Indeks 
Zapisnik
PDF 209kWORD 142k
Ponedjeljak, 21. listopada 2013. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 3.Zahtjev za zaštitu zastupničkog imuniteta
 4.Hitni zahtjev
 5.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnih postupkom (članak 74. Poslovnika)
 6.Daljnji koraci u vezi sa zahtjevom za ukidanje zastupničkog imuniteta
 7.Podnošenje dokumenata
 8.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 9.Predstavke
 10.Plan rada
 11.Konferencija o klimatskim promjenama (rasprava)
 12.Primjena i provedba međunarodnih trgovinskih pravila ***I (rasprava)
 13.Trgovinska politika EU-a prema državama Istočnog partnerstva (rasprava)
 14.Trgovina prekursorima za droge između Zajednice i trećih zemalja ***I (rasprava)
 15.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 16.Spolno i reproduktivno zdravlje i prava (kratko predstavljanje)
 17.Stanje ljudskih prava u regiji Sahela (kratko predstavljanje)
 18.Lokalne vlasti i civilno društvo (kratko predstavljanje)
 19.Rekonceptualizacija obrazovanja (kratko predstavljanje)
 20.Pretpristupni fondovi Europske unije: pravosudni sustavi i borba protiv korupcije (kratko predstavljanje)
 21.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 22.Zaključenje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Dnevna sjednica otvorena je u 17:10 h.

Govorio je Iñaki Irazabalbeitia Fernández o nedavnoj presudi Europskog suda za ljudska prava o Inés del Río Prada.


2. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


3. Zahtjev za zaštitu zastupničkog imuniteta

Bivši zastupnik Karmelo Landa Mendibe podnio je zahtjev za zaštitu imuniteta i povlastica u vezi sa sudskim postupkom koji se vodi na Nacionalnom sudu (Audiencia Nacional).

U skladu s člankom 6. stavkom 3. Poslovnika, zahtjev je upućen nadležnom odboru, tj. Odboru JURI.


4. Hitni zahtjev

Zahtjev Vijeća za primjenu hitnog postupka (članak 142. Poslovnika) za:

- Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni određenih direktiva na području okoliša, poljoprivrede, socijalne politike i javnog zdravlja zbog promjene statusa otočja Mayotte u odnosu na Uniju - [COM(2013)0418 - C7-0176/2013- 2013/0192(COD)]

- Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni određenih uredbi na području ribarstva i zdravlja životinja zbog promjene statusa otočja Mayotte u odnosu na Uniju - [COM(2013)0417 - C7-0175/2013- 2013/0191(COD)]

- Prijedlog Direktive Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 2010/18/EU zbog promjene statusa otočja Mayotte - [14220/2013 - C7-0355/2013- 2013/0189(NLE)]

Parlament će odluku o zahtjevu za provedbu hitnog postupka donijeti na početku sutrašnje sjednice.


5. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnih postupkom (članak 74. Poslovnika)

Predsjednik je naveo da će s predsjednikom Vijeća u utorak potpisati sljedeće akte koji su doneseni u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog sustava nadzora granica (EUROSUR) (00056/2013/LEX - C7-0369/2013 - 2011/0427(COD))

- Direktivu Europskog parlamenta i Vijeća o izmjenama Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s informacijama o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu, Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja u trgovanje i Direktive Komisije 2007/14/EZ o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Direktive 2004/109/EZ (00037/2013/LEX - C7-0368/2013 - 2011/0307(COD))

- Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo) u pogledu dodjele određenih zadaća Europskoj središnjoj banci na temelju Uredbe Vijeća (EU) br. .../2013* (00022/2013/LEX - C7-0367/2013 - 2012/0244(COD))

- Odluku Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju makrofinancijske pomoći Kirgiskoj Republici (00100/2013/LEX - C7-0366/2013 – 2011/0458(COD))

- Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije (00060/2013/LEX - C7-0365/2013 - 2011/0455(COD))

- Uredbu Europskog parlamenta i vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj zajednici (00032/2013/LEX - C7-0364/2013 - 2011/0416(COD))

- Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 562/2006 s ciljem određivanja zajedničkih pravila o privremenom ponovnom uvođenju granične kontrole na unutarnjim granicama u iznimnim okolnostima (00030/2013/LEX - C7-0363/2013 - 2011/0242(COD))

- Direktivu Europskog parlamenta i Vijeća o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i o pravu osoba lišenih slobode na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima (00040/2013/LEX - C7-0362/2013 - 2011/0154(COD))

- Odluku Europskog parlamenta i Vijeća o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2119/98/EZ (00029/2013/LEX - C7-0361/2013 - 2011/0421(COD))

°
° ° °

Govorio je Agustín Díaz de Mera García Consuegra o presudi Europskog suda za ljudska prava o Inés del Río Prada.


6. Daljnji koraci u vezi sa zahtjevom za ukidanje zastupničkog imuniteta

S obzirom na odluku Europskog parlamenta od 16. travnja 2013. o ukidanju imuniteta Jürgenu Creutzmannu u vezi s pravnim postupkom koji se vodi na tužiteljstvu u Frankenthalu (točka 8.5. zapisnika od 16.4.2013.), njemačke nadležne vlasti su u skladu s člankom 7. stavkom 9. Poslovnika obavijestile Parlament o prestanku kaznenog progona.


7. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti odbora:

1) izvješća

- ***I Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o posebnim odredbama o Europskom fondu za regionalni razvoj i cilju „Ulaganje u rast i radna mjesta” kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1080/2006 (COM(2011)0614 - C7-0328/2011 - 2011/0275(COD)) – Odbor REGI - Izvjestitelj: Jan Olbrycht (A7-0268/2013)

- ***I Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1084/2006 (COM(2011)0612 - C7-0325/2011 - 2011/0274(COD)) – Odbor REGI - Izvjestitelj: Victor Boştinaru (A7-0270/2013)

- ***I Izvješće o izmijenjenom prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, obuhvaćenima Zajedničkim strateškim okvirom, o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu i Kohezijskom fondu te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (COM(2013)0246 - C7-0107/2013 - 2011/0276(COD)) – Odbor REGI - Izvjestitelji: Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (A7-0274/2013)

- ***I Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1215/2009 o carinskim kvotama za vino (COM(2013)0187 - C7-0090/2013 - 2013/0099(COD)) – Odbor INTA – Izvjestitelj : Iuliu Winkler (A7-0293/2013)

- Izvješće o „Znanju o moru 2020.: kartiranje morskog dna u cilju promicanja održivog ribarstva” 2013/2101(INI)) – Odbor PECH - Izvjestiteljica: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2013)

- Izvješće o lokalnim vlastima i civilnom društvu: Europski angažman za potporu održivom razvoju (2012/2288(INI)) – Odbor DEVE - Izvjestiteljica: Corina Creţu (A7-0296/2013)

- * Izvješće o prijedlogu Direktive Vijeća o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju (COM(2012)0242 - C7-0151/2012 - 2011/0254(NLE)) – Odbor ENVI - Izvjestitelj: Thomas Ulmer (A7-0303/2013)

- Izvješće o spolnom i reproduktivnom zdravlju i pravima (2013/2040(INI)) – Odbor FEMM - Izvjestiteljica: Edite Estrela (A7-0306/2013)

- Izvješće o organiziranom kriminalu, korupciji i pranju novca: preporuke za radnje i inicijative koje treba poduzeti (završno izvješće) (2013/2107(INI)) – Odbor CRIM - Izvjestitelj: Salvatore Iacolino (A7-0307/2013)

- ***I Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ostvarivanju prava Unije na primjenu i provedbu međunarodnih trgovinskih pravila (COM(2012)0773 - C7-0415/2012 - 2012/0359(COD)) – Odbor INTA - Izvjestitelj: Niccolò Rinaldi (A7-0308/2013)

- ***I Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) u vezi s pojašnjenjima, pojednostavljenjima i poboljšanjima osnivanja i provedbe takvih grupacija (COM(2011)0610 - C7-0324/2011 - 2011/0272(COD)) – Odbor REGI - Izvjestitelj: Joachim Zeller (A7-0309/2013)

- Izvješće o zavaravajućim praksama oglašavanja (2013/2122(INI)) – Odbor IMCO - Izvjestitelj: Cornelis de Jong (A7-0311/2013)

- Izvješće o provedbenom izvješću u vezi s regulatornim okvirom za elektroničke komunikacije (2013/2080(INI)) – Odbor ITRE - Izvjestiteljica: Catherine Trautmann (A7-0313/2013)

- Izvješće o rekonceptualizaciji obrazovanja (2013/2041(INI)) – Odbor CULT - Izvjestiteljica: Katarína Neveďalová (A7-0314/2013)

- ***I Izvješće o prijedlogu Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstva država članica o stavljanju na raspolaganje na tržištu radijske opreme (COM(2012)0584 - C7-0333/2012 - 2012/0283(COD)) – Odbor IMCO - Izvjestiteljica: Barbara Weiler (A7-0316/2013)

- Izvješće o upravljanju proračunom pretpristupnih fondova Europske unije u području pravosudnih sustava i borbe protiv korupcije u državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama za članstvo (2011/2033(INI)) – Odbor CONT - Izvjestiteljica: Monica Luisa Macovei (A7-0318/2013)

- Izvješće o izvješću Komisije Vijeću na temelju izvješća država članica o provedbi preporuke Vijeća (2009/C 151/01) o sigurnosti pacijenata, uključujući sprječavanje i suzbijanje infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi (2013/2022(INI)) – Odbor ENVI - Izvjestitelj: Oreste Rossi (A7-0320/2013)

- ***I Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju i primjeni europskih sustava za satelitsku navigaciju (COM(2011)0814 - C7-0464/2011 - 2011/0392(COD)) – Odbor ITRE - Izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu (A7-0321/2013)

- Izvješće o Europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: provedba prioriteta za 2013. (2013/2134(INI)) – Odbor ECON - Izvjestiteljica: Elisa Ferreira (A7-0322/2013)

- ***I Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o medicinskim proizvodima i o izmjeni Direktive 2001/83/EZ, Uredbe (EZ) br. 178/2002 i Uredbe (EZ) br. 1223/2009 (COM(2012)0542 - C7-0318/2012 - 2012/0266(COD)) – Odbor ENVI - Izvjestiteljica: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

- Izvješće o stanju ljudskih prava u regiji Sahel (2013/2020(INI)) – Odbor AFET - Izvjestitelj: Charles Tannock (A7-0325/2013)

- ***I Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijećao „in vitro” dijagnostičkim medicinskim proizvodima (COM(2012)0541 - C7-0317/2012 - 2012/0267(COD)) – Odbor ENVI - Izvjestitelj: Peter Liese (A7-0327/2013)

- Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014. (13176/2013 - C7-0260/2013 - 2013/2145(BUD)) – Odbor BUDG - Izvjestiteljice: Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen (A7-0328/2013)

- Izvješće o godišnjem izvješću Vijeća Europskom parlamentu o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici (2013/2081(INI)) – Odbor AFET - Izvjestitelj: Elmar Brok (A7-0330/2013)

2) preporuka za drugo čitanje

- ***I INacrt preporuke za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o makrofinancijskoj pomoći Kirgiskoj Republici (11703/1/2013 - C7-0314/2013 - 2011/0458(COD)) – Odbor INTA - Izvjestitelj: Vital Moreira (A7-0334/2013)


8. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 115. Poslovnika):

- (O-000092/2013) koje su Komisiji postavili Vital Moreira i Laima Liucija Andrikienė u ime Odbora za međunarodnu trgovinu: trgovinska politika EU-a prema državama Istočnog partnerstva uoči sastanka na vrhu u Vilniusu (2013/2776(RSP)) (B7-0508/2013)

- (O-000096/2013) koje su Komisiji postavili Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout i Sabine Wils u ime Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane: konferencija o klimatskim promjenama u Varšavi (COP 19) (2013/2666(RSP)) (B7-0518/2013)

- (O-000097/2013) koje su Komisiji postavili Astrid Lulling i Paolo De Castro u ime Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj: budućnost vinarskog sektora EU-a nakon reforme zajedničke organizacije tržišta vina iz 2008. i nedavne reforme ZPP-a (2013/2850(RSP)) (B7-0519/2013)

- (O-000100/2013) koje su Vijeću postavili Jan Mulder, Ingeborg Gräßle, Jens Geier, Michael Theurer, Bart Staes, Inés Ayala Sender i Søren Bo Søndergaard u ime Odbora za proračunski nadzor: hrvatski član Revizorskog suda (2013/2891(RSP)) (B7-0522/2013)

- (O-000109/2013) koje je Komisiji postavio Giles Chichester u ime kluba ECR: posljednji prijedlozi o dovršetku digitalnog jedinstvenog tržišta (2013/2892(RSP)) (B7-0523/2013).


9. Predstavke

U skladu s člankom 201. stavkom 6. Poslovnika, sljedeće su predstavke unesene u registar niže navedenih datuma i proslijeđene nadležnom odboru:

17. listopada 2013

Klaus Zinser (br. 1229/2013); Benjamin Rzepka (br. 1230/2013); Christine M. Ruehl (br. 1231/2013); José Luis Rodríguez Pereira (br. 1232/2013); (ime je povjerljiv podatak) (br. 1233/2013); Mie Mortensen (br. 1234/2013); Marlene Enggaard Løvbum (br. 1235/2013); Mauro Sabbadini (br. 1236/2013); Sophia Dafinger (br. 1237/2013); Lars Chr. Larsen (br. 1238/2013); Damien Etienne (br. 1239/2013); Ionela Bazgan Rodica (br. 1240/2013); (ime je povjerljiv podatak) (br. 1241/2013); Sorin Danca (br. 1242/2013); (ime je povjerljiv podatak) (br. 1243/2013); Pablo Lorente Zapatería (br. 1244/2013); Ángel Suárez Suárez (br. 1245/2013); María Azucena Muíños Cela (A.VV. Rosalía de Castro) (br. 1246/2013); Dimitris Apostolatos (br. 1247/2013); Pedro Pozas Terrados (Proyecto Gran Simio GAP (PGS-ESPAÑA)) (br. 1248/2013); Manuel García Barba (56 signatures) (br. 1249/2013); Paulo Alexandre Viegas Pires (br. 1250/2013); Joachim Guse (br. 1251/2013); Desislava Petkova (br. 1252/2013); Anna Gerometta (br. 1253/2013); Grigorios Anagnostopoulos (br. 1254/2013); Daniel Schumacher (br. 1255/2013); (ime je povjerljiv podatak) (br. 1256/2013); (ime je povjerljiv podatak) (br. 1257/2013); (ime je povjerljiv podatak) (br. 1258/2013); (Hrvatska čista stranka prava = Croatian Pure Party of Rights) (br. 1259/2013); (ime je povjerljiv podatak) (br. 1260/2013); Mauro Sabbadini (ARCI VARESE) (br. 1261/2013); (ime je povjerljiv podatak) (br. 1262/2013); Stefan Hogland (br. 1263/2013); Alejandro Fernández Lorenzo (br. 1264/2013); (ime je povjerljiv podatak) (br. 1265/2013); (ime je povjerljiv podatak) (br. 1266/2013); (ime je povjerljiv podatak) (br. 1267/2013); (ime je povjerljiv podatak) (br. 1268/2013); (ime je povjerljiv podatak) (br. 1269/2013); (ime je povjerljiv podatak) (br. 1270/2013); (ime je povjerljiv podatak) (br. 1271/2013); (ime je povjerljiv podatak) (br. 1272/2013); (ime je povjerljiv podatak) (br. 1273/2013); (ime je povjerljiv podatak) (br. 1274/2013); Simón Maturana (br. 1275/2013); Winfried Etzel (br. 1276/2013); Chris Gernreich (br. 1277/2013); Ole Seelenmeyer (Deutscher Rock & Pop Musikverband e. V. ) (br. 1278/2013); Monika Bestle (Sonthofer Kultur-Werkstatt GmbH) (br. 1279/2013); Wieland Harms (br. 1280/2013); (ime je povjerljiv podatak) (br. 1281/2013); Dušan Hudec (br. 1282/2013); Birgitt Arpaci (br. 1283/2013); Angelique Essing (br. 1284/2013); Marco Di Marco (br. 1285/2013); Andreas Hein (br. 1286/2013); (ime je povjerljiv podatak) (br. 1287/2013); (ime je povjerljiv podatak) (br. 1288/2013); (ime je povjerljiv podatak) (br. 1289/2013); Günter Dillikrath (br. 1290/2013); Frank-Peter Seifert (br. 1291/2013); Herbert Goll (br. 1292/2013); Fabian Knipper (br. 1293/2013); Aron Philipp (br. 1294/2013); Joachim Blocher (br. 1295/2013); Christine M. Ruehl (Freie Feld- und Ursachenforschung C. M. Ruehl) (br. 1296/2013); Żaneta Chojnacka (br. 1297/2013); Hieronim Tonder (br. 1298/2013); Józef Suszczewicz (br. 1299/2013); (ime je povjerljiv podatak) (br. 1300/2013); (ime je povjerljiv podatak) (br. 1301/2013); Kaja Żurawiecka (br. 1302/2013); Kamilla Supryn (Kancelaria Adwokacka A. Świątkiewicz-Pałosz) (br. 1303/2013); Anna Bielawska (br. 1304/2013); Żaneta Chojnacka (br. 1305/2013); Dimitris Karlovassitis (br. 1306/2013); Dmitrij Danilov (br. 1307/2013); (ime je povjerljiv podatak) (br. 1308/2013); Emil Vaklinov (br. 1309/2013); Dimitar Krumov Pavlov (br. 1310/2013); Ivan Dimov (br. 1311/2013); Piero Bruni (Associazione Lago di Bolsena Volontariato) (br. 1312/2013); Guido Wanda (Coordinamento volontariato privato eco-animalista) (21 signatures) (br. 1313/2013); Rene Uniat (br. 1314/2013); Bernd Wolf (br. 1315/2013); Mihaela Panait (br. 1316/2013); Piotr Terlecki (br. 1317/2013); Sebastian Dovč (br. 1318/2013); Ana Lucas Duarte (br. 1319/2013); Kęstutis Vilkauskas (br. 1320/2013); Gunars Stepinš (br. 1321/2013); Alexandr Durdoň (br. 1322/2013); Dirk Laureyssens (Holons Institute BVBA) (br. 1323/2013); (ime je povjerljiv podatak) (br. 1324/2013); Jonathan Strong (br. 1325/2013); Hendrick Simon (br. 1326/2013); Nică Marcel (br. 1327/2013); Valentina Kuznecova (br. 1328/2013); Karl Brendle (br. 1329/2013); Robert Claudiu Rusu (br. 1330/2013); Stela Pajnić (br. 1331/2013); (ime je povjerljiv podatak) (br. 1332/2013); Albena Khinkova (br. 1333/2013); Vladas Lukoševičius (br. 1334/2013); Matthieu Guillaume Châtelin (br. 1335/2013); Marta Schiattarella (br. 1336/2013); Bernhard Daniel Schütze (br. 1337/2013); Matthias Ferrari (br. 1338/2013); (ime je povjerljiv podatak) (br. 1339/2013); (ime je povjerljiv podatak) (br. 1340/2013); Florian Bosse (br. 1341/2013); Florian Bosse (br. 1342/2013); János E.V. Elketz (br. 1343/2013); Dorin Valeriu Bădulescu (Consiliul de Mediere din România (br. 1344/2013); Eduardo Lledias Villa (br. 1345/2013); (ime je povjerljiv podatak) (br. 1346/2013); Suzy Verstraelen (br. 1347/2013); (ime je povjerljiv podatak) (br. 1348/2013); (ime je povjerljiv podatak) (br. 1349/2013); Thierry Lambin (br. 1350/2013); (ime je povjerljiv podatak) (br. 1351/2013); Hervé Appriou (2 signatures) (br. 1352/2013); Anna Genruena (Genitori Antismog) (br. 1353/2013); Tina Hansen (br. 1354/2013); Florea Petrică (Sindicatul Național Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al Clerului de Mir și al Cinului Monahal din cadrul Bisericii Ortodoxe Române) (br. 1355/2013); José Domingo Antonio Ferrando Ferrara (br. 1356/2013); Andreas Bayr (br. 1357/2013); Patrizia Balzarini (br. 1358/2013); Nuria Menéndez de Llano Rodríguez (br. 1359/2013); Leif Lundgren (br. 1360/2013); Leif Lundgren (br. 1361/2013); (ime je povjerljiv podatak) (br. 1362/2013); (ime je povjerljiv podatak) (br. 1363/2013); Laura Maria Andersen (br. 1364/2013); Blanche Gatt (br. 1365/2013); (ime je povjerljiv podatak) (br. 1366/2013); (ime je povjerljiv podatak) (br. 1367/2013); Mateusz Kostecki (33 signatures) (br. 1368/2013); (ime je povjerljiv podatak) (br. 1369/2013); Juan José Escot Soto (br. 1370/2013); Ludwig Bühlmeier (br. 1371/2013); Lavinia Cartas (br. 1372/2013); D.V. Mangroo (br. 1373/2013); (ime je povjerljiv podatak) (br. 1374/2013); Giuseppe Lamparelli (br. 1375/2013); (ime je povjerljiv podatak) (br. 1376/2013); (ime je povjerljiv podatak) (br. 1377/2013); (ime je povjerljiv podatak) (br. 1378/2013); Bernd Fritz (br. 1379/2013); Wolfgang Dehler (br. 1380/2013); Sven Braune (br. 1381/2013); Bouchra Bouzman (br. 1382/2013); Eric Thomsen (br. 1383/2013).


10. Plan rada

Sljedeća je točka na dnevnom redu plan rada Parlamenta.

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica od listopada II 2013. (PE 521.900/PDOJ) i predložene su njegove sljedeće izmjene (članak 140. Poslovnika):

Predsjednik je naveo da ga je predsjednik Komisije José Manuel Barroso (predsjednik Komisije) jutros obavijestio da bi se Komisija sredinom studenog mogla naći pred obustavom plaćanja ako Parlament ne odobri dodatnu izmjenu proračuna br. 6. Predsjednik je zatražio od Odbora za proračune da za sutra navečer sazove sastanak kako bi razmotrio nacrt dodatne izmjene proračuna koju bi Vijeće sutradan eventualno moglo prihvatiti.

Predsjednik je predložio da se, ako Odbor za proračune odobri dodatnu izmjenu proračuna, s Parlamentom savjetuje o tome treba li tu točku uvrstiti u dnevni red od srijede ili četvrtka.

Govorili su Joseph Daul u ime kluba PPE, Enrique Guerrero Salom u ime kluba S&D, Guy Verhofstadt u ime kluba ALDE, Rebecca Harms u ime kluba Verts/ALE, Gabriele Zimmer u ime kluba GUE/NGL i Francesco Enrico Speroni u ime kluba EFD (Predsjednik pojašnjava razloge svog prijedloga) te Joseph Daul i Daniel Cohn-Bendit.

Parlement je prihvatio prijedlog.

°
° ° °

Govorio je Bernd Posselt o uvrštavanju kratkih predstavljanja izvješća Edite Estrela (A7-0306/2013) o „Spolnom i reproduktivnom zdravlju i pravima”.


Ponedjeljak

Nema predloženih izmjena:

Utorak
Izvješća
Reimer Böge o „Mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za dopunu financijskih sredstava iz općeg proračuna EU-a za 2013. za financiranje Europskog socijalnog fonda radi povećanja sredstava dodijeljenih Francuskoj, Italiji i Španjolskoj”, i Giovanni La Via o „Nacrtu izmjene proračuna br. 7/2013 - Jačanje Europskog socijalnog fonda (ESF) radi rješavanja problema nezaposlenosti mladih, siromaštva i socijalne isključenosti u Francuskoj, Italiji i Španjolskoj” nisu bila prihvaćena u odborima i zbog toga su povučena s dnevnog reda.

Srijeda
Nema predloženih izmjena:

Četvrtak
Nema predloženih izmjena

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.


PREDSJEDA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
potpredsjednik

11. Konferencija o klimatskim promjenama (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000096/2013) koje su Komisiji postavili Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout i Sabine Wils, u ime Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane: konferencija o klimatskim promjenama u Varšavi (COP 19) (2013/2666(RSP)) (B7-0518/2013)

Carl Schlyter obrazložio je pitanje.

Connie Hedegaard (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su: Karl-Heinz Florenz u ime kluba PPE, Kriton Arsenis u ime kluba S&D, Corinne Lepage u ime kluba ALDE, Bas Eickhout u ime kluba Verts/ALE, João Ferreira u ime kluba GUE/NGL, Tadeusz Cymański u ime kluba EFD, Richard Seeber, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bas Eickhout, Marita Ulvskog, Yannick Jadot, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio John Stuart Agnew, Mikael Gustafsson, Jolanta Emilia Hibner, Jo Leinen, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Romana Jordan, Bogusław Sonik, Andrés Perelló Rodríguez, Romana Jordan, Judith A. Merkies i José Manuel Fernandes.

PREDSJEDA: Anni PODIMATA
potpredsjednica

Govorili su: Edite Estrela i Mairead McGuinness.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Maria Da Graça Carvalho, Vasilica Viorica Dăncilă, Dubravka Šuica, Franz Obermayr i Andrej Plenković.

Govorili su: Sophie Auconie i Connie Hedegaard.

Prijedlog rezolucije kojom se zaključuje rasprava na temelju članka 110. stavka 2. Poslovnika:

- Matthias Groote u ime Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Karl-Heinz Florenz u ime kluba PPE, Dan Jørgensen u ime kluba S&D, Corinne Lepage u ime kluba ALDE, Bas Eickhout u ime kluba Verts/ALE, Anna Rosbach u ime kluba ECR i Sabine Wils u ime kluba GUE/NGL, o konferenciji o klimatskim promjenama održanoj u Varšavi u Poljskoj (COP 19) (2013/2666(RSP)) (B7-0482/2013)

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.8. zapisnika od 23.10.2013.


12. Primjena i provedba međunarodnih trgovinskih pravila ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ostvarivanju prava Unije na primjenu i provedbu međunarodnih trgovinskih pravila [COM(2012)0773 - C7-0415/2012- 2012/0359(COD)] Izvjestitelj: Niccolò Rinaldi (A7-0308/2013)

Niccolò Rinaldi predstavio je izvješće.

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije).

Govorili su: Franck Proust u ime kluba PPE, George Sabin Cutaş u ime kluba S&D, Andrew Henry William Brons, nezavisni zastupnik, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jörg Leichtfried, Vital Moreira i Jörg Leichtfried, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Rareş-Lucian Niculescu, Sergio Gaetano Cofferati, João Ferreira i Franz Obermayr.

Govorili su: Neven Mimica i Niccolò Rinaldi.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.4. zapisnika od 23.10.2013.


13. Trgovinska politika EU-a prema državama Istočnog partnerstva (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000092/2013) koje su Komisiji postavili Vital Moreira i Laima Liucija Andrikienė u ime Odbora za međunarodnu trgovinu, Komisiji: trgovinska politika EU-a prema državama Istočnog partnerstva uoči sastanka na vrhu u Vilniusu (2013/2776(RSP)) (B7-0508/2013)

Laima Liucija Andrikienė obrazložila je pitanje.

Neven Mimica (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

PREDSJEDA: Edward McMILLAN-SCOTT
potpredsjednik

Govorili su: George Sabin Cutaş u ime kluba S&D, Metin Kazak u ime kluba ALDE, Werner Schulz u ime kluba Verts/ALE, Marek Henryk Migalski u ime kluba ECR, Helmut Scholz u ime kluba GUE/NGL, Jaroslav Paška u ime kluba EFD, Ewald Stadler, nezavisni zastupnik, Krzysztof Lisek u ime kluba PPE, Mojca Kleva Kekuš, Nikola Vuljanić, Davor Ivo Stier, Bogusław Liberadzki, Traian Ungureanu, Ismail Ertug, Vytautas Landsbergis, Corina Creţu i Cristian Dan Preda.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Andrej Plenković, Sergio Gaetano Cofferati i Paweł Zalewski.

Govorio je Neven Mimica.

Rasprava je zaključena.


14. Trgovina prekursorima za droge između Zajednice i trećih zemalja ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 111/2005 o utvrđivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge između Zajednice i trećih zemalja [COM(2012)0521 - C7-0316/2012- 2012/0250(COD)] Izvjestitelj: Franck Proust (A7-0167/2013)

Franck Proust predstavio je izvješće.

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije).

Govorili su: Josefa Andrés Barea u ime kluba S&D, Metin Kazak u ime kluba ALDE, Ruža Tomašić u ime kluba ECR, Zbigniew Ziobro u ime kluba EFD, i James Nicholson.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio Mairead McGuinness.

Govorili su: Neven Mimica i Franck Proust.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.5. zapisnika od 23.10.2013.


15. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U skladu s člankom 150. Poslovnika jednominutne govore održali su sljedeći zastupnici, koji su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Zoltán Bagó, Sandra Petrović Jakovina, Vojtěch Mynář, Marek Henryk Migalski, Kyriacos Triantaphyllides, Slavi Binev, Martin Ehrenhauser, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Carmen Romero López, Graham Watson, Nikos Chrysogelos, Paul Murphy, John Stuart Agnew, Ioan Enciu, Willy Meyer, Tadeusz Cymański i Joseph Cuschieri.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su: Martina Anderson, Zbigniew Ziobro, Catherine Stihler, Antonio Masip Hidalgo, Daciana Octavia Sârbu, Iliana Malinova Iotova, Alexander Mirsky, George Sabin Cutaş i Marusya Lyubcheva.


16. Spolno i reproduktivno zdravlje i prava (kratko predstavljanje)

Izvješće o spolnom i reproduktivnom zdravlju i pravima [2013/2040(INI)] Izvjestiteljica: Edite Estrela (A7-0306/2013)

Edite Estrela održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Davor Ivo Stier, Zita Gurmai, Izaskun Bilbao Barandica, Ulrike Lunacek, Marek Henryk Migalski, Mikael Gustafsson, Claudio Morganti, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje su podizanjem plave kartice postavili Ulrike Lunacek i Michael Cashman.

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 8.3. zapisnika od 22.10.2013.


17. Stanje ljudskih prava u regiji Sahela (kratko predstavljanje)

Izvješće o stanju ljudskih prava u regiji Sahela [2013/2020(INI)] Izvjestitelj: Charles Tannock (A7-0325/2013)

Charles Tannock održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jean Roatta, Corina Creţu, Inês Cristina Zuber i Gilles Pargneaux.

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 8.4. zapisnika od 22.10.2013.


18. Lokalne vlasti i civilno društvo (kratko predstavljanje)

Izvješće o lokalnim vlastima i civilnom društvu: Europski angažman za potporu održivom razvoju [2012/2288(INI)] Izvjestiteljica: Corina Creţu (A7-0296/2013)

Corina Creţu održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ivana Maletić, Vasilica Viorica Dăncilă, João Ferreira, Seán Kelly, Piotr Borys i Andrej Plenković.

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 8.5. zapisnika od 22.10.2013.


19. Rekonceptualizacija obrazovanja (kratko predstavljanje)

Izvješće o rekonceptualizaciji obrazovanja [2013/2041(INI)] Izvjestiteljica: Katarína Neveďalová (A7-0314/2013)

Katarína Neveďalová održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Luís Paulo Alves, Malika Benarab-Attou, Ruža Tomašić i Zdravka Bušić.

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije).

Govorila je Katarína Neveďalová o postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 8.6. zapisnika od 22.10.2013.


20. Pretpristupni fondovi Europske unije: pravosudni sustavi i borba protiv korupcije (kratko predstavljanje)

Izvješće o upravljanju proračunom pretpristupnih fondova Europske unije u području pravosudnih sustava i borbe protiv korupcije u državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama za članstvo [2011/2033(INI)] Izvjestiteljica: Monica Luisa Macovei (A7-0318/2013)

Monica Luisa Macovei održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Davor Ivo Stier, Ruža Tomašić, Andrej Plenković i Ivana Maletić.

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 8.7. zapisnika od 22.10.2013.


21. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 521.900/OJMA).


22. Zaključenje dnevne sjednice

Dnevna sjednica je zaključena u 22:45.

Klaus Welle

Oldřich Vlasák

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Potpisali su se:

Abela Baldacchino, Agnew, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Bagó, Balčytis, Baldini, Balz, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Gollnisch, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Hall, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mann, Marinescu, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Michels, Migalski, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Reul, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thyssen, Tirolien, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti