Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0380(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0282/2013

Ingivna texter :

A7-0282/2013

Debatter :

PV 22/10/2013 - 18
CRE 22/10/2013 - 18

Omröstningar :

PV 23/10/2013 - 11.6
CRE 23/10/2013 - 11.6
Röstförklaringar
PV 12/12/2013 - 12.10
CRE 12/12/2013 - 12.10
Röstförklaringar
PV 16/04/2014 - 14.13
CRE 16/04/2014 - 14.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0441
P7_TA(2014)0443

Protokoll
Tisdagen den 22 oktober 2013 - Strasbourg

18. Europeiska havs- och fiskerifonden ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1198/2006, rådets förordning (EG) nr 861/2006 och rådets förordning (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik [COM(2011)0804 - C7-0460/2011- 2011/0380(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Alain Cadec (A7-0282/2013)

Alain Cadec redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Oldřich VLASÁK
Vice talman

Talare: Maria Damanaki (ledamot av kommissionen).

Talare: Verónica Lope Fontagné (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Rosa Estaràs Ferragut (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Gabriel Mato Adrover för PPE-gruppen, Guido Milana för S&D-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från João Ferreira, Julie Girling för ECR-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, John Stuart Agnew för EFD-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Werner Kuhn, Ulrike Rodust, Pat the Cope Gallagher, Isabella Lövin, Marek Józef Gróbarczyk, Carmen Fraga Estévez, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Guido Milana, Göran Färm, Susy De Martini, Maria do Céu Patrão Neves, Kriton Arsenis, Jarosław Leszek Wałęsa, Isabelle Thomas, Christofer Fjellner, Dolores García-Hierro Caraballo, Lambert van Nistelrooij och Iliana Malinova Iotova.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Rareş-Lucian Niculescu, Luís Paulo Alves, Gesine Meissner, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Marusya Lyubcheva, Erik Bánki, Tonino Picula och Dubravka Šuica.

Talare: Maria Damanaki och Alain Cadec.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.6 i protokollet av den 23.10.2013

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy