Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0266(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0324/2013

Debaty :

PV 22/10/2013 - 4
CRE 22/10/2013 - 4

Głosowanie :

PV 22/10/2013 - 6.4
CRE 22/10/2013 - 6.4
Wyjaśnienia do głosowania
PV 02/04/2014 - 18.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0428
P7_TA(2014)0266

Protokół
Wtorek, 22 października 2013 r. - Strasburg

4. Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro ***I - Wyroby medyczne ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro [COM(2012)0541 - C7-0317/2012- 2012/0267(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Peter Liese (A7-0327/2013)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych, zmieniającego dyrektywę 2001/83/WE, rozporządzenie (WE) nr 178/2002 i rozporządzenie (WE) nr 1223/2009 [COM(2012)0542 - C7-0318/2012- 2012/0266(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

Dagmar Roth-Behrendt i Peter Liese przedstawili sprawozdania.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji).

Głos zabrali: Edite Estrela (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Nora Berra (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Mairead McGuinness w imieniu grupy PPE, Gilles Pargneaux w imieniu grupy S&D, Rebecca Taylor w imieniu grupy ALDE, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Alda Sousa w imieniu grupy GUE/NGL, Derek Roland Clark w imieniu grupy EFD, Jolanta Emilia Hibner, Christel Schaldemose, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Margrete Auken, Holger Krahmer, Michèle Rivasi, Richard Seeber, Andrés Perelló Rodríguez, Milan Cabrnoch, Zofija Mazej Kukovič, Françoise Grossetête i Thomas Ulmer.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Danuta Jazłowiecka, Spyros Danellis, Petru Constantin Luhan, Biljana Borzan, Phil Prendergast i Antigoni Papadopoulou.

Głos zabrali: Neven Mimica, Dagmar Roth-Behrendt i Peter Liese.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.3 protokołu z dnia 22 października 2013 r. i pkt 6.4 protokołu z dnia 22 października 2013 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności