Zoznam 
Zápisnica
PDF 217kWORD 143k
Pondelok, 21. októbra 2013 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity
 4.Žiadosť o naliehavý postup
 5.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 74 rokovacieho poriadku)
 6.Ďalší postup na základe žiadosti o zbavenie parlamentnej imunity
 7.Predloženie dokumentov
 8.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 9.Petície
 10.Program práce
 11.Konferencia o zmene klímy (rozprava)
 12.Uplatňovanie a presadzovanie pravidiel medzinárodného obchodu ***I (rozprava)
 13.Obchodná politika EÚ vo vzťahu ku krajinám Východného partnerstva (rozprava)
 14.Obchod s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami ***I (rozprava)
 15.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 16.Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva (stručná prezentácia)
 17.Ľudské práva v regióne Sahel (stručná prezentácia)
 18.Miestne orgány a občianska spoločnosť (stručná prezentácia)
 19.Prehodnotenie vzdelávania (stručná prezentácia)
 20.Predvstupové fondy EÚ: súdne systémy a boj proti korupcii (stručná prezentácia)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.10 h.

V rozprave vystúpil Iñaki Irazabalbeitia Fernández k nedávnemu rozsudku Európskeho súdu pre ľudského práva v prípade Inés del Río Prada.


2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


3. Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity

Karmelo Landa Mendibe, bývalý poslanec, predložil žiadosť o ochranu svojej parlamentnej imunity a výsad v rámci konania, ktoré prebieha na súde Adiencia Nacional.

V súlade s čl. 6 ods. 3 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


4. Žiadosť o naliehavý postup

Žiadosť Rady o použitie naliehavého postupu (čl. 142 rokovacieho poriadku) vo veci:

– Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia určité smernice v oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva, sociálnej politiky a verejného zdravia z dôvodu zmeny štatútu Mayotte vo vzťahu k Únii – [COM(2013)0418 - C7-0176/2013- 2013/0192(COD)]

– Návrh nariadenia Európskeho parlamantu a Rady, ktorým sa menia určité nariadenia v oblasti rybolovu a zdravia zvierat z dôvodu zmeny štatútu Mayotte vo vzťahu k Únii – [COM(2013)0417 - C7-0175/2013- 2013/0191(COD)]

– Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica Rady 2010/18/EÚ z dôvodu zmeny štatútu Mayotte –[14220/2013 - C7-0355/2013- 2013/0189(NLE)]

Parlament prijme rozhodnutie o žiadosti o naliehavý postup na začiatku rokovania nasledujúceho dňa.


5. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 74 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v utorok tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje európsky systém hraničného dozoru (EUROSUR) (00056/2013/LEX - C7-0369/2013 - 2011/0427(COD))

- Smernica Európskeho Parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a smernica Komisie 2007/14/ES, ktorou sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie určitých ustanovení smernice 2004/109/ES (00037/2013/LEX - C7-0368/2013 - 2011/0307(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), pokiaľ ide o poverenie Európskej centrálnej banky osobitnými úlohami podľa nariadenia Rady (EÚ) č. ..../2013* (00022/2013/LEX - C7-0367/2013 - 2012/0244(COD))

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa poskytuje makrofinančná pomoc Kirgizskej republike (00100/2013/LEX - C7-0366/2013 - 2011/0458(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (00060/2013/LEX - C7-0365/2013 - 2011/0455(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1217/2009 o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskom spoločenstve (00032/2013/LEX - C7-0364/2013 - 2011/0416(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 562/2006 s cieľom stanoviť spoločné pravidlá pri dočasnom obnovení kontroly vnútorných hraníc za výnimočných okolností (00030/2013/LEX - C7-0363/2013 - 2011/0242(COD))

- Smernica Európskeho Parlamentu a Rady o práve na prístup k obhajcovi v trestnom konaní a v konaní o európskom zatykači a o práve na informovanie tretej osoby po pozbavení osobnej slobody, a na komunikáciu s tretími osobami a s konzulárnymi úradmi po pozbavení osobnej slobody (00040/2013/LEX - C7-0362/2013 - 2011/0154(COD))

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2119/98/ES (00029/2013/LEX - C7-0361/2013 - 2011/0421(COD))

°
° ° °

V rozprave vystúpil Agustín Díaz de Mera García Consuegra k rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Inés del Río Prada.


6. Ďalší postup na základe žiadosti o zbavenie parlamentnej imunity

Na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2013 o zbavení parlamentnej imunity Jürgena Creutzmanna v rámci konania, ktoré prebieha na súde vo Frankenthale (bod 8.5 zápisnice zo dňa 16.4.2013), príslušné nemecké orgány informovali Parlament v súlade s článkom 7 ods. 9 rokovacieho poriadku o ukončení súdneho konania.


7. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty parlamentných výborov:

1) správy

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných ustanoveniach o Európskom fonde regionálneho rozvoja a cieli Investície pre rast a zamestnanosť, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 (COM(2011)0614 - C7-0328/2011 - 2011/0275(COD)) - výbor REGI - Spravodajca: Jan Olbrycht (A7-0268/2013)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 (COM(2011)0612 - C7-0325/2011 - 2011/0274(COD)) - výbor REGI - Spravodajca: Victor Boştinaru (A7-0270/2013)

– ***I Správa o zmenenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom fonde námorného a rybného hospodárstva zahrnuté do spoločného strategického rámca a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (COM(2013)0246 - C7-0107/2013 - 2011/0276(COD)) - výbor REGI - Spravodajcovia: Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (A7-0274/2013)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, pokiaľ ide o colné kvóty na víno (COM(2013)0187 - C7-0090/2013 - 2013/0099(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Iuliu Winkler (A7-0293/2013)

– Správa o poznatkoch o mori 2020: mapovanie morského dna na podporu trvalo udržateľného rybolovu (2013/2101(INI)) - výbor PECH - Spravodajkyňa: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2013)

– Správa o miestnych orgánoch a občianskej spoločnosti: zapojenie Európy do podpory trvalo udržateľného rozvoja (2012/2288(INI)) - výbor DEVE - Spravodajkyňa: Corina Creţu (A7-0296/2013)

– * Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia (COM(2012)0242 - C7-0151/2012 - 2011/0254(NLE)) - výbor ENVI - Spravodajca: Thomas Ulmer (A7-0303/2013)

– Správa o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach (2013/2040(INI)) - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Edite Estrela (A7-0306/2013)

– Správa o organizovanej trestnej činnosti, korupcii a praní špinavých peňazí: odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré sa majú vykonať (záverečná správa) (2013/2107(INI)) - výbor CRIM - Spravodajca: Salvatore Iacolino (A7-0307/2013)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o výkone práv Únie na účely uplatňovania a presadzovania pravidiel medzinárodného obchodu (COM(2012)0773 - C7-0415/2012 - 2012/0359(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Niccolò Rinaldi (A7-0308/2013)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), pokiaľ ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení (COM(2011)0610 - C7-0324/2011 - 2011/0272(COD)) - výbor REGI - Spravodajca: Joachim Zeller (A7-0309/2013)

– Správa o klamlivých reklamných praktikách (2013/2122(INI)) - výbor IMCO - Spravodajca: Cornelis de Jong (A7-0311/2013)

– Správa o správe o uplatňovaní regulačného rámca pre elektronické komunikácie (2013/2080(INI)) - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Catherine Trautmann (A7-0313/2013)

– Správa o prehodnotení vzdelávania (2013/2041(INI)) - výbor CULT - Spravodajkyňa: Katarína Neveďalová (A7-0314/2013)

– ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu (COM(2012)0584 - C7-0333/2012 - 2012/0283(COD)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Barbara Weiler (A7-0316/2013)

– Správa k rozpočtovému hospodáreniu s predvstupovými fondmi Európskej únie v oblastiach súdnych systémov a boja proti korupcii v kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajinách (2011/2033(INI)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei (A7-0318/2013)

– Správa o správe Komisie pre Radu na základe správ členských štátov týkajúcich sa vykonávania odporúčania Rady (2009/C 151/01) o bezpečnosti pacienta vrátane prevencie a kontroly infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou (2013/2022(INI)) - výbor ENVI - Spravodajca: Oreste Rossi (A7-0320/2013)

– ***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení a prevádzke európskych systémov satelitnej navigácie (COM(2011)0814 - C7-0464/2011 - 2011/0392(COD)) - výbor ITRE - Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A7-0321/2013)

– Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: vykonávanie priorít na rok 2013 (2013/2134(INI)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Elisa Ferreira (A7-0322/2013)

– ***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zdravotníckych pomôckach a ktorým sa mení smernica 2001/83/ES, nariadenie (ES) č. 178/2002 a nariadenie (ES) č. 1223/2009 (COM(2012)0542 - C7-0318/2012 - 2012/0266(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

– Správa o situácii ľudských práv v regióne Sahel (2013/2020(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Charles Tannock (A7-0325/2013)

– ***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro (COM(2012)0541 - C7-0317/2012 - 2012/0267(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Peter Liese (A7-0327/2013)

– Správa o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 (13176/2013 - C7-0260/2013 - 2013/2145(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyne: Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen (A7-0328/2013)

– Správa o výročnej správe Rady pre Európsky parlament o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike (2013/2081(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Elmar Brok (A7-0330/2013)

2) odporúčanie do druhého čítania

– ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Kirgizskej republike (11703/1/2013 - C7-0314/2013 - 2011/0458(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Vital Moreira (A7-0334/2013)


8. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 115 rokovacieho poriadku):

– (O-000092/2013), ktorú položili Vital Moreira a Laima Liucija Andrikienė, v mene Výboru pre medzinárodný obchod, pre Komisiu: Obchodná politika EÚ vo vzťahu ku krajinám Východného partnerstva pred samitom vo Vilniuse (2013/2776(RSP)) (B7-0508/2013)

– (O-000096/2013), ktorú položili Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout a Sabine Wils, v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, pre Komisiu: Konferencia o zmene klímy vo Varšave (COP 19) (2013/2666(RSP)) (B7-0518/2013)

– (O-000097/2013), ktorú položili Astrid Lulling a Paolo De Castro, v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, pre Komisiu: Budúcnosť vinárskeho odvetvia EÚ po reforme spoločnej organizácie trhu s vínom z roku 2008 a nedávnej reformy SPP (2013/2850(RSP)) (B7-0519/2013)

– (O-000100/2013), ktorú položili Jan Mulder, Ingeborg Gräßle, Jens Geier, Michael Theurer, Bart Staes, Inés Ayala Sender a Søren Bo Søndergaard, v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu, pre Radu: Chorvátsky člen Dvora audítorov (2013/2891(RSP)) (B7-0522/2013)

– (O-000109/2013), ktorú položil Giles Chichester v mene skupiny ECR, pre Komisiu: Nedávne návrhy na dobudovanie jednotného digitálneho trhu (2013/2892(RSP)) (B7-0523/2013).


9. Petície

V súlade s čl. 201 ods. 6 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 17. októbra 2013

Klaus Zinser (č. 1229/2013); Benjamin Rzepka (č. 1230/2013); Christine M. Ruehl (č. 1231/2013); José Luis Rodríguez Pereira (č. 1232/2013); (meno je utajené) (č. 1233/2013); Mie Mortensen (č. 1234/2013); Marlene Enggaard Løvbum (č. 1235/2013); Mauro Sabbadini (č. 1236/2013); Sophia Dafinger (č. 1237/2013); Lars Chr. Larsen (č. 1238/2013); Damien Etienne (č. 1239/2013); Ionela Bazgan Rodica (č. 1240/2013); (meno je utajené) (č. 1241/2013); Sorin Danca (č. 1242/2013); (meno je utajené) (č. 1243/2013); Pablo Lorente Zapatería (č. 1244/2013); Ángel Suárez Suárez (č. 1245/2013); María Azucena Muíños Cela (A.VV. Rosalía de Castro) (č. 1246/2013); Dimitris Apostolatos (č. 1247/2013); Pedro Pozas Terrados (Proyecto Gran Simio GAP (PGS-ESPAÑA)) (č. 1248/2013); Manuel García Barba (56 podpisov) (č. 1249/2013); Paulo Alexandre Viegas Pires (č. 1250/2013); Joachim Guse (č. 1251/2013); Desislava Petkova (č. 1252/2013); Anna Gerometta (č. 1253/2013); Grigorios Anagnostopoulos (č. 1254/2013); Daniel Schumacher (č. 1255/2013); (meno je utajené) (č. 1256/2013); (meno je utajené) (č. 1257/2013); (meno je utajené) (č. 1258/2013); (Hrvatska čista stranka prava = Croatian Pure Party of Rights) (č. 1259/2013); (meno je utajené) (č. 1260/2013); Mauro Sabbadini (ARCI VARESE) (č. 1261/2013); (meno je utajené) (č. 1262/2013); Stefan Hogland (č. 1263/2013); Alejandro Fernández Lorenzo (č. 1264/2013); (meno je utajené) (č. 1265/2013); (meno je utajené) (č. 1266/2013); (meno je utajené) (č. 1267/2013); (meno je utajené) (č. 1268/2013); (meno je utajené) (č. 1269/2013); (meno je utajené) (č. 1270/2013); (meno je utajené) (č. 1271/2013); (meno je utajené) (č. 1272/2013); (meno je utajené) (č. 1273/2013); (meno je utajené) (č. 1274/2013); Simón Maturana (č. 1275/2013); Winfried Etzel (č. 1276/2013); Chris Gernreich (č. 1277/2013); Ole Seelenmeyer (Deutscher Rock & Pop Musikverband e. V. ) (č. 1278/2013); Monika Bestle (Sonthofer Kultur-Werkstatt GmbH) (č. 1279/2013); Wieland Harms (č. 1280/2013); (meno je utajené) (č. 1281/2013); Dušan Hudec (č. 1282/2013); Birgitt Arpaci (č. 1283/2013); Angelique Essing (č. 1284/2013); Marco Di Marco (č. 1285/2013); Andreas Hein (č. 1286/2013); (meno je utajené) (č. 1287/2013); (meno je utajené) (č. 1288/2013); (meno je utajené) (č. 1289/2013); Günter Dillikrath (č. 1290/2013); Frank-Peter Seifert (č. 1291/2013); Herbert Goll (č. 1292/2013); Fabian Knipper (č. 1293/2013); Aron Philipp (č. 1294/2013); Joachim Blocher (č. 1295/2013); Christine M. Ruehl (Freie Feld- und Ursachenforschung C. M. Ruehl) (č. 1296/2013); Żaneta Chojnacka (č. 1297/2013); Hieronim Tonder (č. 1298/2013); Józef Suszczewicz (č. 1299/2013); (meno je utajené) (č. 1300/2013); (meno je utajené) (č. 1301/2013); Kaja Żurawiecka (č. 1302/2013); Kamilla Supryn (Kancelaria Adwokacka A. Świątkiewicz-Pałosz) (č. 1303/2013); Anna Bielawska (č. 1304/2013); Żaneta Chojnacka (č. 1305/2013); Dimitris Karlovassitis (č. 1306/2013); Dmitrij Danilov (č. 1307/2013); (meno je utajené) (č. 1308/2013); Emil Vaklinov (č. 1309/2013); Dimitar Krumov Pavlov (č. 1310/2013); Ivan Dimov (č. 1311/2013); Piero Bruni (Associazione Lago di Bolsena Volontariato) (č. 1312/2013); Guido Wanda (Coordinamento volontariato privato eco-animalista) (21 podpisov) (č. 1313/2013); Rene Uniat (č. 1314/2013); Bernd Wolf (č. 1315/2013); Mihaela Panait (č. 1316/2013); Piotr Terlecki (č. 1317/2013); Sebastian Dovč (č. 1318/2013); Ana Lucas Duarte (č. 1319/2013); Kęstutis Vilkauskas (č. 1320/2013); Gunars Stepinš (č. 1321/2013); Alexandr Durdoň (č. 1322/2013); Dirk Laureyssens (Holons Institute BVBA) (č. 1323/2013); (meno je utajené) (č. 1324/2013); Jonathan Strong (č. 1325/2013); Hendrick Simon (č. 1326/2013); Nică Marcel (č. 1327/2013); Valentina Kuznecova (č. 1328/2013); Karl Brendle (č. 1329/2013); Robert Claudiu Rusu (č. 1330/2013); Stela Pajnić (č. 1331/2013); (meno je utajené) (č. 1332/2013); Albena Khinkova (č. 1333/2013); Vladas Lukoševičius (č. 1334/2013); Matthieu Guillaume Châtelin (č. 1335/2013); Marta Schiattarella (č. 1336/2013); Bernhard Daniel Schütze (č. 1337/2013); Matthias Ferrari (č. 1338/2013); (meno je utajené) (č. 1339/2013); (meno je utajené) (č. 1340/2013); Florian Bosse (č. 1341/2013); Florian Bosse (č. 1342/2013); János E.V. Elketz (č. 1343/2013); Dorin Valeriu Bădulescu (Consiliul de Mediere din România (č. 1344/2013); Eduardo Lledias Villa (č. 1345/2013); (meno je utajené) (č. 1346/2013); Suzy Verstraelen (č. 1347/2013); (meno je utajené) (č. 1348/2013); (meno je utajené) (č. 1349/2013); Thierry Lambin (č. 1350/2013); (meno je utajené) (č. 1351/2013); Hervé Appriou (2 podpisy) (č. 1352/2013); Anna Genruena (Genitori Antismog) (č. 1353/2013); Tina Hansen (č. 1354/2013); Florea Petrică (Sindicatul Național Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al Clerului de Mir și al Cinului Monahal din cadrul Bisericii Ortodoxe Române) (č. 1355/2013); José Domingo Antonio Ferrando Ferrara (č. 1356/2013); Andreas Bayr (č. 1357/2013); Patrizia Balzarini (č. 1358/2013); Nuria Menéndez de Llano Rodríguez (č. 1359/2013); Leif Lundgren (č. 1360/2013); Leif Lundgren (č. 1361/2013); (meno je utajené) (č. 1362/2013); (meno je utajené) (č. 1363/2013); Laura Maria Andersen (č. 1364/2013); Blanche Gatt (č. 1365/2013); (meno je utajené) (č. 1366/2013); (meno je utajené) (č. 1367/2013); Mateusz Kostecki (33 podpisov) (č. 1368/2013); (meno je utajené) (č. 1369/2013); Juan José Escot Soto (č. 1370/2013); Ludwig Bühlmeier (č. 1371/2013); Lavinia Cartas (č. 1372/2013); D.V. Mangroo (č. 1373/2013); (meno je utajené) (č. 1374/2013); Giuseppe Lamparelli (č. 1375/2013); (meno je utajené) (č. 1376/2013); (meno je utajené) (č. 1377/2013); (meno je utajené) (č. 1378/2013); Bernd Fritz (č. 1379/2013); Wolfgang Dehler (č. 1380/2013); Sven Braune (č. 1381/2013); Bouchra Bouzman (č. 1382/2013); Eric Thomsen (č. 1383/2013).


10. Program práce

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Bol rozdaný konečný návrh programu 2. októbrovej schôdze 2013 (PE 521.900/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 140 rokovacieho poriadku):

Predseda oznámil, že predseda Komisie José Manuel Barroso (predseda Komisie) ho dnes ráno informoval o riziku, že Komisia bude musieť zastaviť v polovici novembra platby, ak Parlament neschváli dodatočný opravný rozpočet č. 6. Predseda požiadal Výbor pre rozpočet, aby zvolal mimoriadnu schôdzu na nasledujúci deň večer, na ktorej sa preskúma návrh dodatočného opravného rozpočtu, ktorý Rada prípadne v nasledujúci deň schváli.

Navrhol, aby sa v prípade, že Výbor pre rozpočet schválil tento návrh dodatočného opravného rozpočtu, s Parlamentom konzultovalo o možnosti zaradiť túto otázku do programu rokovania na stredu alebo štvrtok.

Vystúpili Joseph Daul v mene skupiny PPE, Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL a Francesco Enrico Speroni v mene skupiny EFD (predseda spresnil dôvody jeho návrhu), ako aj Joseph Daul a Daniel Cohn-Bendit.

Parlament vyjadril súhlas s návrhom.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Bernd Posselt o zaradení správy, ktorú predložila Edite Estrela (A7-0306/2013) s názvom Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva, medzi stručné prezentácie.


Pondelok

Bez zmeny.

Utorok
Správa Reimera Bögeho s názvom Mobilizácia nástroja flexibility s cieľom doplniť finančné prostriedky vo všeobecnom rozpočte EÚ na rok 2013 na účel financovania Európskeho sociálneho fondu v záujme zvýšenia rozpočtových príspevkov pre Francúzsko, Taliansko a Španielsko a správa Giovanniho La Via s názvom Návrh opravného rozpočtu č. 7/2013 – Posilnenie Európskeho sociálneho fondu (ESF) v záujme riešenia otázky nezamestnanosti mladých, chudoby a sociálneho vylúčenia vo Francúzsku, v Taliansku a Španielsku neboli prijaté vo výbore, a preto boli stiahnuté z programu rokovania.

Streda

Bez zmeny.

Štvrtok

Bez zmeny.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.


PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

11. Konferencia o zmene klímy (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000096/2013), ktorú položili Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout a Sabine Wils, v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, pre Komisiu: Konferencia o zmene klímy vo Varšave (COP 19) (2013/2666(RSP)) (B7-0518/2013)

Carl Schlyter rozvinul otázku.

Connie Hedegaard (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Karl-Heinz Florenz v mene skupiny PPE, Kriton Arsenis v mene skupiny S&D, Corinne Lepage v mene skupiny ALDE, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Tadeusz Cymański v mene skupiny EFD, Richard Seeber, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bas Eickhout, Marita Ulvskog, Yannick Jadot, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil John Stuart Agnew, Mikael Gustafsson, Jolanta Emilia Hibner, Jo Leinen, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Romana Jordan, Bogusław Sonik, Andrés Perelló Rodríguez, Romana Jordan, Judith A. Merkies a José Manuel Fernandes.

PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Edite Estrela a Mairead McGuinness.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Da Graça Carvalho, Vasilica Viorica Dăncilă, Dubravka Šuica, Franz Obermayr a Andrej Plenković.

Vystúpili: Sophie Auconie a Connie Hedegaard.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Matthias Groote, v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Karl-Heinz Florenz v mene skupiny PPE, Dan Jørgensen v mene skupiny S&D, Corinne Lepage v mene skupiny ALDE, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Anna Rosbach v mene skupiny ECR a Sabine Wils v mene skupiny GUE/NGL, o konferencii o zmene klímy vo Varšave, Poľsko (COP 19) (2013/2666(RSP)) (B7-0482/2013)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.8 zápisnice zo dňa 23.10.2013.


12. Uplatňovanie a presadzovanie pravidiel medzinárodného obchodu ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o výkone práv Únie na účely uplatňovania a presadzovania pravidiel medzinárodného obchodu [COM(2012)0773 - C7-0415/2012- 2012/0359(COD)] Spravodajca: Niccolò Rinaldi (A7-0308/2013)

Niccolò Rinaldi uviedol správu.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Franck Proust v mene skupiny PPE, George Sabin Cutaş v mene skupiny S&D, Andrew Henry William Brons – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jörg Leichtfried, Vital Moreira a Jörg Leichtfried, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Rareş-Lucian Niculescu, Sergio Gaetano Cofferati, João Ferreira a Franz Obermayr.

Vystúpili: Neven Mimica a Niccolò Rinaldi.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.4 zápisnice zo dňa 23.10.2013.


13. Obchodná politika EÚ vo vzťahu ku krajinám Východného partnerstva (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000092/2013), ktorú položili Vital Moreira a Laima Liucija Andrikienė, v mene Výboru pre medzinárodný obchod, pre Komisiu: Obchodná politika EÚ vo vzťahu ku krajinám Východného partnerstva pred samitom vo Vilniuse (2013/2776(RSP)) (B7-0508/2013)

Laima Liucija Andrikienė rozvinula otázku.

Neven Mimica (člen Komisie) odpovedal na otázku.

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: George Sabin Cutaş v mene skupiny S&D, Metin Kazak v mene skupiny ALDE, Werner Schulz v mene skupiny Verts/ALE, Marek Henryk Migalski v mene skupiny ECR, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Ewald Stadler – nezaradený poslanec, Krzysztof Lisek v mene skupiny PPE, Mojca Kleva Kekuš, Nikola Vuljanić, Davor Ivo Stier, Bogusław Liberadzki, Traian Ungureanu, Ismail Ertug, Vytautas Landsbergis, Corina Creţu a Cristian Dan Preda.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Andrej Plenković, Sergio Gaetano Cofferati a Paweł Zalewski.

V rozprave vystúpil Neven Mimica.

Rozprava sa skončila.


14. Obchod s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami [COM(2012)0521 - C7-0316/2012- 2012/0250(COD)] Spravodajca: Franck Proust (A7-0167/2013)

Franck Proust uviedol správu.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Josefa Andrés Barea v mene skupiny S&D, Metin Kazak v mene skupiny ALDE, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, Zbigniew Ziobro v mene skupiny EFD a James Nicholson.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Mairead McGuinness.

Vystúpili: Neven Mimica a Franck Proust.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.5 zápisnice zo dňa 23.10.2013.


15. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe čl. 150 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Zoltán Bagó, Sandra Petrović Jakovina, Vojtěch Mynář, Marek Henryk Migalski, Kyriacos Triantaphyllides, Slavi Binev, Martin Ehrenhauser, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Carmen Romero López, Graham Watson, Nikos Chrysogelos, Paul Murphy, John Stuart Agnew, Ioan Enciu, Willy Meyer, Tadeusz Cymański a Joseph Cuschieri.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Martina Anderson, Zbigniew Ziobro, Catherine Stihler, Antonio Masip Hidalgo, Daciana Octavia Sârbu, Iliana Malinova Iotova, Alexander Mirsky, George Sabin Cutaş a Marusya Lyubcheva.


16. Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva (stručná prezentácia)

Správa o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach [2013/2040(INI)] Spravodajkyňa: Edite Estrela (A7-0306/2013)

Edite Estrela uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Davor Ivo Stier, Zita Gurmai, Izaskun Bilbao Barandica, Ulrike Lunacek, Marek Henryk Migalski, Mikael Gustafsson, Claudio Morganti, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Ulrike Lunacek, a Michael Cashman.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 8.3 zápisnice zo dňa 22.10.2013.


17. Ľudské práva v regióne Sahel (stručná prezentácia)

Správa o situácii ľudských práv v regióne Sahel [2013/2020(INI)] Spravodajca: Charles Tannock (A7-0325/2013)

Charles Tannock uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jean Roatta, Corina Creţu, Inês Cristina Zuber a Gilles Pargneaux.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 8.4 zápisnice zo dňa 22.10.2013.


18. Miestne orgány a občianska spoločnosť (stručná prezentácia)

Správa o miestnych orgánoch a občianskej spoločnosti: zapojenie Európy do podpory trvalo udržateľného rozvoja [2012/2288(INI)] Spravodajkyňa: Corina Creţu (A7-0296/2013)

Corina Creţu uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivana Maletić, Vasilica Viorica Dăncilă, João Ferreira, Seán Kelly, Piotr Borys a Andrej Plenković.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 8.5 zápisnice zo dňa 22.10.2013.


19. Prehodnotenie vzdelávania (stručná prezentácia)

Správa o prehodnotení vzdelávania [2013/2041(INI)] Spravodajkyňa: Katarína Neveďalová (A7-0314/2013)

Katarína Neveďalová uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Luís Paulo Alves, Malika Benarab-Attou, Ruža Tomašić a Zdravka Bušić.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

V rozprave vystúpila Katarína Neveďalová k postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky.

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 8.6 zápisnice zo dňa 22.10.2013.


20. Predvstupové fondy EÚ: súdne systémy a boj proti korupcii (stručná prezentácia)

Správa o o rozpočtovom hospodárení s predvstupovými fondmi Európskej únie v oblastiach súdnych systémov a boja proti korupcii v kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajinách [2011/2033(INI)] Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei (A7-0318/2013)

Monica Luisa Macovei uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Davor Ivo Stier, Ruža Tomašić, Andrej Plenković a Ivana Maletić.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 8.7 zápisnice zo dňa 22.10.2013.


21. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 521.900/OJMA).


22. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.45 h.

Klaus Welle

Oldřich Vlasák

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abela Baldacchino, Agnew, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Bagó, Balčytis, Baldini, Balz, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Gollnisch, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Hall, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mann, Marinescu, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Michels, Migalski, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Reul, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thyssen, Tirolien, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia