Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο

20. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή των Περιφερειών ενημέρωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις μεταφορές πιστώσεων INF 1/2013, INF 2/2013 και INF 3/2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ενημέρωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την μεταφορά πιστώσεων αριθ. 1/2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την έγκριση της μεταφοράς πιστώσεων DEC 22/2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε τις προτάσεις μεταφοράς πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DEC 22/2013 (N7-0081/2013 - C7-0284/2013 – 2013/2207(GBD)) και DEC 27/2013 (N7-0080/2013 - C7-0270/2013 - 2013/2193(GBD)).

Σύμφωνα με το άρθρο 50 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Ελεγκτικό Συνέδριο ενημέρωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τροποποίηση του οργανογράμματος για το 2013 (θέσεις ελέγχου).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου