Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0266(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0324/2013

Debatter :

PV 22/10/2013 - 4
CRE 22/10/2013 - 4

Omröstningar :

PV 22/10/2013 - 6.4
CRE 22/10/2013 - 6.4
Röstförklaringar
PV 02/04/2014 - 18.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0428
P7_TA(2014)0266

Protokoll
Tisdagen den 22 oktober 2013 - Strasbourg

4. Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik ***I - Medicintekniska produkter ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik [COM(2012)0541 - C7-0317/2012- 2012/0267(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Peter Liese (A7-0327/2013)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter och om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 [COM(2012)0542 - C7-0318/2012- 2012/0266(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

Dagmar Roth-Behrendt och Peter Liese redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talare: Edite Estrela (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Nora Berra (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Mairead McGuinness för PPE-gruppen, Gilles Pargneaux för S&D-gruppen, Rebecca Taylor för ALDE-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Alda Sousa för GUE/NGL-gruppen, Derek Roland Clark för EFD-gruppen, Jolanta Emilia Hibner, Christel Schaldemose, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Margrete Auken, Holger Krahmer, Michèle Rivasi, Richard Seeber, Andrés Perelló Rodríguez, Milan Cabrnoch, Zofija Mazej Kukovič, Françoise Grossetête och Thomas Ulmer.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Danuta Jazłowiecka, Spyros Danellis, Petru Constantin Luhan, Biljana Borzan, Phil Prendergast och Antigoni Papadopoulou.

Talare: Neven Mimica, Dagmar Roth-Behrendt och Peter Liese.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.3 i protokollet av den 22.10.2013 och punkt 6.4 i protokollet av den 22.10.2013

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy