgitt Arpaci (αριθ. 1283/2013)· Angelique Essing (αριθ. 1284/2013)· Marco Di Marco (αριθ. 1285/2013)· Andreas Hein (αριθ. 1286/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1287/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1288/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1289/2013)· Günter Dillikrath (αριθ. 1290/2013)· Frank-Peter Seifert (αριθ. 1291/2013)· Herbert Goll (αριθ. 1292/2013)· Fabian Knipper (αριθ. 1293/2013)· Aron Philipp (αριθ. 1294/2013)· Joachim Blocher (αριθ. 1295/2013)· Christine M. Ruehl (Freie Feld- und Ursachenforschung C. M. Ruehl) (αριθ. 1296/2013)· Żaneta Chojnacka (αριθ. 1297/2013)· Hieronim Tonder (αριθ. 1298/2013)· Józef Suszczewicz (αριθ. 1299/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1300/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1301/2013)· Kaja Żurawiecka (αριθ. 1302/2013)· Kamilla Supryn (Kancelaria Adwokacka A. Świątkiewicz-Pałosz) (αριθ. 1303/2013)· Anna Bielawska (αριθ. 1304/2013)· Żaneta Chojnacka (αριθ. 1305/2013)· Dimitris Karlovassitis (αριθ. 1306/2013)· Dmitrij Danilov (αριθ. 1307/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1308/2013)· Emil Vaklinov (αριθ. 1309/2013)· Dimitar Krumov Pavlov (αριθ. 1310/2013)· Ivan Dimov (αριθ. 1311/2013)· Piero Bruni (Associazione Lago di Bolsena Volontariato) (αριθ. 1312/2013)· Guido Wanda (Coordinamento volontariato privato eco-animalista) (21 υπογραφές) (αριθ. 1313/2013)· Rene Uniat (αριθ. 1314/2013)· Bernd Wolf (αριθ. 1315/2013)· Mihaela Panait (αριθ. 1316/2013)· Piotr Terlecki (αριθ. 1317/2013)· Sebastian Dovč (αριθ. 1318/2013)· Ana Lucas Duarte (αριθ. 1319/2013)· Kęstutis Vilkauskas (αριθ. 1320/2013)· Gunars Stepinš (αριθ. 1321/2013)· Alexandr Durdoň (αριθ. 1322/2013)· Dirk Laureyssens (Holons Institute BVBA) (αριθ. 1323/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1324/2013)· Jonathan Strong (αριθ. 1325/2013)· Hendrick Simon (αριθ. 1326/2013)· Nică Marcel (αριθ. 1327/2013)· Valentina Kuznecova (αριθ. 1328/2013)· Karl Brendle (αριθ. 1329/2013)· Robert Claudiu Rusu (αριθ. 1330/2013)· Stela Pajnić (αριθ. 1331/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1332/2013)· Albena Khinkova (αριθ. 1333/2013)· Vladas Lukoševičius (αριθ. 1334/2013)· Matthieu Guillaume Châtelin (αριθ. 1335/2013)· Marta Schiattarella (αριθ. 1336/2013)· Bernhard Daniel Schütze (αριθ. 1337/2013)· Matthias Ferrari (αριθ. 1338/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1339/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1340/2013)· Florian Bosse (αριθ. 1341/2013)· Florian Bosse (αριθ. 1342/2013)· János E.V. Elketz (αριθ. 1343/2013)· Dorin Valeriu Bădulescu (Consiliul de Mediere din România (αριθ. 1344/2013)· Eduardo Lledias Villa (αριθ. 1345/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1346/2013)· Suzy Verstraelen (αριθ. 1347/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1348/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1349/2013)· Thierry Lambin (αριθ. 1350/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1351/2013)· Hervé Appriou (2 υπογραφές) (αριθ. 1352/2013)· Anna Genruena (Genitori Antismog) (αριθ. 1353/2013)· Tina Hansen (αριθ. 1354/2013)· Florea Petrică (Sindicatul Național Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al Clerului de Mir și al Cinului Monahal din cadrul Bisericii Ortodoxe Române) (αριθ. 1355/2013)· José Domingo Antonio Ferrando Ferrara (αριθ. 1356/2013)· Andreas Bayr (αριθ. 1357/2013)· Patrizia Balzarini (αριθ. 1358/2013)· Nuria Menéndez de Llano Rodríguez (αριθ. 1359/2013)· Leif Lundgren (αριθ. 1360/2013)· Leif Lundgren (αριθ. 1361/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1362/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1363/2013)· Laura Maria Andersen (αριθ. 1364/2013)· Blanche Gatt (αριθ. 1365/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1366/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1367/2013)· Mateusz Kostecki (33 υπογραφές) (αριθ. 1368/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1369/2013)· Juan José Escot Soto (αριθ. 1370/2013)· Ludwig Bühlmeier (αριθ. 1371/2013)· Lavinia Cartas (αριθ. 1372/2013)· D.V. Mangroo (αριθ. 1373/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1374/2013)· Giuseppe Lamparelli (αριθ. 1375/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1376/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1377/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1378/2013)· Bernd Fritz (αριθ. 1379/2013)· Wolfgang Dehler (αριθ. 1380/2013)· Sven Braune (αριθ. 1381/2013)· Bouchra Bouzman (αριθ. 1382/2013)· Eric Thomsen (αριθ. 1383/2013).


10. Διάταξη των εργασιών

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τον καθορισμό της διάταξης των εργασιών.

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Οκτωβρίου II 2013 (PE 521.900/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 140 του Κανονισμού):

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι ο José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής), Πρόεδρος της Επιτροπής, τον ενημέρωσε το πρωί ότι η Επιτροπή ήταν πιθανό να ευρεθεί σε κατάσταση παύσης πληρωμών στα μέσα Νοεμβρίου, εάν το Κοινοβούλιο δεν ενέκρινε τον διορθωτικό και συμπληρωματικό προϋπολογισμό αριθ. 6. Ζητεί από την Επιτροπή Προϋπολογισμών να συγκαλέσει αύριο το βράδυ μια έκτακτη συνεδρίαση προκειμένου να εξετάσει το σχέδιο διορθωτικού και συμπληρωματικού προϋπολογισμού τον οποίο το Συμβούλιο θα εγκρίνει ενδεχομένως αύριο.

Προτείνει, εάν η Επιτροπή Προϋπολογισμών εγκρίνει αυτό το σχέδιο διορθωτικού και συμπληρωματικού προϋπολογισμού, να υπάρξει διαβούλευση του Σώματος σχετικά με τη σκοπιμότητα να εγγραφεί το εν λόγω θέμα στην ημερήσια διάταξη της Τετάρτης ή της Πέμπτης.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Francesco Enrico Speroni, εξ ονόματος της Ομάδας EFD (Ο Πρόεδρος διευκρινίζει τους λόγους της προτάσεως του), καθώς και οι Joseph Daul και Daniel Cohn-Bendit.

Το Κοινοβούλιο συμφωνεί με την πρόταση.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Bernd Posselt σχετικά με τη συμπερίληψη μεταξύ των σύντομων παρουσιάσεων της έκθεσης της Edite Estrela (A7-0306/2013) σχετικά με την "Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και συναφή δικαιώματα".


Δευτέρα

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τρίτη
Οι εκθέσεις του Reimer Böge σχετικά με την "Κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας προκειμένου να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2013, για τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ώστε να αυξήσει τα κονδύλια που διατίθενται στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία", και του Giovanni La Via, σχετικά με το "Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2013 - Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία", δεν έχουν εγκριθεί από την επιτροπή και ως εκ τούτου αποσύρονται από την ημερήσια διάταξη.

Τετάρτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Πέμπτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

11. Διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000096/2013) που κατέθεσαν οι Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout και Sabine Wils, εξ ονόματος της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφαλείας των Τροφίμων, προς την Επιτροπή: Διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος στη Βαρσοβία (COP 19) (2013/2666(RSP)) (B7-0518/2013)

Ο Carl Schlyter αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Connie Hedegaard (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Karl-Heinz Florenz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Κρίτων Αρσένης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Corinne Lepage, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tadeusz Cymański, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Richard Seeber, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bas Eickhout, Marita Ulvskog, Yannick Jadot, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του John Stuart Agnew, Mikael Gustafsson, Jolanta Emilia Hibner, Jo Leinen, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Romana Jordan, Bogusław Sonik, Andrés Perelló Rodríguez, Romana Jordan, Judith A. Merkies και José Manuel Fernandes.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Edite Estrela και Mairead McGuinness.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Maria Da Graça Carvalho, Vasilica Viorica Dăncilă, Dubravka Šuica, Franz Obermayr και Andrej Plenković.

Παρεμβαίνουν οι Sophie Auconie και Connie Hedegaard.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Matthias Groote, εξ ονόματος της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφαλείας των Τροφίμων, Karl-Heinz Florenz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Dan Jørgensen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Corinne Lepage, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anna Rosbach, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Sabine Wils, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Διάσκεψη της Βαρσοβίας στην Πολωνία για την κλιματική αλλαγή (COP 19) (2013/2666(RSP)) (B7-0482/2013)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2013


12. Εφαρμογή και επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων [COM(2012)0773 - C7-0415/2012- 2012/0359(COD)] Εισηγητής: Niccolò Rinaldi (A7-0308/2013)

Ο Niccolò Rinaldi παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Franck Proust, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, George Sabin Cutaş, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Andrew Henry William Brons, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jörg Leichtfried, Vital Moreira, και Jörg Leichtfried, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Rareş-Lucian Niculescu, Sergio Gaetano Cofferati, João Ferreira και Franz Obermayr.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Niccolò Rinaldi.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2013


13. Εμπορική πολιτική της ΕΕ έναντι των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000092/2013) που κατέθεσαν οι Vital Moreira και Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, προς την Επιτροπή: Η εμπορική πολιτική της ΕΕ έναντι των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης ενόψει της συνόδου κορυφής στο Βίλνιους (2013/2776(RSP)) (B7-0508/2013)

Η Laima Liucija Andrikienė αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν George Sabin Cutaş, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Metin Kazak, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Werner Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marek Henryk Migalski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Ewald Stadler, μη εγγεγραμμένος, Krzysztof Lisek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mojca Kleva Kekuš, Nikola Vuljanić, Davor Ivo Stier, Bogusław Liberadzki, Traian Ungureanu, Ismail Ertug, Vytautas Landsbergis, Corina Creţu και Cristian Dan Preda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrej Plenković, Sergio Gaetano Cofferati και Paweł Zalewski.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica.

Η συζήτηση περατώνεται.


14. Εμπόριο προδρόμων ουσιών ναρκωτικών μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών ***I (συζήτηση)

Έκθεση για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την παρακολούθηση του εμπορίου προδρόμων ουσιών ναρκωτικών μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών [COM(2012)0521 - C7-0316/2012- 2012/0250(COD)] Εισηγητής: Franck Proust (A7-0167/2013)

Ο Franck Proust παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Josefa Andrés Barea, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Metin Kazak, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Zbigniew Ziobro, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και James Nicholson.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Mairead McGuinness.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Franck Proust.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2013


15. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 150 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Zoltán Bagó, Sandra Petrović Jakovina, Vojtěch Mynář, Marek Henryk Migalski, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Slavi Binev, Martin Ehrenhauser, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Carmen Romero López, Graham Watson, Νικος Χρυσόγελος, Paul Murphy, John Stuart Agnew, Ioan Enciu, Willy Meyer, Tadeusz Cymański και Joseph Cuschieri.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Martina Anderson, Zbigniew Ziobro, Catherine Stihler, Antonio Masip Hidalgo, Daciana Octavia Sârbu, Iliana Malinova Iotova, Alexander Mirsky, George Sabin Cutaş και Marusya Lyubcheva.


16. Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και συναφή δικαιώματα (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα [2013/2040(INI)] Εισηγήτρια: Edite Estrela (A7-0306/2013)

Η Edite Estrela προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Davor Ivo Stier, Zita Gurmai, Izaskun Bilbao Barandica, Ulrike Lunacek, Marek Henryk Migalski, Mikael Gustafsson, Claudio Morganti, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ulrike Lunacek και του Michael Cashman.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2013


17. Ανθρώπινα δικαιώματα στην περιοχή του Σαχέλ (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή του Σαχέλ [2013/2020(INI)] Εισηγητής: Charles Tannock (A7-0325/2013)

Ο Charles Tannock προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jean Roatta, Corina Creţu, Inês Cristina Zuber και Gilles Pargneaux.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2013


18. Τοπικές αρχές και κοινωνία των πολιτών (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών: παρέμβαση της Ευρώπης με στόχο τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης [2012/2288(INI)] Εισηγήτρια: Corina Creţu (A7-0296/2013)

Η Corina Creţu προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivana Maletić, Vasilica Viorica Dăncilă, João Ferreira, Seán Kelly, Piotr Borys και Andrej Plenković.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2013


19. Ανασχεδιασμός των εκπαιδευτικών συστημάτων (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τον ανασχεδιασμό των εκπαιδευτικών συστημάτων [2013/2041(INI)] Εισηγήτρια: Katarína Neveďalová (A7-0314/2013)

Η Katarína Neveďalová προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Luís Paulo Alves, Malika Benarab-Attou, Ruža Tomašić και Zdravka Bušić.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει η Katarína Neveďalová σχετικά με τη διαδικασία "catch the eye".

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2013


20. Πόροι προενταξιακής βοήθειας της ΕΕ: δικαστικά συστήματα και η καταπολέμηση της διαφθοράς (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση των πόρων προενταξιακής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς των δικαστικών συστημάτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς στις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες για προσχώρηση χώρες [2011/2033(INI)] Εισηγήτρια: Monica Luisa Macovei (A7-0318/2013)

Η Monica Luisa Macovei προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Davor Ivo Stier, Ruža Tomašić, Andrej Plenković και Ivana Maletić.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2013


21. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 521.900/OJMA).


22. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 22.45.

Klaus Welle

Oldřich Vlasák

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abela Baldacchino, Agnew, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Αγγουράκης, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Bagó, Balčytis, Baldini, Balz, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Χρυσόγελος, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Δρούτσας, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Gollnisch, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Χατζηγεωργίου, Hall, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Köstinger, Κουμουτσάκος, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mann, Marinescu, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Michels, Migalski, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Παλιαδέλη, Pallone, Panayotov, Panayotova, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Πιτσιλλίδης, Plenković, Poc, Ποδηματά, Ponga, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Reul, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Σαλαβράκος, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Σοφοκλέους, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thyssen, Tirolien, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου