Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2145(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0328/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0328/2013

Συζήτηση :

PV 22/10/2013 - 5
CRE 22/10/2013 - 5

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2013 - 11.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0437

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο

5. Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 - όλα τα τμήματα (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 [13176/2013 - C7-0260/2013- 2013/2145(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Monika Hohlmeier και Anne E. Jensen (A7-0328/2013)

Οι Monika Hohlmeier και Anne E. Jensen παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Algimantas Rimkūnas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Janusz Lewandowski (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Peter Šťastný (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Jens Geier (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Sven Giegold (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Csaba Őry (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Jutta Haug (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Reinhard Bütikofer (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Isabelle Durant (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sajjad Karim, Γεώργιος Σταυρακάκης (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Vasilica Viorica Dăncilă (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Morten Messerschmidt (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Dominique Riquet, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eider Gardiazábal Rubial, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, George Lyon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Richard Ashworth, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jürgen Klute, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Claudio Morganti, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Philip Claeys, μη εγγεγραμμένος, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Hynek Fajmon, Alda Sousa, Frank Vanhecke, Hans-Peter Martin, Edit Herczog, Nicole Sinclaire, Frédéric Daerden, Ildikó Gáll-Pelcz (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO) και Jan Mulder (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE).

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Andrej Plenković, Josefa Andrés Barea, Angelika Werthmann και Juan Andrés Naranjo Escobar.

Παρεμβαίνουν οι Janusz Lewandowski, Algimantas Rimkūnas, Monika Hohlmeier και Anne E. Jensen, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bernd Posselt.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2013

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου