Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0266(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0324/2013

Разисквания :

PV 22/10/2013 - 4
CRE 22/10/2013 - 4

Гласувания :

PV 22/10/2013 - 6.4
CRE 22/10/2013 - 6.4
Обяснение на вота
PV 02/04/2014 - 18.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0428
P7_TA(2014)0266

Протокол
Вторник, 22 октомври 2013 г. - Страсбург

4. Ин витро диагностични медицински изделия ***I - Медицински изделия ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ин витро диагностичните медицински изделия [COM(2012)0541 - C7-0317/2012- 2012/0267(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Peter Liese (A7-0327/2013)

Доклад относно предложението за регламент за медицинските изделия и за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 [COM(2012)0542 - C7-0318/2012- 2012/0266(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

Dagmar Roth-Behrendt и Peter Liese представиха своите доклади.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията).

Изказаха се: Edite Estrela (докладчик по становището на комисията EMPL), Nora Berra (докладчик по становището на комисията IMCO), Mairead McGuinness, от името на групата PPE, Gilles Pargneaux, от името на групата S&D, Rebecca Taylor, от името на групата ALDE, Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, Alda Sousa, от името на групата GUE/NGL, Derek Roland Clark, от името на групата EFD, Jolanta Emilia Hibner, Christel Schaldemose, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Margrete Auken, Holger Krahmer, Michèle Rivasi, Richard Seeber, Andrés Perelló Rodríguez, Milan Cabrnoch, Zofija Mazej Kukovič, Françoise Grossetête и Thomas Ulmer.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Danuta Jazłowiecka, Spyros Danellis, Petru Constantin Luhan, Biljana Borzan, Phil Prendergast и Antigoni Papadopoulou.

Изказаха се: Neven Mimica, Dagmar Roth-Behrendt и Peter Liese.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.3 от протокола от 22.10.2013 и точка 6.4 от протокола от 22.10.2013.

Правна информация - Политика за поверителност