Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2621(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0484/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0484/2013

Συζήτηση :

PV 22/10/2013 - 17
CRE 22/10/2013 - 17

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2013 - 11.11
CRE 23/10/2013 - 11.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0446

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο

17. Ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, προσπάθειες για μια ισχυρότερη εταιρική σχέση: η θέση του ΕΚ σχετικά με τις εκθέσεις προόδου του 2012 (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, προσπάθειες για μια ισχυρότερη εταιρική σχέση: η θέση του ΕΚ σχετικά με τις εκθέσεις προόδου του 2012 (2013/2621(RSP))

Ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jacek Saryusz-Wolski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Werner Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Νικόλαος Σαλαβράκος, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Dimitar Stoyanov, μη εγγεγραμμένος, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marek Siwiec, Graham Watson, Ulrike Lunacek, Paweł Robert Kowal, Helmut Scholz, Slavi Binev, Elmar Brok, Libor Rouček, Gerben-Jan Gerbrandy, Tarja Cronberg, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, Göran Färm, Norica Nicolai, Adam Bielan, György Schöpflin, Evgeni Kirilov, Francisco José Millán Mon, Emer Costello, Krzysztof Lisek, Tonino Picula, Andrey Kovatchev, Pino Arlacchi, Tokia Saïfi, Boris Zala, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Jean Roatta, Paweł Zalewski, Joachim Zeller, Filip Kaczmarek και Andrej Plenković.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Lena Kolarska-Bobińska, Jaromír Kohlíček και Χαράλαμπος Αγγουράκης.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Pier Antonio Panzeri και Jacek Saryusz-Wolski, εξ ονόματος της Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας: προς την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης. Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις εκθέσεις του 2012 (2013/2621(RSP)) (B7-0484/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2013

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου