Index 
Protokoll
PDF 208kWORD 153k
Måndagen den 21 oktober 2013 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet
 4.Begäran om brådskande förfarande
 5.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen)
 6.Åtgärder till följd av en begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 7.Inkomna dokument
 8.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 9.Framställningar
 10.Arbetsplan
 11.Klimatförändringskonferensen (debatt)
 12.Tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler ***I (debatt)
 13.EU:s handelspolitik gentemot länderna i det östliga partnerskapet (debatt)
 14.Handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer ***I (debatt)
 15.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 16.Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (kortfattad redogörelse)
 17.Mänskliga rättigheter i Sahelregionen (kortfattad redogörelse)
 18.Lokala myndigheter och det civila samhället (kortfattad redogörelse)
 19.En ny syn på utbildning (kortfattad redogörelse)
 20.EU:s föranslutningsmedel: rättssystem och korruptionsbekämpning (kortfattad redogörelse)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.10.

Talare: Iñaki Irazabalbeitia Fernández yttrade sig om den dom som Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna nyligen avgett i fallet Inés del Río Prada.


2. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


3. Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet

Karmelo Landa Mendibe, före detta ledamot, hade lämnat in en begäran om fastställelse av hans immunitet och privilegier i samband med domstolsförfarande vid domstolen Audiencia nacional.

I enlighet med artikel 6.3 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).


4. Begäran om brådskande förfarande

Begäran från rådet om tillämpning av brådskande förfarande (artikel 142 i arbetsordningen) på följande förslag:

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av vissa direktiv på områdena miljö, jordbruk, socialpolitik och folkhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen - [COM(2013)0418 - C7-0176/2013- 2013/0192(COD)]

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av vissa förordningar på områdena fiske och djurhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen - [COM(2013)0417 - C7-0175/2013- 2013/0191(COD)]

- Förslag till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2010/18/EU med anledning av ändringen av Mayottes ställning - [14220/2013 - C7-0355/2013- 2013/0189(NLE)]

Parlamentet skulle ta ställning till denna begäran om brådskande förfarande i början av nästa dags sammanträde.


5. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han under tisdagen tillsammans med rådets ordförande skulle underteckna följande rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur) (00056/2013/LEX - C7-0369/2013 - 2011/0427(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och av kommissionens direktiv 2007/14/EG om tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i direktiv 2004/109/EG (00037/2013/LEX - C7-0368/2013 - 2011/0307(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), när det gäller tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken enligt rådets förordning (EU) nr …/2013* (00022/2013/LEX - C7-0367/2013 - 2012/0244(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt bistånd till Kirgizistan (00100/2013/LEX - C7-0366/2013 - 2011/0458(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen (00060/2013/LEX - C7-0365/2013 - 2011/0455(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1217/2009 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska gemenskapen (00032/2013/LEX - C7-0364/2013 - 2011/0416(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 562/2006 i syfte att införa gemensamma regler för tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna vid exceptionella omständigheter (00030/2013/LEX - C7-0363/2013 - 2011/0242(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga förfaranden och förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder samt om rätt att få en tredje part underrättad vid frihetsberövande och rätt att kontakta tredje personer parter och konsulära myndigheter under frihetsberövandet (00040/2013/LEX - C7-0362/2013 - 2011/0154(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 2119/98/EG (00029/2013/LEX - C7-0361/2013 - 2011/0421(COD))

°
° ° °

Talare: Agustín Díaz de Mera García Consuegra yttrade sig om domen från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i fallet Inés del Río Prada.


6. Åtgärder till följd av en begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet

Efter Europaparlamentets beslut av den 16 april 2013 om att upphäva Jürgen Creutzmanns immunitet inom ramen för ett förfarande vid åklagarmyndigheten i Frankenthal (punkt 8.5 i protokollet av den 16.4.2013) hade de tyska behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 7.9 i arbetsordningen underrättat parlamentet om det rättsliga förfarandets utgång.


7. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från parlamentets utskott:

1) betänkanden

- *** I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden och målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006 (COM(2011)0614 - C7-0328/2011 - 2011/0275(COD)) - utskottet REGI - Föredragande: Jan Olbrycht (A7-0268/2013)

- *** I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Sammanhållningsfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1084/2006 (COM(2011)0612 - C7-0325/2011 - 2011/0274(COD)) - utskottet REGI - Föredragande: Victor Boştinaru (A7-0270/2013)

- *** I Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av den gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (COM(2013)0246 - C7-0107/2013 - 2011/0276(COD)) - utskottet REGI - Föredragande: Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (A7-0274/2013)

- *** I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 vad gäller tullkvoter för vin (COM(2013)0187 - C7-0090/2013 - 2013/0099(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Iuliu Winkler (A7-0293/2013)

- Betänkande om kunskap i havsfrågor 2020: kartläggning av havsbottnarna för att främja ett hållbart fiske (2013/2101(INI)) - utskottet PECH - Föredragande: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2013)

- Betänkande om lokala myndigheter och det civila samhället: Europas engagemang till stöd för en hållbar utveckling (2012/2288(INI)) - utskottet DEVE - Föredragande: Corina Creţu (A7-0296/2013)

- * Betänkande om förslaget till rådets direktiv om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning (COM(2012)0242 - C7-0151/2012 - 2011/0254(NLE)) - utskottet ENVI - Föredragande: Thomas Ulmer (A7-0303/2013)

- Betänkande om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (2013/2040(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Edite Estrela (A7-0306/2013)

- Betänkande om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt: rekommendationer med avseende på de åtgärder och initiativ som ska vidtas (2013/2107(INI)) - utskottet CRIM - Föredragande: Salvatore Iacolino (A7-0307/2013)

- *** I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler (COM(2012)0773 - C7-0415/2012 - 2012/0359(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Niccolò Rinaldi (A7-0308/2013)

- *** I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1082/2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) för att förtydliga, förenkla och förbättra bildandet och genomförandet av sådana grupperingar (COM(2011)0610 - C7-0324/2011 - 2011/0272(COD)) - utskottet REGI - Föredragande: Joachim Zeller (A7-0309/2013)

- Betänkande om vilseledande reklam (2013/2122(INI)) - utskottet IMCO - Föredragande: Cornelis de Jong (A7-0311/2013)

- Betänkande om rapporten om genomförandet av regelverket för elektronisk kommunikation (2013/2080(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: Catherine Trautmann (A7-0313/2013)

- Betänkande om en ny syn på utbildning (2013/2041(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Katarína Neveďalová (A7-0314/2013)

- *** I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning (COM(2012)0584 - C7-0333/2012 - 2012/0283(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Barbara Weiler (A7-0316/2013)

- Betänkande om budgetförvaltning av EU:s föranslutningsmedel på områdena rättssystem och korruptionsbekämpning i kandidatländer och potentiella kandidatländer (2011/2033(INI)) - utskottet CONT - Föredragande: Monica Luisa Macovei (A7-0318/2013)

- Betänkande om rapporten från kommissionen till rådet på grundval av medlemsstaternas rapporter om genomförandet av rådets rekommendation (2009/C 151/01) om patientsäkerhet och förebyggande och kontroll av vårdrelaterade infektioner (2013/2022(INI)) - utskottet ENVI - Föredragande: Oreste Rossi (A7-0320/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om uppbyggnad och drift av de europeiska satellitnavigeringssystemen (COM(2011)0814 - C7-0464/2011 - 2011/0392(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A7-0321/2013)

- Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: genomförande av 2013 års prioriteringar (2013/2134(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Elisa Ferreira (A7-0322/2013)

- *** I Betänkande över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter och om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 (COM(2012)0542 - C7-0318/2012 - 2012/0266(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

- Betänkande om människorättssituationen i Sahelregionen (2013/2020(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Charles Tannock (A7-0325/2013)

- *** I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (COM(2012)0541 - C7-0317/2012 - 2012/0267(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Peter Liese (A7-0327/2013)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014 (13176/2013 - C7-0260/2013 - 2013/2145(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen (A7-0328/2013)

- Betänkande om årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (2013/2081(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Elmar Brok (A7-0330/2013)

2) andrabehandlingsrekommendation

- *** II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt bistånd till Kirgizistan (11703/1/2013 - C7-0314/2013 - 2011/0458(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Vital Moreira (A7-0334/2013)


8. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 115 i arbetsordningen):

- (O-000092/2013) från Vital Moreira och Laima Liucija Andrikienė, för utskottet för internationell handel, till kommissionen: EU:s handelspolitik gentemot länderna i det östliga partnerskapet inför toppmötet i Vilnius (2013/2776(RSP)) (B7-0508/2013)

- (O-000096/2013) från Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout och Sabine Wils, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, till kommissionen: Klimatkonferensen i Warszawa (COP 19) (2013/2666(RSP)) (B7-0518/2013)

- (O-000097/2013) från Astrid Lulling och Paolo De Castro, för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, till kommissionen: Framtiden för EU:s vinsektor efter 2008 års reform av den gemensamma organisationen av marknaden för vin och den senaste reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (2013/2850(RSP)) (B7-0519/2013)

- (O-000100/2013) från Jan Mulder, Ingeborg Gräßle, Jens Geier, Michael Theurer, Bart Staes, Inés Ayala Sender och Søren Bo Søndergaard, för budgetkontrollutskottet, till rådet: Den kroatiska ledamoten av revisionsrätten (2013/2891(RSP)) (B7-0522/2013)

- (O-000109/2013) från Giles Chichester för ECR-gruppen, till kommissionen: Aktuella förslag om fullbordandet av den digitala inre marknaden (2013/2892(RSP)) (B7-0523/2013).


9. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 201.6 i arbetsordningen, hänvisats till behörigt utskott:

Den 17 oktober 2013

Klaus Zinser (nr 1229/2013); Benjamin Rzepka (nr 1230/2013); Christine M. Ruehl (nr 1231/2013); José Luis Rodríguez Pereira (nr 1232/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1233/2013); Mie Mortensen (nr 1234/2013); Marlene Enggaard Løvbum (nr 1235/2013); Mauro Sabbadini (nr 1236/2013); Sophia Dafinger (nr 1237/2013); Lars Chr. Larsen (nr 1238/2013); Damien Etienne (nr 1239/2013); Ionela Bazgan Rodica (nr 1240/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1241/2013); Sorin Danca (nr 1242/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1243/2013); Pablo Lorente Zapatería (nr 1244/2013); Ángel Suárez Suárez (nr 1245/2013); María Azucena Muíños Cela (A.VV. Rosalía de Castro) (nr 1246/2013); Dimitris Apostolatos (nr 1247/2013); Pedro Pozas Terrados (Proyecto Gran Simio GAP (PGS-ESPAÑA)) (nr 1248/2013); Manuel García Barba (56 underskrifter) (nr 1249/2013); Paulo Alexandre Viegas Pires (nr 1250/2013); Joachim Guse (nr 1251/2013); Desislava Petkova (nr 1252/2013); Anna Gerometta (nr 1253/2013); Grigorios Anagnostopoulos (nr 1254/2013); Daniel Schumacher (nr 1255/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1256/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1257/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1258/2013); (Hrvatska čista stranka prava = Croatian Pure Party of Rights) (nr 1259/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1260/2013); Mauro Sabbadini (ARCI VARESE) (nr 1261/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1262/2013); Stefan Hogland (nr 1263/2013); Alejandro Fernández Lorenzo (nr 1264/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1265/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1266/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1267/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1268/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1269/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1270/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1271/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1272/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1273/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1274/2013); Simón Maturana (nr 1275/2013); Winfried Etzel (nr 1276/2013); Chris Gernreich (nr 1277/2013); Ole Seelenmeyer (Deutscher Rock & Pop Musikverband e. V. ) (nr 1278/2013); Monika Bestle (Sonthofer Kultur-Werkstatt GmbH) (nr 1279/2013); Wieland Harms (nr 1280/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1281/2013); Dušan Hudec (nr 1282/2013); Birgitt Arpaci (nr 1283/2013); Angelique Essing (nr 1284/2013); Marco Di Marco (nr 1285/2013); Andreas Hein (nr 1286/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1287/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1288/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1289/2013); Günter Dillikrath (nr 1290/2013); Frank-Peter Seifert (nr 1291/2013); Herbert Goll (nr 1292/2013); Fabian Knipper (nr 1293/2013); Aron Philipp (nr 1294/2013); Joachim Blocher (nr 1295/2013); Christine M. Ruehl (Freie Feld- und Ursachenforschung C. M. Ruehl) (nr 1296/2013); Żaneta Chojnacka (nr 1297/2013); Hieronim Tonder (nr 1298/2013); Józef Suszczewicz (nr 1299/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1300/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1301/2013); Kaja Żurawiecka (nr 1302/2013); Kamilla Supryn (Kancelaria Adwokacka A. Świątkiewicz-Pałosz) (nr 1303/2013); Anna Bielawska (nr 1304/2013); Żaneta Chojnacka (nr 1305/2013); Dimitris Karlovassitis (nr 1306/2013); Dmitrij Danilov (nr 1307/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1308/2013); Emil Vaklinov (nr 1309/2013); Dimitar Krumov Pavlov (nr 1310/2013); Ivan Dimov (nr 1311/2013); Piero Bruni (Associazione Lago di Bolsena Volontariato) (nr 1312/2013); Guido Wanda (Coordinamento volontariato privato eco-animalista) (21 underskrifter) (nr 1313/2013); Rene Uniat (nr 1314/2013); Bernd Wolf (nr 1315/2013); Mihaela Panait (nr 1316/2013); Piotr Terlecki (nr 1317/2013); Sebastian Dovč (nr 1318/2013); Ana Lucas Duarte (nr 1319/2013); Kęstutis Vilkauskas (nr 1320/2013); Gunars Stepinš (nr 1321/2013); Alexandr Durdoň (nr 1322/2013); Dirk Laureyssens (Holons Institute BVBA) (nr 1323/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1324/2013); Jonathan Strong (nr 1325/2013); Hendrick Simon (nr 1326/2013); Nică Marcel (nr 1327/2013); Valentina Kuznecova (nr 1328/2013); Karl Brendle (nr 1329/2013); Robert Claudiu Rusu (nr 1330/2013); Stela Pajnić (nr 1331/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1332/2013); Albena Khinkova (nr 1333/2013); Vladas Lukoševičius (nr 1334/2013); Matthieu Guillaume Châtelin (nr 1335/2013); Marta Schiattarella (nr 1336/2013); Bernhard Daniel Schütze (nr 1337/2013); Matthias Ferrari (nr 1338/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1339/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1340/2013); Florian Bosse (nr 1341/2013); Florian Bosse (nr 1342/2013); János E.V. Elketz (nr 1343/2013); Dorin Valeriu Bădulescu (Consiliul de Mediere din România (nr 1344/2013); Eduardo Lledias Villa (nr 1345/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1346/2013); Suzy Verstraelen (nr 1347/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1348/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1349/2013); Thierry Lambin (nr 1350/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1351/2013); Hervé Appriou (2 underskrifter) (nr 1352/2013); Anna Genruena (Genitori Antismog) (nr 1353/2013); Tina Hansen (nr 1354/2013); Florea Petrică (Sindicatul Național Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al Clerului de Mir și al Cinului Monahal din cadrul Bisericii Ortodoxe Române) (nr 1355/2013); José Domingo Antonio Ferrando Ferrara (nr 1356/2013); Andreas Bayr (nr 1357/2013); Patrizia Balzarini (nr 1358/2013); Nuria Menéndez de Llano Rodríguez (nr 1359/2013); Leif Lundgren (nr 1360/2013); Leif Lundgren (nr 1361/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1362/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1363/2013); Laura Maria Andersen (nr 1364/2013); Blanche Gatt (nr 1365/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1366/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1367/2013); Mateusz Kostecki (33 underskrifter) (nr 1368/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1369/2013); Juan José Escot Soto (nr 1370/2013); Ludwig Bühlmeier (nr 1371/2013); Lavinia Cartas (nr 1372/2013); D.V. Mangroo (nr 1373/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1374/2013); Giuseppe Lamparelli (nr 1375/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1376/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1377/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1378/2013); Bernd Fritz (nr 1379/2013); Wolfgang Dehler (nr 1380/2013); Sven Braune (nr 1381/2013); Bouchra Bouzman (nr 1382/2013); Eric Thomsen (nr 1383/2013).


10. Arbetsplan

Nästa punkt på föredragningslistan var fastställandet av arbetsplanen.

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna i oktober och II 2013 (PE 521.900/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 140 i arbetsordningen:

Talmannen meddelade att kommissionens ordförande José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) samma morgon hade meddelat att kommissionen riskerade att tvingas till betalningsinställelse i mitten av november om parlamentet inte antog ändrings- och tilläggsbudget nr 6. Han uppmanade budgetutskottet att hålla ett extra sammanträde under tisdagskvällen för att diskutera det förslag till ändrings- och tilläggsbudget som rådet eventuellt skulle komma att anta under morgondagen.

Talmannen föreslog att parlamentet, om budgetutskottet godkände det aktuella förslaget till ändrings- och tilläggsbudget, skulle höras om huruvida det vore lämpligt att ta upp denna fråga på föredragningslistan för onsdagen eller torsdagen.

Följande yttrade sig: Joseph Daul för PPE-gruppen, Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, och Francesco Enrico Speroni för EFD-gruppen (talmannen redogjorde för skälen till sitt förslag) samt Joseph Daul och Daniel Cohn-Bendit.

Parlamentet godkände förslaget.

°
° ° °

Talare: Bernd Posselt yttrade sig om att ta upp Edite Estrelas betänkande (A7-0306/2013) om "Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter" bland de kortfattade redogörelserna.


Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

Tisdag
Reimer Böges betänkande om "Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för att komplettera finansieringen i EU:s allmänna budget för 2013 av Europeiska socialfonden i syfte att öka anslagen till Frankrike, Italien och Spanien" och Giovanni La Vias betänkande om "Förslag till ändringsbudget nr 7/2013 – Stärkande av Europeiska socialfonden för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten, fattigdomen och det sociala utanförskapet i Frankrike, Italien och Spanien" hade inte antagits av utskotten och ströks därför från föredragningslistan.

Onsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Torsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.


ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

11. Klimatförändringskonferensen (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000096/2013) från Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout och Sabine Wils, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, till kommissionen: Klimatkonferensen i Warszawa (COP 19) (2013/2666(RSP)) (B7-0518/2013)

Carl Schlyter utvecklade frågan.

Connie Hedegaard (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Karl-Heinz Florenz för PPE-gruppen, Kriton Arsenis för S&D-gruppen, Corinne Lepage för ALDE-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Tadeusz Cymański för EFD-gruppen, Richard Seeber, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bas Eickhout, Marita Ulvskog, Yannick Jadot, som även besvarade en fråga ("blått kort") från John Stuart Agnew, Mikael Gustafsson, Jolanta Emilia Hibner, Jo Leinen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Romana Jordan, Bogusław Sonik, Andrés Perelló Rodríguez, Romana Jordan, Judith A. Merkies och José Manuel Fernandes.

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

Talare: Edite Estrela och Mairead McGuinness.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Da Graça Carvalho, Vasilica Viorica Dăncilă, Dubravka Šuica, Franz Obermayr och Andrej Plenković.

Talare: Sophie Auconie och Connie Hedegaard.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Matthias Groote, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, Karl-Heinz Florenz för PPE-gruppen, Dan Jørgensen för S&D-gruppen, Corinne Lepage för ALDE-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Anna Rosbach för ECR-gruppen, och Sabine Wils för GUE/NGL-gruppen, om klimatförändringskonferensen i Warszawa, Polen (COP 19) (2013/2666(RSP)) (B7-0482/2013)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.8 i protokollet av den 23.10.2013


12. Tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler [COM(2012)0773 - C7-0415/2012- 2012/0359(COD)] Föredragande: Niccolò Rinaldi (A7-0308/2013)

Niccolò Rinaldi redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talare: Franck Proust för PPE-gruppen, George Sabin Cutaş för S&D-gruppen, Andrew Henry William Brons, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jörg Leichtfried, Vital Moreira, och Jörg Leichtfried, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Rareş-Lucian Niculescu, Sergio Gaetano Cofferati, João Ferreira och Franz Obermayr.

Talare: Neven Mimica och Niccolò Rinaldi.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.4 i protokollet av den 23.10.2013


13. EU:s handelspolitik gentemot länderna i det östliga partnerskapet (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000092/2013) från Vital Moreira och Laima Liucija Andrikienė, för utskottet för internationell handel, till kommissionen: EU:s handelspolitik gentemot länderna i det östliga partnerskapet inför toppmötet i Vilnius (2013/2776(RSP)) (B7-0508/2013)

Laima Liucija Andrikienė utvecklade frågan.

Neven Mimica (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talare: George Sabin Cutaş för S&D-gruppen, Metin Kazak för ALDE-gruppen, Werner Schulz för Verts/ALE-gruppen, Marek Henryk Migalski för ECR-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Ewald Stadler, grupplös, Krzysztof Lisek för PPE-gruppen, Mojca Kleva Kekuš, Nikola Vuljanić, Davor Ivo Stier, Bogusław Liberadzki, Traian Ungureanu, Ismail Ertug, Vytautas Landsbergis, Corina Creţu och Cristian Dan Preda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrej Plenković, Sergio Gaetano Cofferati och Paweł Zalewski.

Talare: Neven Mimica.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. Handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer [COM(2012)0521 - C7-0316/2012- 2012/0250(COD)] Föredragande: Franck Proust (A7-0167/2013)

Franck Proust redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talare: Josefa Andrés Barea för S&D-gruppen, Metin Kazak för ALDE-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Zbigniew Ziobro för EFD-gruppen, och James Nicholson.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness.

Talare: Neven Mimica och Franck Proust.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.5 i protokollet av den 23.10.2013


15. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 150 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Zoltán Bagó, Sandra Petrović Jakovina, Vojtěch Mynář, Marek Henryk Migalski, Kyriacos Triantaphyllides, Slavi Binev, Martin Ehrenhauser, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Carmen Romero López, Graham Watson, Nikos Chrysogelos, Paul Murphy, John Stuart Agnew, Ioan Enciu, Willy Meyer, Tadeusz Cymański och Joseph Cuschieri.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Martina Anderson, Zbigniew Ziobro, Catherine Stihler, Antonio Masip Hidalgo, Daciana Octavia Sârbu, Iliana Malinova Iotova, Alexander Mirsky, George Sabin Cutaş och Marusya Lyubcheva.


16. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (kortfattad redogörelse)

Betänkande om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter [2013/2040(INI)] Föredragande: Edite Estrela (A7-0306/2013)

Edite Estrela redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Davor Ivo Stier, Zita Gurmai, Izaskun Bilbao Barandica, Ulrike Lunacek, Marek Henryk Migalski, Mikael Gustafsson, Claudio Morganti, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ulrike Lunacek och Michael Cashman.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 8.3 i protokollet av den 22.10.2013


17. Mänskliga rättigheter i Sahelregionen (kortfattad redogörelse)

Betänkande om människorättssituationen i Sahelregionen [2013/2020(INI)] Föredragande: Charles Tannock (A7-0325/2013)

Charles Tannock redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jean Roatta, Corina Creţu, Inês Cristina Zuber och Gilles Pargneaux.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 8.4 i protokollet av den 22.10.2013


18. Lokala myndigheter och det civila samhället (kortfattad redogörelse)

Betänkande om lokala myndigheter och det civila samhället: Europas engagemang till stöd för en hållbar utveckling [2012/2288(INI)] Föredragande: Corina Creţu (A7-0296/2013)

Corina Creţu redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivana Maletić, Vasilica Viorica Dăncilă, João Ferreira, Seán Kelly, Piotr Borys och Andrej Plenković.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 8.5 i protokollet av den 22.10.2013


19. En ny syn på utbildning (kortfattad redogörelse)

Betänkande om en ny syn på utbildning [2013/2041(INI)] Föredragande: Katarína Neveďalová (A7-0314/2013)

Katarína Neveďalová redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Luís Paulo Alves, Malika Benarab-Attou, Ruža Tomašić och Zdravka Bušić.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talare: Katarína Neveďalová yttrade sig om ögonkontaktsförfarandet.

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 8.6 i protokollet av den 22.10.2013


20. EU:s föranslutningsmedel: rättssystem och korruptionsbekämpning (kortfattad redogörelse)

Betänkande om budgetförvaltning av EU:s föranslutningsmedel på områdena rättssystem och korruptionsbekämpning i kandidatländer och potentiella kandidatländer [2011/2033(INI)] Föredragande: Monica Luisa Macovei (A7-0318/2013)

Monica Luisa Macovei redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Davor Ivo Stier, Ruža Tomašić, Andrej Plenković och Ivana Maletić.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 8.7 i protokollet av den 22.10.2013


21. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 521.900/OJMA).


22. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.45.

Klaus Welle

Oldřich Vlasák

Generalsekreterare

vice ordförande


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abela Baldacchino, Agnew, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Bagó, Balčytis, Baldini, Balz, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Gollnisch, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Hall, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mann, Marinescu, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Michels, Migalski, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Reul, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thyssen, Tirolien, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy