Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0266(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0324/2013

Rozpravy :

PV 22/10/2013 - 4
CRE 22/10/2013 - 4

Hlasovanie :

PV 22/10/2013 - 6.4
CRE 22/10/2013 - 6.4
Vysvetlenie hlasovaní
PV 02/04/2014 - 18.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0428
P7_TA(2014)0266

Zápisnica
Utorok, 22. októbra 2013 - Štrasburg

4. Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro ***I - Zdravotnícke pomôcky ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro [COM(2012)0541 - C7-0317/2012- 2012/0267(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Peter Liese (A7-0327/2013)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zdravotníckych pomôckach a ktorým sa mení smernica 2001/83/ES, nariadenie (ES) č. 178/2002 a nariadenie (ES) č. 1223/2009 [COM(2012)0542 - C7-0318/2012- 2012/0266(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

Dagmar Roth-Behrendt a Peter Liese uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Edite Estrela (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Nora Berra (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Mairead McGuinness v mene skupiny PPE, Gilles Pargneaux v mene skupiny S&D, Rebecca Taylor v mene skupiny ALDE, Margrete Auken v mene skupiny Verts/ALE, Alda Sousa v mene skupiny GUE/NGL, Derek Roland Clark v mene skupiny EFD, Jolanta Emilia Hibner, Christel Schaldemose, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Margrete Auken, Holger Krahmer, Michèle Rivasi, Richard Seeber, Andrés Perelló Rodríguez, Milan Cabrnoch, Zofija Mazej Kukovič, Françoise Grossetête a Thomas Ulmer.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Danuta Jazłowiecka, Spyros Danellis, Petru Constantin Luhan, Biljana Borzan, Phil Prendergast a Antigoni Papadopoulou.

Vystúpili: Neven Mimica, Dagmar Roth-Behrendt a Peter Liese.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.3 zápisnice zo dňa 22.10.2013 a bod 6.4 zápisnice zo dňa 22.10.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia