Index 
Proces-verbal
PDF 215kWORD 150k
Luni, 21 octombrie 2013 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 3.Cerere de apărare a imunităţii parlamentare
 4.Cerere de aplicare a procedurii de urgenţă
 5.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură)
 6.Cursul dat unei cereri de ridicare a imunităţii parlamentare
 7.Depunere de documente
 8.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 9.Petiţii
 10.Ordinea lucrărilor
 11.Conferința privind schimbările climatice (dezbatere)
 12.Aplicarea și respectarea normelor comerțului internațional ***I (dezbatere)
 13.Politica comercială a UE față de țările din cadrul Parteneriatului estic (dezbatere)
 14.Comerțul cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe ***I (dezbatere)
 15.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 16.Sănătatea sexuală şi a reproducerii şi drepturile aferente (prezentare succintă)
 17.Situația drepturilor omului în regiunea Sahel (prezentare succintă)
 18.Autorităţile locale şi societatea civilă (prezentare succintă)
 19.Regândirea educației (prezentare succintă)
 20.Fondurile UE de preaderare: sistemele judiciare şi combaterea corupţiei (prezentare succintă)
 21.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 22.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

1. Reluarea sesiunii

Şedinţa a fost deschisă la ora 17.10.

A intervenit Iñaki Irazabalbeitia Fernández cu privire la recenta hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului referitoare la Inés del Río Prada.


2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


3. Cerere de apărare a imunităţii parlamentare

Karmelo Landa Mendibe, fost deputat, a prezentat o cerere de apărare a imunităților și privilegiilor sale în cadrul unei proceduri în instanță la Audiencia Nacional.

În conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, şi anume Comisiei JURI.


4. Cerere de aplicare a procedurii de urgenţă

Cererea Consiliului de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 142 din Regulamentul de procedură) referitor la:

- Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a anumitor directive în domeniul mediului, al agriculturii, al politicii sociale și al sănătății publice ca urmare a schimbării statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană - [COM(2013)0418 - C7-0176/2013- 2013/0192(COD)]

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anumitor regulamente în domeniul pescuitului și al sănătății animale ca urmare a schimbării statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană - [COM(2013)0417 - C7-0175/2013- 2013/0191(COD)]

- Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului ca urmare a modificării statutului Mayotte - [14220/2013 - C7-0355/2013- 2013/0189(NLE)]

Parlamentul va lua o decizie privind aplicarea procedurii de urgenţă la începutul şedinţei de mâine.


5. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu Președintele Consiliului, va semna marți următoarele acte adoptate conform procedurii legislative ordinare:

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR) (00056/2013/LEX - C7-0369/2013 - 2011/0427(COD))

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare și a Directivei 2007/14/CE a Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziții ale Directivei 2004/109/CE (00037/2013/LEX - C7-0368/2013 - 2011/0307(COD))

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) în ceea ce priveşte conferirea de atribuţii specifice Băncii Centrale Europene în temeiul Regulamentului (UE) nr. .../2013 al Consiliului* (00022/2013/LEX - C7-0367/2013 - 2012/0244(COD))

- Decizia Parlamentului European şi a Consiliului privind acordarea unei asistenţe macrofinanciare Republicii Kârgâzstan (00100/2013/LEX - C7-0366/2013 - 2011/0458(COD))

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Statutului funcționarilor Uniunii Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (00060/2013/LEX - C7-0365/2013 - 2011/0455(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului de creare a unei rețele de colectare de date contabile agricole privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Comunitatea Europeană (00032/2013/LEX - C7-0364/2013 - 2011/0416(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 pentru instituirea de norme comune privind reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne în circumstanțe excepționale (00030/2013/LEX - C7-0363/2013 - 2011/0242(COD))

- Directiva Parlamentului European şi a Consiliului privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale şi al procedurilor privind mandatul european de arestare, precum şi dreptul ca o persoană terţă să fie informată în urma privării de libertate şi dreptul de a comunica cu persoane terţe şi cu autorităţi consulare în timpul privării de libertate (00040/2013/LEX - C7-0362/2013 - 2011/0154(COD))

- Decizia Parlamentului European și a Consiliului privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE (00029/2013/LEX - C7-0361/2013 - 2011/0421(COD))

°
° ° °

A intervenit Agustín Díaz de Mera García Consuegra, cu privire la hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului referitoare la Inés del Río Prada.


6. Cursul dat unei cereri de ridicare a imunităţii parlamentare

În urma deciziei Parlamentului European din 16 aprilie 2013 de a ridica imunitatea lui Jürgen Creutzmann în cadrul unei proceduri aflate pe rol la parchetul din Frankenthal (punctul 8.5 al PV din 16.4.2013), autoritățile competente din Germania au adus la cunoștința Parlamentului, în conformitate cu articolul 7 alineatul (9) din Regulamentul de procedură, încheierea urmăririi judiciaire.


7. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente de comisiile parlamentare:

1) rapoarte

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozițiile specifice aplicabile Fondului european de dezvoltare regională și obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 (COM(2011)0614 - C7-0328/2011 - 2011/0275(COD)) - REGI - Raportor: Jan Olbrycht (A7-0268/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006 (COM(2011)0612 - C7-0325/2011 - 2011/0274(COD)) - REGI - Raportor: Victor Boştinaru (A7-0270/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (COM(2013)0246 - C7-0107/2013 - 2011/0276(COD)) - REGI - Raportori: Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (A7-0274/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului în ceea ce privește contingentele tarifare pentru vin (COM(2013)0187 - C7-0090/2013 - 2013/0099(COD)) - INTA - Raportor: Iuliu Winkler (A7-0293/2013)

- Raport referitor la cunoașterea mediului marin 2020: „Cartografierea fundului mării în vederea promovării pescuitului sustenabil” (2013/2101(INI)) - PECH - Raportoare: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2013)

- Raport referitor la autoritățile locale și societatea civilă: angajamentul Europei față de sprijinirea dezvoltării durabile (2012/2288(INI)) - DEVE - Raportoare: Corina Creţu (A7-0296/2013)

- *Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante (COM(2012)0242 - C7-0151/2012 - 2011/0254(NLE)) - ENVI - Raportor: Thomas Ulmer (A7-0303/2013)

- Raport referitor la sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente (2013/2040(INI)) - FEMM - Raportoare: Edite Estrela (A7-0306/2013)

- Raport referitoare la crima organizată, corupție și spălarea de bani: recomandări cu privire la acțiunile și inițiativele care se impun (raport final) (2013/2107(INI)) - CRIM - Raportor: Salvatore Iacolino (A7-0307/2013)

- ***I Raport referitor la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea regulilor comerțului internațional (COM(2012)0773 - C7-0415/2012 - 2012/0359(COD)) - INTA - Raportor: Niccolò Rinaldi (A7-0308/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) în ceea ce privește clarificarea, simplificarea și îmbunătățirea constituirii și punerii în aplicare a unor astfel de grupări (COM(2011)0610 - C7-0324/2011 - 2011/0272(COD)) - REGI - Raportor: Joachim Zeller (A7-0309/2013)

- Raport referitor la practicile de publicitate înşelătoare (2013/2122(INI)) - IMCO - Raportor: Cornelis de Jong (A7-0311/2013)

- Raport referitor la raportul privind punerea în aplicare a cadrului de reglementare pentru comunicațiile electronice (2013/2080(INI)) - ITRE - Raportoare: Catherine Trautmann (A7-0313/2013)

- Raport referitor la regândirea educației (2013/2041(INI)) - CULT - Raportoare: Katarína Neveďalová (A7-0314/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio (COM(2012)0584 - C7-0333/2012 - 2012/0283(COD)) - IMCO - Raportoare: Barbara Weiler (A7-0316/2013)

- Raport referitor la gestiunea bugetară a fondurilor Uniunii Europene de preaderare din domeniul sistemelor judiciare și al combaterii corupției din țările candidate și potențial candidate (2011/2033(INI)) - CONT - Raportoare: Monica Luisa Macovei (A7-0318/2013)

- Raport referitor la raportul Comisiei către Consiliu pe baza rapoartelor statelor membre privind implementarea Recomandării (2009/C 151/01) a Consiliului privind siguranța pacienților, inclusiv profilaxia și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale (2013/2022(INI)) - ENVI - Raportor: Oreste Rossi (A7-0320/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind implementarea și operarea sistemelor europene de radionavigație prin satelit (COM(2011)0814 - C7-0464/2011 - 2011/0392(COD)) - ITRE - Raportor: Marian-Jean Marinescu (A7-0321/2013)

- Raport referitor la Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: punerea în aplicare a priorităților pentru 2013 (2013/2134(INI)) - ECON - Raportoare: Elisa Ferreira (A7-0322/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozitivele medicale și de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 (COM(2012)0542 - C7-0318/2012 - 2012/0266(COD)) - ENVI - Raportoare: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

- Raport referitor la situația drepturilor omului în regiunea Sahel (2013/2020(INI)) - AFET - Raportor: Charles Tannock (A7-0325/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro (COM(2012)0541 - C7-0317/2012 - 2012/0267(COD)) - ENVI - Raportor: Peter Liese (A7-0327/2013)

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014 (13176/2013 - C7-0260/2013 - 2013/2145(BUD)) - BUDG - Raportoare: Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen (A7-0328/2013)

- Raport referitor la Raportul anual al Consiliului înaintat Parlamentului European privind politica externă și de securitate comună (2013/2081(INI)) - AFET - Raportor: Elmar Brok (A7-0330/2013)

2) recomandare pentru a doua lectură:

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare le poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Deciziei Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Kârgâzstan (11703/1/2013 - C7-0314/2013 - 2011/0458(COD)) - INTA - Raportor: Vital Moreira (A7-0334/2013)


8. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputaţii au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 115 din Regulamentul de procedură):

- (O-000092/2013) adresată de Vital Moreira şi Laima Liucija Andrikienė, în numele Comisia pentru comerț internațional, adresată Comisiei: Politica comercială a UE față de țările din cadrul Parteneriatului estic înaintea summitului de la Vilnius (2013/2776(RSP)) (B7-0508/2013)

- (O-000096/2013) adresată de Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout şi Sabine Wils, în numele Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară, adresată Comisiei: Conferința de la Varșovia privind schimbările climatice (COP 19) (2013/2666(RSP)) (B7-0518/2013)

- (O-000097/2013) adresată de Astrid Lulling şi Paolo De Castro, în numele Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală, adresată Comisiei: Viitorul sectorului vitivinicol din UE după reforma din 2008 a organizării comune a pieței în sectorul vitivinicol și după recenta reformă a PAC (2013/2850(RSP)) (B7-0519/2013)

- (O-000100/2013) adresată de Jan Mulder, Ingeborg Gräßle, Jens Geier, Michael Theurer, Bart Staes, Inés Ayala Sender şi Søren Bo Søndergaard, în numele Comisia pentru control bugetar, adresată Consiliului: Membrul croat al Curții de Conturi (2013/2891(RSP)) (B7-0522/2013)

- (O-000109/2013) adresată de Giles Chichester, în numele Grupului ECR, adresată Comisiei: Propunerile recente referitoare la finalizarea pieței digitale unice (2013/2892(RSP)) (B7-0523/2013).


9. Petiţii

Următoarele petiţii, înscrise în registrul general la datele indicate mai jos în conformitate cu articolul 201 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, au fost trimise comisiei competente:

17 octombrie 2013

Klaus Zinser (nr. 1229/2013); Benjamin Rzepka (nr. 1230/2013); Christine M. Ruehl (nr. 1231/2013); José Luis Rodríguez Pereira (nr. 1232/2013); (nume confidențial) (nr. 1233/2013); Mie Mortensen (nr. 1234/2013); Marlene Enggaard Løvbum (nr. 1235/2013); Mauro Sabbadini (nr. 1236/2013); Sophia Dafinger (nr. 1237/2013); Lars Chr. Larsen (nr. 1238/2013); Damien Etienne (nr. 1239/2013); Ionela Bazgan Rodica (nr. 1240/2013); (nume confidențial) (nr. 1241/2013); Sorin Danca (nr. 1242/2013); (nume confidențial) (nr. 1243/2013); Pablo Lorente Zapatería (nr. 1244/2013); Ángel Suárez Suárez (nr. 1245/2013); María Azucena Muíños Cela (A.VV. Rosalía de Castro) (nr. 1246/2013); Dimitris Apostolatos (nr. 1247/2013); Pedro Pozas Terrados (Proyecto Gran Simio GAP (PGS-ESPAÑA)) (nr. 1248/2013); Manuel García Barba (56 semnături) (nr. 1249/2013); Paulo Alexandre Viegas Pires (nr. 1250/2013); Joachim Guse (nr. 1251/2013); Desislava Petkova (nr. 1252/2013); Anna Gerometta (nr. 1253/2013); Grigorios Anagnostopoulos (nr. 1254/2013); Daniel Schumacher (nr. 1255/2013); (nume confidențial) (nr. 1256/2013); (nume confidențial) (nr. 1257/2013); (nume confidențial) (nr. 1258/2013); (Hrvatska čista stranka prava = Croatian Pure Party of Rights) (nr. 1259/2013); (nume confidențial) (nr. 1260/2013); Mauro Sabbadini (ARCI VARESE) (nr. 1261/2013); (nume confidențial) (nr. 1262/2013); Stefan Hogland (nr. 1263/2013); Alejandro Fernández Lorenzo (nr. 1264/2013); (nume confidențial) (nr. 1265/2013); (nume confidențial) (nr. 1266/2013); (nume confidențial) (nr. 1267/2013); (nume confidențial) (nr. 1268/2013); (nume confidențial) (nr. 1269/2013); (nume confidențial) (nr. 1270/2013); (nume confidențial) (nr. 1271/2013); (nume confidențial) (nr. 1272/2013); (nume confidențial) (nr. 1273/2013); (nume confidențial) (nr. 1274/2013); Simón Maturana (nr. 1275/2013); Winfried Etzel (nr. 1276/2013); Chris Gernreich (nr. 1277/2013); Ole Seelenmeyer (Deutscher Rock & Pop Musikverband e. V. ) (nr. 1278/2013); Monika Bestle (Sonthofer Kultur-Werkstatt GmbH) (nr. 1279/2013); Wieland Harms (nr. 1280/2013); (nume confidențial) (nr. 1281/2013); Dušan Hudec (nr. 1282/2013); Birgitt Arpaci (nr. 1283/2013); Angelique Essing (nr. 1284/2013); Marco Di Marco (nr. 1285/2013); Andreas Hein (nr. 1286/2013); (nume confidențial) (nr. 1287/2013); (nume confidențial) (nr. 1288/2013); (nume confidențial) (nr. 1289/2013); Günter Dillikrath (nr. 1290/2013); Frank-Peter Seifert (nr. 1291/2013); Herbert Goll (nr. 1292/2013); Fabian Knipper (nr. 1293/2013); Aron Philipp (nr. 1294/2013); Joachim Blocher (nr. 1295/2013); Christine M. Ruehl (Freie Feld- und Ursachenforschung C. M. Ruehl) (nr. 1296/2013); Żaneta Chojnacka (nr. 1297/2013); Hieronim Tonder (nr. 1298/2013); Józef Suszczewicz (nr. 1299/2013); (nume confidențial) (nr. 1300/2013); (nume confidențial) (nr. 1301/2013); Kaja Żurawiecka (nr. 1302/2013); Kamilla Supryn (Kancelaria Adwokacka A. Świątkiewicz-Pałosz) (nr. 1303/2013); Anna Bielawska (nr. 1304/2013); Żaneta Chojnacka (nr. 1305/2013); Dimitris Karlovassitis (nr. 1306/2013); Dmitrij Danilov (nr. 1307/2013); (nume confidențial) (nr. 1308/2013); Emil Vaklinov (nr. 1309/2013); Dimitar Krumov Pavlov (nr. 1310/2013); Ivan Dimov (nr. 1311/2013); Piero Bruni (Associazione Lago di Bolsena Volontariato) (nr. 1312/2013); Guido Wanda (Coordinamento volontariato privato eco-animalista) (21 semnături) (nr. 1313/2013); Rene Uniat (nr. 1314/2013); Bernd Wolf (nr. 1315/2013); Mihaela Panait (nr. 1316/2013); Piotr Terlecki (nr. 1317/2013); Sebastian Dovč (nr. 1318/2013); Ana Lucas Duarte (nr. 1319/2013); Kęstutis Vilkauskas (nr. 1320/2013); Gunars Stepinš (nr. 1321/2013); Alexandr Durdoň (nr. 1322/2013); Dirk Laureyssens (Holons Institute BVBA) (nr. 1323/2013); (nume confidențial) (nr. 1324/2013); Jonathan Strong (nr. 1325/2013); Hendrick Simon (nr. 1326/2013); Nică Marcel (nr. 1327/2013); Valentina Kuznecova (nr. 1328/2013); Karl Brendle (nr. 1329/2013); Robert Claudiu Rusu (nr. 1330/2013); Stela Pajnić (nr. 1331/2013); (nume confidențial) (nr. 1332/2013); Albena Khinkova (nr. 1333/2013); Vladas Lukoševičius (nr. 1334/2013); Matthieu Guillaume Châtelin (nr. 1335/2013); Marta Schiattarella (nr. 1336/2013); Bernhard Daniel Schütze (nr. 1337/2013); Matthias Ferrari (nr. 1338/2013); (nume confidențial) (nr. 1339/2013); (nume confidențial) (nr. 1340/2013); Florian Bosse (nr. 1341/2013); Florian Bosse (nr. 1342/2013); János E.V. Elketz (nr. 1343/2013); Dorin Valeriu Bădulescu (Consiliul de Mediere din România (nr. 1344/2013); Eduardo Lledias Villa (nr. 1345/2013); (nume confidențial) (nr. 1346/2013); Suzy Verstraelen (nr. 1347/2013); (nume confidențial) (nr. 1348/2013); (nume confidențial) (nr. 1349/2013); Thierry Lambin (nr. 1350/2013); (nume confidențial) (nr. 1351/2013); Hervé Appriou (2 semnături) (nr. 1352/2013); Anna Genruena (Genitori Antismog) (nr. 1353/2013); Tina Hansen (nr. 1354/2013); Florea Petrică (Sindicatul Național Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al Clerului de Mir și al Cinului Monahal din cadrul Bisericii Ortodoxe Române) (nr. 1355/2013); José Domingo Antonio Ferrando Ferrara (nr. 1356/2013); Andreas Bayr (nr. 1357/2013); Patrizia Balzarini (nr. 1358/2013); Nuria Menéndez de Llano Rodríguez (nr. 1359/2013); Leif Lundgren (nr. 1360/2013); Leif Lundgren (nr. 1361/2013); (nume confidențial) (nr. 1362/2013); (nume confidențial) (nr. 1363/2013); Laura Maria Andersen (nr. 1364/2013); Blanche Gatt (nr. 1365/2013); (nume confidențial) (nr. 1366/2013); (nume confidențial) (nr. 1367/2013); Mateusz Kostecki (33 semnături) (nr. 1368/2013); (nume confidențial) (nr. 1369/2013); Juan José Escot Soto (nr. 1370/2013); Ludwig Bühlmeier (nr. 1371/2013); Lavinia Cartas (nr. 1372/2013); D.V. Mangroo (nr. 1373/2013); (nume confidențial) (nr. 1374/2013); Giuseppe Lamparelli (nr. 1375/2013); (nume confidențial) (nr. 1376/2013); (nume confidențial) (nr. 1377/2013); (nume confidențial) (nr. 1378/2013); Bernd Fritz (nr. 1379/2013); Wolfgang Dehler (nr. 1380/2013); Sven Braune (nr. 1381/2013); Bouchra Bouzman (nr. 1382/2013); Eric Thomsen (nr. 1383/2013).


10. Ordinea lucrărilor

În conformitate cu ordinea de zi, s-a stabilit ordinea lucrărilor.

Proiectul definitiv de ordine de zi al şedinţelor plenare din octombrie II 2013 (PE 521.900/PDOJ) a fost distribuit şi au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 140 din Regulamentul de procedură):

Preşedintele a comunicat că José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei), Președintele Comisiei, l-a informat dimineața că Comisia riscă să se regăsească în situația de a înceta plățile la jumătatea lui noiembrie dacă Parlamentul nu aprobă bugetul rectificatif suplimentar nr. 6. El a solicitat Comisiei pentru bugete să convoace o reuniune extraordinară în ziua următoare pentru a examina proiectul de buget rectificativ suplimentar pe care Consiliul l-ar putea adopta în ziua respectivă.

Președintele a propus ca, în cazul în care Comisia pentru bugete aprobă acest proiect de buget rectificativ suplimentar, Parlamentul să fie consultat cu privire la oportunitatea înscrierii acestei chestiuni pe ordinea de zi de miercuri sau de joi.

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE, Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, şi Francesco Enrico Speroni, în numele Grupului EFD (Președintele a precizat motivele propunerii sale), precum și Joseph Daul şi Daniel Cohn-Bendit.

Parlamentul a aprobat propunerea.

°
° ° °

A intervenit Bernd Posselt, cu privire la includerea printre prezentările succinte a raportului Edite Estrela (A7-0306/2013) privind Sănătatea sexuală şi a reproducerii şi drepturile aferente”.


Luni

Nu s-a propus nicio modificare.

Marţi
Raportul Reimer Böge privind "Mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru a completa finanțarea în cadrul bugetului general al UE pentru 2013 în favoarea Fondului social european în vederea creşterii alocărilor acordate Franţei, Italiei şi Spaniei", și raportul Giovanni La Via, privind Proiectul de buget rectificativ nr. 7/2013 - Consolidarea Fondului social european (FSE) pentru a combate şomajul în rândul tinerilor, sărăcia şi excluziunea socială în Franţa, Italia şi Spania, nu au fost adoptate în comisie, drept pentru care au fost retrase de pe ordinea de zi.

Miercuri

Nu s-a propus nicio modificare.

Joi

Nu s-a propus nicio modificare.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

11. Conferința privind schimbările climatice (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000096/2013) adresată de Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout şi Sabine Wils, în numele Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară, adresată Comisiei: Conferința de la Varșovia privind schimbările climatice (COP 19) (2013/2666(RSP)) (B7-0518/2013)

Carl Schlyter a dezvoltat întrebarea.

Connie Hedegaard (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Karl-Heinz Florenz, în numele Grupului PPE, Kriton Arsenis, în numele Grupului S&D, Corinne Lepage, în numele Grupului ALDE, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, Tadeusz Cymański, în numele Grupului EFD, Richard Seeber, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Bas Eickhout, Marita Ulvskog, Yannick Jadot, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către John Stuart Agnew, Mikael Gustafsson, Jolanta Emilia Hibner, Jo Leinen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Romana Jordan, Bogusław Sonik, Andrés Perelló Rodríguez, Romana Jordan, Judith A. Merkies şi José Manuel Fernandes.

A PREZIDAT: Anni PODIMATA
Vicepreşedintă

Au intervenit: Edite Estrela și Mairead McGuinness.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Da Graça Carvalho, Vasilica Viorica Dăncilă, Dubravka Šuica, Franz Obermayr şi Andrej Plenković

Au intervenit: Sophie Auconie şi Connie Hedegaard.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Matthias Groote, în numele Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară, Karl-Heinz Florenz, în numele Grupului PPE, Dan Jørgensen, în numele Grupului S&D, Corinne Lepage, în numele Grupului ALDE, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Anna Rosbach, în numele Grupului ECR, şi Sabine Wils, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Conferința privind schimbările climatice de la Varșovia, Polonia (COP 19) (2013/2666(RSP)) (B7-0482/2013)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.8 al PV din 23.10.2013.


12. Aplicarea și respectarea normelor comerțului internațional ***I (dezbatere)

Raport referitor la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea regulilor comerțului internațional [COM(2012)0773 - C7-0415/2012- 2012/0359(COD)] Raportor: Niccolò Rinaldi (A7-0308/2013)

Niccolò Rinaldi şi-a prezentat raportul.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Au intervenit: Franck Proust, în numele Grupului PPE, George Sabin Cutaş, în numele Grupului S&D, Andrew Henry William Brons, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Jörg Leichtfried, Vital Moreira și Jörg Leichtfried, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Paul Rübig.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Rareş-Lucian Niculescu, Sergio Gaetano Cofferati, João Ferreira şi Franz Obermayr.

Au intervenit: Neven Mimica şi Niccolò Rinaldi.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.4 al PV din 23.10.2013.


13. Politica comercială a UE față de țările din cadrul Parteneriatului estic (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000092/2013) adresată de Vital Moreira şi Laima Liucija Andrikienė, în numele Comisia pentru comerț internațional, adresată Comisiei: Politica comercială a UE față de țările din cadrul Parteneriatului estic înaintea summitului de la Vilnius (2013/2776(RSP)) (B7-0508/2013)

Laima Liucija Andrikienė a dezvoltat întrebarea.

Neven Mimica (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

A PREZIDAT: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

Au intervenit: George Sabin Cutaş, în numele Grupului S&D, Metin Kazak, în numele Grupului ALDE, Werner Schulz, în numele Grupului Verts/ALE, Marek Henryk Migalski, în numele Grupului ECR, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Ewald Stadler, neafiliat, Krzysztof Lisek, în numele Grupului PPE, Mojca Kleva Kekuš, Nikola Vuljanić, Davor Ivo Stier, Bogusław Liberadzki, Traian Ungureanu, Ismail Ertug, Vytautas Landsbergis, Corina Creţu și Cristian Dan Preda.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Andrej Plenković, Sergio Gaetano Cofferati şi Paweł Zalewski.

A intervenit Neven Mimica.

Dezbaterea s-a încheiat.


14. Comerțul cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe [COM(2012)0521 - C7-0316/2012- 2012/0250(COD)] Raportor: Franck Proust (A7-0167/2013)

Franck Proust şi-a prezentat raportul.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Au intervenit: Josefa Andrés Barea, în numele Grupului S&D, Metin Kazak, în numele Grupului ALDE, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, Zbigniew Ziobro, în numele Grupului EFD, şi James Nicholson.

A intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mairead McGuinness.

Au intervenit: Neven Mimica şi Franck Proust.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.5 al PV din 23.10.2013.


15. Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 150 din Regulamentul de procedură, pentru intervenţii de un minut, următorii deputaţi, care au dorit în special să atragă atenţia Parlamentului asupra unor chestiuni politice importante:

Zoltán Bagó, Sandra Petrović Jakovina, Vojtěch Mynář, Marek Henryk Migalski, Kyriacos Triantaphyllides, Slavi Binev, Martin Ehrenhauser, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Carmen Romero López, Graham Watson, Nikos Chrysogelos, Paul Murphy, John Stuart Agnew, Ioan Enciu, Willy Meyer, Tadeusz Cymański şi Joseph Cuschieri.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreşedinte

Au intervenit: Martina Anderson, Zbigniew Ziobro, Catherine Stihler, Antonio Masip Hidalgo, Daciana Octavia Sârbu, Iliana Malinova Iotova, Alexander Mirsky, George Sabin Cutaş şi Marusya Lyubcheva.


16. Sănătatea sexuală şi a reproducerii şi drepturile aferente (prezentare succintă)

Raport referitor la sănătatea sexuală şi a reproducerii şi drepturile aferente [2013/2040(INI)] Raportoare: Edite Estrela (A7-0306/2013)

Edite Estrela a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Davor Ivo Stier, Zita Gurmai, Izaskun Bilbao Barandica, Ulrike Lunacek, Marek Henryk Migalski, Mikael Gustafsson, Claudio Morganti, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Ulrike Lunacek și Michael Cashman.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 8.3 al PV din 22.10.2013.


17. Situația drepturilor omului în regiunea Sahel (prezentare succintă)

Raport referitor la situaţia drepturilor omului în regiunea Sahel [2013/2020(INI)] Raportor: Charles Tannock (A7-0325/2013)

Charles Tannock a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jean Roatta, Corina Creţu, Inês Cristina Zuber şi Gilles Pargneaux.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 8.4 al PV din 22.10.2013.


18. Autorităţile locale şi societatea civilă (prezentare succintă)

Raport referitor la autoritățile locale și societatea civilă: angajamentul Europei față de sprijinirea dezvoltării durabile [2012/2288(INI)] Raportoare: Corina Creţu (A7-0296/2013)

Corina Creţu a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivana Maletić, Vasilica Viorica Dăncilă, João Ferreira, Seán Kelly, Piotr Borys şi Andrej Plenković.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 8.4 al PV din 22.10.2013.


19. Regândirea educației (prezentare succintă)

Raport referitor la regândirea educației [2013/2041(INI)] Raportoare: Katarína Neveďalová (A7-0314/2013)

Katarína Neveďalová a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Luís Paulo Alves, Malika Benarab-Attou, Ruža Tomašić şi Zdravka Bušić.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

A intervenit Katarína Neveďalová privind procedura „catch the eye”.

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 8.6 al PV din 22.10.2013


20. Fondurile UE de preaderare: sistemele judiciare şi combaterea corupţiei (prezentare succintă)

Raport referitor la gestiunea bugetară a fondurilor Uniunii Europene de preaderare din domeniul sistemelor judiciare și al combaterii corupției din țările candidate și potențial candidate [2011/2033(INI)] Raportoare: Monica Luisa Macovei (A7-0318/2013)

Monica Luisa Macovei a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Davor Ivo Stier, Ruža Tomašić, Andrej Plenković şi Ivana Maletić.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 8.7 al PV din 22.10.2013


21. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 521.900/OJMA).


22. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 22.45.

Klaus Welle

Oldřich Vlasák

Secretar general

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abela Baldacchino, Agnew, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Bagó, Balčytis, Baldini, Balz, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Gollnisch, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Hall, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mann, Marinescu, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Michels, Migalski, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Reul, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thyssen, Tirolien, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate